R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 110
din 27 septembrie 2006
privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, "Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș", prin Programul Phare 2004-2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.18.390/19.09.2006 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, privind necesitatea angajamentului de semnare a contractului de finanțare pentru proiectul "Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș", implementat prin Program Phare 2004-2006 Coeziunea Economică și Socială și susținerea serviciului nou creat pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după implementarea proiectului,
Având în vedere prevederile art. 104 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, precum și avizele de specialitate ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și intereselor cetățeanului și ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului,
În temeiul prevederilor art. 109 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă semnarea contractului de finanțare pentru serviciul social "Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș" și susținerea a 20 % din costurile totale ale proiectului, finanțat prin Programul Phare 2004- Coeziune Economică și Socială.
Art.2. Se aprobă susținerea serviciului nou creat prin proiect pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după perioada de implementare a proiectului.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv