R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA Nr.36
din 8 aprilie 2003
privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea accesului
la informatiile de interes public la Consiliul Judetean Mures


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere prevederile Legii nr.544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Hotarârii Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 si prevederile art.104, alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
Examinând expunerea de motive nr.2772/2003,
In temeiul art.109, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1. Accesul oricarei persoane, fizice sau juridice, la informatiile de interes public, produse si/sau gestionate de Consiliul Judetean Mures se face din oficiu sau la cerere, formulata in scris sau verbal si se asigura prin Biroul Informare, Relatii Publice, Petitii.
Art.2 Consiliul Judetean Mures face publice, din oficiu, urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea consiliului judetean, a consiliilor locale, a institutiilor publice si societatilor comerciale de sub autoritatea sa;
b) structura organizatorica si atributiile serviciilor organizate in cadrul aparatului propriu al institutiilor publice si societatile comerciale de sub autoritatea consiliului judetean, programul de functionare si programul de audiente;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judetean Mures, a institutiilor publice si societatilor comerciale de sub autoritatea sa si a functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale consiliului judetean: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
e) sursele financiare, bugetul si darea de seama contabila;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei consiliului judetean in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Informatiile prevazute in prezentul articol vor fi aduse la cunostinta publicului prin publicarea si actualizarea anuala a unui buletin informativ.


Art. 3 Accesul la informatiile prevazute la articolul precedent se realizeaza prin una din urmatoarele modalitati:
a) afisare la sediul Consiliului Judetean Mures;
b) publicarea in mijloacele de informare in masa;
c) publicarea in Monitorul Oficial al României sau in Monitorul Oficial al judetului Mures;
d) publicare in pagina de Internet proprie;
e) consultarea lor la sediul Consiliului Judetean Mures.
Art.4 Solicitarea in scris a informatiilor de interes public, trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel formulata incât sa permita identificarea informatiei publice;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Art. 5 Se aproba Lista cuprinzând documentele de interes public la Consiliul Judetean Mures, conform anexei nr.1 si Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate la Consiliul Judetean Mures, conform anexei nr.2.
Anexele 1-2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre, se vor completa periodic, prin dispozitia presedintelui consiliului judetean, la propunerea directiilor de specialitate, in functie de modificarile legislative ulterioare aplicabile in materie.
Art.6. Se desemneaza d-na Daniel Ana pentru exercitarea atributiilor de informare si relatii publice cu privire la activitatea aparatului propriu.
Art.7. Pentru informatiile solicitate verbal, functionarul responsabil are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile publice si poate furniza pe loc informatiile solicitate.
In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmând ca cererea sa fie rezolvata la termenele prevazute de lege.
Informatiile de interes public solicitate verbal se pot comunica si in cadrul programului de audiente organizat prin dispozitia presedintelui consiliului judetean.
Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 ore de catre purtatorul de cuvânt.
Art.8. Se excepteaza de la accesul liber al persoanelor urmatoarele informatii:
a) informatiile privind activitatile financiare sau comerciale, daca publicarea acestora aduce atingerea principiului concurentei loiale potrivit legii;
b) informatiile privind datele personale, potrivit legii;
c) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a copiilor si tinerilor.
Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
Art.9. Consiliul Judetean Mures pune gratuit la dispozitia persoanelor interesate formulare tip pentru cereri privind informatii de interes public si reclamatii administrative.
Art.10. Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public, Biroul informare, relatii publice, petitii va exercita atributiile prevazute in anexa nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
In cadrul Biroului informare, relatii publice, petitii se organizeaza un punct de informare-documentare destinat accesului publicului la informatiile de interes public difuzate din oficiu.

Art.11. Biroul informare, relatii publice, petitii intocmeste anual un raport de activitate al Consiliului Judetean privind accesul la informatiile de interes public, care va fi elaborat in conformitate cu cadrul orientativ prevazut in anexa nr.6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001. In mod obligatoriu, acesta va cuprinde:
a) numarul total de solicitari de informatii de interes public;
b) numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes;
c) numarul de solicitari rezolvate favorabil;
d) numarul de solicitari respinse, defalcat in functie de motivatia respingerii (informatii exceptate de la acces, inexistente etc.);
e) numarul de solicitari adresate in scris:
1. pe suport de hârtie
2. pe suport electronic
f) numarul de solicitari adresate de persoane fizice;
g) numarul de solicitari adresate de persoane juridice;
h) numarul de reclamatii administrative:
1. rezolvate favorabil
2. respinse
i) numarul de plângeri in instanta:
1. rezolvate favorabil
2. respinse
3. in curs de solutionare
j) costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice;
k) sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate;
l) numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare.
Raportul va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a III - a.
Art.12. In cazul in care obtinerea unei informatii de interes public implica realizarea de copii de pe documentele detinute de consiliul judetean, costul serviciilor de copiere se suporta de solicitant.
Art.13. Taxele pentru realizarea de copii de pe documente sunt cele stabilite prin hotarâre proprie a Consiliului Judetean Mures.
Art.14. Consiliul Judetean Mures organizeaza conferinte de presa, de regula, saptamânal si ori de câte ori este nevoie iar accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public se asigura de catre purtatorul de cuvânt.
Art.15. Consiliul Judetean Mures va acorda acreditare, fara nici un fel de discriminare, ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa, la cererea acestora, in conditiile legii.
Art.16. Directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Mures, Biroul informare, relatii publice, petitii si purtatorul de cuvânt vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.

P R E S E D I N T E
ing. Virág György


CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel