Pregătirea și specializarea funcționarilor publici, una dintre prioritățile Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte                     

 

În anul trecut, un accent deosebit a fost pus, în cadrul Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte din cadrul Consiliului Județean Mureș, pe fundamentarea programului de perfecționare pentru specialiștii din aparatul propriu și primării, potrivit raportului de activitate semnat de șeful serviciului, Elena Gâlea. Din aparatul propriu în anul 2005, au efectuat cursuri de perfecționare 20 persoane, de 5–7 zile, organizate de INA București și alte instituții specializate agreate de Ministerul de Finanțe sau în domeniul: „Managementului funcției publice în instituțiile publice”, „Achizițiile publice”, „Investițiile în instituțiile publice”, „Finanțele publice”, „Bugetul instituțiilor publice”, „Învățământul preuniversitar”, „Auditul public intern”. Specialiștii din aparatul propriu au participat și la alte cursuri de specializare în diferite domenii: cadastru și topografie, turism, urbanism sau monumente istorice.

Un număr de 109 persoane au absolvit cursuri ECDL, din care 97 la modulul ECDL START și 12 persoane ECDL COMPLET. Alte două persoane au urmat cursuri on-line organizate de INA București în domeniul reformei în administrația publică. S-a acordat o mare importanță pregătirii și specializării funcționarilor publici, care au urmat cursuri de master și postuniversitare, astfel, 51 de persoane din județul Mureș au absolvit asemenea cursuri la programul „Managementul administrației publice în procesul integrării europene”, 4 persoane în domeniul informatizării, o persoană în domeniul managementului mediului.

În ceea ce privește participarea specialiștilor din aparatul propriu al primăriilor din județul Mureș, s-a intermediat participarea la cursuri de bază de 5 – 7 zile a unui număr de 57 de persoane (din 262 de participanți). De asemenea, la seminarii și conferințe de 2 – 3 zile s-a asigurat participarea unui număr de  91 de persoane.

Unul din obiectivele urmărite în anul 2005 a fost reorganizarea aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Mureș. În această direcție s-a elaborat un proiect de hotărâre, avizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și aprobat în plenul Consiliului Județean Mureș. Prin această hotărâre au fost înființate noi funcții publice cu atribuții în domeniile: buget, agenți economici, dezvoltare regională și integrare europeană. De asemenea s-au înființat posturi noi, pentru personal contractual în domeniul promovării turismului.

S-au organizat concursuri de ocupare a unor posturi funcțiilor publice și personalului contractul, din aparatul propriu și din instituțiile subordonate, cu respectarea legislației specifice în vigoare. Astfel, pentru ocuparea funcțiilor de director executiv și director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, director executiv la Direcția de Evidență a Persoanelor Mureș și director executiv la Direcția de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană și Arhitectul Șef al județului din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș s-au obținut avizele de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici respectivele funcții publice fiind ocupate prin concurs. În plus au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de director la două instituții sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, respectiv Biblioteca Județeană Mureș  și Direcția Județeană de Pază Mureș. De asemenea a fost ocupat postul de director executiv la  SC „Parc Industrial” Mureș.

Un alt obiectiv important a fost sprijinirea primăriilor în aplicarea legislației în domeniul: reîncadrare, stabilirea salariilor, organizarea concursurilor, precum și participarea efectivă la aceste acțiuni sau mai concret întocmirea documentațiilor de concurs pentru consiliile locale care nu au personal de specialitate în domeniu (primăriile de comune).

În anul 2005 Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte împreună cu Serviciul Administrație Publică prin compartimentul de arhivă a eliberat un număr de 604 adeverințe pentru recalcularea pensiilor, reprezentând 59% din totalul petițiilor adresate Consiliului Județean Mureș de către cetățeni și organizații legal constituite.

S-a reactualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu a Consiliului Județean Mureș și Regulamentul de Ordine Interioară potrivit legislației în vigoare.

Serviciul s-a implicat direct în reorganizarea Direcției Generale de Protecție a Drepturilor Copilului și Direcției de Asistență Socială Mureș, precum și înființarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, întocmind pentru aceasta din urmă toată documentația necesară.

Contribuția serviciului în luarea deciziilor autorității este una concretă, astfel din 397 dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Mureș un număr de 183 sunt fundamentate și inițiate de Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte, reprezentând 46% din totalul dispozițiilor emise pe parcursul anului 2005, iar din cele 161 hotărâri ale Consiliului Județean Mureș, serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte a elaborat un număr de 16, reprezentând 10% din totalul hotărârilor adoptate în plenul Consiliului Județean Mureș. Din totalul de 17.015 acte înregistrate în registratura generală a Consiliului Județean Mureș, un număr de 2158 ( un procent de 13% din total) au fost soluționate de Serviciul Resurse Umane și Consilieri Președinte.

A existat o singură dispoziție atacată în contencios de către Instituția Prefectului, acțiune care Prefectura nu a obținut câștig de cauză în instanță, dispoziția fiind corect fundamentată de către specialiștii serviciului.

Aceste activități s-au realizat prin munca de echipă a 2 funcționari publici cu studii superioare, 1 cu studii medii și șeful serviciului.

 


 

Consiliul Județean Mureș implicat în rezolvarea problemelor mureșenilor și în anul 2005 (II)

 

Buget de peste 314 milioane RON administrat de Direcția Economică pe anul 2005

Pe parcursul anului 2005, potrivit unui raport de activitate semnat de directorul  Bartha Iosif, Direcția Economică din Cadrul Consiliului Județean Mureș a înregistrat și s-au rezolvat peste  5753 de acte  reprezentând 34%  din totalul de 17015 acte înregistrate la nivel de Consiliu Județean; au fost elaborate 51 de proiecte de hotărâri, din totalul de 161 de proiecte de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Județean și s-a participat la fundamentarea altor 31 de proiecte de hotărâri de aprobare a unor convenții sau asocieri de colaborare. În plus s-au întocmit un număr de 119 dispoziții; s-au efectuat 15 intervenții la Ministerul Finanțelor Publice pentru obținerea de avize. În plus au mai fost inițiate 3 proiecte de hotărâri de guvern în vederea suplimentării sumelor destinate subvenționării energiei termice pentru municipiul Tîrgu Mureș, obținându-se 3.500.000 lei (RON).  Au fost avizate 216 proiecte de hotărâri în cadrul celor  42 de ședințe de lucru organizate; s-a participat la  peste 80 de comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, de analiză și selecție a unor proiecte, de concurs, de inventariere, de recepție și alte comisii de specialitate; s-au verificat modificările în listele de investiții ale Consiliului Județean și ale instituțiilor subordonate înainte de semnarea acestora de către ordonatorul principal de credite. Prin Compartimentul de Informatizare a Administrației Publice s-a creat baza de date a tuturor solicitărilor de finanțare pentru investiții și reparații ale consiliilor locale; s-au achiziționat echipamente de calcul în valoare de 170.601 lei (RON). S-au asigurat condițiile pentru organizarea și  desfășurarea a peste 180 de ședințe, conferințe și simpozioane, din care 60 la sala mare și  peste 120 de ședințe la sala mică din Palatul Administrativ. Pe parcursul anului trecut au fost elaborate un număr de 12 lucrări de interes  printre care și construirea  variantelor în limba maghiară și engleză a site-ului Consiliului Județean Mureș

În anul 2005 Direcția Economică a gestionat un buget în sumă totală de  314.901.989 lei (RON), din care: 109.026.224 lei (RON) bugetul propriu al Consiliului Județean și 205.875.765 lei (RON) aferent bugetelor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor. Repartizat, bugetul se prezintă astfel: Autorități publice și acțiuni externe (Consiliul Județean Mureș): 8.120.899 lei (RON); Alte servicii publice generale : 522.377 lei (RON); Apărare: 279.260 lei (RON); Învățământ: 10.712.765 lei (RON); Sănătate:1.600.000 lei (RON); Cultură, recreere și religie:12.891.823 lei (RON); Asigurări și Asistență Socială (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș): 39.400.286 lei (RON); Locuințe, servicii  și dezvoltare publică: 1.898.700 lei (RON); Acțiuni economice, comerciale și de muncă: 86.234 lei (RON)-achiziție teren Parc Industrial; Agricultură, silvicultură și vânătoare (Centrul Județean de Consultanță Agricolă): 197.055 lei (RON); Transporturi: 30.448.615 lei (RON); Alte acțiuni economice  2.553.620 lei (RON); Fond de rezervă: 43.790 lei (RON).

Fondurile repartizate de către Consiliul Județean în anul 2005 consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor au avut următoarele destinații: 140.977.800 lei (RON) pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, din care:13.865.000 lei (RON) pentru finanțarea drepturilor celor 2520 asistenți personali ai unui număr de 2524 persoane cu handicap grav; 5.940.610 lei (RON) pentru asigurarea ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, unui număr de 12.046 de beneficiari;  356.210 lei (RON) pentru finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor; 379.100 lei (RON) pentru finanțarea cheltuielilor creșelor; 4.736.800 lei (RON) pentru subvenționarea energiei termice, din care suma de 1.500.000 lei (RON) alocată de Consiliul Județean pentru Municipiul Tîrgu Mureș; 3.700.000 lei (RON) pentru asigurarea contribuției locale la finanțarea următoarelor  programe: PHARE, SAPARD, SAMTID, a cheltuielilor unităților medico-sociale din județ și a căminului de bătrâni din Ideciu de Jos; pentru organizarea celor 11 expoziții zonale de animale și produse agricole.

Prin cele 9 rectificări de buget pe parcursul anului 2005 s-a urmărit asigurarea unei flexibilități în alocarea și utilizarea resurselor financiare în funcție de sarcinile prioritare.

            Permanent s-a reușit redimensionarea bugetelor în funcție de modificările intervenite pe parcursul execuției, adaptându-se nevoilor concrete, uneori renunțând la proiectele inițiale și incluzând altele noi de strictă actualitate. Astfel s-a reușit utilizarea judicioasă a resurselor financiare redimensionând bugetele la volumul optim necesar desfășurării activităților.

           

 

24 ore mureșene

25 ianuarie 2006

 

 

 


Consiliul Județean Mureș implicat în rezolvarea problemelor mureșenilor și în anul 2005 (I)

La sfârșit de an Consiliul Județean Mureș și-a făcut un bilanț al activității. Potrivit deciziei executivului CJ Mureș, bilanțul va fi publicat pentru a fi cunoscut de către opinia publică. Astfel, în edițiile următoare ale cotidianului “24 ore mureșene” va fi prezentat o analiză atât a activității staff-ului Consiliului Județean cât și a direcțiilor și serviciilor din cadrul aparatului propriu.

 

 

Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții

Realizări în anul 2005

privind lucrările de infrastructură (drumuri județene, drumuri comunale,

poduri, podețe, lucrări de apărări de maluri, diguri, rețele de colectare a apelor pluviale) investiții și lucrări de reparații

 

Demersurile întreprinse pentru asigurarea suportului financiar al programului de reabilitare al rețelei de drumuri județene s-a materializat în asigurarea unor fonduri importante din bugetul propriu al Consiliului Județean în valoare de 12.074.400 lei RON.  

În abordarea priorităților în reabilitarea rețelei de drumuri s-a avut în vedere starea tehnică rezultată pe baza expertizării tehnice, importanța tehnico-economică a acestora, traficul mediu zilnic, modernizarea traseelor principale care fac legătura cu județele limitrofe, precum și racordarea centrelor de comună la rețeaua de drumuri județene sau naționale, prin drumuri asfaltate.

Astfel, unele drumuri județene cum sunt: Tîrnăveni-Bălăușeri, Ungheni-Acățari-Tîmpa, Șăulia-Pogăceaua, Ibănești-Hodac, Reghin-Eremitu-Sovata, Tîrgu Mureș-Miercurea Niraj, Ernei-Eremitu, Reghin-Aluniș-Rușii Munți, Gănești-Băgaciu, Viișoara-Zagăr, Șăulia-Band, beneficiază de întrețineri curente cuprinse între 60-100% din trasee.

Aceasta nu înseamnă că trasee mai puțin importante ca trafic nu beneficiază de atenție. Este cazul drumurilor județene, int. DN15-Bogata; Vălenii de Mureș-Vătava; Crăiești-lim. județul Bistrița Năsăud.

Programul de reabilitare a drumurilor județene pe anul 2005 cu fonduri asigurate de la buget în valoare de 12.074.400 lei RON sau realizat prin intervenții pe 46 de drumuri județene din care: lucrări de întreținere curentă pe timp de vară care constau din plombări și s-au efectuat pe 103.000 mp față de necesarul pe total de  plombat pe drumuri județene de 430.000 mp; întreținerea drumurilor pietruite pe 17,5 km; tratamente bituminoase pe 28,7 km; covoare bituminoase pe 1,8 km; IUR 3,8 km; Întreținere pavaje pe 0,9 km; Reparația capitală al podul de la Glodeni pe DJ 153B Dumbrăvioara-Fărăgău în valoare de 1.270.000 lei RON; Reparații la 5 podețe pe drumuri județene.

Au mai fost asigurate fondurile de la buget pentru realizarea recensământului circulației (care are loc odată la 5 ani) în 52 de posturi de recenzare pe DJ și întocmirea a 14 proiecte tehnice, din care 2 proiecte de o importanță deosebită au fost cele de „Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier DJ 142C limită județ Sibiu –Coroisînmartin (DJ 142)” și „Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier pe DJ 107 lim. județ Alba - Adămuș-Tîrnăveni și 107D Adămuș-int. DN 14A- județul Mureș”, proiecte selectate pentru faza națională cu fonduri PHARE obținându-se locul 3 pe țară, iar pentru DJ 142C locul 7 pe regiune. Totodată prin direcția noastră s-au eliberat acorduri prealabile și autorizații de amplasare și execuție a lucrărilor în zona drumurilor care în 2005 au fost în număr de 27 buc, suma încasată fiind de 7.000 lei. Autorizațiile agabaritice eliberate au fost în număr de 66 buc. a căror sumă încasată este de 140.000 lei.

În cadrul direcției de drumuri în cursul anului 2005 au intrat și ieșit un număr de 4016 acte din care 1453 la serviciul de investiții iar2563 la serviciile de drumuri și poduri, compartimentul baza de date și calitatea lucrărilor. Serviciul tehnic de urmărirea lucrărilor de drumuri și poduri a asigurat revizia tuturor drumurilor județene, podurilor, podețelor cât și verificările cantitative și calitative a lucrărilor. În 2005 au recepționat un număr de 240 de lucrări noi și au efectuat recepții finale la alte 160 de lucrări.

Compartimentul baza de date a elaborat un program informatizat pentru gestionarea căilor de transport rutier cu baza de date GIS, s-a creat harta „Îmbunătățirea sistemului rutier al drumurilor județene” utilizând programul GeoMedia Professional, cuprinzând drumurile cuprinse în anexa 1 privind aprobarea ITE a obiectivelor de investiție, întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe drumurile județene. S-a completat baza de date utilizând programul GeoMedia.

Compartimentul calitatea în construcții împreună cu serviciul urmărirea lucrărilor de drumuri au întocmit și realizat caiete de sarcini pentru 181 de licitații care s-au ținut, adjudecat și s-au încheiat 181 contracte cu un număr de 24 firme de construcții, un număr de 11 firme de proiectare și 3 firme de expertize poduri

Pe raza județului Mureș în întreținerea DTDPJI este o rețea de drumuri județene care totalizează 781,6 km care se caracterizează astfel: stare de viabilitate bună: 275,4 km; stare de viabilitate mediocră: 340,5 km; stare de viabilitate rea: 137,8 km; stare de viabilitate foarte rea: 27,7 km.

Întrucât fluiditatea traficului și siguranța circulației este determinată în mare măsură de starea drumurilor și calitatea lor, pe anul 2006 se va întocmi un Program de măsuri pentru eliminarea punctelor periculoase identificate pe drumurile județene de pe raza județul Mureș.

MTCT pentru anul 2005 ne-a asigurat: pentru lucrările de alimentare cu apă conform aprobării prin HG577/1997 suma de 1300 mii lei RON, fonduri pentru alimentare cu apă Ogra și alimentare cu apă Ernei lucrări în execuție și PIF în 2006; pentru pietruirea drumurilor comunale conform aprobării prin HG 577/1997 s-a alocat suma de 1273,5 mii RON fonduri din care s-au executat un număr de 5 drumuri în lungime de 9 km și au fost terminate și recepționate 4 drumuri, DC 12 Chiheru de Jos, DC 156 Breaza-Filpișu Mic, DC 154 Voivodeni-Toldal, DC 135 Pănet-Hărțău; un împrumut subsidiar de 1.380.000 USD pentru pietruirea și reabilitarea a 14 drumuri comunale în lungime totală de 15 km, din care 12 lucrări recepționate, 2 lucrări cu PIF în 2006.

Județul Mureș alături de alte județe a fost semnificativ afectat de inundațiile din acest an.

Pagubele produse în infrastructura județului și în gospodăriile populației au fost semnificative. Ele au fost evaluate de experți în strânsă  cooperare cu primarii și consiliile locale din orașele și comunele afectate.

Au fost afectate într-o mare măsură: peste 18 km DJ; peste 104 km DC; peste 191 poduri și podețe pe DJ și DC; 59 case și 55 anexe gospodărești. Pagubele totale au fost estimate la suma de 32.723.000 lei RON.

Pe baza propunerilor făcute pe obiective concrete Guvernul a aprobat fonduri după cum urmează: prin HG 904/2005 calamități 6311,5 mii RON; HG 1027/2005 calamități 2233,5 mii RON, deci suma totală fiind de 8545,0 mii RON. Din sumele alocate pentru calamități s-au efectuat lucrări în 27 de comune, constând în 91 lucrări de refacere din care 43 poduri și podețe, 13 DJ, 7DC, 28 alte lucrări (străzi, consolidări maluri, praguri de fund, colectare ape pluviale).

Datele tehnice pot fi consultate în documentele întocmite sau la cererea d-voastră pot detalia orice problemă legată de infrastructura județului Mureș.

În anul 2005 pentru investiții s-a alocat suma de 9.017.032 RON iar pentru lucrările de reparații suma de 1.827.085 RON.

            În cursului acestui an s-au recepționat următoarele obiective de investiții mai importante: Parcul industrial Mureș-platforma Vidrasău; Extindere aerogară cu pavilion plecări –flux internațional;  Balizaj pistă la aeroport Vidrasău; Alimentarea cu apă a Parcului industrial Mureș-platforma Vidrasău; Alimentare cu apă Iernut-Lechința și Iernut-Cucerdea ; Instalații de climatizarea  la sala de spectacole, sala de oglinzi și  la sala mică de spectacole din clădirea Palatului Culturii Mureș; Finalizarea celor 11 căsuțe din cadrul Centrului de Plasament de tip familial Sâncraiu de Mureș; Instalarea unui „Sistem de control acces în sediul Administrativ”.

S-au demarat lucrări de alimentare cu apă în comuna Gurghiu din fonduri conform HGR 1036/2004 și lucrările de construcții la imobilul din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.1.

            S-au întocmit proiecte tehnice pentru alimentări cu apă a localităților Săbed, Gornești, Periș, Sînpaul, Valea Izvoarelor și Chirileu, conform H.G.R nr.1036/2004.

S-au elaborat studii de fezabilitate și s-a obținut finanțare PHARE pentru realizarea unor centre de recuperare și reabilitare pentru persoane cu dizabilități în localitățile Călugăreni, Brâncovenești, Reghin, Glodeni și Căpușu de Câmpie.

 În cadrul Programului de realizare a unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, conform HGR 203/2001, au fost aprobate lucrări la 3 obiective – clădiri monumente istorice: Biblioteca Teleky-Bolyai din Tîrgu Mureș; Biserica reformată Sîntana Nirajului din orașul Miercurea Nirajului; Biserica reformată Cotuș, comuna Sîngeorgiu de Mureș

De asemenea în cursul anului 2005 s-au recepționat următoarele lucrări de reparații mai importante: Reparații turn cu ceas din Sediul Administrativ; Reparații grupuri sanitare din Sediul Administrativ; Pavarea curții interioare din Sediul Administrativ; Reparații acoperiș la Sediul Administrativ; La clădirea Muzeului din str. Mărăști nr. 45 s-au efectuat lucrări de izolații și instalație de apă; La Biblioteca județeană s-au modernizat sălile de lectură și de împrumut, casa scării; Reamenajarea sălii U.A.P. din cadrul Palatului Culturii din Tîrgu Mureș și înființarea Centrului de informare; Reparații fațada exterioară la Palatului Culturii din Tîrgu Mureș; Reparații la clinica de oftalmologie Tîrgu Mureș;

S-a elaborat documentația tehnică pentru realizarea unor lucrări de reparații și amenajări interioare la corpul „C” de la Inspectoratul pentru situații de urgenț㠄Horea” al județului Mureș -Serviciul Protecție Civilă, str. Köteles Samuel nr.33.

 

 

 

 


 

Instituția Ahitectului  Șef a soluționat anul trecut peste 1000 de solicitări

Realizări remarcabile în ceea ce privește  Instituția Arhitectului Șef din Cadrul Consiliului Județean Mureș. Instituția  Arhitectul șef prin  Serviciul Avizare, autorizare și control a soluționat 683 de solicitări care s-au materializat prin 165 de certificate de urbanism, 117 autorizații de construire, 165 de avize ale arhitectului șef. Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism a soluționat 269 de solicitări care s-au materializat prin 88 de avize ale Comisiei tehnice din care 44 pentru planuri urbanistice de detaliu, 4 pentru planuri urbanistice zonale, 43 pentru planuri urbanistice generale. În mod direct arhitectul Șef a soluționat 98 de solicitări. În plus, 60 de sesizări și reclamații au fost soluționate în mod direct de Arhitectul Șef și aparatul propriu. În total, numărul actelor și documentațiilor soluționate, pe parcursul întregului an 2005 a fost de 1050. Valoarea totală a taxelor percepute pentru avize, certificate de urbanism și autorizații de construire se ridică la 611.399,54 RON.

Funcția de arhitect șef a fost deținută până la data de 1 septembrie 2005, de către arh. Doru-Valeriu Dunca, dată la care acesta s-a pensionat. A urmat apoi o perioadă de interimat asigurată de ing Mariana Preotu iar din 15 noiembrie, postul de arhitect șef a fost preluat, prin concurs, de către Csortan Ilona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ore mureșene

20 ianuarie 2006

 

 


Ochii de dupa sticla  

                       

Sunt mai mult decât un accesoriu și mai puțin decât o obligație. Nici o afecțiune oculara nu trebuie luata în derâdere, dar nici ignorata. Așa ca, daca vederea te tradeaza alegi ochelarii sau lentilele de contact. Lasând la o parte plusurile și minusurile, ochelarii de vedere sunt într-adevar un element definitoriu în aspectul exterior al unei persoane. Mulți dintre noi cunoaștem prea bine expresia favorita a colegilor din școala, "Ce faci, ochelaristule?", dar transformarea ochelarilor dintr-o povara într-un accesoriu este la îndemâna oricui. Exista rame ieftine și scumpe, colorate sau simple, discrete sau masive. Trecând peste utilitatea lor practica, ochelarii pot conferi un aer aparte purtatorului. Unul dintre exemple este cel al Feliciei Pop, care și-a ales ochelarii în concordanța cu îmbracamintea și forma feței. Discreți și clasici, ochelarii șefului de la Finanțe dau o nota de eleganța. Același lucru îl putem spune și despre Ladislau Boloni, o persoana eleganta prin definiție. Daca sportivul Boloni ar fi putut fi incomodat de ochelari, antrenorului Boloni, care impresioneaza prin clasa, rabdare și inteligența, ochelarii îi sunt un accesoriu important.La capitolul exagerari v-o prezentam pe Nagy Edita, directorul Casei Corpului Didactic Mureș, care este cunoscuta pentru modul de a asorta fiecare detaliu din îmbracamintea ei. Noi am surprins-o într-o zi frumoasa de vara, cu trei perechi de ochelari, dintre acre una de soare. Pentru unii este exagerare, pentru alții este detaliu. La Consiliul Județean ochelarii par stema instituției. Președintele CJ, Lokodi Edita, vicepreședinții Fratean și Groza, chiar și secretarele și consilierele poarta ochelari. Noi ne punem speranța ca atâția oameni care vad bine nu vor avea scapari și vor lua în considerare fiecare detaliu. Dintre cei care fac pereche buna cu ochelarii de vedere îi amintim pe consilierul local din Reghin, Nicolae Bâzgan, și pe primarul Sighișoarei, Dorin Daneșan. O rama clasica, fara a fi exagerata, care se integreaza perfect în structura celui care îi poarta.În ceea ce îl privește pe Marin Sandu avem dubii clare. Nu pentru ca ochelarii sai par sa fi trecut printr-o adevarata revoluție, dar ne întrebam cu cine a purtat Sandu revoluția. În nici un caz cu corupția.Sa nu uitam nici moda strazii. De fapt, cei de pe strada sunt cei care pot judeca cel mai bine ca ochelarii de vedere nu sunt un moft, ci o necesitate, care poate fi adaptata pentru orice personalitate. Conteaza doar sa ai voința și sa asculți sfatul medicului. Iar daca ai posibilitatea sa achiziționezi rame de calitate și lentile performante, detaliul devine floare la ureche.

 

Zi de zi

2006-01-13

Autor: Laura IONESCU

 

 


Un deal de 100 de miliarde

           

Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Alexandru Petru Frătean, a declarat că pentru întreaga lucrare de stabilizare a dealului și pentru drumul de la Cerghid este nevoie de suma de 10 milioane RON. Potrivit lui Frătean, Dealul Cerghidului reprezintă cea mai mare alunecare de teren dintre cele 28 existente pe teritoriul județului și este cea care creează cele mai mari probleme. “Degeaba repari drumul, că se duce dealul”, a explicat Frătean, chestionat fiind asupra reabilitării drumului din zonă, care s-a rupt la inundațiile de anul trecut. Frătean a precizat că porțiunea de circa 800 de metri care a fost pietruită anul trecut s-a stabilizat și urmează ca în 2006 să fie asfaltată. În total, lucrarea va costa 1,5 milioane RON. “Pentru întreaga lucrare a dealului, ca să nu mai creeze probleme, ar fi nevoie însă de 10 milioane RON”, a mai spus Frătean. (E.G.)

 

24 ore mureșene

Autor: Ela Giurgea

Categoria: Economic Data: 2006-01-13

 

 


Instruire in administratie

 

Primarii, viceprimarii si consilierii locali din intreg judetul Mures au participat, ieri, la un seminar pe teme administrative, in sala mare Consiliului Judetean. Organizat de Centrul teritorial de perfectionare a alesilor din administratia publica (Centru cu sediul central in Sibiu), in colaborare cu C.J. Mures, seminarul s-a axat pe teme vizand administratia locala in procesul de integrare europeana. Primarii si ceilalti alesi locali au primit noi instructiuni, atat cu privire la modul in care se mai pot accesa fonduri europene pentru proiecte de interes public, cat si instructiuni vizand eficienta pe care administratia publica locala trebuie sa o atinga in activitatea sa. Asemenea seminarii vor mai avea loc, in paralel cu cursurile de instruire, pe teme europene, la care participa frecvent functionarii publici.

 

Cuvântul liber

- Politic -nr. 8 / 13 Ianuarie, 2006

Autor: LIA STRAUT

 

 


Primăria Tîrgu Mureș, acuzată de Consiliul Județean și Liga Pro Europa

           

Primăria Tîrgu Mureș, alături de primarul orașului, Dorin Florea, este acuzată de reprezentanții Consiliului Județean Mureș și cei ai Ligii Pro Europa că transmite date nereale. Astfel, președinta Consiliului Județean Mureș, Lokodi Edita Emöke, a declarat că primarul ar fi afirmat că a dat bani la biblioteca județeană Philobiblon și pentru piscină, ceea ce nu se confirmă în realitate. «Am citit în presa locală cu stupoare și mult interes că primăria ar fi sprijinit activitatea Bibliotecii Județene Philobiblon. De asemenea, am citit că s-ar fi investit de către Consiliul local Tîrgu Mureș 12 miliarde de lei vechi în reamenajarea piscinei, care de un an nu e deschisă», a declarat Lokodi. Reprezentanții Ligii Pro Europa au reclamat și ei, miercuri, într-o conferință de presă, faptul că primarul municipiului ar fi comunicat date false, de această dată în legătură cu taxa de debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie electrică în Cartierul Unirii, considerată discriminatorie de Consiliul Național de Combaterea Discriminării. Potrivit Ligii, în 7 octombrie 2004, Consiliul local Tîrgu Mureș a adoptat o hotărâre care îi obligă pe cei care locuiesc în Cartierul Unirii și doresc să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire la plata unei sume de 48.499.715 lei/apartament. Liga a adresat, la 22 noiembrie 2004, o sesizare CNCD, considerând că cetățenii din Cartierul Unirii sunt discriminați față de ceilalți, care pot cere deracordarea fără plata unei astfel de taxe. În 1 mai 2005, CNCD a constatat discriminarea și a recomandat Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureș modificarea Hotărârii 75/2004 „prin stabilirea, în mod echitabil și nediscriminatoriu, a taxei de debranșare”. Totuși, hotărârea Consiliului local nu a fost modificată, întrucât primarul municipiului „a dezinformat Consiliul local, opinia publică și regia de termoficare Energomur că hotărârea CNCD a fost atacată în instanță și cazul se află pe rol”, drept pentru care nu poate fi pusă în aplicare, a arătat șeful Biroului pentru Drepturile Omului din cadrul Ligii Pro Europa, Haller Istvan. Potrivit acestuia, Liga s-a adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru a afla care este situația reală, iar acesta a transmis că hotărârea sa nu a fost atacată, prin urmare a rămas definitivă.„În aceste condiții, Liga Pro Europa solicită Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării aplicarea sancțiunilor corespunzătoare pentru faptul că nu s-a revenit asupra Hotărârii nr. 75/2004 a Consiliului local (în situația în care Consiliul local al municipiului Miercurea Ciuc nu a revenit asupra unei hotărâri, primarul Raduly Robert a fost sancționat contravențional cu amenda de 40 de milioane de lei vechi)”, a declarat Haller, care a cerut Consiliului local Tîrgu Mureș să elimine de urgență discriminarea din Hotărârea nr. 75/2004. Totodată, Liga s-a oferit să acorde asistență juridică tuturor persoanelor interesate din Cartierul Unirii care au dorit să se debranșeze de la încălzirea centrală și li s-a cerut plata sumei de 48.499.715 lei/apartament, dacă doresc să deschidă proces contra municipalității. „Îi informăm că au posibilitatea de a cere prin instanță daune materiale (dacă au plătit suma) sau daune morale (în situația în care nu s-au debranșat), întrucât în acest caz în fața instanțelor nu mai trebuie dovedită existența discriminării ci doar cuantumul daunelor”, a declarat Haller. Purtătorul de cuvânt al primăriei, Marius Pașcan, a respins toate aceste acuzații. „Am dat bani la Philobiblon anul trecut, de fapt am dat pentru orice carte apărută în Tîrgu Mureș, dacă s-a făcut solicitare. Piscina a fost deschisă aproape tot anul trecut și a fost închisă doar în luna noiembrie pentru că s-a trecut la o nouă etapă de modernizare. Investițiile despre care s-a vorbit sunt reale, în prima etapă de modernizare a fost înlocuită integral centrala termică și instalațiile aferente, s-au făcut lucrări de reabilitare la clădire și instalația electrică”, a declarat Pașcan. Potrivit acestuia, o dată cu aprobarea de către Consiliul local a etapei a doua de modernizare, s-a trecut la izolarea bazinului, curățarea instalației de apă, aducerea unor noi pompe de apă, instalații de hidromasaj și lumini subavatice, precum și instalarea difuzoarelor în incintă. Valoarea investiției se ridică la alte 3 miliarde de lei vechi, iar piscina urmează a se redeschide în trei săptămâni, a mai spus Pașcan. În ceea ce privește acuzațiile Ligii, Pașcan a apreciat că acestea sunt „declarații belicoase adresate periodic de Ligă către primărie și mai ales primar”. „Tîrgu Mureșul și-a asumat să facă un sistem în regim centralizat de termie, în temeiul cărei strategii a fost făcută și investiția din Unirii. Se intenționează investiții în reabilitarea întregului sistem. Aceasta este o investiție a Consiliului local, ce pretenții poate să ridice Liga? Nu cred că LPE sau CNCD pot face politici în domeniul termiei unui oraș”, a declarat Pașcan. Acesta a evitat să se pronunțe în ceea ce privește aspectul juridic al celor reclamate de Ligă. El a precizat însă că juriștii primăriei l-au informat că punctul de vedere al CNCD s-a discutat în Consiliul local și acesta nu a dorit modificarea hotărârii proprii în cauză sau să adopte o alta.

 

24 ore mureșene

Autor: Ela Giurgea

Categoria: Eveniment Data: 2006-01-12

 

 


C.J. Mures se lauda cu mari finantari europene

 

Conducerea Consiliului Judetean Mures sustine ca, in Regiunea de Dezvoltare "7 Centru", judetul nostru a atras cele mai multe fonduri europene, inaintand proiecte bune si viabile catre finantatorii externi. Astfel, anul trecut s-a castigat finantare pentru un proiect de peste 5 milioane euro, in vederea reabilitarii arterei rutiere Tarnaveni - Blaj, care face legatura intre judetele Mures si Sibiu. Un alt proiect a fost castigat la Sovata, dar cel mai mult cantaresc in balanta fondurile europene accesate la nivelul judetului prin SAMTID, in valoare de 14 milioane euro. C.J. Mures se mai mandreste cu faptul ca a sustinut consiliile locale cu proiecte bune, pentru ca acestea sa acceseze finantari externe. Astfel, comuna Magherani a obtinut fonduri pentru infiintarea unei case pentru batrani (in valoare de 2 miliarde lei vechi), la Pogaceaua a primit castig de cauza proiectul de amenajare a unui dispensar, la Batos s-au primit bani pentru cumpararea unui sediu pentru primarie, cel vechi fiind revendicat. Sume mari pentru proiecte importante au accesat si comunele Apold, Santana, Acatari, Chibed.

 

Cuvântul liber

- Diverse -nr. 7 / 12 Ianuarie, 2006

Autor: LIA STRAUT

 

 


Depozit ecologic cu iz de…tras pe sfoara

 

Mai multe localitati din judet trebuiau sa-si inchida de luni de zile vechile gropi de deseuri, avertizate de Inspectoratul de Protectie a Mediului ca acestea sunt arhipline si au devenit nocive. Localitatile in cauza urmau sa beneficieze de depozitul ecologic de la Ungheni. Dar lucrarile la acest depozit treneaza, intrucat investitorul italian, desemnat prin programul Agenda 21, pare total de zinteresat de contractul incheiat cu Consiliul Judetean Mures, respectiv de graficul de executie a lucrarilor. Cu toate ca C.J. Mures a acceptat prelungirea termenului initial (toamna anului 2005) pana in mai 2006, investitorul Waste Italia refuza sistematic sa-si trimita reprezentanti pentru a incheia acte aditionale la contract, acte care sa oblige investitorul la mai multa responsabilitate si seriozitate in cadrul parteneriatului public privat. Trebuia deja sa fie finalizata prima dintre cele trei alveole ecologice de depozitare a deseurilor, dar lucrarile sunt efectuate abia in proportie de 30 la suta. Conducerea Consiliului Judetean Mures considera ca contractul incheiat este prea permisiv, el nu prevede nici penalitati la intarzierea lucrarilor, la o investitie totala de 30 milioane de euro. Dupa mai multe somatii de care Waste Italia nu s-a sinchisit - sau daca a trimis raspuns administratiei muresene a cautat doar sa traga de timp si sa propuna ca termenul de executie sa mai fie prelungit o data, pana in vara 2006 -, C.J. Mures ameninta din nou cu rezilierea contractului.

 

Cuvântul liber

- Diverse -nr. 7 / 12 Ianuarie, 2006

Autor: LIA STRAUT

 

 


Primaria municipiului resedinta de judet, data in judecata de CJ

Razboi deschis intre Lokodi Edit si Dorin Florea             

 

TARGU-MURES. Primarul municipiului Targu-Mures, Dorin Florea, acuza actuala conducere a Consiliului Judetean ca nu are o strategie de dezvoltare a Muresului. De asemenea, edilul a afirmat ca echipa din fruntea CJ nu face decat sa copieze o serie de proiecte ale fostei administratii judetene, care au devenit anacronice. Mai mult, daca s-ar face un bilant al activitatii institutiei in 2005, s-ar putea observa ca nu a facut altceva decat sa finalizeze unele proiecte vechi.In consecinta, Florea cere schimbarea actualului presedinte al CJ, Lokodi Edit, despre care sustine ca este rodul intelegerilor de pe vremea protocolului PSD-UDMR. In acest sens, primarul a afirmat ca a avut o discutie cu deputatul Borbely Laszlo si cu liderul filialei UDMR, Kelemen Attila, si ca problema va fi supusa spre dezbatere si in cadrul coalitiei de guvernare.In replica, Lokodi Edit a declarat ca CJ are atat proiecte, cat si strategie de dezvoltare si ca intrucat este o doamna, nu il ataca pe Florea. Ea a anuntat ca l-a dat in judecata pe primar deoarece refuza sa respecte legea si sa preia de la CJ Centrul de Zi "Rozmarin"."Prin reorganizarea sistemului de protectie a copilului, Primaria ar fi trebuit sa preia centrul din iulie 2005. Acolo sunt copii cu diferite grade de handicap, de gradinita", a mai spus Lokodi Edit. Potrivit acesteia, actiunea deschisa in instanta de contencios-administrativ impotriva primarului a fost inregistrata la finele anului trecut, ca urmare a refuzului repetat al acestuia de a prelua centrul.Mai mult, Lokodi Edit a adaugat ca afirmatiile primarului, potrivit caruia preluarea Centrului "Rozmarin" nu s-a facut deoarece CJ nu a fost de acord sa preia de la administratia locala centrul de batrani, nu sunt reale.

 

România liberă

Miercuri 11 Ianuarie 2006

Autor:  Adrian A. Giurgea

 

 


Lokodi mulțumită     

 

La prima informare publică din 2006, președintele CJ Mureș Lokodi Edita Emoke, s-a arătat mulțumită de activitatea instituției în 2005. "Fiecare direcție a făcut o informare în privința nerealizărilor și strategiilor pe 2006, urmează să le mai studiem și apoi vom face publice concluziile. La întocmirea bilanțului pe 2005 putem concluziona că activitatea CJ este una bună", a declarat Lokodi. Președintele CJ a enumerat între proiectele prioritare pentru 2006 restructurarea DGASPC Mureș și a instituțiilor de cultură. Și vicepreședintele CJ, Petru Frătean, a avut doar aprecieri la adresa activității executivului, enumerând printre realizări aprobarea împrumutului pentru drumuri. Contractul cu banca austriacă Drexia s-a semnat ieri.160 de miliarde ROL vor fi folosiți pentru drumurile județene. "Este primul împrumut de acest fel, din totalul rețelei de drumuri județene, 200 de km vor fi puși la punct", a declarat Frătean.

 

Zi de zi,[2006-01-11]

Autor:(I.O.)

 

 


CJ amenință italienii

 

Președintele CJ a anunțat că a trimis o ultimă somație firmei italiene ce realizează lucrările la groapa ecologică din Ungheni. Lokodi a precizat că CJ a făcut tot posibilul pentru a-i determina pe investitori să realizeze lucrarea. "La nenumăratele solicitări, n-am primit nici un răspuns. Am trimis o ultimă somație, dacă nu vor trmite graficul de lucrări vom trece la demersurile juridice, care vor merge până ăla rezilierea contractului. Nu vrem să renunțăm la termenul de finalizare mai 2006", a declarat Lokodi, precizând că din punctul său de vedere CJ a fost foarte înțelegător. Vicepreședintele Petru Frătean a precizat că tehnic este posibil ca lucrarea să fie finalizată până în luna mai.

 

Zi de zi,[2006-01-11]

Autor:(I.O.)

 

 

 


Lucrările la construcția gropii ecologice bat pasul pe loc Consiliul Județean, decis să rezilieze contractul cu firma Waste Italia

           

Consiliul Județean Mureș a transmis, la începutul acestei săptămâni, o nouă somație firmei italiene implicate în construcția gropii ecologice de la Ungheni, pe care ar fi trebuit să o termine deja din luna noiembrie 2005. Președinta CJ Mureș, Lokodi Edita Emöke, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că investitorul din cadrul parteneriatului public-privat, firma Waste Italia, este în culpă pentru nefinalizarea lucrărilor și că, dacă nu va răspunde somației, angajându-se să termine lucrarea până în luna mai a acestui an, îl va acționa în instanță și va rezilia contractul. Potrivit lui Lokodi, la somațiile anterioare, firma italiană a răspuns o singură dată, trimițând un grafic de lucrări care prevede termen de finalizare luna iulie 2006. Acesta a fost însă respins de conducerea CJ Mureș. Lokodi a mai precizat că din cele trei alveole ale depozitului, care ar urma să preia gunoiul menajer din mai multe orașe mureșene, este realizată doar prima alveolă, în proporție de 30%. Contractul de construcție a depozitului ecologic se realizează în cadrul Programului Agenda 21, are o valoare de 30 de milioane de euro și a fost semnat în luna octombrie 2003. În el nu sunt prevăzute penalități de întârziere a execuției lucrărilor pentru obiectiv, a mai precizat conducerea CJ Mureș. Aceasta este decisă ca, în cazul în care investitorul italian va fi de acord să semneze o anexă la contract, să prevadă expres și acest aspect.

 

24 ore mureșene

Categoria: Eveniment Data: 2006-01-11

 

 

 


Nici un investitor interesat de licitația pentru prima parcelă Parcul industrial trece la negocierea directă

           

Concesionarea primei parcele din parcul industrial de la Mureș se va face prin negociere directă, întrucât marți, când era fixat al doilea termen de licitație, nu s-a prezentat nici un investitor interesat. La primul termen de licitație, din data de 28 noiembrie 2005, s-a prezentat doar una din cele patru firme cumpărătoare ale caietului de sarcini, motiv pentru care nu s-a putut desfășura nici acea licitație. Potrivit directorului juridic de la parc, Cornel Brișcaru, marți a fost întocmit un proces-verbal de constatare a faptului că nu s-a prezentat nici o firmă la a doua fază a licitației și se va trece la negociere directă cu firmele interesate. „Se are în vedere schimbarea condițiilor din caietul de sarcini, pentru a deveni mai atractivi. În zilele acestea le definitivăm. În special, vor fi modificate condițiile la preț, să se stabilească o arie mai mare de negociere și creștere a atractivității”, a declarat Brișcaru. Parcul industrial din Mureș, ale cărui lucrări de construcție, în valoare totală de circa 5 milioane de euro, au demarat în 2003, a fost inaugurat în luna noiembrie 2005. Din suma totală, circa 3,8 milioane de euro au fost asigurate de Uniunea Europeană din fonduri PHARE, restul fiind cofinanțare națională din Fondul Național de Preaderare. Prima parcelă scoasă la licitație, din partea de nord a parcului, ocupă 8 hectare din totalul de 29 concesionabile. La data anunțului scoaterii sale la licitație, conducerea Consiliului Județean Mureș a precizat că aceasta este cea mai atractivă și că există numeroase firme interne și străine interesate de a deschide capacități de producție în acest parc industrial.

 

24 ore mureșene

Categoria: Eveniment Data: 2006-01-11

 

 

 


Credit pentru infrastructura rutieră

           

Consiliul Județean Mureș va accesa un credit în valoare de 160 miliarde de lei vechi, pentru îmbunătățirea infrastructurii județene. În cursul după amiezii de ieri s-a semnat acordul de împrumut făcut de Consiliul Județean Mureș la o Bancă din Austria. Evenimentul de ieri vine la câteva luni după ce au fost trecute toate procedurile specifice accesării un credit bancar. În faza de licitare a băncilor au existat patru ofertanți, iar Banca Dexia din Austria a fost aleasă deoarece a fost de acord ca împrumutul să fie realizat pe o perioadă de 20 de ani și a avut cea mai mică dobândă, susțin membrii CJ Mureș. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș, Alexandru Petru Frătean, creditul de care va dispune Consiliul Județean este garantat cu bugetul instituției, iar banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea infrastructurii, mai precis a drumurilor județene de viabilitatea I. Cu acești bani vor fi amenajați 200 de kilometri de drumuri județene din cei 800 existenți în județ. În plus vor fi amenajate și șanțurile, acostamentele și podețele aferente acestor kilometri de drum. Conform președintei Consiliului Județean Mureș, Lokodi Edita Emöke, pentru acest an au fost alocate de la bugetul instituției suma de 90 de miliarde de lei vechi, tot cu scopul de îmbunătăți infrastructura rutieră. Acești bani vor fi folosiți însă pe drumurile județene care nu fac obiectul creditului bancar contractat.

 

24 ore mureșene

Categoria: Eveniment Data: 2006-01-11

 

 


In 2006, 150 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii oraselor mici

 

Laszlo Borbely, ministru delegat pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului, a declarat ca Guvernul Romaniei poarta negocieri cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in vederea accesarii unui credit de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii oraselor cu mai putin de 50.000 de locuitori. "Planul nostru - a spus Borbely - este de 400 de milioane de euro, dar pentru inceput va fi o transa de 150 de milioane de euro. Este un credit avantajos, pe 25 de ani, cu o perioada de gratie". El a mai precizat ca acest credit este necesar pentru dezvoltarea oraselor mici, deoarece acestea au fost vitregite si in privinta programelor SAPARD si ISPA.

 

Cuvântul liber

- Diverse -nr. 6 / 11 Ianuarie, 2006

(G.G.)

 

 


Protocol de infratire, Mures - Zala

 

Relatiile de colaborare intre judetul nostru si judetul ungar Zala, demarate in urma cu un an, au fost consfintite, duminica, prin incheierea unui protocol intre cele doua administratii. Protocolul, semnat de ambele parti in cadru festiv, in Sala de Oglinzi a Palatului Culturii, asigura baza legala pentru stabilirea de partreneriate in diferite domenii intre cele doua judete: in domeniul cultural, social, economic, turism etc.

Dupa mai multe vizite reciproce ale oficialitatilor administrative din Mures si Zala, duminica au fost prezenti aici, pentru a semna protocolul de infratire, presedintele Consiliului Judetean Zala, Kis Bodog Zoltán, si directorul economic Bali József. Oaspetii au fost primiti de presedintele C.J. Mures, Lokodi Edita Emöke, vicepresedintele Alexandru Fratean, consilieri judeteni si alte oficialitati administrative.

 

Cuvântul liber

- Diverse -nr. 5 / 10 Ianuarie, 2006

LIA STRAUT

 

 

 


Hoarda dezlănțuită amenință viața de prefect       

           

Prefectul pe viață Ciprian Dobre, pe care îl vom mai mișca din funcție doar dacă va face vreo boroboață de Codul Penal, prin demisie sau, Doamne-ferește, deces, ține cu tot dinadinsul să ia la scuturat serviciile deconcentrate

Aeleași pe care le vizează și hoarda dezlănțuită, reîntregită după puciurile din anul trecut și din ianuarie 2006

Cine va fi victorios? Prefectul pe viață sau trupa Florea - Oprișcan - Antonie - Maior - ofițerii? Războiul abia începe, dar, pentru că tot nu mai este mult până jucăm Hora Unirii, ne reamintim că unde-s doi puterea creșteReporter: Domnule prefect Ciprian Dobre, ați depus jurământul în funcția publică de prefect zilele trecute. Care sunt motivele pentru care ați decis să renunțați și la politică și la avocatură, pentru a deveni prefect, deci înalt funcționar public?Ciprian Dobre: Aici sunt, de fapt, două întrebări. La politică am renunțat pentru că eu cred cu tărie într-o nouă echipă pe care am consolidat-o în 2005, aici, în Prefectură, și din acest punct de vedere cred că pot face o administrație bazată mai mult pe profesionalism decât pe interese politice. Cred de asemenea că nu puteam să dau cu piciorul la un an în care până la urmă s-a investit atât în mine, cât și în echipa mea, și în al treilea rând cred că prin calitatea pe care o am, aceea de prefect al județului Mureș, îmi pot ajuta mureșenii mai mult decât în calitate de om politic. Cred că pot să fac mai multe din această postură.Rep.: Care este răspunsul la cea de-a doua întrebare: de ce ați renunțat la avocatură?C.D.: La avocatură am renunțat acum un de zile. În viața unui om sunt etape și una din etapele din viața mea a fost și avocatura. Cea de-a doua a fost de om politic și prefect și, iată, a treia, de prefect, de înalt funcționar public. În avocatură am arătat ce aveam de arătat. Am fost omul care a câștigat primul proces pe legea 1 din județul Mureș, am fost omul care a făcut practică judiciară, am întors rezoluțiile, grație unor judecători foarte buni din Târgu Mureș, care au avut curajul ca pe o anumită speță să facă Tribunalul să-și întoarcă practica de zece ani. Și Curtea de Apel a avut același curaj, și a întors practica și Curtea Supremă. Deci chiar cred că în avocatură am spus ce aveam de spus; am adus în opt ani și cabinetul acolo unde nu știu câți au mai făcut-o într-o perioadă similară. De altfel, colaboratorii mei își continuă activitatea. Soția mea lucrează acolo. Eu am devenit om public după ce am demonstrat că mă descurc în privat fără ajutorul nimănui. Niciodată n-am beneficiat de ajutorul statului. Rep.: După un an de activitate ca prefect, care sunt lucrurile de care sunteți mândru? Ce ați reușit să realizați ca prefect în 2005?C.D.: Eu vreau să ies în fața oamenilor cu un raport săptămâna aceasta, în care să prezint ce am făcut și ce n-am făcut în 2005. Pot să spun că 2005 a fost un an greu și pentru mine și pentru România. Am reușit să mă apropii foarte mult de oameni, ceea ce nu am făcut atunci când eram în politic. De asemenea, cred că am reușit să păstrăm un echilibru la nivelul județului Mureș în ceea ce privește deciziile politice pe termen mediu și lung; cred că, împreună cu toate structurile pe care le conduc, am reușit să facem în așa fel încât să nu avem scandaluri majore în rândul funcționarilor publici din Mureș. Asta este oarecum partea nevăzută sau ceea ce nu se pune în vitrină. În al treilea rând, cred că am reușit să omogenizăm puțin mediul de afaceri în privința interesului comun al oamenilor de afaceri din județ, cred că am reușit să imprim ideea că în județul Mureș nu face fiecare ce vrea, de capul lui, cu nesocotirea intereselor generale; de asemenea, mă gândesc că am avut succes în demersul de a da încredere anumitor comunități din județul Mureș, comunități locale care nu mai sperau și mai credeau în nimic și acum au fost însuflețite. Aici fac referire la Valea Mureșului; cred că mi-am îndeplinit toate promisiunile pe care le-am făcut pentru 2005; să dea Dumnezeu să-mi pot ține promisiunile pe care le voi face în această lună în raportul pentru 2006. Am spus că în această instituție va fi omul și calculatorul și așa este; am spus că vom ajunge la sfârșitul anului ca un pașaport să se elibereze în câteva ore în regim de urgență și se eliberează în trei-patru ore, în regim normal în patru-cinci zile. Am ajuns ca la înmatriculări auto să nu se mai calce lumea pe picioare, să fie un circuit fluid. Intenționăm să facem un ghișeu unic pentru RAR, Vamă, Înmatriculări, ca lucrurile să meargă și mai rapid. Am deschis Oficiul Prefectural la Sighișoara. De asemenea, am restituit pădurile către biserici în proporție de 99 la sută. Siguranța cetățeanului s-a îmbunătățit. Pentru 2006, mă voi ocupa punctual de fiecare serviciu descentralizat în parte și voi încerca să pun la punct activitatea de zi cu zi a acestora. Rep.: Să înțeleg că anul 2006 va fi dedicat deconcentratelor, că vă veți ocupa de fiecare în parte?C.D.: Da! O spun cu maximă seriozitate.Rep.: În ideea uneia din întrebările adresate anterior, care sunt nereușitele dvs. din 2005? Ce v-ați reproșa?C.D.: Mi-aș reproșa poate faptul că n-am reușit să reînființez echipa de fotbal ASA Tg. Mureș. Lucrul acesta mi-a rămas pentru 2006. Nu am reușit să fac prea multe pe Valea Gurghiului. Cam atât la acest capitol.Litera legii deasupra oamenilorRep.: Cum caracterizați relația pe care Instituția Prefectului a avut-o anul trecut cu serviciile descentralizate? Dar cu primăriile de orașe și de comune și cu Consiliul Județean?C.D.: Am ținut neapărat să avem o relație bazată pe litera legii. Și dacă ați urmărit fenomenul, ați obsevat că nu prea am avut menajamente pentru nimeni. Am intervenit în toate cazurile în care mi s-a părut că se încalcă legea.Rep.: În privința primăriilor și a Consiliului Județean, ce ne puteți spune?C.D.: Am avut o relație bună cu aproape toate primăriile, cu toți primarii, cu una sau două excepții, în relația cu respectivii existând asperități. Sper că primarii vor înțelege că interesul este comun, pentru că o relație bună între prefect și primari poate duce la lucruri bune pentru cetățeni. Cu Consiliul Județean de asemenea, am avut o relație bună, dar în 2006 trebuie să se schimbe câteva lucruri. Va trebui să punem pe alte paliere formarea bugetului pe 2007, va trebui să găsim surse de finanțare pentru CJ, pentru că în situația de astăzi este imposibil. Consiliul Județean se află în dificultate în ceea ce privește Parcul Industrial, groapa ecologică, și deșeurile neecologice. De asemenea, o altă mare dificultate sunt drumurile județene, care în proporție de 70 la sută trebuie refăcute. 50 la sută din bugetul CJ înseamnă asistență socială. Nu cred că e posibil progresul cu acești indicatori. Câtă vreme ești cantonat să vezi cum cheltui o sumă fixă, nu ești decât un ordonator fals de credite. Un ordonator de credite trebuie să aibă libertatea de a "jongla" cu intrările și cu ieșirile dintr-un buget, iar eu cred că mai întâi trebuie să umblăm la intrări. Sursele de finanțare ale CJ trebuie să fie mai multe. Vreau să aducem Filarmonica să-și scoată măcar salariile, dacă nu să ne producă profit. Toate cele 11 instituții culturale din subordinea CJ vreau să ne aducă un leu profit, să nu cheltuim cu ele. Vreau să încercăm să facem parteneriate public-private ale spitalelor, astfel încât o parte din cheltuieli să le asigurăm prin co-finanțări din sectorul privat. Să angajăm credite pentru investiții care să ne aducă profit. Pentru că altminteri, nu facem decât ce au făcut cei din guvernarea 2000-2004 sau cei din 1996-2000. Și nu vreau să se întâmple așa, cel puțin în județul Mureș.Rep.: Pomeneați la un moment dat de una-două excepții privind relațiile bune pe care le-ați avut cu primăriile. Între aceste excepții se numără și Primăria Municipiului Tg. Mureș?C.D.: Nu, noi n-am avut probleme de colaborare la nivel instituțional. Nu. Și eu cred că și primarul de Tg. Mureș, dată fiind proaspăta sa intrare în PD, se va alinia la programul de guvernare. Cred că nu vom avea nici un fel de probleme, dacă dumnealui se aliniază la programul de guvernare. Rep.: Cum vedeți relația dvs. cu o serie de consilieri locali și ei proapăt intrați în PD, gen Doru Oprișcan sau Claudiu Maior?C.D.: Pe mine nu mă interesează persoanele, care de ce partid politic atârnă. Ci mă interesează să funcționeze bine în ansamblu consiliile locale, pentru că acolo unde există "un frecuș" între consiliul local și primar, pierde orașul, comunitatea. Mă interesează să avem consilii locale bune. Iar asta înseamnă a diminua taxele pentru persoane fizice, a oferi condiții publice de zi cu zi bune, și creșterea numărului de taxe pentru persoane juridice. Cu cât ai sau atragi mai multe investiții în județ, taxele cresc. Asta trebuie să facă un consiliu local! Acesta trebuie să fie interesul consilierilor. Rep.: Ce poate face Instituția Prefectului pentru ca investitorii străini să nu ne mai ocolească? E o edidență că județul nostru stă slab la acest capitol.C.D.: N-aș spune slab. Aș spune doar că n-a existat o preocupare. Noi am organizat primul seminar economic, în care am implicat de la guvern până la agenți economici, unde s-a discutat despre oportunități de investiții în județul Mureș. Eu cred că acolo am reușit să expunem unde ne situăm. Lucrul acesta nu s-a mai făcut în județul Mureș. Evident, trebuie să existe etapa următoare. Interesul pe care noi l-am arătat, contactele pe care le-am făcut sunt convins că în 2006, în 2007, în 2008 vor da roade. Era foarte bine dacă se făcea pasul ăsta în 2000, în 2001. Rep.: Care sunt modelele dvs. din viața politică, din avocatură, și nu în ultimul rând din administrația publică?C.D.: E cam greu să ai un model, privind spectrul politic actual. Dar un model al meu este Kennedy, ca mod de acțiune dintr-o anumită funcție. El a fost unul dintre oamenii care au marcat istoria lumii. La fel ca Napoleon. Dacă ar fi să definești în câteva fraze lumea, n-o poți face fără să pronunți cele două nume. Iar în avocatură, nu prea am modele. Am încercat să iau de la fiecare câte puțin și mi-am creat propriul model ideatic.Rep.: Domnule prefect, vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu și vă dorim mult noroc și sănătate ca să duceți la îndeplinire ce v-ați propus.

 

Ziarul de Mureș

A consemnat Diana SĂCĂREA

Data aparitiei: 2006-01-09

 

 

 


Program special pentru poduri si podete

 

Ministrul delegat pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului, Laszlo Borbely, a anuntat, la Reghin, demararea, de catre guvern, a unui program special care vizeaza reabilitarea podurilor si podetelor de pe teritoriul tarii, transmite cores pondentul Rompres.

"Guvernul Romaniei va adopta, saptamana viitoare, o lege in acest sens", a spus Borbely, care a subliniat ca programul va fi suportat din bugetul de stat.

Ministrul a aratat ca programul special pentru poduri si podete se adreseaza comunitatilor locale, care, intrucat nu au fondurile necesare realizarii unor astfel de lucrari, vor fi sustinute in acest sens de guvern.

Borbely a tinut sa precizeze faptul ca initiativa amintita se datoreaza efectelor devastatoare ale inundatiilor din vara anului trecut, "care ar fi putut fi limitate daca podurile si podetele erau bine intretinute si consolidate".

Potrivit lui Laszlo Borbely, programul este esalonat pe mai multi ani, urmand ca in 2006 sa fie alocata suma de 400 de miliarde de lei vechi.

 

Cuvântul liber

- Diverse -nr. 4 / 9 Ianuarie, 2006

 

 

 


Credit pentru reabilitarea infrastructurii oraselor

 

Ministrul delegat pentru Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului, Laszlo Borbely, a anuntat, ieri, la Reghin, ca Guvernul Romaniei poarta negocieri cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei in vederea accesarii unui credit pentru reabilitarea infrastructurii oraselor cu mai putin de 50.000 de locuitori. Borbely a spus ca pana la sfarsitul acestei luni se vor finaliza discutiile preliminare, pentru a se termina pana in aprilie negocierea primei transe de imprumut in valoare de 150 milioane de euro.

"Planul nostru este de 400 de milioane de euro, dar pentru inceput va fi o transa de 150 de milioane de euro. Este un credit avantajos, pe 25 de ani, cu o perioada de gratie", a afirmat ministrul delegat.

Laszlo Borbely a spus ca acest credit este necesar pentru dezvoltarea infrastructurii oraselor cu populatie mai mica de 50.000 de locuitori, deoarece acestea au fost vitregite si in privinta programelor SAPARD si ISPA.

 

Cuvântul liber

 Diverse -nr. 4 / 9 Ianuarie, 2006

 

 

 


In 2006, lucrari publice de 184 milioane de euro

 

Potrivit Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT), in 2006, pentru lucrarile publice si amenajarea teritoriului vor fi alocate 653 milioane lei noi (circa 184 milioane euro). La acestea se vor adauga credite externe in valoare de 55 milioane euro. Cea mai mare parte a fondurilor este alocata constructiei de locuinte pentru tineri (154,1 milioane lei si o parte a unui credit in valoare de 140 milioane de euro contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei). MTCT va continua lucrarile de executie a circa 4.500 de locuinte, prin Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), si va promova noi investitii, doar in cazul in care autoritatile locale vor asigura realizarea utilitatilor.

Pe de alta parte, programele de alimentare cu apa a satelor vor fi finantate cu 30 de milioane de lei de la buget si cu 34,4 milioane dolari din credite externe. Totodata, MTCT are in vedere pietruirea a circa 100 km de drumuri comunale si asfaltarea altor 50 km, pentru 47,5 milioane de lei. Alte proiecte vizeaza cresterea performantelor energetice ale cladirilor si consolidarea imobilelor cu risc s.a.

 

Cuvântul liber

- Diverse -nr. 4 / 9 Ianuarie, 2006

Autor: GHEORGHE GIURGIU

 

 

 


Ambulanță pentru Salvamont          

 

Serviciul Salvamont Mureș are de ieri o ambulanță cu trei locuri, complet utilată. Mașina, un Volkswagen cu tracțiune integrală, Euro 1, a fost donată către SMURD de Serviciul de Salvamont Bolzano, din Italia, vechi colaboratori ai SMURD Târgu Mureș. Deși are 12 ani vechime, mașina este funcțională și reprezintă un real ajutor pentru cei trei salvamontiști angajați și cei 18 voluntari. Donația a fost realizată în prezența președintelui CJ Mureș, Lokodi Edita, medicului coordonator SMURD, Raed Arafat, salvamontiștii italieni și prefectul de Mureș, Ciprian Dobre. Singura problemă pe care o vor întâmpina autoritățile va fi înmatricularea ambulanței, care se poate face doar cu derogare din partea Ministerul Transportului. "SMURD și Salvamontul vor fi o echipă", a asigurat Raed Arafat.

 

Zi de Zi, luni 0.9 ian. 2006

Autor: (C.A.)

 

 

 


Donație italiană pentru salvamontiștii mureșeni

           

Recent înființatul Serviciu Salvamont Mureș a primit din Italia o donație constând într-o ambulanță echipată cu toate cele necesare acordării primului-ajutor. Donația a fost intermediată de coordonatorul SMURD Tîrgu Mureș, dr. Raed Arafat, italienii nesfiindu-se să declare, vineri, că au făcut acest gest convinși de Arafat, pe care îl cunosc ca pe o persoană foarte serioasă. „Este un Volkswagen mai vechi (din 1986, nr.), 4X4, însă în stare foarte bună, complet dotat. Combină ambulanța cu dotarea specifică serviciului Salvamont”, a declarat Raed Arafat, într-o conferință de presă la care au mai participat întreaga conducere a Consiliului Județean Mureș, de care aparține Serviciul Salvamont, precum și prefectul de Mureș, Ciprian Minodor Dobre. Arafat a mai precizat că în toate cazurile unde este nevoie de intervenția Salvamontului va fi prezent și SMURD-ul, astfel că mașina dotată de italieni va fi foarte utilă. Aceasta cu atât mai mult cu cât Serviciul Salvamont Mureș a dispus, în cele câteva luni scurse de la înființare, doar de o Dacie, cu care nu se putea interveni în condițiile cele mai bune. În plus, la cazurile produse în zone greu accesibile, unde va fi nevoie de intervenția Salvamontului, SMURD va interveni cu ajutorul elicopterului, a afirmat Arafat. Donația italiană corespunde numai normelor Euro1 și există probleme legate de înmatriculare. O primă soluție ar fi ca aceasta să circule deocamdată numai în zona unde va fi garată, comuna Deda, însă coordonatorul SMURD afirmă că va cere de la Ministerul Transporturilor o derogare, sens în care i-a solicitat sprijinul și prefectului de Mureș.

 

24 ore mureșene

Autor: ELA GIURGEA

Categoria: Eveniment Data: 2006-01-07

 

 

 


Credit pentru reabilitarea infrastructurii orașelor mici

 

   Ministrul delegat pentru Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, Borbély László, a declarat, vineri, la Reghin, că în această lună se vor finaliza discuțiile preliminare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în vederea accesării unui credit pentru reabilitarea infrastructurii orașelor mici, care au sub 50.000 de locuitori.

Potrivit ministrului delegat, inițiativa este justificată de faptul că aceste orașe mici au fost întrucâtva defavorizate, nefiind beneficiare ale unor fonduri de reabilitare a infrastructurii precum SAPARD (destinat medului rural) sau ISPA. “Planul nostru este de 400 milioane de euro, dar pentru început va fi o tranșă de 150 de milioane de euro. Este un credit avantajos, pe 25 de ani, cu o perioadă de grație”, a declarat Borbély, potrivit căruia negocierea primei tranșe de împrumut este planificată a se finaliza în luna aprilie. (E.G.) 

 

24 oremureșene Categoria: Economic

Autor : Ela Giurgea

Data: 2006-01-07

 

 

 


Donație italiană pentru salvamontiștii mureșeni

 

   Recent înființatul Serviciu Salvamont Mureș a primit din Italia o donație constând într-o ambulanță echipată cu toate cele necesare acordării primului-ajutor. Donația a fost intermediată de coordonatorul SMURD Tîrgu Mureș, dr. Raed Arafat, italienii nesfiindu-se să declare, vineri, că au făcut acest gest convinși de Arafat, pe care îl cunosc ca pe o persoană foarte serioasă. „Este un Volkswagen mai vechi (din 1986, nr.), 4X4, însă în stare foarte bună, complet dotat. Combină ambulanța cu dotarea specifică serviciului Salvamont”, a declarat Raed Arafat, într-o conferință de presă la care au mai participat întreaga conducere a Consiliului Județean Mureș, de care aparține Serviciul Salvamont, precum și prefectul de Mureș, Ciprian Minodor Dobre. Arafat a mai precizat că în toate cazurile unde este nevoie de intervenția Salvamontului va fi prezent și SMURD-ul, astfel că mașina dotată de italieni va fi foarte utilă. Aceasta cu atât mai mult cu cât Serviciul Salvamont Mureș a dispus, în cele câteva luni scurse de la înființare, doar de o Dacie, cu care nu se putea interveni în condițiile cele mai bune. În plus, la cazurile produse în zone greu accesibile, unde va fi nevoie de intervenția Salvamontului, SMURD va interveni cu ajutorul elicopterului, a afirmat Arafat.

Donația italiană corespunde numai normelor Euro1 și există probleme legate de înmatriculare. O primă soluție ar fi ca aceasta să circule deocamdată numai în zona unde va fi garată, comuna Deda, însă coordonatorul SMURD afirmă că va cere de la Ministerul Transporturilor o derogare, sens în care i-a solicitat sprijinul și prefectului de Mureș.

ELA GIURGEA

 

24 ore mureșene Categoria: Eveniment

Autor : Ela Giurgea

Data: 2006-01-07

 

 


CJ schimba conditiile de concesionare in Parcul Industrial Mures          Joi 05 Ianuarie 2006

 

Autoritatile muresene pregatesc revizuirea conditiilor de concesionare a parcelelor de teren de la Parcul Industrial al judetului. Aceasta, deoarece pana in prezent nu s-a reusit vanzarea catre potentiali investitori a nici unei bucati de teren, desi presedintele Consiliului Judetean, Lokodi Edit, si vicepresedintele institutiei, Alexandru Petru Fratean, au afirmat in repetate randuri ca numarul celor interesati de a derula investitii in zona este deosebit de mare.Potrivit unor surse din cadrul CJ, principalul actionar de la Parcul Industrial, revizuirea conditiilor de concesionare, care presupune oferirea unor facilitati suplimentare investitorilor si preturi reduse de concesionare, se va face, insa, abia dupa cea de-a doua licitatie stabilita pentru 10 ianuarie si care vizeaza cea mai buna parcela de teren din Parcul Industrial. Aceleasi surse sustin ca la fel ca si la primul termen de licitatie, pentru parcela respectiva, in suprafata de 8 hectare de teren, au fost cumparate, pana la finele anului trecut, 6 caiete de sarcini de catre tot atatea firme din tara si strainatate. Prezenta acestora la licitatie nu este garantata, fapt ce va duce cel mai probabil la demararea negocierilor directe cu cei interesati pentru concesionarea terenului.In aceste conditii, se ridica serioase semne de intrebare asupra investitiei in valoare de 5 milioane de euro, dar si a modului in care vor avea acces potentialii investitori in Parcul Industrial Mures. Licitatia organizata pentru concesionarea primei parcele de teren, in 28 noiembrie 2005, s-a soldat cu un total esec, din cei 4 agenti economici care au cumparat caietul de sarcini prezentandu-se la licitatie doar unul singur, respectiv firma "Pipeline Sistems" Ploiesti. Societatile straine cu care se laudau alesii judetului au parut atunci total dezinteresate de subiect.Parcul Industrial se intinde pe o suprafata de 40,9 hectare de teren din care 24,9 de hectare, sub forma de parcele, ar trebui sa fie concesionate unor potentiali investitori. Acesta se confrunta, insa, cu o serie de probleme inca de la inaugurare, autoritatile constatand ca pozitionarea sa nu este tocmai fericita. Si asta, deoarece pe o suprafata semnificativa de teren constructiile trebuie sa respecte restrictiile impuse de faptul ca in imediata apropiere a Parcului se afla Aeroportul International Targu-Mures, iar o alta suprafata importanta de pamant este afectata de cresterea nivelului panzei freatice.

 

România liberă, Joi, 05 ian, 2006

AUTOR: Adrian A. Giurgea

 

 

 


Buget de trei ori mai mare față de 2005 pentru pietruirea drumurilor județene și comunale

 

   Suma alocată în acest an de la buget pentru pietruirea drumurilor județene și comunale din țară va fi de trei ori mai mare față de 2005, reiese dintr-un raport întocmit de ministrul delegat pentru Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, Borbély László. Potrivit materialului, care prezintă în paralel un raport pe anul 2005 și planurile pe 2006, în anul precedent au fost reabilitați 85 de kilometri de drumuri de interes local, cu finanțare bugetară de 18,2 milioane RON, din care 3 milioane RON reprezintă fondurile suplimentare acordate în urma rectificării bugetare. Reabilitarea drumurilor de interes local (drumuri comunale și județene) va fi finanțată de la bugetul de stat pe 2006 cu 47,5 milioane RON, sumă de 3 ori mai mare față de 2005. “Această sumă va permite pietruirea a circa 100 de kilometri de drumuri și asfaltarea a aproximativ 50 de kilometri de drumuri locale”, se precizează în raport. Acesta mai adaugă că pentru pietruirea drumurilor comunale, a fost modificată și completată în anul precedent HG 577/1997 pentru a permite și asfaltarea acestora, programul urmând a se derula din 2006. Un al doilea program de reabilitare a drumurilor comunale, prevăzut de HG 226/2003 și finanțat din credit extern de 50 de milioane de dolari, permite punerea în funcțiune, în 2005 și primul semestru al anului 2006, a 441 de kilometri de drumuri de interes local, se mai arată în material. ELA GIURGEA

 

24 ore mureșene Categoria: In judet

Autor : Ela Giurgea

Data: 2006-01-05

 

 

 

 


Programul SAMTID pentru județele Mureș si Harghita

 

Orașele din județele Mureș si Harghita cuprinse in programul SAMTID, pentru înființarea unui operator regional de apa, au fost nevoite sa întocmească noi cereri pentru obținerea unor sub-împrumuturi. Conform raportului de evaluare aprobat de Delegația Comisiei Europene la București, valorile sub-împrumuturilor ce urmau a fi contractate de orașele din județele Mureș si Harghita sunt mai mari cu 60 la suta decât cele autorizate inițial de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Cauza o reprezintă costurile ridicate ale licitației, care a ajuns la valoarea de 7.402.792,62 euro, fata de suma prevăzuta in studiul de fezabilitate de 4.683.454 de euro.

 

Ca urmare a neconcordantelor apărute intre cifrele inițiale si cele finale, Ministerul Finanțelor Publice a solicitat Consiliului Județean Mureș obținerea cat mai urgenta a reconfirmării autorizării CAIL pentru noua suma. După recalculare, costul total de implementare a fazei a doua a programului pentru județele Mureș si Harghita este de 14.068.401,02 euro. Din aceasta suma, 4.999.909,72 euro vor fi fonduri PHARE, 1.665.698,68 euro vor proveni de la bugetul de stat si 7.402.792,62 euro dintr-un împrumut garantat de stat de la Banca Europeana de Investiții.

 

Cuvântul liber - Diverse -

nr. 1 / 4 Ianuarie, 2006