R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 122
din 25 octombrie 2006
privind aprobarea unor lucrări suplimentare în cadrul proiectelor PHARE 2003/005 de restructurare a Centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap

Consiliul Județean Mureș
Având în vedere Expunerea de motive nr. 20525 din 16 octombrie 2006 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind alocarea unor sume necesare pentru efectuarea lucrărilor suplimentare omise în cadrul proiectelor PHARE 2003/005 de restructurare a Centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap,
Potrivit prevederii art.41 din Ordonanța de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.104 și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă cuprinderea unor lucrări suplimentare în proiectele tehnice și devizele aferente acestora la construcțiile ce se vor realiza prin implementarea celor cinci proiecte finanțate în cadrul programului PHARE 2003/005 de restructurare a Centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap după cum urmează:
a) la proiectele MS 30 și MS 34 se vor cuprinde două puțuri de apă necesare noilor centre;
b) la proiectul MS 31 se va cuprinde construirea drumului de acces la noul centru precum și executarea branșamentului electric;
c) la proiectul MS 33 se va cuprinde executarea branșamentului electric.
Art.2 În bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pe anul 2007 în cadrul Angajamentului de cofinanțare de 10% vor fi cuprinse sumele necesare executării acestor lucrări. Valoarea acestor lucrări se va stabili pe bază de devize.
Art.3 Pentru promovarea investiției răspunde conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.4 Prezenta se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel