R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 119
din 25 octombrie 2006
privind solicitarea adresată Guvernului României de trecerea REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ Tîrgu-Mureș - Miheșu de Câmpie și Tîrgu-Mureș - Sovata - Câmpul Cetății din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare "SAAF" în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș.

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 14070/11.10.2006 a Arhitectului Șef,
Luând în considerație prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 4, alin 2, lit. c din anexa 1 la HGR nr. 50/2005 pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare.
În temeiul prevederilor art. 104 alin (1) lit. c, și art. 109 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată prin legea nr.286/2006.

hotărăște :

Art.1. Se solicită Guvernului României trecerea REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ - Tîrgu-Mureș - Miheșu de Câmpie și Tîrgu-Mureș - Sovata - Câmpul Cetății, inclusiv anexele, din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare "SAAF" în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș, conform proiectului de act normativ cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă promovarea în viitor a unui program de valorificare și conservare integrată în scop turistic, cultural a rețelei de cale ferată îngustă.
Art.3. Se mandatează președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emoke, cu desfășurarea procedurilor reglementate de HGR nr 50/ 2005, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ prevăzut la art. 1.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef, Direcției Economice, Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului și Ministerului Administrației și Internelor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel