ACTE DE IDENTITATE

 

 

D.J.E.P. Mureş desfăşoară următoarele activităţi pe linia eliberării actelor de identitate şi înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei :

 

 

a) primeşte cererile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate şi înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei numai pentru:

       - testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice;

       - sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale în activitatea specifică;

       - soluţionarea unor cazuri deosebite, după cum urmează: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale, alte cazuri temeinic justificate din care rezultă caracterul urgent, numai pentru unul din următoarele cazuri:

- primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;

- expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

- modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelui părinţilor, a datei ori a locului naşterii;

- schimbarea domiciliului;

- schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;

- atribuirea unui nou cod numeric personal;

- deteriorarea actului de identitate;

- pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;

- fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- schimbarea sexului;

- anularea actului de identitate deţinut;

- preschimbarea buletinelor de identitate;

- eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, în condiţiile în care persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.

 

b) soluţionează în regim de urgenţă cererile preluate;

 

c) nu soluţionează cererile pentru eliberarea unui act de identitate persoanelor aflate în situaţii deosebite pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat ori pentru certificarea identităţii, sau impun verificări în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cererile formulate de persoanelor care:

       - deşi au împlinit vârsta de 18 ani, nu au obţinut act de identitate;

       - îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

       - solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetăţeniei române;

       - îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu prin declaraţia pe propria răspunderea solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că declarantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta un act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

       - solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin carte de alegător, paşaport sau permis de conducere, ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, fiind astfel necesară efectuarea verificărilor pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei de ordine publică;

       - sunt ori au fost înscrise în evidenţa operativă informatizată din cadrul Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;

 

d) nu soluţionează cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei persoanelor care sunt ori au fost înscrise în evidenţa operativă informatizată din cadrul Registrului naţional de evidenţă a persoanelor.

 

 

Documente necesare pentru obţinerea cărţii de identitate la nivelul D.J.E.P. Mureş

 

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (detalii)

B. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior (detalii)

C. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (detalii)

D. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a pierderii, deteriorării sau a distrugerii actului de identitate anterior, sau a furtului acestuia (detalii)

E. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, rectificării actului de stare civilă, modificării datelor de naştere ori a locului naşterii, ori a prenumelui părinţilor sau a schimbării sexului (detalii)

F. Eliberarea cărţii de identitate provizorii (detalii)

G. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (C.R.D.S.) (detalii)

H. Înscrierea vizei de reşedinţă (flotant) pe cartea de identitate (sau pe cartea de identitate provizorie) (detalii)


       

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită la sediul D.J.E.P. Mureş, str. Primăriei nr. 2, etaj. 1, biroul nr. 6.

Toate cererile tip se primesc gratuit de la sediul D.J.E.P. Mureş sau pot fi descărcate de pe acest site, pagina Util.

Eliberarea actelor de identitate se face titularului sau împuternicitului (pe bază de procură specială eliberată de un notar public din România sau de autorităţile române din străinătate, după caz).

 

 

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

 

          Minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege (15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani), eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor următoarele documente:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, completată (anexa 11);

2. cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş;

3. certificatul de naştere al minorului, în original şi copie;

4. actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

5. documentul cu care părintele sau reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie;

 *Declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică; această declaraţie va fi dată de proprietar în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor pe verso la cererea pentru eliberarea cărţii de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului pentru persoanele din mediul rural se poate da în faţa lucrătorului de la postul de poliţie din acea localitate, de asemenea în faţa notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

6. certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie;

7. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.

 

 Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Această declaraţie poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului de evidenţa persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public, sau după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

 

                             

       

B. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior

 

În aceste situaţii cetăţeanul va prezenta la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor, următoarele documente:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate  (anexa 11);

2. cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş;

3. actul de identitate expirat împreună cu cartea de alegător în situaţia persoanelor care au primit odată cu cartea de identitate expirată şi cartea de alegător;

4. certificatul de naştere în original şi copie;

5. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;

6. hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;

7. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;

8. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară - original şi copie, contract de vânzare-cumpărare - original şi copie, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural - original, etc.);

 *Declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică; această declaraţie va fi dată de proprietar în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor pe verso la cererea pentru eliberarea cărţii de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului pentru persoanele din mediul rural se poate da în faţa lucrătorului de la postul de poliţie din acea localitate, de asemenea în faţa notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

10. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.

 

      

C. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului

 

În această situaţie, cetăţeanul la schimbarea  domiciliului, se va prezenta în termen de 15 zile la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor cu următoarele documente:

1. cererea pentru eliberarea noului act de identitate (anexa 11);

2. cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş;

3. actul de identitate în care era înscris vechiul domiciliu, precum şi cartea de alegător în cazul persoanelor care au primit acest document;

4. certificatul de naştere în original şi copie;

5. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;

6.  hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;

7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

8. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;

9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară - original şi copie, contract de vânzare-cumpărare - original şi copie, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural - original, etc.).

 *Declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică; această declaraţie va fi dată de proprietar în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor pe verso la cererea pentru eliberarea cărţii de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului pentru persoanele din mediul rural se poate da în faţa lucrătorului de la postul de poliţie din acea localitate, de asemenea în faţa notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

10. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.

 

 

D. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a pierderii, deteriorării sau a distrugerii actului de identitate anterior, sau a furtului acestuia

 

În această situaţie cetăţeanul se va prezenta în termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentului de identitate la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor cu documentele înscrise la punctul „C”.

Pe lângă aceste documente va mai prezenta :

1. dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul ;

2. un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învățământ, cu fotografie de dată recentă, în original şi copie ;

3. actul de identitate deteriorat (dacă este cazul) ;

4. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei.

 

   

E. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, ca urmare a căsătoriei, divorţului, schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, rectificării actului de stare civilă, modificării datelor de naştere ori a locului naşterii, ori a prenumelui părinţilor sau a schimbării sexului

 

          În aceste situaţii solicitantul se va prezenta în termen de 15 zile la D.J.E.P. Mureş unde va prezenta pe lângă documentele prevăzute la capitolul „C” o dovadă care să ateste una din situaţiile prezentate (certificate de stare civilă, dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă după caz).

 

  

F. Eliberarea cărţii de identitate provizorii

 

          Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, solicitantul se va prezenta la D.J.E.P. Mureş cu documentele pe care le poate prezenta, pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu.

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11);

2. cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş;

3. trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

4. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

5. chitanţa reprezentând plata contravalorii cărţii de identitate provizorii, respectiv 1 leu.

 

   

G. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (C.R.D.S.)

 

Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, solicitantul se va prezenta la D.J.E.P. Mureş cu următoarele documente:

1. cerere tip de eliberare a actului de identitate (anexa 18);

2. cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş;

3. paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul  de C.R.D.S. , original + copii ale  filelor cu fotografia, datele de stare civilă,  semnalmentele

4. certificatul de naştere în original şi copie;

5. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;

6.  hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, în original şi copie;

7. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

8. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie;

9. dovada adresei de stabilire a reşedinţei;

 *Declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică; această declaraţie va fi dată de proprietar în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor pe verso la cererea pentru eliberarea cărţii de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului pentru persoanele din mediul rural se poate da în faţa lucrătorului de la postul de poliţie din acea localitate, de asemenea în faţa notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

10. declaraţie de consimţământ, dată în faţa lucrătorului de evidenţa persoanelor, de către titularul spaţiului (cu actul de identitate original);

11. 3 fotografii ľ cm cu bandă albă de 7 mm;

12. contravaloarea cărţii de identitate provizorii, 1  leu, achitată la casierie.

 

              

H. Înscrierea vizei de reşedinţă (flotant) pe cartea de identitate (sau pe cartea de identitate provizorie)

 

          Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată se adresează D.J.E.P. Mureş.

În acest sens va prezenta:

1. cererea completată pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei în actul de identitate (anexa 19);

2. cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş;

3. documentul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;

4. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie, (vezi punctul „C”).

 

*În situaţia în care solicitantul nu deţine act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul, sau după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimțământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului D.J.E.P. Mureş, sau  printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 

Conform O.U.G. 97/2005 privind evidenţa,  domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (după caz) şi a cetăţeniei române.

 Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de:

- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

                    Sus