R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 101
din 27 septembrie 2006
privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție "Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.13.152/26.09.2006 a Arhitectului Șef, privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție "Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș";
Având în vedere prevederile articolului nr.9, alin. (4) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și a articolului 25 din H.G.R. nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;
În temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006,

hotărăște:

Art.1. Se declară, lucrare de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiție "Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu-Mureș", prezentat în Anexa nr.1.
Art.2. Dosarul pentru cercetarea prealabilă la obiectivul de investiții - Anexa nr.1, procesul verbal al Comisiei pentru cercetarea prealabilă - Anexa nr.2 și Actul de declarare de utilitate publică - Anexa nr.3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Beneficiarul investiției, va face toate demersurile necesare exproprierii pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor aferente realizării obiectivului de investiție.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

Contrasemnează
p. SECRETAR
Viorel Iosib
Director executiv