R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 115
din 25 octombrie 2006
privind includerea sumei de 1.000.000 lei în bugetul Consiliului Județean Mureș pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni-Căpâlnă

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.14111/12.10.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind includerea sumei de 1.000.000 lei în bugetul Consiliului Județean pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni-Căpâlna , precum și avizul comisiei de specialitate,
Ținând cont de HGR nr.1380/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Mureș,
Având în vedere articolul nr.15 alin(2) din OUG nr.45 /2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004.
În temeiul articolului nr.104 aliniat (1) lit. (e) și a articolului nr.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă includerea sumei de 1.000.000 lei , în bugetul Consiliului Județean ,atât la venituri cât și la cheltuieli.
Modificările sunt prezentate în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se modifică programul de drumuri conform anexei nr.3
Art.3. Anexele de la nr.1 la nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri, răspund direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.14111/12.10.2006.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind includerea sumei de 1.000.000 lei în bugetul Consiliului Județean Mureș pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni-Capâlna

În conformitate cu prevederile art.15 din OUG NR.45/2003 privind finanțele publice locale Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu și a bugetelor locale ale unitățiilor administrativ teritoriale ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
În baza HGR nr.1380/2006 pentru județul Mureș se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea echilibrării bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.000.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, și alocarea acestuia bugetului propriu al județului Mureș pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni-Căpâlna.
Cu suma respectivă se majorează bugetul Consiliului Județean atât la venituri cât și la cheltuieli.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza