R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 118
din 25 octombrie 2006
privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata"

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.14.267 din 17.X.2006 a Președintelui Consiliului Județean Mureș și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare, precum și dispozițiile art.104 alin.(1) lit."e" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr.286/2006
În temeiul, art.109 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociației Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata".
Art.2. Se însușește Statutul Asociației Microregionale "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata", cuprins în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Mureș la patrimoniul Asociației prin achitarea cotizației stabilite anual prin hotărârea Adunării Generale a asociaților, raportată la numărul de locuitori din toate unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata" , în anul 2006 având o valoare totală de 20.785 lei.
Art.4. Se împuternicește dl. Socotar Dinu Gheorghe să reprezinte Consiliul Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației Microregionale "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata".
Art.5. Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii, Monitor Oficial va comunica prezenta hotărâre Direcției Buget-Finanțe și Asistență Economică, Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și Asociației Microregionale "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.14.267/17.X.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata"

Condițiile economico-sociale, financiare, istorico-culturale sau ambientale specifice județului Mureș susțin necesitatea unor parteneriate viabile în vederea sprijinirii și optimizării dezvoltării durabile a județului.
Consiliul Județean Mureș este autoritatea administrației publice locale abilitată și competentă pentru a promova și dezvolta activități în sensul dezvoltării durabile, modernizării activității economice specifice mediului rural, susținerii inițiativelor în aceste domenii. Astfel se asigură identificarea nevoilor și obiectivelor de dezvoltare, precum și concretizarea lor în proiecte cu finanțare internă sau externă de interes local, regional și județean.
Asociația Microregională "Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata" s-a constituit la 16 februarie 2001, din inițiativa a șapte consilii locale: Bălăușeri, Fântânele, Sângeorgiu de Pădure, Vețca, Neaua, Ghindari și Sovata, conform Sentinței civile nr.1631/31.05.2001, având următoarele obiective:
- Dezvoltarea teritorială și urbanistică, dezvoltarea comunitară.
- Educație, învățământ, dezvoltarea aptitudinilor, sănătate, activitate culturală.
- Activitate socială, ajutorarea familiilor și persoanelor cu situație socială defavorizată, precum și sprijinirea a altor categorii cu situație similară. Promovarea acțiunilor de plasare de locuri de muncă.
Acest parteneriat a facilitat realizarea multor programe și proiecte importante, atât în domeniul economic, cât și în domeniul social și învățământ-cultură, care contribuie la dezvoltarea regiunii și rezolvă multe probleme ale comunității, dintre care, cu titlu exemplificativ, amintim: proiecte pentru accesarea unor surse de finanțare pentru realizarea unor obiective economice, proiecte Phare, înființarea rețelei zonale de îngrijire socio-medicală la domiciliu Sângeorgiu de Pădure, constituirea fondului de urgență pentru ajutorarea oamenilor în caz de forță majoră sau de intervenții urgente, cursuri de îngrijire socio-medicală la domiciliu, editarea cărții Comorile Microregiunii Târnavei Mici. De asemenea, Asociația s-a remarcat și prin participarea ca partener la programe internaționale.
Ca urmare a interesului manifestat de Asociație de a avea printre membri săi Consiliul Județean, fapt ce ar facilita realizarea programelor comune de dezvoltare locală, regională și județeană, apare ca oportună aderarea Consiliului județean Mureș la Asociația Microregională "Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata". Implicarea Consiliului Județean Mureș în activitatea acestei asociații ar contribui la dezvoltarea relațiilor reciproce, interinstituționale, susținerea intereselor comune în dezvoltarea durabilă, modernizarea și optimizarea activităților socio-economice specifice, în funcție de necesitățile existente la nivel local și județean, precum și la elaborarea și implementarea în comun a unor proiecte, pentru realizarea obiectivelor specifice asociației.
În calitate de membru, Consiliul Județan Mureș ar urma să contribuie la patrimoniul Asociației prin achitarea unei contribuții anuale, stabilită prin Hotărâre de către Adunarea Generală a Asociației, raportată la numărul de locuitori din toate unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata". Pentru anul 2006, nivelul cotizației a rămas cel stabilit pentru anul 2005 prin Hotărârea Adunării generale a asociației, respectiv 0,60 lei/locuitor. Întrucât numărul total al locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației este de 34642, Consiliul Județean Mureș va contribui cu suma de 20.785 lei.
În conformitate cu prevederile art.104 alin.(1) lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr.286/2006, consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale sau internaționale ale autorităților publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
Având în vedere responsabilitățile și obligațiile implicării în asigurarea condițiilor de dezvoltare armonioasă a teritoriului și a localităților județului Mureș, propunem aderarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata, potrivit proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  SECRETAR
Ioan Togănel