R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 112
din 27 septembrie 2006
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.51/23.06.2005

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12305/08.09.2006 a Arhitectului Șef, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.51/23.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate ,
În conformitate cu art.268 alin.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
Având în vedere art.104 litera "e" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se modifică Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.51/23.06.2005 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2006 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Arhitectul Șef .
Art.3. Hotărârea nr.51/23.06.2005 se va republica în Monitorul Oficial al județului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv