R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 116
din 25 octombrie 2006
privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14.291din 16 octombrie 2006 a Președintelui Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile Legii nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale și ale Legii nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
Conform art.104, alin(2), lit.(c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare ale art.85 alin(3) din Legea nr393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării, dată cu care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean nr. 29 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Art.3. Direcția Juridică și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre celor interesați și va asigura publicarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș în Monitorul Oficial al județului.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.14.291/16.X.2006
Dosar: IV/ C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș

Activitatea Consiliului Județean Mureș se desfășoară la această dată pe baza și în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea nr. 29/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere modificările și completările aduse Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală prin Legea nr. 286/2006, a modificărilor și completărilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali aduse prin Legea nr. 249/2006, se impune elaborarea unui nou Regulament de organizare și funcționare a Consiliului județean, cu atât mai mult, cu cât actualul regulament a mai fost modificat și adaptat legislației noi apărute în domeniu.
Modificările aduse Legii administrației publice locale se referă în principal la procedura de validare a consilierilor județeni, de constituire și organizare a Consiliului județean, la modul de desfășurare a ședințelor consiliului, precum și la cvorumul necesar adoptării hotărârilor.
Modificările și completările aduse Statutului aleșilor locali privesc, în special, obligațiile, drepturile și răspunderea consilierilor județeni.
Având în vedere principalele modificări și completări aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean, prezentate în Nota nr. _______ din ____ octombrie 2006 a Direcției Juridică și Administrație Publică, supunem aprobării Consiliului județean proiectul de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  SECRETAR
Ioan Togănel