R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 3
din16 februarie 2006
privind aprobarea unor tarife la "Ansamblul Artistic Mureșul" pe anul 2006


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.1236/ 11.02..2006 a Direcției economice privind aprobarea unor tarife la ,, Ansamblul Artistic Mureșul '' pe anul 2006, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile articolului 282 din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal,
Potrivit articolului nr.5 aliniat (2) și articolul nr.23 din OUG NR. 45/ 2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004,
În temeiul articolului nr. 104 aliniat (e) și a articolului nr.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Începând cu data de 1 martie 2006 se aprobă tarifele pentru activitățile prestate de ,, Ansamblul Artistic Mureșul '' conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Tarifele pe spectator, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.89/4 august 2005, rămân valabile în continuare.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Ansamblul Artistic Mureșul și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția economică
Nr.1236/1.02.2006

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife la ,,Ansamblul Artistic Mureșul'' pe anul 2006

În conformitate cu articolul 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pentru funcționarea unor servicii publice Consiliul Județean poate adopta unele taxe speciale. Domeniile în care Consiliul Județean poate adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale.
Prin Hotarârea Consiliului Județean nr.89/4 august 2005 au fost aprobate unele taxe și tarife percepute de ,, Ansamblul Artistic Mureșul'' aceste tarife rămân valabile și în continuare.
Având în vedere că această instituție realizează și alte activități, manifestări, în plus față de spectacolele obișnuite, propunem aprobarea tarifelor conform anexei.


DIRECTOR
ec.Bartha Iosif
  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Groza Emil