R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 105
din 27 septembrie 2006
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.11.618/25.08.2006 la proiectul de hotărâre privind Regulamentul pentru acordarea Diplomei de onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS",
Având în vedere inițiativa d-lui consilier dr. Pokorny Laszlo exprimată prin propunerea privind instituirea Diplomei de Onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS", înregistrată la Consiliul Județean cu nr.6052/2006, precum și dispozițiile Hotărârii nr.76/2006 a Consiliului Județean,
În temeiul art. 104 și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea Diplomei de onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS", ce se acordă anual, la data de 9 mai cu ocazia Zilei Europei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentul cancelarie, relații cu consilierii și monitor oficial, va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice și Direcției Integrare Europeană - Compartimentul Relații externe, mass-media.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv