R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 1
din 16 februarie 2006
privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 1251/01.02.2006 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 104 litera "c", și a art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Programul acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007.
Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din aparatul propriu și instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel