R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 102
din 27 septembrie 2006
privind modificarea prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003

Consiliul Județean Mureș,
În vederea asigurării bunei administrări prin punerea în valoare a bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș,
Având în vedere prevederile art.11 - 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.104, alin.1, lit."c" și alin.4, lit "a" , precum și al art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/08.04.2003 privind darea în administrare a imobilelor preluare în domeniul public județean, conform HGR nr.867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare, se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art.2. Terenurile și clădirile transmise conform art.1 pot fi folosite de administratori în vederea desfășurării propriei activități. Acestea nu pot face obiectul unor acte juridice încheiate de titularii dreptului de administrare cu agenți privați, precum închirierea, concesionarea, comodatul, asocierea în participațiune, darea în folosință sau diverse parteneriate. Actele juridice încheiate cu încălcarea acestor prevederi, precum și a prevederilor art.11 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia sunt lovite de nulitate absolută."
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și titularilor dreptului de administrare asupra imobilelor prevăzute în anexele 1-3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv