ADR Centru sprijină în continuare dezvoltarea economică a județului

 

Mureșul stă bine din punctul de vedere al dezvoltării economice, în raport cu celelalte județe ale Regiunii Centru

 

Claudiu Oros

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă și echitabilă a regiunii prin înlăturarea disparităților și dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul locuitorilor ei. Din punct de vedre administrativ, Regiunea CENTRU este formată din șase județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, județe care cuprind 50 de orașe (dintre care 14 municipii) și 334 comune. Directorul ADR Centru, Simion Crețu, a avut amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, referitoare la Proiectele derulate în județul nostru:

 

Rep.: Câte Proiecte au fost derulate în județul Mureș până în prezent?

Simion Crețu: Din 1998 până în prezent, în județul Mureș s-au acordat finanțări pentru 76 de proiecte în valoare totală de 10.847.179,76 euro pe fonduri PHARE  și respectiv  69.837.572 de mii de ROL prin programe ale Guvernului României. Dintre aceste proiecte, unul este în curs de reziliere, cu o finanțare PHARE de 164.718 de euro. Două proiecte ale Primăriei Apold au înregistrat probleme de întârziere în implementare, fiind la momentul actual în discuție. Șase proiecte mai sunt în curs de a fi îndeplinite: „Reabilitare ateliere/școli Grupul Școlar de Industrie Ușoară Sighișoara”, „Alimentarea cu apă a localităților Căpău și Iernut”, „Canalizarea zona de nord Luduș”, ”Creare de servicii cazare categoria trei stele, hotel Aluniș Sovata”, „Gestionarea deșeurilor” din municipiul Reghin și încă un proiect de gestionare a deșeurilor al cărui beneficiar este Primăria Acățari. Restul de 67 de proiecte au primit finanțările și au fost finalizate. Pe de altă parte, în 2005 am primit 120 de propuneri de proiecte. Acestea au fost  realizate la solicitarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în scopul alcătuirii unui portofoliu de proiecte din dorința de a pregăti beneficiarii și autoritățile publice locale pentru fondurile structurale și pentru noile reglementări care vor apărea în procedura de aplicare pentru fonduri începând cu data aderării României la UE, respectiv 1 ianuarie 2007. Aceste propuneri au fost realizate de către beneficiarii locali din Mureș și trimise la ADR Centru pe parcursul anului 2005.          

Rep. Puteți enumera, pe scurt, câteva proiecte mai importante, în funcție de mărimea finanțării lor?

 

Simion Crețu: Proiectul cu cel mai mare buget provenit din fonduri europene a fost Parcul Industrial Vidrasău, al cărui beneficiar a fost Consiliul Județean Mureș. Finanțarea a fost făcută prin PHARE 2001 SIF, iar contractul a avut o valoare de 5.086.722,28 de euro. Lucrările au fost finalizate în 15.06.2005. Mai menționăm proiectele finanțate prin PHARE CES 2003, într-un program pilot pe țară, de gestionare a deșeurilor. Acest program este implementat doar de ADR Centru. Din județul Mureș au obținut finanțare două proiecte. Primul proiect „Gestionarea deșeurilor” are ca beneficiar Consiliul Local al municipiului Reghin și are un buget total de 998.731,05 euro, din care 898.857,05 reprezintă finanțarea publică, iar Consiliul Local participă cu o contribuție proprie de 99.874 euro. Al doilea proiect de gestionare a deșeurilor „Pro Regione Pura” are ca beneficiar Primăria comunei Acățari, cu un buget total de 928.467,43 euro. Din aceștia, 835.083,43 euro reprezintă finanțarea publică nerambursabilă, iar 93.384 euro reprezintă contribuția proprie a Primăriei.

Rep. Pentru acest an aveți în derulare proiecte noi pentru județul Mureș?

Simion Crețu: Singurele proiecte anunțate până în prezent și care trebuie realizate anul acesta sunt pentru reabilitarea atelierelor/școlilor Grupul Școlar Mecano-Energetic Iernut și Grupul Școlar Industrial Luduș. Data limită de depunere a ofertelor din partea constructorilor pentru lucrările de reabilitare este 18 august 2006.

Rep.  Per ansamblu, cum stă județul Mureș din punct de vedere economic, din totalul județelor din Regiunea Centru?

 

Simion Crețu: La nivel regional, județul Mureș are o poziție economică bună, fiind printre cele mai dezvoltate județe din regiune. Populația înregistrată la recensământul din 2002 este de 580.851 locuitori în județul Mureș. Rata șomajului în 2004 este de 4,4% în județul Mureș, mult mai mică decât media pe țară. Numărul de unități locale ce activează în industrie, comerț, construcții și alte servicii este de 10.707 în județul Mureș. O medie de 112.504 persoane sunt angajate în județul Mureș. Cifra de afaceri înregistrată în județul Mureș este de 97.680 miliarde de lei, din care 35.473 de miliarde de lei în industria prelucrătoare, 32.149 de miliarde de lei în comerțul cu ridicata, amănuntul, reparare și întreținere autovehicule. Ca drumuri publice, în județul Mureș se înregistrează o suprafață de 1.954 km din care 428 km sunt modernizați. La capitolul turism, Mureșul are 96 structuri de primire turistică, cu 7.156 de locuri de cazare. Acestea sunt doar câteva date care ilustrează poziția ocupată de județul Mureș în Regiunea Centru.

6. Toate proiectele din județul Mureș au fost derulate cu respectarea prevederilor legale? Ați avut probleme în acest sens?

Principala problemă întâlnită în derularea proiectelor din județul Mureș, ca și în celelalte, este nerespectarea procedurilor de achiziție. Consecința acestui fapt este reducerea sumelor din proiect cu echivalentul sumei depășite.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 


ADR Centru supports the economic development of the county
Claudiu Oros
 
  ADR (Regional Agency for Development) has as an important aim the  sustainable development of the Region, by overcoming differences for  the sake of the inhabitants.  Administratively, the CENTRU Region  is made of six counties: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures and  Sibiu, with 50 towns, out of which 14 capitals of counties and 334  villages. The director of  ADR Centru, Simion Cretu, kindly  responded to some of our questions related to projects in our region.
 
  Rep. How many projects have been carried out in Mures county so far?
 
  Simion Cretu: Since 1998, in Mures county 76 projects were financed in  the total worth of 10. 847. 179,76 euro from  PHARE funds and ROL  69. 837. 572 through Government programs. Of these projects, one is  going to be cancelled with 164 718 euros from Phare funds. Two projects  of the town hall of Apold had problems being implemented. Six other  projects are being implemented now: 
  “ Rehabilitation of workshops at Grupul Scolar de Industrie Usoara  Sighisoara”, “Water supply system for Cipau-Iernut”, “Drain pipes in  northern Ludus”, “3 star accomodation in Hotel Alunis”, “Waste  Management in Reghin” and another waste management project for the town  hall in Acatari. The other 67 projects that were financed have been  finalized. On the other hand, in 2005 we received 120 project  proposals. They were realised at the request of ADR Centru for the  purpose of putting together a portfolio, to prepare the beneficiaries  and public authorities for structural funds and new regulations that  will be needed in the procedure of application for funds when Romania  integrates into the European Union.  These proposals were made by  the local beneficiaries in Mures county and sent to ADR Centru during  2005.
 
  Rep. Can you name some important projects in terms of the money invested?
 
  Simion Cretu: The project with the biggest budget from European funds  was the Industrial Park in Vidrasau, whose beneficiary was the County  Council Mures. The financing came partly through prin Phare 2001 SIF  and the contract was worth 5.086.722,28 euros. Work was finalized on  June 15, 2005. I would like to mention the projects financed through  PHARE CES 2003 in a pilot program for waste management. This program is  implemented only by ADR Centru. In Mures county, two projects obtained  funds. The first project “Waste management” has as beneficiary the town  hall of Reghin and has a total budget of 998.731,05 euros of which  898.857,05 euros come from public financing and the Council contributed  with 99. 874 euros. The second waste management project “Pro Regione  Pura” has as beneficiary the town hall of Acatari with a total budget  of 928.467,43 euros. Of these, 835.083,43 euros are public financing  and 93.384 euros is the contribution of the town hall.
 
  Rep. Are there any projects on for Mures county this year?
 
  Simion Cretu: The only projects announced so far that have to be  finalized until the end of this year are workshop rehabilitation in  Iernut and Ludus. The deadline for submission of offers from  constructors is August 18, 2006.
 
  Rep.  On the whole, economically speaking, how is Mures county doing as compared to the other counties in the region?
 
  Simion Cretu: Regionally, Mures county has a very good position. The  population in 2002 stood at 580 851 inhabitants in Mures county.  Unemployment rate in 2004 was  4,4%, a lot smaller than the  average in the country. The number of local units that activate un  industry, commerce, constructions and other services is 10707. An  average number of 112.504 people work in Mures county. The turnover is  97 680 billion lei of which 35 473 billion in the processing industry,  32 149 billion from retail trade, repair and maintenance of vehicles.  Public roads in Mures county measure 1.954 km out of which 428 km are  modernised. As for tourism, Mures county has 96 welcoming facilities  with 7156 places. These are just a few data that illustrate the  county’s position in Regiunea Centru.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 


Die Agentur für regionale Entwicklung Zentrum unterstützt weitrhin die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises

 

Claudiu Oros

 

Die Agentur hat vor bei der dauerhaften und angemessenen Entwicklung der Region beizutragen. Dadurch meint man die Beseitigung des Verschwinden und der Gleichgewichtsstörung unter den Zonen der Region, was ein Vorteil für die Bewohner der Region sein würde. Aus der Hinsicht der Verwaltung besteht die Region ZENTRUM aus sechs Kreisen: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures und Sibiu, und schließt 50 Stödte ein (14 Munizipien) und 334 Gemeinden. Der Direktor der Agentur, Simion Cretu, hat auf einigen Fragen im Bezug auf die zukunftigen Projekte geantwortet:

 

Reporter: Wieviele Projekte sind bis heute im Kreis Mures abgewickelt worden?

 

Simion Cretu: Ab 1998 bis heute wurden 76 Projekte in Mures funanziert. Wir sprechen von 10.847.179,76 Euro von Phare und 69.837.572 tausend ROL von dem Gouvern Rumäniens. Von diesen Projekten wird einer mit einer Finanzierung Phare von 164 718 Euro aufgelöst. Zwei Projekte des Rathauses Apold hatten Verspätungsprobleme und zur Zeit werden sie besprochen. Sechs Projekte werden jetzt implementiert: "Rehabilitierung Werkstätte/ Schulen Industrieschule Sighisoara", "Wasserversorgung der Ortscaft Cipau-Iernut", "Kanalisation der nördlichen Zone Ludus", "Unterkunftbedingungen beim dreisternigen Hotel Alunis", "Auflösen des Problems mit den Abfällen aus Reghin" und noch ein Projekt mit den Abfällen, dessen Leiter das Rathaus Acatari ist. Der Rest der Projektre sind fananziert worden und auch beendet. Andererseits 2005 haben wir 120 Projektvorschläge gekriegt. Das passiert in Folge der Bitte der Agentur für regionale Entwicklung Zentrum mit dem Zweck der Bildung eines Portefeuilles der Projekte, damit die Nutznießer und die lokalen Behörde für die neuen Regeln der EU vorbereitet sein sollen. Diese Vorschläge sind von den Nutznießern aus Mures gemacht worden und zur Agentur Zentrum im Laufe des Jahres 2005 geschickt.

 

Reporter. Können Sie uns kurz die wichtigsten Projekte auf Grund ihrer Finanzierung aufzählen?

 

Simion Cretu: Das Projekt mit dem größten Haushalt, der aus europäischen Fonds stammt war der industrielle Park Vidrasau, dessen Nutznießer der kreisliche Rat Mures war. Die Finanzierung wurde durch Phare gemacht, und der Vertrag hatte einen Wert von 5.086.722,28 Euro. Die Arbeiten hat man 15.06.2005 beendet. Wir können noch die Projekte beziehend das Auflösen der Abfälle aufzählen, die auch durch Phare 2003 finalisiert worden waren. Dieses Programm ist von der Agentur Zentrum implementiert. Aus Kreis Mures sind zwei Projekte finanziert worden. Das erste Projekt ist das Auflösen der Abfälle aus Reghin, dessen Nutznießer der lokale Rat Reghin hat, und der totale Haushalt ist von 998.731,05 Euro, woraus 898.857,05 die öffentliche Finanzierung ist und der Rat trägt mit einer Finanzierung von 99.874 Euro bei. Das zweite Projekt des Auflösen der Abfälle "Pro Regione Pura" hat als Nutznießer das Rathaus der Gemeinde Acatari mit einem totalen Haushalt von 928.467,43 Euro. Aus diesen beträgt 835.083,43 Euro die öffentliche Finanzierung, die nicht zurückgezahlt werden muss und 93.384 Euro beträgt der eigene Beitrag des Rathauses.

 

Reporter. Haben Sie für dieses Jahr neue Projekte für den Lreis Mures_

 

Simion Cretu: Die einzigen Projekte die bis jetzt gesagt worden sind, und die dieses Jahr erledigt werden müssen sind für die Rehabilitierung der Werkstätte/Schulen, die mechanisch-energetische Schule Iernut und die industrielle Schule Ludus. Der Termin für die Abgabe der Angebote von der Seite der Baumeister für die Rehabilitationsarbeiten ist der 18. August 2006.

 

Reporter. Wie steht der Kreis Mures im Großen und Ganzen aus wirtschaftlicher Hinsicht im Vergleich zu den anderen Kreisen aus der Region Zentrum?

 

Simion Cretu: Mures hat eine gute wirtschaftliche Lage in dieser Region, er ist eigentlich einer der entwickeltsten Kreise der Region. Die Bevölkerung des Kreises beträgt in Folge der Statistiken die Anzahl von 580 851 Einwohnern. Die Arbeitslosigkeitsquote war 2004 4,4%, was viel weniger als die Quote pro Land ist. Die Zahl von lokalen Einheiten, welche in der Industrie, im Handel un Bau tätig sind ist von 10 707 im Kreis Mures, und ungefähr eine Masse von 112.504 Leute sind angestellt. Die Arbeitszahl im Kreis ist von 97 680 Milliarden Lei, woraus 35 473 Milliarden Lei in der Bearbetungsindustrie sind, 32 149 Milliarden Lei im Autohandel. Die Länge der öffentlichen Straßen ist von 1.954 Km, woraus 428 modernisiert sind. Beim Kapitel Tourismus hat der Kreis 96 touristischen Empfangsstrukturen und 7156 Unterkunftplätze. Diese sind nur einige Daten, welche die gute Lage des Kreises in der Region beweisen.

 

Reporter. Sind alle Projekte im Einklang mit den Gesetzen verlaufen? Hatten Sie
Probleme aus dieser Hinsicht?

 

Das einzige Problem das wir getroffen haben ist die Tatsache, dass man die Erwerbungsprozeduren nicht eigehalten hat. Die Folge dafür ist das Verkleinern der Summen aus dem Projekt mit der überholten Summe.

 

 

Punctul,

7-14 iulie 2006