R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 106
din 27 septembrie 2006
pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.9609/19.09.2006 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică,
Având în vedere adresa nr.11407/08.08.2006 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, adresa nr.7814/2006 a Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni, prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/11.05.2006 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr.34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor spații cu destinația de cabinete medicale, precum și prevederile art.4 din OUG nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr.236/2006,
În temeiul prevederilor art.104, alin.(1) lit."c" și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a spațiilor cuprinse în Anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă regruparea spațiilor medicale concesionate conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, operațiune ce se va materializa prin acte adiționale la contractele de concesiune, sens în care se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu încheierea acestora.
Art.3 Spațiile medicale eliberate prin regrupare, trec în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș la data eliberării lor.
Art.4 Se aprobă lista spațiilor proprietate privată a județului Mureș care să fie vândute potrivit O.U.G. nr.110/2005 conform Anexei nr.4.
Art.5 Vânzarea spațiilor cuprinse în lista prevăzută la art.4 se va realiza de către comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, constituită prin Dispoziția nr.298/2005 a Președintelui Consiliului Județean Mureș.
Art.6 Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCJM nr.43/2006 se modifică în mod corespunzător.
Art.7 Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Direcției Juridice și Administrație Publică a Consiliului Județean, Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni, Instituției Prefectului Județului Mureș, se afișează la sediul Consiliului Județean Mureș și se publică pe site-ul instituției.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv