ROMÂNIA                     

     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr.11376/23.08.2007

       Dosar IV.C.1

                        

 

PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 26 iulie 2007

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 168/20.07.2007.

Din cei 34 consilieri în funcție au fost absenți domnii consilier Emil Groza, Tatar Bela, Veress Adam.

        Au fost invitați să participe:

·        dl. Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl. Blaj Virgil, director, S.C. SURM

·        dl. Virag Gyorgy – Consiliul de Administrație SURM

·        dl. David Csaba – Consiliul de Administrație SURM

·        dl. Budai Stefan – lider de sindicat, SURM

·        dl Runcan Ștefan, director,  R.A. AEROPORTUL Tîrgu Mureș

·        dna Hang Mărioara, contabil-șef al R.A.”AEROPORTUL” Tîrgu Mureș

·        dl. Băilă Lucian  - director, Spitalul Clinic Județean  de Urgență Mureș

·        dl. Băciuț Nicolae – director executiv, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Mureș

·        dl.col. Mihai Chiorean– inspector-șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență

·        dl.col. Dinel Pop – Inspectoratul pentru Situații  de Urgență

·        dna Lucia Cătan㠖 coordonator, Centrul de Sprijin Social pentru Romi

D-na președinte Lokodi: Azi avem o zi încărcată și avem probleme pe care trebuie să le clarificăm pentru a putea lucra în viitor. Înainte de a intra pe problemele ordinii de zi, aș dori să vă spun că țin în mână hotărârea instanței cu privire la societatea Ecologica și Agenda 21, nu am avut timp să o citesc dar, în orice caz, s-a admis acțiunea noastră, în parte, s-a dispus rezilierea contractului nostru de parteneriat public-privat, se constată încetarea dreptului de administrare al pârâtei SC Ecologica asupra terenului unde trebuia să se construiască groapa ecologică, se dispune evacuarea investitorului de pe amplasament, se obligă pârâtul la predarea către noi, către reclamanți, a amplasamentelor și investițiilor efectuate în deplină posesie și proprietate sub sancțiunea de daune cominatorii de 100.000 lei/zi pentru fiecare zi de întârziere începând cu data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri până la executarea definitivă, obligă pârâții, sub aceeași sancțiune, la predarea către reclamanți a planurilor, proiectelor cuprinse în contract, respinge petitul nostru privind suspendarea executării contractului, că a rămas fără obiect pentru că s-a anulat, și respinge cererea pârâtei Agenda 21 care era îndreptată împotriva noastră. Obligă de asemenea pârâtul la plata cheltuielilor de judecată. Este în primă instanță, se poate face recurs în 15 zile de la comunicare și trebuie să așteptăm să treacă timpul pentru a înainta recursul. De la pronunțarea sentinței, eu de aceea nu am făcut nicio declarație de presă până acum pentru că nu aveam minuta și nu doream să fac declarații apropiate de adevăr, italienii nu ne-au căutat și nu au venit cu nicio ofertă.

Domnilor consilieri, pentru ședința de astăzi avem 14 puncte pe ordinea de zi și un punct în regim de urgență, dar înainte să votăm ordinea de zi vreau să vă comunic că hotărârea de la punctul 6 de pe ordinea de zi urmează să fie  revocată, adică amânată pentru august, deoarece s-a constatat că ar trebui să revedem activitatea întregului Consiliu de administrație de la Aeroport și pentru o mai bună pregătire vom amâna pe luna august.

Punctul 1, cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, s-a strecurat o greșeală din partea agenției, noi am trimis spre aprobare noua organigramă și nu s-a prevăzut  așa cum am cuprins noi în actele noastre, deci vom retrage și acest punct de pe ordinea de zi să-l discutăm în una august și proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihică, de asemenea urmează să fie retras și discutat în luna august, pentru că trebuie analizată foarte amănunțit și de către consilieri această valoare pentru costul mediu lunar pe fiecare asistat și situația din județul nostru și din alte județe a asistaților. Cu aceste precizări, retragem punctul 1, 2 și 6 de pe ordinea de zi și includem în regim de urgență un proiect de hotărâre, supun la vot ordinea de zi.

D-l consilier Benedek: Doamna președinte, stimați colegi! Fiind un bun cunoscător și un om care a avut posibilitatea, în multe aspecte, de a studia problematica punctului 9 și azi intrând în posesia unor documente și a unui dosar voluminos, vin cu rugămintea, deoarece după mulți alții și după mine, acest dosar, acest punct nu este suficient dezbătut, consultarea cu cei care arbitrează inclusiv verbal cu curtea de conturi, există posibilitatea ca în 30 de zile să revedem și să găsim soluții cât mai în spiritul legii și deoarece cunosc mult mai bine și multe aspecte întrunesc criteriile unor dosare penale care pot fi remediate, cer, cu permisiunea Dvs., să amânăm acest punct 9 și să-l dezbatem în ședința viitoare. Vă rog nu puneți întrebări, pentru că poate în necunoștință de cauză vom

 intra pe un teritoriu care poate nu va fi principial. Pentru a asigura multă principialitate și multe posibilități de rezolvare, cer pentru acesta 30 de zile amânare.

D-na președinte Lokodi: Domnule secretar, eu știu că executivul, care face propuneri pentru ordinea de zi, dacă anunță că se retrage un material atunci se poate vota în bloc. Dar față de această propunere, făcută de dl. Benedek, de a retrage și proiectul de la punctul numărul 9 va trebui să supun la vot această propunere și apoi aprobarea ordinii de zi.

Deci, domnilor consilieri, punctul nou privește retragerea dreptului de administrare de la Spitalul Clinic Județean Mureș cu privire la imobilul de pe strada Mihai Viteazul, de asemenea privește începerea demersurilor concesionării acelui spațiu unde funcționează societatea comercială Adria Med, pe lângă pregătirea concesionării, numirea unei comisii externe, sau dintre consilieri și specialiștii noștri pentru evaluarea clădirii și a terenului și începerea demarării concesionării. Acest material a fost discutat în comisiile de specialitate, cu o mică modificare, anume cu amânarea punctului 4, toată lumea a fost de acord să discutăm astăzi.. Domnul Benedek propune amânarea în întregime a materialului și discutarea lui peste o lună. Vă consult și vă rog frumos să votați. Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi? Dacă spuneți „da” înseamnă că sunteți de acord să retragem de pe ordinea de zi, dacă spuneți „nu” înseamnă că discutăm astăzi acest material. Încă o dată, cine este pentru retragerea acestui material.

Vot: se respinge cu 5 voturi „pentru” (Pokorny, Sămărghițan, Szalkay, Șopterean, Benedek), 21 „împotriva”, 3 abțineri (Boloș, Bartha, Țintoșan), 1 nu a votat (Kakasi), 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

D-na președinte Lokodi: Deci materialul rămâne pe ordinea de zi și la punctul respectiv îl vom discuta.. Vă supun la vot ordinea de zi așa cum am precizat. Cine este pentru adoptarea ei?

Vot: se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „împotriva” (Lazăr), 1 abținere (Benedek), 4 absenți.

 

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii cheltuielilor aferente creditului extern pe anul 2007 si a bugetului fondurilor externe nerambursabile

        D-na președinte Lokodi: Domnule Bartha, doriți să prezentați, vă rog frumos? Proiectul de hotărâre are 4 articole, se modifică cheltuielile aferente creditului extern. V-aș ruga!

        D-l director Bartha: Din fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Consiliul Județean a primit suma de 421 mii lei, care practic substituie cheltuielile care au fost asigurate din fondul de intervenție al Guvernului din anii anteriori pentru prevenirea și atenuarea efectelor inundațiilor. Se recomandă ca acestea să fie utilizate cu aceeași destinație și avem obligația de a include în fondurile bugetelor externe nerambursabile. Al doilea component este legat tot de fondurile externe, împrumuturile contractate au fost prinse la o singură poziție, trezoreria solicită, având în vedere că avem de rambursat începând cu anul acesta, să detaliem pe dobânzi și pe rambursări.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc! De altfel, presa a scris despre această sumă, săptămâna trecută sau acum două săptămâni am primit adresa Guvernului, am fost sprijiniți pentru recuperarea prejudiciilor privind inundațiile, din județul Mureș au fost selectate câteva lucrări, nu lucrări noi ci de reabilitare, lucrări prin care s-au reabilitat niște drumuri și poduri care au fost spălate în urma inundațiilor din 2005 și această sumă trebuie inclusă în bugetul nostru. Se modifică structura la bugetul nostru, a cheltuielilor pe 2007 privind creditul extern, conform anexelor 2/1 și 2/2. Cine este pentru?

        Art.1 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek), 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

        Se majorează bugetul fondurilor externe cu suma de 421 mii lei, ajungând astfel la volumul de 1.276.000 mii lei, conform anexelor 3 și 3/1 din buget. Cine este pentru?

         Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek), 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

        Se modifică anexele 1 și 3/1 din bugetul nostru. Cine este pentru?

         Art.3 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek), 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

         De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde direcția de specialitate. Cine este pentru?

         Art.4 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek), 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek), 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune, Mureș/Harghita și mandatarea domnului vicepreședinte Alexandru Petru Frătean să semneze Actul adițional

D-na președinte Lokodi: Acest proiect privește aprobarea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice la alimentarea cu apă și canalizare prin concesiune Mureș – Harghita și mandatarea domnului Frătean să semneze acest act. Acest material a fost discutat în comisia de servicii, în comisia juridică, în comisia de amenajarea teritoriului, fiecare comisie a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Rog pe domnul consilier să spună totuși câteva cuvinte.

D-l vicepreședinte Frătean: Acest proiect de hotărâre face parte din strategia pe care Consiliul Județean împreună cu Comisia Europeană, în momentul în care am acceptat finanțarea pe programul SAMTID a reabilitării sistemelor de aducțiune cu apă în orașele județului și anume de a ajunge la o formulă prin care activitatea de operare pe sistemele de alimentare cu apă Reghin, Luduș, Sighișoara, Târnăveni, Iernut să devină nu numai competitivă, ci și profitabilă. Este o aducere la zi, pe o strategie aprobată, trebuie să vă spun că lucrurile evoluează bine pe program, se vor finaliza în termenele contractuale și mai mult decât atât, operatorul regional a preluat operarea pe aceste orașe și deja efectele încep să se vadă, mai ales că urmează, datorită acestor condiții pe care le-am realizat, să intre în județul Mureș și alți bani pentru reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canal, datorită faptului că am reușit cu acest program. Consiliile locale implicate în acest subiect au luat deja aceste hotărâri, urmează ca și noi să luăm hotărârea finală pentru a putea semna actul adițional. Eu vă rog să votați.

D-l consilier Amza: Aș dori să întreb de ce lipsește Tîrgu Mureșul și Reghinul de aici, ca municipii și sunt 1, 2, 3 orașe, sau 2 din Mureș și lipsesc 5. N-au semnat ei acest act?

D-l vicepreședinte Frătean: Deci, Tîrgu Mureșul nu este parte în investiție, deci nu are ce să caute în această problemă a programului SAMTID, Consiliul local este doar acționar în operatorul regional cu 51%, iar Reghinul nu a finalizat, nu a ajuns la faza de a preda operarea pe Reghin operatorului regional, încă în această fază și probabil până la toamnă va face operarea singur, urmând ca să intre în același regim ca și celelalte orașe. De aceea, aceste două orașe lipsesc din acest  Act adițional, în această fază.

Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc Domnilor consilieri, să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea Actului adițional la contract, conform articolului 1 din proiectul de hotărâre.                    

        Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

        Articolul 2, că-l mandatăm pe domnul vicepreședinte să semneze Actul adițional.

         Art.2 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Groza, Toșa, Tatar, Veress).

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu  Mureș, Bd. 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Domnilor consilieri, pe parcursul anilor am avut mai multe procese cu medicii care, știți foarte bine, au concesionat niște spații din policlinică și se modifică hotărârea noastră pentru că aici urmează să procedăm la fel ca în cazul situațiilor anterioare. Comisia juridică a avizat favorabil acest material, Comisia de buget a dat 7 voturi „pentru”, 2 abțineri, Comisia social – culturală avizează negativ cu 4 voturi „împotrivă”, 1 abținere și 1 vot pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul, negativ, am înțeles. Comisia de servicii a avizat pozitiv, comisia de amenajarea teritoriului de asemenea pozitiv. Vă rog, doamna președinte a comisiei, să prezentați motivul avizului negativ.

D-na consilier Iacob: Ne justificăm poziția pentru că am considerat că am analizat suficient de profund în prima fază, când s-a cerut această concesionare, ni s-au adus atunci suficiente argumente. Între timp am invitat și pe doamna juristă la dezbaterile din cadrul ședinței și noi din nou n-am fost elucidați. Avem și doi medici în comisie, buni cunoscători ai situației din sănătate și oricum, întotdeauna, la modul colegial, noi ținem cont de pozițiile specialiștilor. Cu respectul cuvenit față de cadrele medicale, medicii care au solicitat aceste schimburi,  noi considerăm că azi vine un grup, mâine un altul și se creează precedent. Pentru a arăta, publicului dacă vreți, în ultimă instanță, că avem verticalitate și că o decizie a noastră este frământată și bine documentată, am fost împotrivă. Cu argumente specifice domeniului, eu aș ruga pe oricare din colegii doctori din comisie să informeze colegii mai precis.

D-na președinte Lokodi: Atunci, prima dată aș dori să prezinte un jurist situația.

D-na consilier juridic Nemeș: Bună ziua, tuturor! Doamna președinte, acest proiect a fost inițiat în urma petiției formulate de cei 4 medici de familie, titulari de cabinete în Policlinica 2, care au concesionat 3 încăperi în care își desfășoară activitatea, respectiv 124, 125 și 127 ca sală de tratament comună care îi deservește pe toți cei 4. Ulterior, la solicitarea Spitalului Clinic Județean, care este administratorul imobilului, s-a propus o regrupare. Acești 4 medici au înțeles și și-au arătata disponibilitatea să accepte în schimbul încăperilor deținute și concesionate cu contracte valabile, alte încăperi în schimb, pe care le propunea spitalul în vederea asigurării unei bune funcționalități și a unui circuit sanitar în condiții optime. Actele adiționale la contractele inițiale s-au încheiat, regruparea a operat scriptic în actele juridice, prin încheierea actelor adiționale modificându-se obiectul contractelor inițiale, însă, în fapt, în realitatea obiectivă, cei 4 medici de familie niciodată nu și-au schimbat locația, schimbul neoperând din varii motive. Inițial, întrucât spitalul nu a reușit să elibereze spațiile propuse în regrupare, iar ulterior, la data eliberării lor, s-a ajuns la concluzia că acestea nu vor fi autorizabile sanitar pentru funcționare. În această situație, cei 4 medici s-au văzut nevoiți să formuleze petiții, atât către spital, cât și către Consiliul Județean să solicite în deplină legitimitate, revenirea la situația anterioară, dat fiind faptul că în schimbul celor 3 încăperi deținute valabil, autorizabile, în care ei au funcționat fără nici o întrerupere și funcționează și în prezent, să li se dea încăperi la fel autorizate din punct de vedere sanitar sau să rămână pe poziția inițială. Înainte de a promova proiectul de hotărâre, noi am solicitat punctul de vedere al spitalului care și-a exprimat acordul de principiu pentru realocarea spațiilor inițiale, recunoscând oarecum că aceasta este situația de fapt și trebuie remediată. În altă ordine de idei, odată cu această solicitare, cei 4 medici, motivând că încăperea 127 care deservește toate cele 4 cabinete ca sală de tratament este insuficientă, au solicitat suplimentarea ei cu încăperea alăturată, 126. Desigur că nu s-a putut da curs acestei solicitări, deoarece exceda cadrului legal privind concesionarea în condițiile H.G. 884, dar se poate aproba o eventuală închiriere, sens în care doleanța lor a fost formulată sub forma solicitării de închiriere în condiții de transparență, de concurență și pe procedura legală a licitației publice.

D-na președinte Lokodi: Expui foarte complicat, iar domnii consilieri trebuie să înțeleagă că este vorba de acea problemă pe care o discutăm de ani de zile cu privire la medicii de familie care au cabinete medicale în Poli 2. Știți foarte bine că la un moment dat am discutat ca acești medici să fie grupați, pentru că ei aveau cabinetele în diferite părți ale clădirii și spitalul nu putea să își facă o strategie pentru că lângă cabinetele de radiologie, mai încolo, era un cabinet medical de medic de familie, deci nu erau concentrate aceste cabinete. Din păcate, se pare că nici nu vor fi pentru că oamenii nu acceptă să iasă din cabinetele pe care le-au avut, este foarte greu administrarea spațiilor comune, a băilor, a sălilor de așteptare, a altor spații folosite în comun, spitalul nu a reușit să ia măsuri foarte ferme în vederea exploatării clădirii de la Poli 2 și inițial exista o hotărâre că vor schimba aceste camere și acum trebuie să modificăm hotărârea să rămână acolo unde au câștigat, unde au fost și de unde nu au ieșit niciodată. Despre asta este vorba. Este deci vorba de o modificare a hotărârii noastre care să fie conformă cu realitatea. Ei nu ies de acolo, nu acceptă să plece. Au câștigat procesul, degeaba inițial încheierii fazei procesului au zis că vor accepta gruparea. Totuși după proces au refuzat gruparea.

D-l consilier Lădariu: Vreau să precizez de la bun început că am un punct de vedere personal care coincide cu punctul de vedere al comisiei. Înainte de toate vreau să precizez că mă consider rațional și am măsurat de 7 ori înainte de a vota ceva, așa cred că sunteți fiecare. Aici consider că e vorba de un joc care începe să se deruleze care va duce ușor la efecte nedorite. Care este situația? Acolo sunt și s-a spus acest lucru destul de ferm, anumite interese. A fost folosită și sintagma interese de grup, sau politice. Dacă noi acceptăm acest lucru mâine vor veni alții să ceară anumite spații. Dacă suntem inconsecvenți și vom ceda, vom permite ca alții să scoată castanele din foc cu mâna noastră. Acela care a greșit nu are decât să îndrepte ce a făcut. Nu cred că e o bătălie a noastră pentru că noi vom plăti oalele sparte de alții. Nu este problema noastră, să îndrepte ei situația pentru că noi am fost puțin păcăliți. Dacă aici în Consiliul Județean, după argumentele care ne-au fost aduse am votat ceva, iar realitatea este alta, este grav. Se aruncă un vot de blam asupra noastră înainte de toate. Să dăm dovadă de consecvență, să dăm dovadă că ne respectăm votul că avem verticalitate în fața instituției ca atare, în fața celor care ne privesc, în fața electoratului  pentru că dacă nu, vom ajunge ca ce votăm azi de bun în ședința următoare să votăm negativ. Deci cer consecvență.

D-l consilier Sămărghițan: Hotărârea anterioară a fost susținută de conducerea spitalului care s-a angajat să întreprindă măsurile necesare pentru reforma ambulatorului de specialitate ținând cont și de hotărârile judecătorești care vizau medicii de medicină generală, medicii de familie care prin circuitul evenimentelor au ajuns acolo aparent legal, dar de fapt ilegal și ocupă acele spații. A fost vorba de 41 de spații, în cele două locații. Marea majoritate s-a finalizat așa. Când am atras atenția să punctăm aceste poziții, deja aveam informații că aceste 4 nu se vor conforma. Lipsa de fermitate a spitalului care nu a găsit măsura să rezolva problema, este o problemă a curții lor, de management a spitalului. Dacă celelalte cabinete au respectat hotărârea Consiliului Județean, hotărârea Spitalului, luând măsurile ca atare, fiecare a făcut câte ceva, au făcut schimb, au făcut niște decontări între cabinete și nu au existat probleme, sigur este o realitate acolo pentru că nu s-a mers până la capăt cu această măsură. S-a măsurat, s-a evaluat și s-a semnat recepția spațiilor, iar apoi au fost sfătuite de terțe persoane să nu se mute. Ideea că nu vor primi autorizații de funcționare este o gogoașă pe care trebuie să o înțeleagă cine o vântură; și colegele care au fost în audiență la doamna președintă, pentru că este o falsă idee, pentru că îndeplineau condiții și amenajările care trebuiau făcute pentru buna funcționare erau minime pentru cabinet de medic de familie. Ideea că aceste doctorițe sunt iradiate….să vă spun mai mult….deasupra cabinetului de radiologie funcționează cabinetul de expertiză, pe care eu l-am mutat, a fost la 223, în mijlocul pediatriei, și l-am adus jos cu acele aparate. Atunci m-am interesat dacă razele de la aparate pot trece de pereți, au fost făcute măsurători, deci ideea că un medic de familie nu poate funcționa asupra fișierului sau holului este o idee de care se agață ca să caute ceva. Eu propun să ne menținem fermitatea acestei hotărâri și să găsească spitalul măsuri și să le implementeze, toți s-au mutat, doar 4 nu. Referitor la celălalt caz, doctorul Ciobanu este un personaj unic din toate punctele de vedere. El a avut un cabinet în mijlocul feudei. Când s-a făcut mutarea, el a rămas în mijloc precum cuiul lui Pepelea. Trebuia scos, i s-a dat spațiu, a fost scos la fișier, a funcționat fără apă, fără chiuvetă, cabinet de ginecologie, cu autorizație de funcționare. Acum, acea locație a fost aprobată pentru concesionare. Venim cu un șiretlic, o idee alunecoasă. Se aprobă închirierea. În policlinica județeană s-au petrecut enorme mișcări, se construiește, vom vedea ce va ieși. Seriozitatea administrației spitalului județean trebuie să fie bine analizată, inclusiv cu apariția unor directori care nu știu ce fac pe acolo, nu consider că este necesară schimbarea atitudinii noastre, eventual, doamna președintă, propun înființarea unei comisii să se vadă dacă aceste referate ale domnului director, de 10 rânduri, față de celelalte care erau mult mai complexe și dovedeau cum se va desprinde acest sector de rețeaua sanitară, prin această măsură pe care o facem noi acum nu se va mai putea face nimic și vor fi alte valuri de nemulțumiri. Deci creăm un nou precedent. Eu consider că hotărârea anterioară a fost bine întemeiată, bine implementată, dar nepusă în practică. De aceea consider că dacă există alte variante să le propună conducerea spitalului. Dar nu așa, pentru că nu ele au fost dominante în procesele care au fost. Nu sunt cei mai piloși…

D-na președinte Lokodi: Nu înțeleg ce vreți să spuneți cu asta domnule consilier. Este vorba de hotărâri judecătorești care privesc niște cabinete, cine a dorit a plecat acolo unde a spus spitalul să plece, iar dacă cineva este pur și simplu căpos, într-adevăr fără importanță deosebită în momentul în care procesul s-a derulat și nu vor să plece în ruptul capului din acel spațiu pentru care el are hotărâre judecătorească.

D-l director Băilă: Am asistat la ultimele două declarații și vreau să spun că sunt foarte departe de realitate. Ne place scenaristica și visăm că este ceva în spatele unei spețe foarte complicate. L-aș întreba pe domnul Sămărghițan în baza cărui act are „domiciliul” în ambulatoriul spitalului județean. Dânsul care nu are nicio tangență cu spitalul județean.

D-na președinte Lokodi: Vă rog să vă rezumați să îmi spuneți să le concentrați să grupați aceste persoane, sau sunteți în imposibilitate de a face asta și atunci rămâne hotărârea judecătorească, nu avem altceva de povestit.

D-l director Băilă: În speța de față este vorba de 4 medici de familie, de ce am acceptat cererea lor sunt cea mai neglijată categorie dintre toți medicii, sunt 4 doamne doctor care funcționează într-un spațiu impropriu, orice ar spune altcineva. Ceea ce le-am oferit, la momentul respectiv era autorizabil, între timp au mai venit unele completări prin diverse ordine de ministru relative la cabinetele medicale, o doamnă doctor s-a mutat, a rămas un spațiu liber mai mare pentru spațiul lor de tratament, dânsele singure se pot autoriza. Sunt doamne doctor cu mii de pacienți pe listă, reprezintă o problemă de sănătate publică funcționarea lor, în fond de ce să nu ne putem răzgândi dacă la un moment dat se pare că cineva are dreptate.

D-na președinte Lokodi: Și ziceți că la momentul actual aceste spații nu sunt tocmai potrivite?

D-l director Băilă: La momentul actual nu pot fi autorizate.

D-na președinte Lokodi: Am înțeles, deci nu se poate autoriza, dânșii au hotărâre judecătorească pe vechile amplasamente de unde nu au plecat niciodată, nu au ieșit, domnilor și în instanță ne câștigă pentru că trebuie doar executată hotărârea.

D-l consilier Giurgea: Nu mai înțeleg nimic. Am vorbit la telefon cu el și mi-a zis că este de fapt intervenția juriștilor de la Consiliul Județean, pentru că una dintre ele a fost asistentă și se cunoaște cu aceste doctorițe. Acum problema se pune: domnule director m-ați băgat în ceață, aveți nevoie de o regrupare în policlinica 2 și funcționarea în circuitul ambulatoriu într-un fel care să vă avantajeze sau vreți peste tot spații la toți medicii? O parte din ceea ce a însemnat comodatul din 2001 îmi asum, am luat această acțiune în 2003, am rămas consecvent, deși eram foarte mulți care am susținut cauza acestor doctori de a intra în comodat și intrarea în proprietatea lor, dacă legea le permite, a acestor spații. Noi am discutat pe parcurs cu acești medici și am mers cu ei până la capăt și acum dânșii au spus fără nicio rezervă de medicii de specialitate, nu medici de familie, ei au spus că nici nu se gândesc să nu se regrupeze pe o aripă a clinicii toți, ca celălalt spațiu să poată fi folosit eficient în circuitul ambulatoriu. Am înțeles că nici nu am avut probleme cu medicii, dar au apărut aceste 4 doamne doctor, pe care nu vreau să le caracterizez într-un fel sau altul, dar nici nu sunt de acord ca ele să blocheze circuitul normal al unei clinici pentru că așa vor ele. Cred că le putem oferi, să le punem la punct cabinetele și să fie în același loc cu celelalte cabinete de specialitate și Poli 2 să rămână într-un circuit normal ca unitate județeană de sănătate. Sunt absolut de acord cu ante-vorbitorii mei, că nu putem crea precedent, încă o dată vă spun că nu știu cine sunt aceste doctorițe, dar nu sunt ele buricul pământului. Dacă nu vor să se regrupeze, trebuie să găsim modalitatea să le determinăm să se regrupeze așa cum au făcut-o și colegii lor, asigurându-le cabinete cu un nivel minim acceptat de funcționare. Sunt absolut de acord cu antevorbitorii mei și vă rog domnule să răspundeți la aceste întrebări.

D-l consilier Lădariu: Mă consider un om drept și întotdeauna înainte de a lua o decizie cântăresc bine. Nu am de împărțit nimic cu nimeni, dar mă deranjează șmecheria ieftină. Domnul director este chemat aici nu să ne acuze pe noi de scenarită ci să descâlcească ghemul pe care ei l-au încâlcit. Ei să îl descâlcească nu noi. Este regretabil că în loc să recunoască că s-au făcut unele greșeli, să ajungem să fie acuzați consilierii județeni. Nu sunteți chemat să judecați consilierii județeni, absolut deloc. Eu vă respect, iar dvs aici nu m-ați respectat nici pe mine nici pe colegii mei care sunt aici prin votul electoratului.

D-na președinte Lokodi: Domnule director, Consiliul Județean, executivul acestuia, cere să ne depuneți strategia spitalului județean începând de la spitalul clinic de urgență, spitalul județean, policlinicile și așa mai departe. Dacă nu avem această strategie va fi forate greu să obțineți voturi în modul în care doriți constatarea. Noi observăm că apar hotărâri de guvern prin care se separă actualul spital de urgență în două, că anumite spații vor deveni noul sediu al unor instituții, deci vă rog frumos, haideți să prevenim unele tensiuni, deci vă rog să depuneți strategia pentru a vedea unde putem ajuta și în teritoriu cu fondurile structurale pe axa prioritară 3 pot fi depuse proiecte și pentru reabilitare de spitale și pentru spitale noi, noi nu știm ce se întâmplă cu  proiectul ministerului de sănătate, nu știm ce se întâmplă cu strategia dvs. și în viitor va fi foarte greu să conlucrăm. Se vor crea tensiuni, se vor face acuzații, eu sunt convinsă că juriștii noștri habar nu au ce se întâmplă la dvs. în curte, ei vroiau să facă o treabă conform adreselor primite la consiliul județean. Vă rog să discutați cu noi, putem să vă acordăm și o săptămână dacă trebuie pentru a discuta această problemă, dar să punem la punct să vedem și noi când votăm ce votăm, când pregătim un proiect pentru ce îl pregătim.

D-l consilier Benedek: Am spus de nenumărate ori care e trista realitate și iată că iar cădeți în capcană și dați soluții pe care le toți corectați. Ante- vorbitorii care au ilustrat foarte bine, au perfectă dreptate referitor la scenarită. Au dreptate că sunt interese, au dreptate că hotărârea judecătorească a fost influențată, perfectă dreptate privind caracterizarea unor oameni. De atunci v-am spus că o masă mare de doctori profesioniști au contribuit la renumele policlinicii 2, lucrând, consultând, predând la alții și creând o platformă de valoare inestimabilă din punct de vedere al valorilor. Au venit niște domni, la masă pusă și s-au trezit și au primit aceste valori și au dobândit anumite avantaje materiale. Acest lucru se vrea să se continue. Eu sunt dezamăgit, scârbit de ceea ce se întâmplă în lumea medicală. Nu vreau să mai continui acest bâlci. Există o ieșire din impas, domnul director a spus-o, atunci se va face dreptate când reprezentanții segmentelor prezente în problemă se vor întâlni și vor lua o hotărâre împreună și nu pe moment, iar noi tot judecăm și rejudecăm și nu avem o strategie elaborată de un corp medical reprezentativ. Deciziile luate azi nu vor fi valabile când va ajunge alt partid la putere. Dar dacă eu fac parte dintr-un partid și contribui, altul cum este domnul director, biruie girul partidului și dacă facem o strategie comună va fi statornică, de viitor și de mare folos.

D-l director Băilă: În momentul în care am preluat conducerea spitalului județean m-am trezit în fața acestei spețe deosebit de încurcate  în care acești medici câștigaseră procesul prin care ei urmau să fie puși în proprietatea acestor spații. Știți foarte bine câte discuții am purtat și cât a încercat să în conving să îi grupăm într-o singură aripă a spitalului, aceasta era misiunea mea. Credeți-mă, mi-a luat zeci de ore să vorbesc cu fiecare, interesele lor erau multiple, iar în final am reușit să îi grupez. Ei puteau revendica spațiile unde erau și să nu se mute de acolo sub nicio formă. Sunteți jurist și cunoașteți despre ce e vorba și aș vrea să ia aminte și domnii consilieri care contestă acest lucru. Am reușit ca anumite persoane din ambulatoriu 1 să se mute tot în această policlinică 2. Dacă dvs considerați că am avut interese obscure, că am făcut scenarii, că am luat bani ca să se mute unii sau alții într-un loc, vă rog să veniți cu probe, pentru că pentru noi aceasta a fost o problemă de mică importanță, dar consumatoare de timp și nervi, pentru că eram presați de Consiliul Județean, de a pune în legalitate această situație. Domnule Sămărghițan, v-am acceptat să rămâneți în locația în care sunteți dintr-un spirit colegial. Domnule Lădariu, vă invit la o discuție lămuritoare și dacă dvs îmi oferiți o soluție, eu o accept, declar public. Eram nevoit să pun în legalitate o anumită situație, dar am reușit în proporție de 90%, am avut medici care au rămas din start în locurile pe care le-au avut inițial și nu a putut nimeni să îi conteste.

D-na președinte Lokodi: Domnule Togănel, dacă noi azi nu modificăm hotărârea luată anterior, existând acele hotărâri, medicii rămân în spațiile respective și medicii ne pot acționa în instanță în sensul în care nu acceptăm să modificăm hotărârea și nu acceptăm să punem în executare hotărârea lor judecătorească.

D-l secretar Togănel: Noi suntem obligați să punem în executare hotărârea judecătorească în situația în care nu se aplică hotărârea de comasare a spațiilor. Iar în hotărârea anterioară ei figurau cu acele cabinete pe care le oferea spitalul în contrapartidă. Și ei nu vor să se mute în alte cabinete.

D-l secretar Togănel: Ulterior s-a constata această chestiune invocată de spital. În acele spații propuse există riscul de contaminare radiologică. Atât pentru medici cât și pentru pacienți.

D-na președinte Lokodi: Dacă noi rămânem la hotărârea anterioară nu vor putea fi evacuați, pentru că au hotărâre de la instanță și nu produce efect.

D-l consilier juridic Cosma: Actele adiționale nu au produs efecte în sensul că nu au părăsit încăperile inițiale deoarece noile spații nu sunt autorizabile. Doamnele doctor poate s-ar fi mutat, dar în condițiile în care cabinetele nu sunt autorizabile…nu văd cum.

D-l secretar Togănel: Art.3 din O.U.G 110 precizează cine are dreptul la concesionarea și cumpărarea spațiilor, inclusiv medicii de familie nu doar cei din sistem.

D-na președinte Lokodi: Întrebarea mea era: ce se întâmplă dacă păstrăm hotărârea luată cu actul adițional. Vreau să știu ce consecințe juridice vor fi pentru consiliul județean?

D-l secretar Togănel: Se aplică hotărârea judecătorească.

D-na președinte Lokodi: Și cum rămâne cu actul adițional ulterior?

D-l secretar Togănel: Nu a produs efecte.

D-na președinte Lokodi: Și începem un nou proces.

D-na consilier juridic Nemeș: Domnul director Băilă a recunoscut că  în acest moment spațiile oferite de spitalul județean nu corespund din punct de vedere sanitar pentru autorizare și funcționare optimă. Deci practic le-am oferit spații necorespunzătoare. În această situație ne vor acționa în instanță. Pentru că ne-au dat acordul să opereze acest schimb și în schimbul unor spații valabile, autorizabile, au primit niște spații care, așa cum a recunoscut și domnul Băilă, nu sunt autorizabile în acest moment.

D-na președinte Lokodi: Am o propunere, să formăm o comisie, nu pot periclita să ne facem de râs.  Nici să respingem proiectul de azi, nici să intrăm într-un alt proces. Vă rog, dintre consilieri, propuneți o comisie de 5 membri care se deplasează la fața locului, plus un jurist și cineva să scrie un proces verbal la fața locului și în clipa asta propun amânarea pe august. Faceți propuneri pentru persoane care să facă parte din această comisie mixtă. Domnule director Băilă eu cred că problemele tehnice au fost clarificate înainte, cu privire la măsurători, suprafață, autorizări, presupun că aveți documente prin care puteți dovedi că spațiile propuse de dvs. nu se pot autoriza. Până la deplasarea comisiei să puneți la punct toată documentația tehnică și eventual avizele sau respingerea avizelor . Deci să adunați toate avizele pentru ca să putem stabili dacă pot sau nu funcționa acolo.

        D-l director Băilă: O să ne pregătim.

        D-na președinte Lokodi: Din partea UDMR – Kakassy, PSD – Popa, PRM  - Amza, PNL – Giurgea, PD – Șopterean.

        Vot: Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassi, Mora) 3 absenți (Groza,  Tatar, Veress).

        Se amână proiectul pentru luna august.

        D-l consilier Giurgea: Aș vrea să îmi răspundă domnul Băilă, categoric nu este un atac, suntem interesați, spitalul clinic județean, să avem o grupare pe poli. 2 pentru ca restul spațiului să intre într-un circuit ambulatoriu, sau nu? Înțelegerea mea cu medicii a fost categorică și au respectat-o, anume a se grupa pe o aripă. Deci rămânem consecvenți?

        D-na președinte Lokodi: Eu cred că pentru asta se va da răspuns pe parcursul verificării. Spitalul Județean spune da sau nu? Doriți să continuați strategia regrupării acelor medici care pe baza hotărârii judecătorești au câștigat concesionarea, pentru că restul spațiilor aparțin sistemului universitar. Deci doriți să formați o activitate ambulatorie de specialitate?

        D-l director Băilă: Acolo există activitate ambulatorie de specialitate și a existat întotdeauna, nu știu cu cine ați vorbit, dar eu mi-am mâncat nervii cu această policlinică 2, dacă doamnele doctor s-au răzgândit trebuie să le susțin dacă acele spații nu sunt adecvate, rămâne să stabilim dacă acest fapt este real sau nu și dacă e real să ne gândim că circa vreo 8000 de oameni vor trebui să schimbe medicul de familie.

        D-l consilier Benedek: Nu se poate invoca radiații. Spitalul județean, așa cum este construit, nu permite ca aparatele de radiologie montate să aibă dincolo de perete efecte. Acest lucru nu se poate invoca. Permanent cei care sunt șefi de unitate nucleară trebuie să se îngrijească de acest lucru. Autorizat în spitalul județean, foarte rar avem. Eu conduc Clinica de radiologie și de când ne-am înființat nu am avut autorizație de funcționare. Termenul preluat autohton este punerea la punct cu etapizarea.

        D-na președinte Lokodi: Deci retragem de pe ordinea de zi.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și a Programului de restructurare a S.C" Servicii de Utilitati Rurale Mures"

        D-na președinte Lokodi: Comisia de servicii a avizat favorabil, comisia de amenajarea teritoriului a avizat favorabil, comisia economică a avizat favorabil.

        D-l vicepreședinte Frătean: Luna trecută am avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pentru demararea unui proces care înseamnă pentru noi finalizarea strategiei pe care consiliul județean a pornit-o odată cu programul SAMTID referitoare la operarea pe sistemele de apă și canal, deci unificarea operării pe un operator regional S.U.R.M care moștenit o magistrală găurită și a mai preluat și alte rețele, trebuie să intre în această procedură de  a avea un operator regional. Mai mult decât atât, datorită sistemelor învechite pe care le-a avut în exploatare S.U.R.M-ul și a incapacității de a accesa fonduri importante pentru investiții, societatea merge spre pierdere, situație pe care nu o putem evita câtă vreme încă subvenționează apa pe zona rurală. În hotărârea trecută am stabilit că se va prezenta atât reevaluarea societății cât și un program de restructurare. Aceste două lucruri au fost elaborate, sunt prezentate în material, sunt în regulă, conform strategiei, în paralel cu procedura noastră de concesionare, conform legii,  a magistralei de aducțiune de apă pe câmpie către operatorul regional, urmând ca apoi să ajungem la preluarea operării pe celelalte sisteme pe care S.U.R.M le are. Aceste două etape prevăd și o restructurare de personal care se va face în conformitate cu prevederile legii și în același timp este baza pentru a intra pe Ordonanța 116 cu eventuale salarii compensatorii, de așa manieră încât oamenii să nu sufere. Am avut discuții și cu sindicatul pe această temă, el va fi permanent în comisiile de lucru pentru că dorim să protejăm oamenii și nu dorim să încălcăm nicio lege care prevede participarea sindicatului. Ca un alt efect, pe lângă faptul că prin această chestiune reușim să fim un județ bine așezat pe probleme de operare pe apă, mediu în general, mai este un efect, începe să scadă prețul apei pe Câmpie. Veți vedea în Expunerea de motive.

        D-na președinte Lokodi: Este în sală domnul director de la S.U.R.M, este domnul David, dacă doriți să formulați întrebări, pot să o facă.

        D-l consilier Giurgea: Prețul apei, în special în mediul rural este foarte ridicat. Se reclamă niște costuri pentru cei care au și activități de producție și sunt obligați să cumpere apa cu prețuri foarte mari în ceea ce înseamnă cheltuielile generale ale instituției respective. Noi am avut o dezbatere în comisie și într-o comisie comună cu reprezentanții comisiei de buget a consiliului local în ceea ce înseamnă prețul de livrare a apei de la AQUASERV către Consiliul Județean. Vreau să mulțumesc colegilor de la consiliul local pentru disponibilitatea de care au dat dovadă la aceste discuții foarte pertinente și în final constructive și benefice tuturora, pentru că nu i-am obligat să livreze apa la un preț inferior prețului de producție, dar dânșii au dat dovadă de disponibilitate vis-à- vis de alte costuri decât cele de producție, a nu le mai aplica în costul final al apei către S.U.R.M. Ceea ce cred că trebuie făcut este producerea acestui transfer al S.U.R.M-ului către alt operator de transport al apei cât mai repede. Activitatea la S.U.R.M, o știm bine toți, merge întotdeauna în pierdere. Parte din C.A. al S.U.R.M este aici, cred că ei vor avea disponibilitatea de a proceda în ceea ce înseamnă această predare în termeni cât mai repezi și avantajoși. Noi am avut discuții în care ne-am exprimat dorința de a rămâne unele spații necesare și vitale ale S.U.R.M în proprietatea noastră. O fac pe această cale și rog conducerea AQUSERV să înțeleagă nevoia acestui transfer poate greoi , dar și necesitățile Consiliului Județean. Cred că în scurt timp prețul apei va scădea așa cum este prevăzut și în 2009 prețul apei va ajunge la unul inferior așa ne asigura ieri domnul vicepreședinte, pentru că eu vă spun că prețul apei în mediul rural este atât de mare încât oamenii pur și simplu nu își vor mai permite să o cumpere și va fi păcat.

        D-l consilier Pokorny: Aș dori să reiterez propunerea mea făcută în cadrul ședinței comisiei de buget de ieri, de a mandata conducerea Consiliului Județean să facă demersurile necesare pentru ca la instituțiile de asistență socială și protecția copilului prețul apei furnizate să fie redus cu 50%, asta e propunerea mea. Eu mă bazez pe faptul că printr-o O.G. făcută cu câțiva ani în urmă instituțiile nu plătesc nici accizele la combustibil și  beneficiază și de alte facilități. În al doilea rând, instituțiile de asistență socială sunt finanțate de Consiliul Județean și este vorba de o cheltuială în plus, având în vedere prețul apei. Eu prin prisma instituției unde lucrez suntem mari consumatori de apă, consumăm între 50 – 70 mc în această perioadă  și se ridică la o sumă importantă.

         Art.1 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Amza, Balogh, Bartha, Mora) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.2 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Amza, Balogh, Bartha, Mora) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.3 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Amza, Balogh, Bartha, Mora) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.4 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Amza, Balogh, Bartha, Mora) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Amza, Balogh, Bartha, Mora) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

 

        D-l Budai: Am primit invitația dvs. privind disponibilizarea salariaților, cu privire la disponibilizarea angajaților cu contract colectiv, avem 35 de persoane, dorim și am cerut ca din timp să avem o discuție cu protecția socială a salariaților, de asemenea invoc nu doar O.U.G ci și contractul colectiv de muncă, care este un act juridic de care trebuie să se țină cont, salariile compensatorii sunt 15 salarii medii, nu știu de unde se pot asigura aceste sume, de asemenea solicit ca la punerea în aplicare a acestei hotărâri comisia să se întrunească cât de urgent ca până la termenele angajate aici să putem da o finalitate. În cazul în care nu doriți acest dialog constructiv și elegant, noi vom contesta această hotărâre pe care doriți să o puneți în aplicare fără respectarea protecției sociale a salariaților.

        D-l vicepreședinte Frătean: Nu accept acuzația că noi nu respectăm prevederile legii. Astfel de declarații pot fi făcute pe la vreun partid politic de unde faceți parte. Asigur pe toată lumea că în acest proces  Consiliul Județean va respecta întocmai toate prevederile legale cu bună credință și disponibilitate.

        D-na președinte Lokodi: Iar în momentul de față, când piața muncii este lipsită de forță de muncă nu cred că este o problemă ca specialiștii dvs să fie plasați pe piața de muncă, noi vom lua măsuri pentru a urmări toate căile legale, dar va trebui să aveți în vedere și anumite practici care s-au făcut din partea Guvernului. Din timp pregătiți-vă ca să nu aveți surprize și nu acceptăm nici un șantaj pentru că nu este cazul.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de Regia Autonomă  Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș

        D-na președinte Lokodi: Rog pe domnul director al Aeroportului să ne prezinte această solicitare.

        D-l director Runcan: Vă informez că activitatea de trafic din aeroport este într-o continuă creștere, tipurile de aeronave care sunt în uz sunt de o mai mare capacitate decât ce era în anii anteriori, de aceea echipamentul de degivrare pe care îl avem noi îl vom folosi în continuare în sezonul de iarnă, dar nu va face față la nivelul de trafic existent acum, fapt ce face ca timpii de degivrare să nu se poată respecta. În această situație CA a solicitat Consiliului Județean ca în virtutea unor echipamente noi să figureze pe primul loc acest degivrol de aeronave pe care neavându-l avem neșansa ca să se întâmple anulări de zboruri, în speță zborurile cu aeronave mari. Din această cauză pe perioada imediat următoare, exact cum într-o procedură inițială s-a acordat din partea dvs o garanție pentru creditul bancar pe care l-am luat pentru celelalte două echipamente, care unul din ele este deja în proprietatea aeroportului iar celălalt trebuie să apară în septembrie, vă rugăm să fiți de acord ca să se gireze un nou credit bancar în limita a 500.000 euro, care se va achita din veniturile proprii ale Aeroportului  Transilvania, sub rezerva în care, dacă nu vom reuși să le rezolvăm, Consiliul Județean să sară în ajutor.

        D-na președinte Lokodi: Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia economică, de comisia juridică, comisia de servicii publice. Acest aparat este necesar pentru că în timpul iernii siguranța zborului este periclitată.

        Art.1 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 6 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny, Socotar, Benedek) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 5 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny, Socotar) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.3 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 5 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny, Socotar) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.4 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 5 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny, Socotar) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.5 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 5 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny, Socotar) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 5 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny, Socotar) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști, nr. 8

        D-na președinte Lokodi: Acest proiect vizează spațiul pentru Muzeul Județean, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, Direcția Județeană de Cultură. Dânșii au deținut spații în cadrul Palatului Culturii, mulțumim frumos conducerii acestei direcții care a înțeles strategia Consiliului Județean de a transforma clădirea într-un muzeu și au acceptat să se mute în acel palat administrativ pentru administrarea culturii unde vor fi prezente toate administrațiile direcțiilor culturale. Comisia juridică a avizat favorabil, comisia social㠖 favorabil, la fel comisia de servicii și de amenajarea teritoriului. Normal, condițiile în care asigurăm spațiu pentru Direcția de Cultură, vor fi aceleași ca și în cadrul Palatului Culturii deci fără plată.

        Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 abținere (Lădariu), 4 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 abținere (Lădariu), 4 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.3 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 abținere (Lădariu), 4 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Art.4 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 abținere (Lădariu), 4 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 abținere (Lădariu), 4 nu au votat (Frătean, Balogh, Mora, Pokorny) 3 absenți (Groza, Tatar, Veress).

 

        D-l director Băciuț: Având în vedere că direcția județeană are activitate cu publicul și că posibilități de parcare nu există, v-aș ruga frumos să găsiți posibilități ca spațiul din spatele clădirii să fie amenajat ca parcare și în același timp să fie create condiții ca accesul pentru publicul care are probleme la aceste instituții de pe strada Mărăști să nu blocheze traficul.

        D-na președinte Lokodi: Aceea este o curte interioară, la aceea vă gândiți?

        D-l director Băciuț: Nu. În spatele clădirii de pe Mărăști unde se va muta direcția există un teren viran, care acum e plin de gunoaie. Acel teren s-ar putea amenaja.

        D-na președinte Lokodi: Avem doar o singură problemă, nu știm al cui este terenul. V-aș ruga doamna Moldovan să vedem al cui e terenul, dacă e al primăriei să facem cerere pentru amenajarea unei parcări. Am recepționat cererea dvs și vom face condiții pentru funcționare.

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș

        Doamna președinte Lokodi: Vă consult, doriți să intrăm în dezbateri sau doriți să luăm o pauză.

        Se ia o pauză de 20 de minute.

       D-na președinte Lokodi: Înainte de a intra în dezbaterea acestui proiect, vă previn și vă rog, dacă cineva are vreun interes personal, al rudelor apropiate sau al unui grup apropiat din care crede că face parte, să se abțină de la discuții, conform legii privind statutul de consilier județean și legii administrației publice locale. Vorbesc despre punctul nou, am intrat în continuarea ședinței, am anunțat mai înainte ce privește punctul nou și acum vă rog acest lucru.

V-aș ruga frumos, nu cred că avem nevoie de încă câteva becuri care să ne încălzească.

În continuare, aș dori să judecați, cu toate că este cald, la rece cum se zice. Hotărârea noastră privește niște pași administrativi prin care trebuie intrat în legalitate cu privire la acest imobil situat în Tîrgu Mureș, strada Mihai Viteazul nr.31. Este un demers administrativ și nu este loc nici de negocieri și nici de discuții, nici între partide politice, nici între grupuri de interese și nici între grupuri de diferite persoane. Consiliul Județean, din luna mai, dacă bine rețin, poate chiar aprilie 2005, se luptă pentru a intra în legalitate.

Am avut nenumărate întâlniri cu conducerea spitalului, cu investitorul, cu Consiliul de Administrație al spitalului, între juriști, ați participat și dvs., consilieri județeni, la discuții. Opoziția și susținerea că acel contract de asociere în participațiune care s-a semnat între Spitalul Județean, vechiul Consiliu de Administrație și SC ADRIA MED SRL ar putea fi, conform practicii judiciare, un contract viabil, a fost combătut, eu anul trecut am cerut  Curții de Conturi ca în momentul în care va face controlul de legalitate anuală la spital să analizeze și această problemă și a fost combătut prin dispoziția acestei instituții. Speța este super - cunoscută de toți dintre dvs., nu o dată am discutat. Am discutat, am rediscutat, iarăși am discutat, am purtat scrisori și dacă incidentul ce a avut loc pe tema discuțiilor în comisia de buget nu făcea pe cineva să numeroteze filele aflate într-un dosar, nu aflam că, de fapt, 127 de file conține un dosar cu scrisorile între spitalul județean, între investitor și Consiliul Județean. Așa știm și acest lucru.

 Deci vă rog frumos, cine ia cuvântul vă rog să îl ia numai și numai în legătură cu acest proiect de hotărâre, proiect de hotărâre care, la articolul 1, prevede retragerea dreptului de administrare cu privire la acest spațiu, drept de administrare care a fost dat spitalului județean, prin asta și proprietatea și dreptul de administrare revine în curtea Consiliului Județean. Deci este dreptul nostru să și administrăm, este dreptul nostru să dispunem asupra acestui spațiu. În altă ordine de idei, instituția Consiliului Județean, ca instituție publică, are o singură cale legală de a intra cu persoane fizice care sunt investitori, într-un parteneriat, acesta este sau proiectul „pipipi” sau concesionarea. „Pipipi-ul” nu este o cale de urmat, rămâne doar concesionarea. În momentul de față avem la dispoziție doar concesionarea care se face într-un mod foarte deschis, prin licitație, care se anunță pe pagina electronică, oricine din țară poate veni să participe la licitație. Trebuie pregătit caietul de sarcini, sunt de acord ca timp de o lună o comisie sau cineva neutru pe care Consiliul Județean plătește să evalueze imobilul care era în momentul în care s-a încheiat acest contract. Noi scoatem la licitație acea clădire, normal cel care vine la licitație va trebui să ia la cunoștință că aici e vorba de o investiție. Valoarea investiției eu nu o pot verifica, ea este susținută de partenerul investitor și dacă el în evidențele sale are 2 lei, atunci 2 lei am în vedere și dacă are 2 miliarde atunci 2 miliarde am în vedere. Nu mă privește, îl privește pe cel care câștigă licitația. Nu discutăm probleme care nu sunt de strictă specialitate legate de activitatea noastră de Consiliul Județean. După o lună vă prezentăm, decidem cu privire la valoare, că e mică sau mare nu mă interesează, stabilește evaluatorul, sau dacă doriți dvs o comisie mixtă cu evaluatorii noștri, dar am înțeles că valoarea evaluării nu e atât de mare încât să facem licitare, deci se poate prin ofertă de la 3 firme, încredințare directă, deci putem merge pe un evaluator neutru, după care trecem la licitația publică. Asta discutăm azi. Retragerea dreptului și pregătirea concesionării. Alte declarații politice sau alte declarații legate de niște interese de grupuri sau a electoratului de pe o parte sau alta, nu mă privește. Proiectul, în forma inițială avea 7 articole. Ne-am înțeles că vom modifica acest proiect în sensul că art.4 se retrage. Evaluarea se va face ulterior, deci în cursul lunii august. Dacă art.4 se retrage atunci trebuie să se retragă și aliniatul 2 al art.5, să fie retras pentru că nu mai are relevanță. Cu privire la o comisie mixtă formată din specialiști și consilieri sau cu privire la o firmă de specialitate evaluatori neutri putem discuta și în locul art.4, prin care se stabilesc anumite valori, vom trece textul pe care veți agrea dvs, ori numim o comisie, ori scriem că vom evalua prin evaluatori neutri.

        D-l consilier Pokorny: Procedural aș dori. Văzând similitudinea dintre punctul 4 și punctul 9, privind închirierea unui spațiu în Policlinica 2, mai mulți colegi având în vedere valurile stârnite de acest punct, având în vedere că este un dosar de 127 pagini…

D-na președinte Lokodi: Pardon, acel dosar nu are nimic cu proiectul de hotărâre.

D-l consilier Pokorny: Având în vedere că suntem oarecum într-o negură, pentru a putea vota cu conștiința împăcată, văzând și acum modificările de ultim moment, ieri am descoperit și o greșeală privind numerotarea și denumirea spațiilor, poate sunt și alte greșeli, propunem să amânăm discuția acestui punct cu o lună și să mandatăm acea comisie să verifice în amănunțime și să avem noi o imagine mult mai clară. Atât aș dori să supuneți la vot.

        D-na președinte Lokodi: Această problemă s-a votat  când am aprobat ordinea de zi. Procedural ați avut posibilitatea să votați. Și ați votat că discutăm azi cu privire la proiectul de hotărâre. Nu se revine în aceeași temă, dacă nu a fost acceptat  domnul Benedek poate credeți că va fi acceptat domnul Pokorny. Vă rog domnule consilier, seriozitate în muncă! Și respectarea Regulamentului! Nu comentați, știți foarte bine că am dreptate, s-a votat o dată, nu reveniți. V-aș ruga să trecem la discutarea proiectului.

        D-l consilier Pokorny: Foarte mare seriozitate și imparțialitate!

        D-na președinte Lokodi: Așa cum în forma inițială a fost redactat de executiv, a fost discutat de comisia economico – financiară care în aviz scrie excluderea art.4, de asemenea să fie eliminat și alin.(2) de la art.5.Comisia de servicii publice, fără obiecțiuni, comisia de amenajarea teritoriului, fără obiecțiuni. Având în vedere că am rediscutat și analizat, supun la vot…. Domnilor consilieri am dat „time out” tocmai pentru ca să aveți timp să discutați. Ați avut 20 minute pauză. Supun la vot art.1 „ se revocă dreptul de administrație a spitalului clinic de urgență asupra corpului C2 Direcția Județeană, construcții teren aferent și aici se va trece nr. top din extrasul CF din imobilul situat în strada M. Viteazul nr.1”. Vă mulțumesc pentru ajutor dar știu și eu să citesc de pe panou. Abținerea cum se calculează?

        D-l secretar: Se consideră vot împotrivă.

        D-na președinte Lokodi: Barem domnilor ca să aveți verticalitate apăsați „nu”. Nu vă abțineți. Nu s-a discutat materialul în comisie? Deci 3 comisii, 4 au discutat și dvs spuneți că nu aveți date.

        Vot: Se respinge cu 13 voturi ”pentru”, 10 abțineri(Balogh, Ban, Bozodi, Bartha, Giurgea, Sămărghițan, Szabo, Șopterean, Țintoșan, Benedek) , 1 împotrivă (Toșa), 4 nu au votat (Kakassi, Lazăr, Pokorny, Venczi), 6 absenți (Lokodi, Groza, Amza, Chiorean, Tatar, Veress).

        D-l consilier Mora: Un pic e tensionată atmosfera și cred că trebuie să pornim de la rugămintea de a păstra calmul indiferent despre ce subiect vorbim, pentru că dacă dvs transmiteți această tensiune…

        D-na președinte Lokodi: Dar sunt foarte calmă și vă rog să nu mă acuzați de tensiune, pentru că nu e cazul.

        D-l consilier Mora: Eu așa v-am simțit. Vreau să mai ridic o chestiune. Dacă dvs. cunoașteți foarte bine această speță, nu înseamnă că toată lumea o cunoaște, deci probabil că ar fi fost mai bine să dezbatem anumite chestiuni, nu că sunt eu împotrivă, dar să se facă un mic film, etapele, ce s-a întâmplat pentru a nu exista abțineri. Sunt convins că mulți din cei care au votat cu „abținere” nu neapărat au vrut să dea un vot negativ ci pur și simplu nu au știut despre ce e vorba la acest punct de la ordinea de zi. Încercați să ne spuneți ce s-a întâmplat de acum 3 ani și până azi și să vedem care sunt soluțiile, eu pornesc de la premisa că toată lumea vrea să rezolve problemele nu să o respingă. Eu am votat „da”, dar foarte multele abțineri arată că nu se cunoaște clar situația, dacă executivul cunoaște această situație, pentru că este o problemă îmbârligată, să nu credeți că și noi o cunoaștem la fel de bine. Dacă există posibilitatea de a mai relua această temă, dar cred că era mai corect să spunem la modul obiectiv ce era acolo și apoi să votăm. Eu am votat într-un fel, am înțeles despre ce e vorba, dar poate era bine să discutăm mai amănunțit acest punct.

        D-na președinte Lokodi: De aceea a spus foarte clar. În comisia de buget unde 10 consilieri au fost prezenți, am discutat 2 zile. Dacă domnii consilieri susțin că nu au înțeles cred că suntem foarte vinovați că nu ne putem face înțeleși, înseamnă că suntem incapabili să comunicăm. Nu am participat decât la una din ședințele comisiei, dar am înțeles că domnul Togănel, doamna Moldovan, domnul Iosib, doamna Nemeș au explicat despre ce este vorba. Deci avem alte probleme de comunicare. Bun, voi face o prezentare, oricum nu ne mai întoarcem azi la vot, dar atunci dați-mi voie să mă așez comod și să încep o poveste care se numește „povestea unui contract de asociere în participațiune”.

        D-l consilier Mora: Mai vreau doar să spun că eu nu sunt de acord cu tergiversarea acestei chestiuni pentru că de 3 ani de zile toată lumea pasează aceast㠄castană fierbinte”. Trebuie discutat foarte clar, trebuie să știe fiecare ce are de votat, trebuie să fie fiecare în cunoștință de cauză și, pe cât posibil, rog toți juriștii să fie conciși.

        D-na președinte Lokodi: La o solicitare scrisă de către o firmă comercială ADRIA MED SRL, în luna noiembrie 2004 s-a depus o cerere la Spitalul Județean Mureș prin care se solicita o clădire, clădire situată în curtea Ortopediei, într-o stare gravă de deteriorare, cel puțin din acele poze depuse la spital, și s-a solicitat încheierea unui contract pentru a se investi în acea clădire în vederea desfășurării activității medicale. Spitalul nu a solicitat nicio lămurire de la Consiliul Județean, nici un aviz, Consiliul de Administrație a considerat că poate să încheie un  contract comercial prin care cineva investește, spitalul dă acest spațiu pentru a fi renovat, pentru activitate medicală și după 2 ani de activitate a acestei firme va primi o anumită redevență care era stabilită la 5% din valoarea încasărilor pe lună. Acest fapt nu a fost cunoscut de Consiliul Județean, repet și accentuez. Prin luna mai, Consiliul Județean a aflat de această investiție și am început să verificăm ce s-a întâmplat acolo și dvs. ați primit o informare cu privire la această investiție și nu puteți spune că nu ați fost informați. Atunci am spus că noi considerăm că acest contract de asociere în participațiune, nu este în forma legală care poate fi acceptată de Consiliul Județean și că el privește doar relațiile dintre două societăți comerciale. Față de o instituție publică singura cale este sau concesionare sau parteneriat public - privat. Am somat și somație se numește actul, societatea ADRIA să înceteze construcția. Am somat Consiliul Local Tîrgu Mureș să nu autorizeze nici construcția mai departe și să nu dea acel teren care era în jurul acestei clădiri și unde societatea respectivă vroia să se extindă. Am solicitat de asemenea Spitalului Județean și între timp s-a schimbat CA, să anuleze contractul pentru că acesta este nul de drept. Înainte și cu Consiliul de Administrație vechi când era domnul Copotoiu, domnul Nagy, Szabo, am avut o discuție și am solicitat anularea cu un act adițional a acestui contract și am arătata consecințele neanulării actului respectiv și am arătat că prin demersul rapid, legal s-ar putea intra în legalitate. Consiliul vechi nu a dat curs solicitării, iar C.A nou, când a analizat a ajuns la concluzia că juriștii dânșilor au ajuns la concluzia că este o formă juridică potrivită, că nu este contrară legii, că nu s-a întâmplat nicio ilegalitate și că poate decurge în continuare acest parteneriat. Am cerut doamnei Pop Felicia să analizeze contractul și din punct de vedere al legalității financiare. Dumneaei a fost de părere că nu este un act nelegal. Ajungând la o situație în care nu am văzut nicio soluționare din partea celor care au drept de decizie am apelat la Curtea de Conturi. Aceasta s-a dus doar anul acesta la spital și una din teme a fost acest contract. Mi s-au cerut și mie și altor colegi explicații scrise. Am depus la Curte acel dosar cu 127 pagini pentru studiu. Am arătat demersurile făcute. În luna mai Curtea de Conturi a dat o decizie prin care dispune președintelui Consiliului Județean să ia măsuri pentru intrarea în legalitate. Pentru aceasta există o singură cale, nu există mai multe. Exista dacă nu se încheia actul adițional prin care părțile contractante, spitalul și investitorul,  nu ar fi recunoscut că actul urmează să fie reziliat. Printr-un act adițional ei au prevăzut rezilierea contractului, au avut însă o prevedere că până ce va avea loc licitația activitatea medicală să poată continua. În acest sens au fost de acord amândoi. Azi în fața dvs era primul pas de intrare în legalitate. Azi ne-ați blocat încă pe o lună să pornim pe cale legală. Pe mine nimeni nu mă va forța, nici un grup de interese,  să am discuții în barter pe alte clădiri pentru că nu avem clădiri disponibile pentru nimeni și vă declar că și luna viitoare veți avea acest material, exact în această formă pe masa dvs. Este treaba mea să fiu fermă pentru că trebuie să vă arăt că dacă dvs credeți că în 30 de zile pe mine cineva mă va abdica de la calea legală, nu mă cunoașteți. Calea legală este doar una. Aceasta.

        D-l consilier Pokorny: Îmi cer scuze că am ridicat vocea, dar nu aveam microfonul. Noi dorim doar să întărim convingerea dvs. că dorim să facem absolut totul legal. Dar sperăm că acest material nu va ajunge tocmai în acest fel peste o lună deoarece proiectul se referă la str. M. Viteazul nr.31, curtea ortopediei, și dacă aruncăm o privire la cererea de concesiune se referă la str. M Viteazul nr. 33. Deci aceste amănunte trebuie specificate și ieri a fost o greșeală privind repartizarea clădirilor și noi nu dorim să greșim.

        D-l consilier Balogh: A trecut acest material prin comisia de urbanism, unde am primit toate explicațiile aparținând acestui punct. După două zile am primit dosarul celebru din care la o pagină am observat un act adițional care nu a fost anexat la materialul de care discutăm în care se menționează…

        D-na președinte Lokodi: Nu citiți, domnule consilier, deoarece este nul. Face parte…

        D-l consilier Balogh: Eu nu v-am întrerupt, vă rog să mă lăsați să vorbesc. În acest act se acordă un teren de 2700 mp, unde spitalul clinic face de parcă era proprietatea acelui director care era la spital, care dădea gratis pe următorii 25 de ani, mie mi s-au înmuiat genunchii. Aceste treburi nu le-am știut. Eu sunt pentru a începe procedura legală, dar să știm despre ce e vorba.

        D-na președinte Lokodi: A reușit domnul Benedek să vă inducă în eroare. Actul adițional face parte integrantă cu contractul de administrare. V-am spus în prezentare. Am făcut adresă când v-am informat că am cerut municipiului Tîrgu Mureș să nu acorde autorizație de construcție și să nu acorde acest teren. Dacă veți citi, tot acolo, este o scrisoare prin care Consiliul Județean somează Consiliul Local să nu elibereze autorizație de construcție și să nu acorde terenul. Deci acest teren nici o clipă nu a fost dat nici la ADRIA MED, nici la altcineva. Nu este vorba de a vă fura ceva.

        D-l consilier Balogh: Comisia de urbanism își începe activitatea când trebuie să judece o extindere de cameră la Corunca, construcția unei băi, dar când e vorba de așa material eu nu am văzut, nu a trecut. Deci eu sunt de acord să începem procedura de intrare în legalitate.

        D-na președinte Lokodi: Nu a trecut pentru că nu s-a dat.

        D-l consilier Balogh: Atunci de ce să fiu eu obligat, forțat să fac anumite lucruri?

        D-na președinte Lokodi: La ce sunteți forțat ? Nu ați avizat acest lucru, nu a făcut nici un efect, nu de la Consiliul Județean s-a cerut autorizație ci de la Consiliul Local, noi am oprit Consiliul Local să dea această autorizație. Deci nu înțeleg ce vă înspăimântă.

        D-l consilier Balogh: Nu mă înspăimântă nimic și nu îmi dă nimeni sugestii, eu mi-am spus punctul de vedere. Eu dacă sunt 13 voturi pentru, eu sunt de acord ca acea comisie mixtă sau independentă să facă o verificare. Nu mă mai confundați cu domnul Benedek, vă rog!

        D-na președinte Lokodi: Nu o comisie mixtă, cu toții veți lua filă de filă, pentru că dacă nu vă veți ridica și veți spune că nu ați fost informați,  problemă cu problemă, vom face o ședință de consiliu doar pe această temă. Nimic altceva nu va fi pe ordinea de zi. Va fi extraordinară, cer secretariatului să se multiplice toate actele, toate scrisorile purtate, toate somațiile să fie scanate, sau să vă aduceți stikurile pentru că va fi un material voluminos și vom lua filă de filă fiecare adresă. Și vom merge înapoi, zi de zi, filă de filă și vom merge înapoi în timp, discuție cu discuție.

        D-l consilier Kakassi: Luna viitoare vom primi acest material în forma inițială, fapt care pe mine nu mă mulțumește. Pentru mine întrebarea cea mai prețioasă  este: în a cui proprietate este terenul pe care este construită această clădire? Aici trebuie mers, aici trebuie clarificat, a cui este. Noi renunțăm la un drept la administrare, asta e una, dar noi trebuie să știm clar a cui este. Eu cred că serviciul juridic a pornit toate demersurile în acest sens și cred că noi asta trebuie să obținem.

        D-na președinte Lokodi: Extrasul CF 95779/n zice: „teren construcții edificate cu clădire cu etaj a Spitalului Clinic Secția Ortopedie, clădire cu parter Direcțiunea Spitalului Clinic, clădire cu parter Laborator de Perfuzie și curte intravilan din str. M Viteazul 31, suprafață de teren 6175 mp. Județul Mureș 1/1 teren și construcții, domeniu public. „ Partea a treia la caietul de sarcini că s-a susținut că acest spital a luat împrumut pe seama acestei clădiri, la partea de sarcini este trecut doar Spitalul Clinic de Urgență Tg.-Mureș, drept de administrare în baza hotărârii Consiliului Județean nr. 34/2003. Altceva nu figurează nimic.

        D-l consilier Benedek: Scrie acolo „Direcțiunea Spitalului Județean”. Dacă este clădirea direcțiunii, eu știu că este Direcția Sanitară Județeană Mureș, dată în administrare Direcției Sanitare Mureș, dată înapoi. Așa cum inițial figura „Centrul de perfuzii” și v-am ajutat și am corectat și aici putem corecta pentru că sunt termeni diferiți. Și ca să ajungem la dosar complet și curat cereți contractul de împrumut între terți. Aveți acest drept.

        D-na președinte Lokodi: Nu vă supărați, eu nu am nici un drept să cer de la cineva contractul de împrumut încheiat de el cu o bancă. În ce calitate ? Și nici nu mă interesează, de ce să mă intereseze din moment ce nu am dat o hotărâre, nu am garantat. Azi pentru ca aeroportul să ia un împrumut am garantat.  Ce mă privește pe mine o persoană fizică? Pot să cer de la dvs. contractele pe  care le aveți pe diferite împrumuturi? Ce mi-ați zice? În ce calitate să cer așa ceva? Nu am de ce să mă conving pentru că această clădire, această proprietate nu este grevată de nicio sarcină. Ce mă interesează pe mine? Acest extras este de alaltăieri, aici nu s-a înscris nimic. Vă rog să nu ne îngreunați situația în sensul a face imposibil să intrăm într-un proces de pregătire a normalității. Vă rog domnule consilier Benedek să nu vă mai gândiți că nu este o ilegalitate, nu vă jignesc, pentru că ați sugerat destul de mult acest lucru.

        D-l consilier Mora: După ce ați prezentat, s-au mai lămurit unele lucruri. Fără să vă supărați, nu am vrut să jignesc pe nimeni, dar poate trebuie să avem mai multă răbdare. Eu nu vreau să amânăm această chestiune pentru că nu se rezolvă de la sine și doresc să intrăm în legalitate. Dar am o rugăminte către juriști, să facă o sinteză a problemelor pe fiecare punct fierbinte, deci dacă luăm o anume decizie ce consecințe sunt, dacă luăm cealaltă decizie, avem alte consecințe. Dacă lucrurile se discută înainte de vot nu cred că nu vor mai apărea atât de multe abțineri. Eu cred că toată lumea vrea rezolvarea acestei chestiuni, în condițiile date de azi, dar trebuie subliniate consecințele. Deci trebuie făcută o sinteză la fiecare vot. Poate ar fi bine să ne mai întâlnim încă o dată, eventual pe grupuri politice, încât să se mai clarifice anumite subiecte fierbinți. Eu cred că se pot rezolva și sunt de acord să participăm cu toții la aceste discuții pentru a nu se putea zice în luna august, „domnule nu am participat la aceste discuții și nu pot să îmi dau votul”. Soluția de a nu îți da un vot nu este bună, dar trebuie să știm ce votăm.

        D-na președinte Lokodi: Sunteți de acord, în acest caz, să facem o discuție toți consilierii într-un termen de două săptămâni?

        D-l consilier Giurgea: Eu zic să fie trei săptămâni, pentru că consider că avem cu toții nevoie de o vacanță, noi avem o problemă legată de oboseală, e firesc. Eu am mai întrebat și vreau să mai întreb încă o dată: știți că orice lucru are un început. Lucrurile s-au petrecut în baza unei asocieri între Spitalul Județean și o firmă privată. Ea nu putea să se petreacă fără acordul proprietarului, consiliul. Eu știu că hotărârile se iau în plenul consiliului. Acest accept între spital și firma privată trebuie să se dea în plen. Și atunci, s-a dat un acord greșit pentru că dacă îl discutam….

        D-na președinte Lokodi: Nu s-a dat nici un acord din partea Consiliului Județean. S-a dat o recomandare din partea președintelui cu semnătura mea, cu ștampila mea pentru a putea lua un împrumut, ca recomandare că este o firmă serioasă. Nu s-a dat acord cu privire la investiție, nu s-a dat acord cu privire la contract, nu s-a dat acord cu privire la teren, nu s-a dat acord cu privire la continuarea lucrărilor. Scrisoarea mea personală de recomandare, eu îmi asum răspunderea, din 2005 februarie, am fost rugată de unul din colegii dvs, pentru că dacă veniți și îmi spuneți că un coleg vrea să contracteze un împrumut și are nevoie de recomandare și scrisoarea se numește scrisoare de recomandare, că este o firmă serioasă, aș fi dat și pentru dvs.

        D-l consilier Giurgea: Doamna președintă cred că nu ne înțelegem. S-au asociat două părți Spitalul Județean cu această firmă. Spitalul  a intrat în asociere cu un bun care îl avea în administrare, nu era al lui. El nu avea voie să intre în asociere fără acordul Consiliului Județean ca proprietar, acord care nu s-a dat în plenul consiliului. Dacă s-ar fi discutat,  în plen, dvs susțineți că e o greșeală a dvs, eu știu că e greșeala altcuiva, cu vot, fiți sigură că azi nu eram în această situația. Ați spus că ar fi bine să discutăm toți. Eu sunt de acord cu o ședință extraordinară ca să o discutăm cu toții. Dar cum spuneau antevorbitorii, haideți să o discutăm cu cărțile pe față, eu cred că nimeni nu are nicio rezervă. Haideți să fixăm o dată, pentru că luna august este o lună de concedii, eu sunt foarte obosit și vreau să mă odihnesc, dar vreau și să particip la această ședință, dacă e nevoie de 5 ore. Categoric că trebuie să dăm drumul la acest proiect, pentru că este o problemă a noastră, nu doar una sesizată de Curtea de Conturi și dacă o tergiversăm presa va scrie la infinit, nu lucruri bune, iar pe mine ca om politic nu mă avantajează acest lucru.  Haideți să o terminăm în luna august cu cărțile pe față, pentru că eu cred că nu aveți nimic de ascuns.

        D-na președinte Lokodi: Nu am, în afară de acea scrisoare de recomandare pe care după ce am semnat-o am aflat că este vorba de un contract de asociere. Dacă știam, nu dădeam recomandarea. Am semnat, îmi asum, dar nu a produs niciun  efect acel act și nu angajează Consiliul Județean nici față de mine personal. Nu are efect juridic, nu este ștampila Consiliului. Nu poate fi folosit decât ca o recomandare, acesta e efectul actului. La aproape o lună am aflat de existența construcțiilor și imediat am emis somațiile, imediat am început demersurile legale. Orice act poate fi văzut de oricine și domnul Băilă, de când este director, este presat de mine să intrăm în legalitate. Ideea că acest act trebuie anulat, a fost de la început, de la început nu am spus decât că nu se poate decât procedura concesionării, nu există alt mod de soluționare. Dacă la începutul investiției ar fi solicitat votul Consiliului Județean  poate că ați fi acceptat. Sau dacă nu, scoteam la licitație concesiunea sau parteneriatul public privat și azi nu ajungeam aici. Poate de aceea sunt tensionată pentru că de 3 ani de zile mă lupt să intru în legalitate, ieri eram convinsă că știți despre ce este vorba și azi se apasă altfel pe buton. Îmi pare foarte rău dacă nu ați înțeles despre ce e vorba.

        D-l consilier Balogh: Eu am zis că sunt de acord cu începerea procedurilor legale, dar dacă această clădire s-a dat că se dărâmă și era în paragină și s-au dat 2700 mp pe gratis pe 25 de ani, nu este nicio problemă. În piața Bernadi este o clădire care tot așa, se dărâmă, a fost cerută din 2005, care nu este folosită și nu se dă.

        D-na președinte Lokodi: Clădirea din strada Bernadi nr. 6 este sediul noului Spital Clinic Județean conform H.G 621/27 iunie 2007 ca urmare a restructurării activității Spitalului Județean pe care, cu onoare, dvs ați aprobat-o într-o ședință anterioară, și-a stabilit sediul pe strada Bernadi.

        D-l vicepreședinte Frătean: Am fost de la început alături de dvs în această problemă, inclusiv la semnarea acelei recomandări și sunt solidar cu toată această poveste. În perioada în care spitalul a semnat acel contract de asociere pentru servicii medicale era în vigoare o hotărâre a Consiliului Județean referitoare la drepturile pe care administratorul acestui tip de spații le are în exercitarea atribuțiilor de servicii publice de sănătate, destul de ambiguă, care permitea Spitalului Județean să facă un contract fără aprobarea consiliului. Am dreptate. Nu era cazul ca spitalul să ceară acordul consiliului câtă vreme avea dreptul de administrare și acest tip de contract. Asta pică din start, deci consiliul nu poate fi acuzat că ar ști ceva de o asemenea chestiune. Nici nu aveam de ce să știm. Anul trecut, constatând că acea hotărâre poate duce la diverse acțiuni, mai ales că a început și problematica cum a fost cea de la punctul 4, am venit și am modificat acea hotărâre clarificând anumite aspecte de administrare și am specificat că închirierile și alte contracte trebuie aprobate de Consiliul Județean, așa este? Da. Deci acest contract nu face obiectul unei asemenea plângeri. Referitor la legalitatea contractului, nici azi juriștii nu sunt în consens, dacă e sau nu legal. În schimb Consiliul Județean, având în vedere hotărârea de anul trecut și considerând că totuși nu putem lăsa o problemă de administrare într-o zonă de ambiguitate juridică și având la bază și acel control al Curții de Conturi, procedează absolut corect în a da o formă simplă și clară acestei chestiuni într-un mod de transparență totală. Este un act de administrare. Eu știu că mai avem 9 luni până încheiem mandatul știu că e greu de făcut administrație în pre-campanie și campanie electorală, pentru că apar discuții, știu, dar haideți măcar elementele de administrare clare să le discutăm. Și eu cunosc multe lucruri, dar ele nu au legătură cu realitatea administrativă pe care trebuie să o avem în vedere. Am stat și m-am uitat la ecran atunci când s-a pus în discuție art.1 al acestui proiect. Ce zice acest art.1? Că retrag spitalului dreptul de administrare, pentru că consider că nu a fost un bun administrator, îl iau înapoi. Nu vrem să ne administrăm domeniul public, nu era nicio înscriere la cuvânt. Deci eu aș fi considerat că oamenii sunt edificați, au toate informațiile, știu tot, s-a dezbătut în comisii, de ani de zile discutăm. Nu a fost intenția noastră de a nu vă informa. Nu știu dacă vă țin lecții, sau încerc să clarific o chestiune. Eu pot fi de acord cu orice soluție dată. Eu cred că azi am fi putut lua un act de administrare normal și corect prin care doar revocăm un drept de administrare a spitalului, prin care demarăm procedura legală de licitare publică spre concesiune și stabilim valorile și elementele concesiunii, așa cum spune legea, asta s-a cerut. Așa ceva e greu de votat?

        D-na președinte Lokodi: Deci hotărârea nu a trecut. În cazul în care nu trece?

        D-l secretar Togănel: Proiectul de hotărâre a fost respins. Vă rog să îmi permiteți să afirm și aici ceea ce am afirmat și în fața comisiilor de specialitate. Ceea ce am trecut noi executivul în proiect este singura soluție legală care se poate adopta în litera legii, altă soluție legală nu există. Poate verifica oricine. Ceea ce a spus doamna președinte este corect și în litera legii. Dacă doriți acest bun să fie administrat corect, trebuie să procedăm așa cum am menționat în acest proiect. Și vă rog să mai rețineți un lucru: executivul a realizat ceva extraordinar, a reușit să determine cele două părți contractante să semneze un act adițional prin care încetează acel contract. Dacă nu, ar fi trebuit să ne judecăm ani de zile ca să constatăm în instanță anularea contractului.

        D-na președinte Lokodi: Mai am o întrebare. Mai putem pune pe ordinea de zi?

        D-l secretar Togănel: Într-o altă ședință, conform legii, putem să o rediscutăm.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc.

        D-na Moldovan Silvia: Ar trebui făcută observația că dvs. tot spuneți de 127 pagini și este vorba de fapt de 112.

        D-na președinte Lokodi: Domnul Benedek a numărat 127.

 

 

8.  Proiectul de hotărâre privind soluționarea notificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 53/2007.

 

        D-na președinte Lokodi: domnilor consilier vreau să vă avertizez că voi fi foarte severă de azi înainte. Și dacă mai văd râsete, abateri, discuții, o să cer să ieșiți din sală.

        Proiectul de hotărâre privind soluționarea notificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 53/2007.

        Acest proiect a fost discutat în comisia economico – financiară, comisia social culturală care nu dorește revocarea, comisia juridică nu dorește revocarea și comisia de servicii zice că hotărârea finală se va lua în plen. Am fost notificați de către Prefectură care susține că nu avem temei legal pentru a lua o astfel de hotărâre legată de sprijinirea tinerilor care studiază în străinătate, noi, prin acea hotărâre eram de acord să suportăm unele cheltuieli de transport pe bază de proiecte la câțiva studenți.

        D-l consilier Lădariu: În situația de față apele sunt cât se poate de clare, am discutat pe îndelete, am venit cu toate argumentele absolut cântărite, este bine să facem acest pas. Însă acel cineva dorește să tulbure apele ca să se afle în treabă. Ce nu interzice legea, este permis. Nu este interzisă prin nicio prevedere legală decizia noastră. Mai ales că e vorba de o sumă foarte mică. Deci se vede că e totul cusut cu ață albă. Mai ales că în Bistrița s-au dat burse. Nu vreau să arunc cu pietre în nimeni, solicit să ne susținem punctul de vedere, ar fi și  este un gest de apărare a unui punct de vedere și al verticalității în fața propriei conștiințe.

        D-l consilier Boloș : Ca inițiator al acestui proiect, sunt oarecum trist, în sensul că am încercat să înțeleg rațiunile. Cele juridice nu am calitatea de a le judeca, dar Legea 215 este foarte generoasă cu obligațiile și drepturile pe care le au organele administrației și nu văd de ce Consiliul Județean nu ar putea fi împiedicat să aibă o atitudine pozitivă a celor care vor să studieze. Cred că suntem pentru prima dată în situația de a privi lucrurile din punctul de vedere al UE, trebuie să ne comportăm ca ei. Am luat site-ul UE la programul Erasmus care spune foarte clar „…puteți acorda aceste burse cu ajutoarele financiare acordate de universitatea dvs, statul, orașul, regiunea sau alte instituții publice”. Am studiat problema în Franța, pentru că au sistemul administrativ asemănător cu al nostru. La Paris, toți studenții beneficiari ai bursei Erasmus obțin un complement al acestei burse din partea orașului Paris în valoare de 160 euro pe lună, aproape din oficiu. Bursa consiliului regional Auverne în valoare de 500 euro pe an, bursa regiunii Bordeaux în valoare de 40 euro pe lună, zona Cale 91,5 euro pe lună, zona Lorenei 115 euro pe lună pe maxim 9 luni. Sunt date regulamentele cum se obțin aceste burse. Noi trebuie să considerăm că județul Mureș este un oraș mai sensibil la racordarea cu normele europene. Mie mi se pare o coliziune între mentalitatea de neeuropean și mentalitatea de membru a Uniunii Europene.

        D-l consilier Mora: Am senzația că începem să intrăm în campanie electorală. Repet ce am spus la punctul trecut. Să ne spună juriștii noștri foarte clar ce se întâmplă în situația în care votăm să nu retragem azi această hotărâre. Atunci să știm, o menținem, ce se întâmplă, nu o menținem ce se întâmplă. Nu țin nici cu prefectura, eu vreau doar să știu dacă e legală și dacă am greșit să ne recunoaștem greșeala. Ieri am participat la o ședință de consiliu local la Sărmașu și acolo situația este explozivă, cu poliția locală. Poliția deschide dosare penale pentru cei care circulă cu mijloace de tractare proprii în Sărmașu pentru agricultură. Legea are lacune și consiliul local a interpretat legea așa cum este ea, cu acele lacune. De aceea zic că poate am greșit și noi din cauza unor lacune de aceea vreau să știu ce se întâmplă.

        D-l secretar Togănel: Este precizat în adresa Prefecturii, în ultimul aliniat se spune clar că sunt aplicabile prevederile Legii nr.26. Deci e vorba de cauză în contencios.

        D-l director Iosib: În situația în care această hotărâre este atacată în contencios, ea este suspendată, deci nu se mai aplică. Ea a  fost doar notificată. Instituția Prefectului ne-a pus niște întrebări referitoare la condițiile de legalitate, de asigurare a sumelor necesare conform clasificației bugetare. Aveți alăturat adresa de la prefectură, o notificare, o adresă de atenționare. Dacă o menținem azi, Prefectura poate sau nu în contencios. Dacă o atacă se suspendă, iar în momentul în care vom avea o sentință definitivă, se va aplica. Nu putem spune categoric dacă este legală sau nu. Acest lucru îl stabilește singurul organ care se pronunță cu privire la legalitatea unor acte, instanța de judecată.

        Hotărârea se respinge cu 0 voturi „pentru”, 23 voturi „împotriva”, 2 abțineri (Toșa, Kakasi), 7 absenți.

                D-na președinte Lokodi: Nu ca o revenire la situația anterioară, dar fac încă o dată referire la situația de vot. În momentul în care nu votați cu nu, da, sau abținere, de ce mai veniți, de ce stați în sală? Domnilor dacă vreți să vă jucați….

9. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 având receptii finale aprobate, din proprietatea publica a județului în proprietatea publică a comunelor

        D-na președinte Lokodi: Comisia de servicii a aprobat fără obiecțiuni, comisia financiară fără obiecțiuni, comisia de amenajarea teritoriului fără obiecțiuni.

        Art.1 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenți (Groza, Amza,  Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.2 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenți (Groza, Amza,  Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenți (Groza, Amza,  Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.4 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenți (Groza, Amza,  Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.5 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenți (Groza, Amza,  Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.6 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 8 absenți (Groza, Amza,  Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenți (Groza, Amza,  Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al județului Mureș

        D-na președinte Lokodi: A fost avizat de comisia financiară și de comisia de servicii. Sunt nelămuriri?

        Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți (Groza, Amza, Lazăr, Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți (Groza, Amza, Lazăr, Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți (Groza, Amza, Lazăr, Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

 

 

 

 

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

        D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost avizat de comisia de amenajarea teritoriului. Doriți să vedeți materialul sau aveți observații?

        Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți (Groza, Amza, Lazăr, Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți (Groza, Amza, Lazăr, Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți (Groza, Amza, Lazăr, Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 2 (Balogh, Venczi) nu au votat, 8 absenți (Groza, Amza, Lazăr, Șopterean, Tatar, Țintoșan, Veress, Benedek)

 

12. Raport  cu privire la  activitatea desfășurată de „Centrul de Sprijin Social pentru Romi”, în perioada 15 martie – 29 iunie 2007

 

        Doamna Lucia Cătană prezintă raportul.

        D-na Cătană: Aș dori ca în final să adresez mulțumirile mele Consiliului Județean pentru bunăvoința acordată în alocarea unui spațiu pentru a ne putea desfășura activitatea. Concluziile mele, dacă se poate după 3 luni de zile, este singura modalitate de a merge spre o accelerare a educației rromilor. Deci prin educare și informare le dăm o șansă de a evolua și de a se integra.

        D-l consilier Mora: Și dacă acest punct nu pare foarte fierbinte, este unul foarte important din punct de vedere al proiecției pe termen mediu și lung al problematicii rromilor. Eu vreau să vă atrag atenția că în calitate de președinte al ATOP, la ședințele pe care le fac la nivel de județ, pe localități și zone, mi-a scăpat acest centru de sprijin social al rromilor. Pentru că la această masă de discuție pun atât autoritatea locală, reprezentanții primăriei, am început să chem și din zona de sănătate, iar partea socială mi-a scăpat, de aceea profit de ocazie pentru a o ruga pe doamna coordonator local să ia legătura cu domnul Molomfălean și la toate ședințele ATOP sunt invitați să participe. Vreau să subliniez că problematica rromilor nu se va rezolva niciodată prin măsuri punitive ci dimpotrivă cu o aplecare foarte clară în această zonă și nu cu marginalizarea lor. La ședințe participă și domnul Venczi și discuțiile sunt extrem de fructuoase. La Târnăveni am discutat să găsim soluții pentru acordarea terenului din partea Consiliului Local Târnăveni pe un proiect câștigat chiar pe PUND, pentru finanțarea unui bloc de locuințe. Deci problematica rromilor este foarte diversă și este binevenită participarea tuturor.

        D-na Lucia Cătană: Vă mulțumesc pentru invitație și cu siguranță vom da curs acestei invitații.

        D-l consilier Venczi: Doresc să vă mulțumesc pentru că ați votat și ați acordat acest spațiu pentru rromi, vedeți, începe să meargă spre bine. Cu pași înceți se va face un lucru bun. Am niște nemulțumiri din punct de vedere financiar pentru că PNUD-ul nu ne poate asigura destule fonduri și dacă eventual putem obține în viitor fonduri sperăm că se va extinde mai mult înspre județ și nu doar spre localitatea Târgu Mureș. În raportul dvs am găsit o frază care m-a nemulțumit într-o oarecare măsură pentru că ori sunt eu neinformat ori dvs nu v-ați informat foarte bine, pentru că în penitenciar nu cred că majoritatea sunt rromi, eu zic eventual 50%. Mă mai nemulțumește faptul că în cadrul acestui centru, nu știu dacă cunoaște cineva limba rromani, pentru că din câte știu eu doar 2 persoane o știu. Dacă se va rezolva ar fi extraordinar. Dacă rromii ar conduce acest centru pe viitor ar fi foarte bine pentru că am putea arăta pregătirea noastră în domeniu cred că vom avea personalul pregătit și cu studiile necesare ocupării acestor posturi. Eu vă doresc numai bine.

        D-l consilier Radu: Știm că piața forței de muncă este descoperită în anumite sectoare. Nu știu dacă acest centru de sprijin social pentru rromi, mă uitam prin material, și-a propus să aibă ca scop orientarea tinerilor rromi spre școli profesionale, să învețe meserii și să vină în producție pentru că se poate câștiga foarte bine. Dacă îi îndrumăm numai spre ajutor social și spre anumite sectoare unde într-adevăr forța de muncă este ocupată, nu vom realiza mare lucru și această consiliere să fie spre aceste școli profesionale și o conduită față de muncă se vor rezolva.

        D-na președinte Lokodi: Din material rezulta, 6 cazuri pentru care s-au oferit servicii de consiliere pentru școli profesionale.

        D-l consilier Radu: Doamna președinte sunt, mii, sute de locuri de muncă.

        D-na președinte Lokodi: Dar dacă ei nu au venit la centru, nu are cum să îi consilieze.

        D-l consilier Radu: Eu vă spun că trebuie îndrumați spre școli profesionale cu profil din domeniile unde este lipsă de forță de muncă. Tinerii se sustrag de la muncă, acesta este adevărul.

        D-na consilier Diaconescu: Problema țiganilor este foarte dură. Și dacă acest centru nu va face un studiu asupra problemelor speciale cu care se confruntă rromii, nu se vor deplasa în teritoriu, în zonele cu comunități mari de rromi, ceea ce s-a făcut este foarte bine,. Dar este frecție la un picior de lemn. Trebuie implicare mult mai serioasă. Vorbeați de acțiunile de la penitenciar, indiferent ce diplome frumoase au primit, v-ați întrebat ce se întâmplă cu aceste bune intenții ale dvs în momentul în care ei se întorc în mediul de unde au plecat și care i-a determinat să intre în conflict cu legea? Pentru că centru trebuie să se ocupe de educație, de a găsi acele metode care să asigure o educație din mai multe puncte de vedere. Ați vorbit de mediatorii sanitari, unde își vor desfășura activitatea? În Tg.-Mureș? Cunoașteți care este situația în marile comunități de rromi? Noi ne mai plimbăm așa din cauza atribuțiilor de serviciu și prin județ. Problemele sunt foarte serioase, nu vreau să vă mai rețin, succes, eu cred că dacă solicitați mașină pentru deplasări să mergeți în județ, este foarte ușor să îi chemăm la centru, nu vorbesc cu răutate, am văzut multe realități și este cazul să vă implicați mai mult. Nu aveți ce răspunsuri să îmi dați, decât elegante, frumoase.

        D-l consilier Lădariu: Fără îndoială este un pas bun. Ca educație și formare am fost întotdeauna alături de cei mai necăjiți, pentru că este o etnie care are nevoie de sprijin foarte mare la ora actuală. Proiectele și planurile sunt bune, principalul e cum se vor înfăptui pentru că este vorba de o atragere din interior, să vedem că sunt, așa cum discutam în comisia de cultură, o problemă de neimplicare din partea lor. Am fost invitat să prezint o carte a unei doamne din etnia rromă. Am acceptat și la librăria Romulus Guga am avut neplăcuta surpriză să constat că eram prezent eu, autoarea fiul și fiica acesteia. Nici măcar inspectorul de specialitate din partea inspectoratului școlar nu s-a deplasat până la librărie la această lansare. Deci proiectele sunt bune, dar trebuie să se ajute ei înainte de toate. Eu am încercat să îi aduc în paginile ziarului „Cuvântul liber” cu problemele lor, cu necazurile lor. Am reușit de vreo 3-4 săptămâni să îl aduc pe Rudi Moca, pentru că are și condei, i-am dat o rubrică sâmbăta „gipsy editorial”. Este un prim pas.

        D-l consilier Boloș: Subscriu la cele spuse și vin cu o sugestie. Din grupul de studenți de la Petru  Maior o parte ar putea să vă ajute la centru în măsura în care doriți, eu am să mă asigur că veți putea intra în legătură cu ei.

        D-l consilier Giurgea: Nu consider că e frecție la picior de lemn, o felicit pe doamna Cătană, trebuie să ne apropiem toți de rromi pentru că toți avem probleme cu ei. Eu am 8 angajați de etnie rromă, ei fură, îi dau afară, iau pe alții, vă felicit și cred că ce faceți este bine și mergeți înainte.

        D-na Lucia Cătană: Mulțumesc pentru observațiile pertinente, este clar că este o inițiativă la nivelul județului și aș vrea să spun că faptul că este lăudabilă decurge nu doar din faptul că este axat pe educare ci din faptul că PNUD-ul a venit în județul Mureș, acesta este marele merit. Este al dvs al conducerii consiliului pentru că ați acceptat să se de acest spațiu. Domnului Venczi vreau să îi spun că cu siguranță beneficiarii de la penitenciar sunt rromii pentru că așa am stabilit de la început. Aș dori să răspund domnului Boloș în sensul că doi studenți ai facultății Petru  Maior sunt angajații noștri. Aș dori să răspund doamnei Diaconescu că are perfectă dreptate, există mult loc de îmbunătățire dar trebuie și să fim sprijiniți, este foarte greu ca rromii să înțeleagă că educarea și informarea și consilierea, investiția în propria persoană contează pentru viitorul lor. Este greu de schimbat mentalitatea. Eu aștept în continuare sugestii și sper să mai am posibilitatea de a mai veni în cadrul consiliului și de a prezenta activitatea noastră. Vreau să mulțumesc doamnei Lokodi pentru că am găsit întotdeauna la domnia sa sprijin și ușa deschisă pentru că Consiliul Județean este doar partener, noi nu avem personalitate juridică, nu avem o ștampilă, deci la dvs am găsit un real sprijin și vom mai veni și vom îmbunătăți activitatea în măsura posibilului.

        D-na președinte Lokodi: După ce preia consiliul activitatea pentru finanțare poate să îmbunătățească activitatea, să angajeze persoane, pentru că în momentul de față vorbim mai mult de municipiul Tg. Mureș deși mulți din beneficiari sunt din județ.

        Vă felicit, vă doresc să diversificați, să îmbunătățiți.

 

DIVERSE:

 

        D-na președinte Lokodi: Cine pleacă în luna august în concediu? Deci 5. Răspunderea este a dvs. pe mine în fața Curții de Conturi m-ați absolvit. Eu am răspuns până a ajuns materialul în fața dvs. De acum sunt acoperită. Dvs. ați luat azi o decizie. În ultima săptămână a lunii august nu putem deoarece este ședința ordinară, iar eu în ședință ordinară nu mai pierd vremea cu acest material pentru că durează 2-3 ore până luăm filă cu filă. Nu se poate în comisii, eu doresc ca fiecare să vadă exact. În prima săptămână din august, cunoașteți materialul. Dacă nu ați înțeles mai mulți dintre dvs problematica, nu putem pierde 3-4 ore dintr-o ședință care și așa are 16 puncte pe ordinea de zi. Trebuie o ședință separată. Vă consult, este bine prima săptămână din august. În 9 august? Așa rămâne.

       

       

                                                               Întocmit:Camelia Vlasiu

 

 

 

   PREȘEDINTE                                            SECRETAR

 

Lokodi Edita Emoke                                     Ioan Togănel

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean

Director -   Viorel Iosib