R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 111
din 27 septembrie 2006
pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 12.334 / 11.09.2006 a Arhitectului Șef, privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea nr.289/2006,
În temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Avizele date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința din data de 31.08.2006, pentru lucrările cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. De ducerea la îndeplinire răspunde Arhitectul Șef din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primăriilor prevăzute în anexă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv