R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 104
din 27 septembrie 2006
privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Mureș/Harghita și desemnarea domnului Alexandru Petru Frătean de a semna contractul, în numele și pe seama Consiliilor Locale ale municipiilor Sighișoara, Reghin, Tîrnăveni și ale orașelor Iernut, Luduș și Cristuru Secuiesc

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive numărul 12.877/20.09.2006, a Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană la propunerea de aprobare a contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 53 / 2006 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTIB) - B, respectiv a Acordului de Împrumut Subsidiar nr. 328 din data de 27 iulie 2006 încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Administrației și Internelor și orașele Iernut, Luduș, Reghin. Sighișoara, Tîrnăveni și Cristuru Secuiesc,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr. 119/2005 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Mureș și Consiliile Locale ale municipiilor și orașelor beneficiare ale proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa din județele Mures si Harghita", în vederea înființării operatorului regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare S.C. Compania Aquaserv S.A.;
Având în vedere Hotărârile Consiliilor Locale ale municipiilor Sighișoara, Reghin, Tîrnăveni și ale orașelor Iernut, Luduș și Cristuru Secuiesc, prin care se aprobă contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș/Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean, vicepreședinte a Consiliului Județean Mureș, să semneze contractul, în numele și pe seama localităților;
În temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Mureș/Harghita, care se va încheia de către Consiliul Județean Mureș și Consiliile Locale ale municipiilor Sighișoara, Reghin, Tîrnăveni și ale orașelor Iernut, Luduș și Cristuru Secuiesc cu operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A.

Art. 2. În baza hotărârilor de mandatare ale Consiliilor Locale municipale Sighișoara, Reghin, Tîrnăveni și orășenești Iernut, Luduș și Cristuru Secuiesc, se desemnează domnul Alexandru Petru Frătean de a semna, în numele și pe seama acestora, contractul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv