PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI MUREȘ 2007 – 2013

 

 

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, autoritățile publice au sarcina de a adopta strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială a județului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a județului, cât și pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană și utilizarea lor în mod eficient, înainte și după aderare.

 

În acest sens, Consiliul Județean Mureș prin Direcția de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană a elaborat Programul de Dezvoltare a Județului Mureș pe perioada 2007-2013,  un document complex, care are la bază Planul Național de Dezvoltare  și Planul Regional de Dezvoltare  al Regiunii Centru și care stabilește prioritățile și domeniile  de intervenție, la nivelul județului, în sensul dezvoltării lui.

 

Obiectivele, Prioritățile și Măsurile de dezvoltare strategică sunt un rezultat al analizei cadrului de referință și al analizei de potențial (SWOT – puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) a județului Mureș, elaborate pe baza datelor oficiale, furnizate de instituțiile și autoritățile publice implicate. 

           

Pentru realizarea unei strategii cât mai complete și eficiente vă adresăm rugămintea de a consulta acest document și de a ne transmite opinii, puncte de vedere și propuneri, în vederea îmbunătățirii conținutului acestuia.

 

De asemenea, în partea a IV-a a Programului este prezentat portofoliul de proiecte propuse a fi finanțate din fonduri structurale, existent în baza de date a Consiliului Județean Mureș. Proiectele cuprinse în acest portofoliu reprezintă propuneri ale autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice.

Vă adresăm rugămintea de a efectua prioritizarea proiectelor proprii în ordinea pe care o considerați adecvată dezvoltării durabile a localității dumneavoastră, ținând cont și de alocările financiare limitate prin intermediul Fondurilor Structurale și cele de Coeziune. Pentru realizarea acesteia, puteți consulta pagina web a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru: www.adrcentru.ro , Criterii  proiecte POR.pdf

 

 

 

 

I. ANALIZA ECONOMICO – SOCIALĂ A JUDEȚULUI MUREȘ

 

Capitolul 1  DESCRIERE GENERALĂ

Capitolul 2  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ANSAMBLU

Capitolul 3  POPULAȚIE, RESURSE UMANE ȘI PIAȚA FORȚEI  DE  MUNCĂ

Capitolul 4  STRUCTURA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Capitolul 5  SITUAȚIA MEDIULUI

Capitolul 6  DISPARITĂȚI TERITORIALE

 

II. SINTEZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI MUREȘ 2007 – 2013

 

III. PRIORITĂȚILE DEZVOLTĂRII JUDEȚULUI MUREȘ 2007 – 2013

 

IV. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI MUREȘ 2007 – 2013

 

            IV.1.  Linii directoare

IV.2.  Portofoliul de proiecte