R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 117
din 25 octombrie 2006
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu, pentru realizarea proiectului "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul 14.360/17.X.2006, a Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană la propunerea de aprobare a Acordului de asociere între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu, pentru realizarea proiectului "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat";
Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. 1 și art. 104 alin. (1), lit. r) și s) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere între Consiliul Județean Mureș și Consiliile județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu, din cadrul Regiunii de dezvoltare 7 Centru, pentru realizarea proiectului "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat", prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Acordul de Asociere menționat la articolul 1, precum și celelalte documente necesare promovării proiectului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică consiliilor județene partenere.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr.14.360/ 17 .X.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu, pentru realizarea proiectului "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat"

În județul Mureș, încă din anul 1990, a început implementarea sistemului de intervenție integrat, în conformitate cu principiile moderne, punându-se bazele Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare, Descarcerare Mureș (SMURD). Sub egida Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă, a început experimentarea unui sistem de urgență ce funcționează și în alte țări europene. Acesta avea la bază transferul unui echipaj medical spitalicesc cu dotarea necesară la locul unde se află pacientul aflat în stare critică, în vederea acordării unui asistențe medicale de urgență calificate. Echipajul era condus de un medic pregătit în domeniul anesteziei și terapiei intensive și în domeniul medicinei de urgență. La această fază de început, noul serviciu avea în dotare o singură mașină echipată pentru intervenție rapidă, fără posibilitatea de a transporta pacientul, transportul pacientului urmând să se facă cu o autosanitară a Serviciului de Ambulanță.
Până în octombrie 1990, noul sistem a funcționat în totalitate cu personal voluntar. Conducătorii ambulanței SMURD erau studenți la facultatea de medicină, medici sau voluntari ai Crucii Roșii din Tg. Mures. După ce încercările de colaborare cu diferite instituții nu au avut rezultatul dorit, în luna octombrie 1991 a început o perioadă experimentală de 6 luni, punând echipajul Serviciului Mobil de Urgență și Reanimare sub coordonarea operativă a Grupului de Pompieri Militari Mureș, care urma, în această fază, să asigure conducătorii auto pentru ambulanța de reanimare și spații de cazare și instruire pentru personalul medical al SMURD-ului.
Această încercare, care avea să reușească și să devină permanentă, a fost bazată pe modelele aflate în multe țări din lume unde pompierii sunt direct implicați în acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor. Asemenea modele există în Germania, Franța, Finlanda, Luxembourg, Statele Unite, Canada, Japonia, etc. În noul model de funcționare, SMURD-ul era sub coordonarea Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă din punct de vedere medical și sub coordonarea Pompierilor din punct de vedere operativ.
SMURD Mureș, prin strategia adoptată, politica de personal, prin serviciile oferite de ameliorare a asistenței medicale de urgență prespitalicească a bolnavului critic, a devenit unul dintre cele mai eficiente servicii de acest gen din România. La ora actuală, în cadrul SMURD s-a constatat o largă uzură morală și fizică a echipamentelor pe care le are în dotare. De asemenea, lărgirea rețelei în funcție de nevoile constatate conduce la creșterea necesarului de ambulanțe de prim ajutor și a echipamentelor electro-medicale. Echipamentele necesare funcționării acestui sistem au fost achiziționate din sponsorizări și chiar din contribuția populației.
Implementarea la nivel național acestui model corelat cu dezvoltarea și reforma radicală a serviciilor de ambulanță poate crea premizele creșterii relativ rapide a capacității de intervenție. Pentru extinderea acestui model se va utiliza, ca și până acum, infrastructura deja existentă a Corpului Pompierilor Militari și se vor implica autoritățile publice locale la toate nivelele realizându-se astfel nivelul minim de siguranță a fiecărui cetățean indiferent de zona unde se află (urbană sau rurală).
În vederea implementării Sistemului integrat de asistență medicală și tehnică de urgență prespitalicească și intervenție la incidentele majore, după modelul SMURD, începând cu 1 ianuarie 2007, există oportunitatea accesării fondurilor structurale prin intermediul Programului Operațional Regional, Măsura 1.2 Sprijinirea și dezvoltarea infrastructurii de sănătate și asistență socială, Submăsura1.2.2 Creșterea capacității și calității sistemului medical de urgență la nivelul celor 8 regiuni.
Suma estimată care poate fi accesată prin intermediul proiectului, la nivelul Regiunii 7 Centru, este de aproximativ 9.415.000 Euro, fiind posibil să se modifice, fie crescând fie scăzând. Sursa fondurilor amintite mai sus, sunt după cu urmează:
- 85% din costul total al proiectului din Fondul Social European (Fonduri Structurale), reprezentând finanțarea proiectului din fonduri europene,
- 13% din costul total al proiectului din fonduri guvernamentale, reprezentând cofinanțarea națională,
- 2% din costul total al proiectului din bugetele locale, reprezentând cofinanțarea acestora.
Această sumă se poate accesa doar printr-un proiect la nivel de regiune. În proiect vor fi incluse necesarul de echipamente ce poate fi achiziționat la nivelul fiecărui județ din Regiunea 7 Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), ca apoi, în faza de implementare a acestuia, Consiliul Județean Mureș, în calitate de autoritate coordonatoare, să distribuie aceste echipamente conform proiectului.
În urma implementării proiectului, localitățile beneficiare din județul Mureș vor fi: Sărmașu și Miercurea Nirajului, unde se vor înființa noi unități de primiri urgențe, iar la Deda și Târnăveni, vor fi înnoite echipamentele ce sunt în dotarea unităților existente.
Una din etape în realizarea proiectului o reprezintă asocierea celor 6 consilii județene din Regiunea 7 Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), în conformitate cu legislația românească în vigoare.
Drept urmare supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu, pentru realizarea proiectului "Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat".

 

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga

 

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu