R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 4
din 16 februarie 2006
privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de Motive a societății comerciale "Parc Industrial Mureș" S.A. privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea terenurilor din perimetrul Parcului Industrial Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor și ale Hotărârii Guvernului nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
În temeiul prevederilor art. 104 și art. 109 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă criteriile de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș conform Anexei 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., doamna Maria Șerban, să aprobe în această calitate, în cadrul adunării, concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș prin procedura de negociere directă, în condițiile articolului 1.
Art. 3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde doamna Maria Șerban.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDETUL MURES
S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A.

 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș

Consiliul Județean Mureș este beneficiarul proiectului RO 0101.03 - TM "Parc Industrial Vidrasău - Tîrgu Mureș", finanțat în cadrul programului PHARE 2001 - facilitatea Suplimentară pentru Investiți.
Obiectul acestui proiect l-a constituit înființarea unui parc industrial pe teritoriul administrativ al satului Vidrasău, orașul Ungheni și al satului Chirileu, comuna Sînpaul.
Prin Hotărârea nr. 115, din 29 septembrie 2005, Consiliul județean a aprobat documentația de concesionare a parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș și, respectiv demararea procedurilor legale de concesionare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor și ale Hotărârii Guvernului nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. a derulat procedura de licitație publică, care s-a desfășurat în două etape.
Prima etapă a avut loc în data de 18 noiembrie 2005, cu această ocazie au fost vândute un număr de 4 caiete de sarcini, la ședința publică, însă, nu a fost depusă nici o ofertă.
Cea dea a doua etapă a avut loc în data de 10 ianuarie 2006, nici de această dată nefiind depuse oferte.
În aceeași perioadă, conducerea societății Parc industrial a efectuat un studiu de piață, analizând oferta celorlalte parcuri industriale existente în regiune și la nivel național. Această analiză a arătat că valoarea redevenței practicată în cazul majorității celorlalte parcuri industriale se situează în intervalul 0,1 - 0,5 EUR/m2/an, valoare net inferioară celei propuse în cazul Parcului Industrial Mureș, respectiv de 2,34 EUR/m2/an.
De asemenea, cu ocazia întâlnirilor preliminarii avute cu reprezentanți ai unor firme interesate de a investi în incinta Parcului industrial, a reieșit intenția acestora de achiziționare a terenurilor.
În acest context, în scopul creșterii gradului de atractivitate a Parcului Industrial Mureș în raport cu nivelul concurenței existente și, respectiv a valorificării infrastructurii realizate, se propune aprobarea criteriilor de negociere în vederea concesionării parcelelor în una dintre următoarele variante:
Varianta I - stabilirea valorii negociere a redevenței pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș, în intervalul 0,12 - 1,80 EUR/m2/an, în funcție de punctajul obținut prin evaluarea ofertelor conform formularului din documentația de concesionare.
Varianta II - menținerea valorii redevenței stabilite în documentația aprobată, respectiv de 2,34 EUR/m2/an și includerea în contractul de concesiune a unei clauze de cumpărare cu prioritate a terenului investitorului concesionar, după o perioadă de 5 ani, conform prevederilor articolului 8(1) din Acordului - Cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene. Valoarea de vânzare a terenului urmând a fi stabilită ulterior pe baza unui raport de evaluare și se va supune aprobării tuturor acționarilor S.C. Parc Industrial Mureș S.A.

 

Director General,
Nagy Istvan

  Consilier Juridic,
Cornel Brișcaru