.


INFORMAȚII PUBLICE

1. SOLICITARE DE INFORMAȚII. LEGISLAȚIE

 

 

a) Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

b) Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

c) Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

d) Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

e) Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001

 

 

a) Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Funcționarul public responsabil pentru accesul la informații de interes public (inclusiv relații cu presa) este:

consilier juridic MARIA ROMELA BOCHEȘ

e-mail: juridic.djep@cjmures.ro

tel. 0265-311109 int. 18

 

 

b) Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (descarcă)

 

c) Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)


În cazul în care considerați că dreptul dumneavoastră privind accesul la informațiile de interes public v-a fost încălcat, puteți proceda astfel:

I. 
Să formulați o reclamație administrativă model 1 (refuz) sau model 2 (netrimitere în termen legal) în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al autorității (modelele reclamațiilor sunt conform Anexelor 2a și 2b din H.G. nr. 123/2002).
Reclamația trebuie adresată Directorului general al D.G.E.P. Mureș iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative să dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea reclamației.
Dacă reclamația este întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

Temei legal: 
Art. 21 din Legea nr. 544/2001;
Art. 32 - 34 din Normele metodologice.

II.
Să formulați o plângere la instanțele judecătorești în cazul unui răspuns nesatisfăcător sau când nu se răspunde în termen.

Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vătămată sau în a cărui rază teritorială se află autoritatea publică împricinată.
Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile solicitate și să plătească persoanei vătămate daune morale și/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.
Atât acțiunea depusă la prima instanță cât și recursul la Curtea de Apel se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru.

Temei legal: 
Art. 22 din Legea nr. 544/2001;
Art. 36 din Normele metodologice.

 

d) Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 

Documente de interes public

 

1. Dispoziții cu caracter normativ ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș;
2. Protocoale de colaborare cu alte instituții publice;
3. Rezultatele licitațiilor pentru achiziții de bunuri sau servicii;
4. Rapoarte de activitate a Direcției
Generale de Evidență a Persoanelor Mureș (anuale);
5. Rapoarte privind accesul la informații de interes public;
6. Organigrama instituției;
7. Lista cuprinzând numele și prenumele persoanelor din conducerea Direcției
Generale de Evidență a Persoanelor Mureș și ale Serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și datele de contact;
8. Lista Serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Mureș și date de contact;
9. Actele și demersurile necesare pentru obținerea cărții de identitate și a actelor de stare civilă;
10. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției
Generale de Evidență a Persoanelor Mureș;
11. Regulamentul intern al Direcției
Generale de Evidență a Persoanelor Mureș;
12. Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici din cadrul Direcției
Generale de Evidență a Persoanelor Mureș;
13. Raport semestrial privind modul de soluționare a petițiilor adresate Direcției
Generale de Evidență a Persoanelor Mureș;
14. Bugetul D.G.E.P. Mureș, bilanțul contabil și contul de încheiere al exercițiului bugetar;
15. Anunțuri privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice/posturilor vacante;
16. Buletinul informativ al D.G.E.P. Mureș.

 

Documentele produse/gestionate de instituție

 

I. SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

1.  Radiograme, îndrumări, adrese, metodologii, etc., care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, primite de la nivel central și adrese de transmitere a acestora în județ;

2.  Registru pentru furnizarea datelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 (până la data de 25.05.2018), Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

3.  Corespondență privind furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, REN-FEC;

4.  Corespondență ce stă la baza atribuirii codului numeric personal;

5.  Planuri de activități trimestriale, analize de evaluare a activităților desfășurate, rapoarte de activitate trimestriale și semestriale pe linie de evidență a persoanelor;

6.  Planuri de control, note de constatare si rapoarte cu principalele concluzii rezultate în urma controalelor tematice metodologice efectuate la S.P.C.L.E.P. din județ;

7.  Documente referitoare la eliberarea actelor de identitate prin substituire de persoană;

8.  Răspunsuri la punctele de vedere emise de D.E.P.A.B.D. București la solicitarea D.G.E.P, puncte de vedere emise de D.G.E.P. la solicitarea S.P.C.L.E.P;

9.  Registru de evidență a activităților de coordonare la nivelul serviciilor de evidență a peroanelor;

10. Situații statistice referitoare la principalele activități desfășurate pe linie de evidență a persoanelor (zilnice, lunare, trimestriale, semestriale, anuale, etc.);

11. Centralizatoare și analize periodice privind activitatea de punere în legalitate cu acte de identitate a cetățenilor români;

12. Corespondență privind activitățile și raportările privind punerea în legalitate pe linie de evidență a persoanelor a cetățenilor de etnie rromă, a persoanelor instituționalizate, persoane centenare și cetățeni originari din Republica Moldova;

13. Documente privind pregătirea profesională și de specialitate pe linie de evidență a persoanelor, convocatoare, ordine de zi, procese verbale de ședință, tabele nominale de prezență;

14. Adrese cu privire la dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate, comunicări privind cetățenii români cu domiciliul în străinătate transmise către S.P.C.L.E.P., comunicări și adrese de înaintare a actelor de identitate aparținând acestor categorii de persoane;

15. Adrese de corespondență rezultată din relațiile cu alte autorități și instituții publice, persoane fizice;

16. Documente referitoare la înființări de noi S.P.C.L.E.P. și înființarea ghișeului de evidență a persoanelor la nivelul instituției;

17. Situații, raportări privind activitățile desfășurate pe linie electorală (referendumuri, alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale);

18. Cereri de verificare, note telefonice și adrese referitoare la clarificarea sau stabilirea identității unor persoane;

19. Registru pentru procese verbale de prelucrare a dispozițiilor, instrucțiunilor, radiogramelor, etc.;

20. Condici și borderouri de predare și expediere a corespondenței neclasificate;

21. Registru de evidență a ordinelor și instrucțiunilor emise de conducerea M.A.I.;

22. Procese verbale întocmite cu ocazia inventarierii/distrugerii anuale/la nevoie a ordinelor, instrucțiunilor emise de conducerea M.A.I.;

23. Registru unic de evidență a registrelor, condicilor, borderourilor pentru documente clasificate;

24. Registru de intrare-ieșire a corespondenței clasificate;

25. Procese verbale de distrugere a documentelor clasificate;

26. Registru de multiplicare a documentelor clasificate;

27. Condica de expediere a corespondenței clasificate;

28. Procese verbale de distrugere a documentelor clasificate;

29. Registru pentru evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu;

30. Registru de intrare-ieșire a corespondenței ordinare înregistrată la nivelul serviciului;

31. Registru de control;

32. Condică de sugestii și reclamații;

33. Registru de evidență a persoanelor verificate în R.N.E.P.;

34. Documente care stau la baza testării cunoștințelor personalului nou angajat, pentru atribuirea codului de operator și a parolei pentru consultare și actualizare R.N.E.P.;

35. Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței;

36. Cereri pentru eliberarea actelor de identitate și corespondență pe această linie;

37. Cereri pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței și corespondență pe această linie;

38. Registru pentru evidența proceselor verbale de contravenție la regimul evidenței persoanelor;

39. Procese-verbale de constatare a contravențiilor;

40. Procese-verbale de distrugere a documentelor de identitate și a cărților de alegător;

41. Graficul privind planificarea zilnică a lucrătorilor în ghișeu;

42. Registrul privind evidența fișelor de însoțire a loturilor de producție a cărților de identitate;

43. Fișe de însoțire a loturilor de producție a cărților de identitate primite la nivelul ghișeului;

44. Indicatori ai activităților desfășurate în ghișeu, rapoarte periodice;

45. Inventar cu dosarele predate la arhivă;

46. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern/managerial;

47. Radiograme, instrucțiuni, norme de securitate, etc. ale D.E.P.A.B.D. și corespondență cu S.P.C.L.E.P. pe linie informatică;

48. Corespondență cu autorități și instituții publice pe linia punerii în legalitate a cetățenilor români cu acte de identitate, clarificare statut persoane, etc.

 

II. SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

1.     Rapoarte anuale, semestriale și trimestriale privind activitatea de stare civilă;

2.     Planuri anuale, semestriale și trimestriale ale activității de stare civilă;

3.     Analize trimestriale de evaluare a activităților cuprinse în planurile de activități;

4.     Referate și avize privind transcrierea certificatelor/extraselor, rectificarea actelor, înregistrarea tardivă a nașterii, schimbarea numelui/prenumelui;

5.     Extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă;

6.     Grafice cu privire la planificarea anuală și lunară  a activității de stare civilă;

7.     Comunicări privind divorțul administrativ/notarial;

8.     Adeverințe de cetățenie, domiciliu și C.N.P.;

9.     Mențiuni de renunțare/redobândire a cetățeniei române;

10. Situații statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale;

11. Planuri de control tematic metodologic

12. Procese verbale de control;

13. Îndrumări, radiograme, metodologii, planuri de măsuri, etc. primite de la nivel central și corespondență cu cele 102 UAT din județ pe această linie;

14. Corespondență cu autoritățile centrale, județene și locale referitoare la activitatea de stare civilă;

15. Registrul de evidență a mențiunilor intrate;

16. Registrul de evidență a controalelor;

17. Registre de evidență a activităților de coordonare telefonică;

18. Evidență-opis rectificări, transcrieri, înregistrări tardive naștere, divorțuri, extrase pentru uz oficial;

19. Corespondență privind dispariția de certificate de stare civilă în alb.

20. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern/managerial.

 

III. BIROUL FINANCIAR, INFORMATIC ȘI ADMINISTRATIV

 • Bugetul de venituri și cheltuieli  al Direcției Generale de Evidentă a Persoanelor Mureș;
 • Contul anual de execuție bugetară;
 • Dare de seamă contabilă anuală;
 • Raport explicativ la darea de seamă anuală;
 • Dare de seamă contabilă trimestrială, anexele aferente și raport explicativ;
 • Acte justificative privind operațiuni financiare și contabile (note necesitate, note justificative, referate, facturi, ordonanțări, ordine de plată);
 • Instrucțiuni, adrese, dispoziții cu privire la problemele financiar-contabile, corespondența cu autoritățile administrației publice locale și centrale, alte instituții, persoane fizice și juridice;
 • Registru de casă   - acte justificative pentru încasări și plăți - dispoziții de plată, foi de vărsământ, ordine de deplasare;
 • Deschideri de credite;
 • Conturi de execuție pentru plăți și cheltuieli;
 • Rapoarte, studii, analize, informări periodice;
 • State de plată exemplarul II;
 • Monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • Dări de seamă statistice;
 • Inventare pagube materiale, anuale;
 • Jurnale și balanțe contabile;
 • Acte privind investițiile, deschideri de finanțare;
 • Adeverințe eliberate salariaților (copii);
 • Registru de evidență a contractelor;
 • Registrul jurnal;
 • Registrul inventar;
 • Registrul cartea mare;
 • Referate, contracte și alte acte privind aprovizionarea tehnico-materială;
 • Planuri și alte materiale privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor la sediul instituției;
 • Documente referitoare la utilizarea parcului auto (foi de parcurs, FAZ, consum de carburanți, revizii) și repararea acestuia, situația lunară a consumului  de carburanți, alte documente;
 • Bonuri de transfer, bonuri de mișcare bunuri, bonuri de consum materiale, etc.;
 • Rapoarte și procese verbale de îndrumare și control al activității de arhivă, etc.
 • Registrul de evidență curentă a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice;
 • Registru de depozit al arhivei;
 • Rapoarte periodice de audit intern/extern, corespondență;
 • Registrul mijloacelor fixe,  documente ce stau la baza calculului amortizărilor mijloacelor fixe;
 • Registru privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;
 • Documente privind securitatea în muncă, protecția împotriva incendiilor și protecția muncii, colectarea selectivă a deșeurilor, etc.
 • Documente justificative care stau la baza decontării drepturilor acordate salariaților în baza acordului/contractului colectiv de muncă;
 • Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern/managerial.

 

IV. COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE UMANE ȘI RELAȚII PUBLICE 

Juridic, relații publice

1.     Corespondență cu autoritățile centrale de evidență a persoanelor și cu S.P.C.L.E.P;

2.     Corespondență cu alte instituții publice și autorități centrale și locale și persoane fizice;

3.     Acte procedurale cu instanțele de judecată (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note de ședință, etc.);

4.     Referate, note, studii, informări de specialitate;

5.     Proiecte de dispoziții ale conducătorului instituției;

6.     Registru unic de control;

7.     Protocoale de colaborare cu alte instituții;

8.     Registru de evidență a petițiilor;

9.     Petiții, note de verificare, corespondență și răspunsuri la acestea;

10. Planul de măsuri anual, rapoarte de activitate anuale;

11. Planuri de măsuri semestriale,  analize de evaluare a activităților desfășurate trimestrial, semestrial, rapoarte de activitate, situații trimestriale, semestriale;

12. Registru de evidență a persoanelor primite în audiență de conducerea instituției;

13. Documente ce stau la baza mediatizării prevederilor legale în domeniu și a activității instituției (informări, comunicate de presă, articole publicate în presă, evidență contacte mass-media, etc.);

14. Registru de evidență a solicitărilor cu privire la informații de interes public conform Legii 544/2001;

15. Documente ce stau la baza soluționării cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, actualizare site;

16. Note interne emise de conducătorul instituției;

17. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control intern / managerial, corespondență cu Consiliul Județean Mureș, raportări periodice, program anual, etc.;

18. Rapoarte, informări, sinteze periodice ce reflectă activitatea desfășurată la nivelul compartimentului;

19. Registrul unic de înregistrare a registrelor;

20. Registre de intrare-ieșire a documentelor neclasificate;

21. Borderouri de expediere a documentelor.

Resurse umane

1.  State de funcții, organigrama, expuneri de motive, proiecte de hotărâri și hotărârile Consiliului Județean Mureș, corespondență pentru obținerea avizelor prealabile;

2.  Corespondență cu autoritățile centrale de evidență a persoanelor și cu S.P.C.L.E.P. Corespondență cu alte instituții publice și autorități centrale și locale și persoane fizice;

3.  Dispoziții ale directorului general al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș;

4.  Proiecte de dispoziții privind numirea, eliberarea modificarea raporturilor de serviciu pentru funcționarii publici, angajarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă pentru personalul contractual. Stabilirea sau modificarea drepturilor salariale;

5.  Rapoarte statistice lunare, trimestriale, semestriale, anuale cu privire la situația personalului;

6.  Regulamentul Intern;

7.  Baza de date privind funcționarii publici. Evidența funcțiilor publice, dosarele funcționarilor publici, declarații de avere și de interese. Precizări A.N.F.P., avize și alte documente privind funcția publică și funcționarii. Fișa postului pentru funcționarii publici. Rapoarte de evaluare a performantelor profesionale ale funcționarilor publici;

8.  Documentații privind angajări/recrutări, promovări ale personalului, concursuri/examene;

9.  Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, cererile de recuperare a sumelor de la Casa de Asigurări de Sănătate;

10. Declarații de avere și declarații de interese ale funcționarilor publici;

11. Registru de evidență a  declarațiilor de avere și registrul declarațiilor de interese ale funcționarilor publici;

12. Dosare de personal, fișa postului și fișa de evaluare a activității anuale pentru personalul contractual;

13. Planificare concedii de odihnă, cereri de plecare în concedii, rechemări din concedii de odihnă, răspunsuri, rapoarte, referate referitoare la concedii de odihnă, studii, etc.;

14. Adeverințe eliberate angajaților, alte adrese doveditoare pentru angajați și recomandări solicitate de aceștia. Adeverințe privind atestarea vechimii în muncă și documente pentru dosarul de pensionare al salariaților;

15. Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiar de venit, declarații ale personalului privind stabilirea  deducerilor personale, acte privind rate, chirii, popriri;

16. Documente privind perfecționarea personalului;

17. Pontaje, state de plată, certificate medicale, condică de prezență;

18. Registru general de evidență a salariaților;

19. Registru pentru evidența dispozițiilor emise de conducătorul instituției;

20. Evidența legitimațiilor eliberate și retrase.

 

 

e) Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001