R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 2
din 16 februarie 2006
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006


Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de Motive nr.1235/01.02.2006 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere articolul 15 aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004,
În temeiul articolului 104 aliniat (e), și a articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1.Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2006, se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli la suma 94.962.900 lei (RON).
Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/43.
Art.3. Se aprobă repartizarea sumelor defalcate în volum de 5.151.424 lei (RON) pe localități pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, conform anexei nr.3.
Art.4. Se rectifică lista de investiții conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifică programul de reparații conform anexei nr.5
Art.6. Se rectifică programul de drumuri conform anexei nr.6.
Art.7. Se aprobă bugetul împrumuturilor interne în sumă de 15.633.462 lei (RON) conform anexei nr.7.
Art.8. Anexele de la nr.1 la nr.7 fac parte din prezenta hotărâre.
Art.9. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale, instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel