R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 103
din 27 septembrie 2006
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare
a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12871/20.09.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006, precum și avizul comisiei de specialitate,
Ținând cont de OUG nr.46/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,
În conformitate cu HG nr.1244/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Mureș,
Având în vedere articolul nr.15 alin (2) si articolul 54 alin (4) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004,
În temeiul articolului nr.104 aliniat (3) lit. (a) și a articolului nr.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 109.961.253 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/43.
Art.3. Se aprobă bugetul împrumuturilor externe conform anexei nr.3.
Art.4. Se rectifică veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe anul 2006, conform anexelor nr.4 și 4/1 până la 4/4.
Art.5. Se rectifică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul preuniversitar de stat pe localități conform anexei nr.5.
Art.6. Se rectifică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor pe localități conform anexei nr.6.
Art.7. Se rectifică lista de investiții conform anexei nr.7.
Art.8. Se rectifică programul de reparații conform anexei nr.8.
Art.9. Se rectifică programul de drumuri conform anexei nr.9.
Art.10. Anexele de la nr.1 la 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspund consiliile locale, instituțiile subordonate, Clinica Buco-Maxilo-Facială, Clinica de Ortopedie, Asociația "Valea Gurghiului" și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv