P R O C E S –V E R B A L

al ședinței de constituire a Consiliului Județean Mureș

din data de 26 iunie 2004, ora 11.00

 

 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe a Consiliului Județean.

La ședință au participat un număr de 34 consilieri, lipsind domnul consilier Benedek Istvan.

Ordinea de zi a ședinței s-a publicat în presa locală (Cuvântul liber și Nepujsag) în data de 24 iunie 2004.

Lucrările ședinței sunt deschise de domnul prefect Ovidiu Natea.

Dl. prefect: Doamnelor și domnilor, avem astăzi un eveniment deosebit de important, acela de a alege noua structură de conducere a Consiliului Județean. Conform legislației în vigoare, respectiv a Ordonanței de Guvern nr.35/2002 și a Legii nr.215/2001, care stabilește numărul de consilieri în funcție de numărul populației, județului nostru îi revine un număr de 35 consilieri. Am înțeles că sunt prezenți toți cei 35 de consilieri. Îmi revine sarcina, tot conform legii, de a vă propune pe cel mai vârstnic dintre consilieri, respectiv dl. Lazăr Lădariu, pentru a prelua președinția și a conduce lucrările acestei ședințe, ajutat de doi din cei mai tineri consilieri, respectiv dra Szamcek Mihaela și dl. Mora Akos Daniel. Îi invit pe cei trei să ia loc la masa prezidiului.

O ultimă informație am primit, dl. Benedek Istvan lipsește, dar oricum, sunt prezenți majoritatea consilierilor, deci ședința este statutară, legală.

Dl. consilier Lazăr Lădariu – președinte de vârstă: Domnule prefect, doamnelor și domnilor consilieri, întotdeauna trebuie să fie unul mai bătrân. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru că, o spun cu toată sinceritatea, este o cinste să conduci o ședință de constituire. Voi încerca, cu ajutorul dumneavoastră bineînțeles, să ducem la bun sfârșit sarcina pe care o avem de îndeplinit în această zi. Pentru mine este, vă rog să mă credeți, destul de dificilă. Vă mulțumesc!

Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să supun aprobării Dvs. proiectul ordinii de zi a acestei ședințe, după cum urmează:

1.      Alegerea comisiei de validare

2.      Validarea mandatelor de consilier județean

3.      Depunerea jurământului de către consilierii județeni

4.      Alegerea președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean

5.      Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean

 

Țin să fac o precizare. Cu toate că există sistemul de vot electronic, în această ședință de constituire se va apela la procedura votului prin ridicarea mâinii. Urmează ca la celelalte ședințe să se voteze ca și până acum, după sistemul electronic.

Vă supun aprobării proiectul ordinii de zi. În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi.

Doamnelor și domnilor, după cum știți, mai ales cei care ați fost consilieri și în alte mandate, este nevoie de o pauză pentru a se constitui grupele de consilieri. După cum vedeți, avem în fața noastră, prezentate de către dl. secretar general al județului, dosarele consilierilor care au fost aleși, precum și supleanții, așa cum au fost primite de la Biroul electoral de circumscripție nr.28. Așadar, vă propun să luăm această pauză pentru a se constitui grupele de consilieri, circa 10 minute.

Da, într-adevăr, grupurile sunt constituite, deci putem merge mai departe.

 

1. Alegerea comisiei de validare

La primul punct de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art.4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 și art.39 alin.2 din Legea nr.215/2001, se propune alegerea acestei comisii de validare care va funcționa pe întreaga durată a mandatului. Conform prevederilor legale, această comisie trebuie formată din 3 – 5 consilieri. Trebuie să precizez că propunerile pentru comisia de validare se fac de către grupurile de consilieri deja constituite. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup este determinat de numărul de mandate obținute de fiecare grup în cauză, revenind câte un membru la 7 mandate de consilier, după cum urmează: UDMR – 2, PSD – 1, PNL + PD – 1, PRM + PUNR – 1. Deci, comisia urmează să fie formată din 5 membri. Pentru votarea acestor propuneri se va proceda la votul prin ridicarea mâinii, cu precizarea că votează doar consilierii aleși, supleanții nu pot vota decât după ce vor fi validați de comisia de validare. Având în vedere că în Consiliul județean sunt 35 de membri, propun ca din comisia de validare să facă parte 5 consilieri.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Vă mulțumesc!

Rog grupurile să facă propuneri din rândul consilierilor declarați aleși.

Dl. Szalkay – Mulțumesc frumos! Stimate domnule prefect, stimați colegi, stimați invitați, am onoarea ca în numele fracțiunii UDMR, să propun ca din această comisie de validare să facă parte dna Magyarosi Erszebet și dl. Simon Janos.

Dl. Alexandru Frăteanu – Vorbesc în numele grupului PSD, mă bucur că suntem aici astăzi. O întrebare am, din rândul supleanților pot să facă parte din comisia de validare?

Dl. Lazăr Lădariu – Nu! Supleanții intră în drepturile lor numai după validare. Îl consultăm pe dl. secretar Togănel.

Dl. secretar general Ioan Togănel – Legea prevede că numai după validare are calitatea de consilier. Până în prezent are doar calitatea de supleant. Consilier ales este cel comunicat de Biroul electoral județean.

Dl. Alexandru Frătean – În acest caz o propunem din partea noastră pe dna Iacob Letiția.

Dl. Mihail Antonie – Din partea grupului PNL – PD îl propunem pe domnul Sămărghițan Gheorghe. Aș avea și eu o întrebare. Pentru ca cei care au fost aleși să fie validați, partidele din care fac parte trebuiau să-și depună, prin mandatarul financiar, bugetul la Curtea de conturi. Vreau să întreb dacă această condiție de validare este respectată de partide care au consilieri în Consiliul județean.

Dl. secretar general Ioan Togănel – Într-adevăr, prevederile legii sunt așa cum ați precizat dvs., dar situația pe țară este la fel ca și în județul Mureș, partidele încă nu au putut să-și depună decontul privind cheltuielile în campania electorală, în mare parte. De asemenea, capacitatea Curții de conturi de a verifica aceste deconturi este limitată. Deci, nu este o decădere din drepturi pentru constituire.

Dl. Amza Mărgărit Constantin – În numele fracțiunii PRM – PUNR îl propunem pe domnul Radu Mircea.

Dl. Lazăr Lădariu – Mai sunt alte propuneri? Repet, domnul Szalkay i-a propus pe dna Magyarosi Erzsebet și pe dl. Simon Janos, dl. Frăteanu pe dna Iacob Letiția, dl. Antonie l-a propus pe dl. Sămărghițan Gheorghe iar dl. Amza l-a propus pe dl. Radu Mircea. În ordinea în care au venit aceste propuneri le vom supune votului dumneavoastră. Trebuie să precizez că pentru alegerea comisiei de validare este necesar votul majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire, iar alegerea se face prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini.

Așadar, cine este pentru ca din comisia de validare să facă parte dna Magyarosi Erzsebet? Împotrivă? Abțineri? Deci este unanimitate.

Cine este pentru ca din comisia de validare să facă parte dl. Simon Janos? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Cine este pentru ca din comisia de validare să facă parte dna Letiția Iacob? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Cine este pentru ca din comisia de validare să facă parte dl. Gheorghe Sămărghițan? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Cine este pentru ca din comisia de validare să facă parte dl. Radu Mircea? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Propun ca această comisie de validare să facă și operațiunile necesare în cazul desfășurării votului secret pentru alegerea președintelui și a celor doi vicepreședinți. Dacă sunteți de acord? Împotrivă? Abțineri?  Vă mulțumesc!

Încă o dată vă precizez că atribuțiile acestei comisii de validare se întind pe întreaga durată a mandatului de 4 ani. Întrucât comisia de validare urmează să-și aleagă un președinte și un secretar, vă propun să luăm o pauză de 5 minute.

 

Doamnelor și domnilor, înainte de a continua lucrările Consiliului Județean, permiteți-mi să anunț și liderii grupurilor de consilieri. Grupul de consilieri UDMR îl are lider pe dl. Szalkay Iosif, la PSD e dl. Frătean, la PNL - PD e dl. Antonie, iar la grupul PRM + PUNR e dl. Amza. De asemenea, a fost adoptată Hotărârea nr.1 din 26 iunie 2004 a Consiliului Județean Mureș privind alegerea comisiei de validare, președinte al acesteia fiind ales dl. Simon Janos iar secretar dna Iacob Letiția. Domnule președinte, vă rog să dați citire procesului verbal în urma deciziei comisiei de validare.

Dl Simon Janos, președintele comisiei de validare – Stimați domnule prefect, stimați consilieri, stimați invitați, sunt două procese verbale, unul este pentru alegerea președintelui și secretarului iar al doilea este pentru validarea și invalidarea unor consilieri.

 

Dl. Simon dă citire proceselor verbale și listei de consilieri validați.

 

2. Validarea mandatelor de consilieri județeni

Dl. Lazăr Lădariu – Am o precizare absolut necesară, doamnelor și domnilor. Fiecare consilier va fi supus pe rând votului, prin ridicare de mâini, iar cel care va fi strigat nu va vota, bineînțeles. Pentru validare este nevoie de votul majorității consilierilor aleși.

Sunt supuse votului pentru validare, pe rând, în ordine alfabetică, mandatele tuturor consilierilor județeni aleși și a supleanților. Validarea s-a făcut pentru fiecare, cu unanimitate de voturi.

         Hotărârea de validare sau validarea mandatelor, poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, în termen de 5   zile de la comunicare. Totodată, a fost adoptată Hotărârea nr.2 din 26 iunie 2004 privind validarea mandatelor consilierilor, care se va comunica de îndată consilierilor care au absentat de la ședință, bineînțeles, dacă absențele sunt motivate.

 

            3. Depunerea jurământului de către consilierii județeni

La punctul 3 de pe ordinea de zi se va proceda acum la depunerea jurământului de credință prevăzut de Legea nr.215/2001, după procedura prevăzută de art.8 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002. Îl rog pe domnul Ioan Togănel, secretarul general al județului, să dea citire jurământului de credință, după care, consilierii se vor prezenta în ordine alfabetică pentru depunerea jurământului, după următoarea procedură: punând mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie și va pronunța fiecare cuvântul „jur”, semnând jurmântul de credință imprimat pe un formular special.

Jurământul de credință se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare iar al doilea se înmânează consilierului, după semnarea de către președintele de vârstă.

Dacă există consilieri care nu pot depune jurământul de credință cu formularea religioasă, pot renunța la această formulă.

Consilierii absenți de la ședința de constituire vor depune jurământul la prima ședință a consiliului care urmează.

Domnul secretar general Ioan Togănel dă citire jurământului de credință. Pe rând, în ordine alfabetică,consilierii depun și semnează jurământul de credință.

Domnul secretar general Ioan Togănel – Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc! După pauză, după ce jurămintele vor fi semnate și de președintele de vârstă veți primi un exemplar.

Domnul Lazăr Lădariu – Doamnelor și domnilor, întrucât în urma depunerii jurământului de credință de către consilierii validați s-a realizat ponderea necesară, respectiv de 23 de consilieri, declar, în acest moment, legal constituit, Consiliul Județean Mureș.

A fost adoptată Hotărârea nr.3 din 26 iunie 2004 a Consiliului Județean. 

 

4. Alegerea președintelui și a celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean.

În conformitate cu prevederile art.113 din Legea nr.215/2001, Consiliul Județean abia constituit alege dintre membrii săi, prin votul secret al majorității consilierilor în funcție, pe întreaga durată a executării mandatului, un președintele și doi vicepreședinți. Țin să precizez că propunerile pentru președinte sau vicepreședinți se fac de către liderii grupurilor de consilieri sau de către oricare din consilieri.

         Candidaturile pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți se supun votului secret pe buletine de vot, separat (pentru președinte un buletin, pentru vicepreședinți un alt buletin). Toți candidații vor fi înscriși pe buletinele de vot în ordinea în care au fost făcute propunerile, după ce, în prealabil au fost consultați de președintele de vârstă dacă acceptă candidatura.

După înregistrarea candidaturilor se va lua o pauză de 15 minute în timpul căreia se vor tipări buletinele de vot.

         Exercitarea votului se va face într-o cabină special amenajată, înscriindu-se pe fiecare buletin de vot, la rubrica „Opțiune” cuvântul „DA” în dreptul candidatului pe care dorește să îl aleagă.

         Domnul secretar general Ioan Togănel – Legea prevede două variante de exprimare a votului, respectiv: mențiunea „DA” în dreptul candidatului pe care doriți să îl votați sau tăierea numelui candidatului respectiv cu o linie orizontală. Noi vă propunem varianta cu „DA”, fără să fie necesară tăierea peste nume.

         Dl. consilier Kakasi Alexandru – Eu propun să facem votarea prin barare.

         Domnul secretar general Ioan Togănel – Deci, noi am propus modalitatea cu „DA”, din sală s-a propus varianta prin barare, trebuie supuse la vot aceste variante. Mai fac precizarea că majoritatea consilierilor în funcție este 18, deci cu 18 voturi se iau toate hotărârile începând din acest moment.

         Domnul Lazăr Lădariu supune la vot cele două variante de votare a președintelui și a celor doi vicepreședinți. Cu majoritate de voturi s-a aprobat prima variantă de votare, cu trecerea mențiunii „DA” în dreptului candidatului ales.

         Domnul consilier Amza – Vă rog să faceți precizarea, e posibil să fie buletine de vot în care o să se bareze. Rămân valabile sau se anulează acele buletine de vot.

         Domnul secretar general Ioan Togănel – Eu vă propun ca și această variantă de exprimare a votului să fie valabilă. Este prevăzută de lege și este, deci, normală.

         Domnul consilier Frătean – Dacă îmi permiteți, pentru claritate, deci votul e în dreptul numelui pe care îl alegem. Dar dacă apare și un buletin de vot cu tăierea celor pe care nu dorim să-i alegem, să se precizeze ca să nu avem nici un dubiu.

         Domnul Lazăr Lădariu – Mai am o precizare. Sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității consilierilor în funcție. În situația în care nu s-a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin sunt declarați aleși președinte și vicepreședinți, consilierii care au obținut cel mai mare număr de voturi.

         Domnul secretar general Ioan Togănel – În situația în care sunt mai mulți candidați și se exprimă la funcția de președinte două opțiuni, votul este nul. De asemenea, dacă nu exprimă nici o opțiune, votul este nul. La vicepreședinți, dacă se exprimă mai mult de două opțiuni (trei opțiuni sau patru), votul este nul și dacă se exprimă numai o opțiune, votul este valabil pentru acel candidat.

         Domnul Lazăr Lădariu – Doamnelor și domnilor, vă rugăm să faceți propuneri pentru președinte și vicepreședinți.

         Domnul consilier Szalkay Iosif – Mulțumesc, domnule Lădariu! În numele grupului UDMR eu o propun pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Mureș, pe doamna jurist Lokodi Edita Emoke. Aș vrea să spun numai câteva cuvinte despre doamna Lokodi. Este licențiată în științe juridice, după ce a fost juristă și avocată, timp de 4 ani a fost membră a Curții de Conturi București, unde a avut o activitate profesională remarcabilă. Vă mulțumesc!

         Domnul Lazăr Lădariu – Trebuie să cerem consimțământul celor propuși. Așadar, doamna Lokodi, acceptați propunerea de candidatură?

         Da, este acceptată propunerea!

         Doamna consilier Maria Diaconescu – Mulțumesc, domnule președinte! Vă rog să-mi permiteți ca din partea grupului România Mare să-l recomand pentru a fi trecut pe listă pe domnul Frătean Petru Alexandru.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Amza – Dacă domnul Frătean nu acceptă, noi îl propunem pe dl. Groza Emil.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Suciu Victor – Onorată asistență, în grupul constituit ad-hoc cu ocazia alegerii Comisiei de validare, am fost însărcinat din partea PUNR-ului să-l propun pentru acestă funcție pe dl. Boloș Vasile Grigore.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Radu Mircea – Din partea grupului PUNR îl propun pe dl. Chiorean Cornel.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Amza – Poate reușesc eu să o conving pe doamna Iacob Letiția.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Șopterean Ioan – Doamnelor și domnilor, eu o propun pe domnișoara Mihaela Szamcek.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Țintoșan – Aș vrea să îl propun pentru funcția de președinte al Consiliului Județean pe domnul Popa Dragoș Codrin.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Șopterean – Îl propun pe domnul Amza Constantin.

         Acceptă.

         Domnul Lazăr Lădariu – Dacă aveți alte propuneri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu mai sunt. Deci, în ordine pe buletinul de vot vor apărea doamna Lokodi Edita Emoke și domnul Amza Mărgărit Constantin. Aceste propuneri sunt pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.

         Vă rog acum să trecem la propunerile pentru funcțiile de vicepreședinți.

         Domnul consilier Cornel Chiorean – Pentru funcțiile de vicepreședinți îi propun pe domnii Alexandru Petru Frătean și Emil Groza.

         Propunerile au fost acceptate.

         Doamna consilier Maria Diaconescu – Vă rog să-mi permiteți ca din partea grupului PRM să-l recomand pentru a fi trecut pe listă pe domnul Țintoșan Cristian.

         Acceptă.

         Domnul consilier Șopterean Ioan – Aș vrea să-l propun pe domnul consilier Antonie Mihail.

         Nu acceptă.

         Domnul consilier Lazăr Lădariu – Deci, au fost propuși să candideze pentru funcțiile de vicepreședinți ai Consiliului Județean domnii Frătean Petru Alexandru, Groza Emil și Țintoșan Cristian, în această ordine urmând a fi trecuți pe buletinul de vot.

         Urmează acum o pauză pentru completarea buletinelor de vot, de 15 minute.

 

         Domnul consilier Lazăr Lădariu – Doamnelor și domnilor, vă rog puțină atenție, începem votarea. Fiecare vă veți auzi strigat numele, în ordine alfabetică, vă rog să vă prezentați să primiți buletinele cu care intrați în cabina de vot. Vă mulțumesc!

         Domnul secretar general cheamă consilierii, pe rând să-și exprime votul pentru alegerea președintelui și celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Mureș.

         Domnul consilier Lazăr Lădariu – Doamnelor și domnilor, până când comisia de validare își face datoria, vă propun să luăm o scurtă pauză.

 

         Domnul consilier Simon Janos, președintele comisiei de validare – Doamnelor și domnilor consilieri, comisia de validare a constatat următoarele:

         Au fost doi candidați pentru președinte iar voturile s-au împărțit astfel: Lokodi Edita Emoke - 22 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă; Amza Mărgărit Constantin – 12 voturi pentru, 22 voturi împotrivă. Având în vedere numărul de voturi favorabile obținute, comisia de validare o declară aleasă în funcția de președinte pe doamna Lokodi Edita Emoke.

         Pentru funcțiile de vicepreședinți voturile s-au împărțit astfel: domnul Frătean Petru Alexandru – 24 voturi pentru, 10 voturi împotrivă; domnul Groza Emil – 23 voturi pentru, 11 voturi împotrivă; domnul Țintoșan Cristian – 11 voturi pentru, 23 voturi împotrivă.

         Având în vedere numărul de voturi favorabile obținute, comisia de validare îi declară aleși în funcțiile de vicepreședinte pe domnii Frătean Petru Alexandru și Groza Emil.

         Domnul consilier Lazăr Lădariu – Doamnelor și domnilor, este cunoscut președintele, sunt cunoscuți și vicepreședinții. S-a adoptat astfel Hotărârea nr.4 din 26 iunie 2004 privind alegerea președintelui Consiliului Județean, precum și Hotărârea nr.5 din 26 iunie 2004 privind alegerea vicepreședinților.

         Nu-i deloc o fericire și nici un privilegiu, vă asigur, să fii cel mai bătrân. Sunt însă momente când, iată, să fii „bătrân” este o favoare. Vă mulțumesc tuturor pentru cinstea, pentru că este într-adevăr este o cinste, de a conduce ca președinte de vârstă, lucrările de constituire a Consiliului Județean Mureș. Mulțumesc secretarului general, întregului staff, aparatului propriu, care mi-a fost de un mare ajutor. Mulțumesc totodată și celor mai tineri consilieri, în preajma lor m-am simțit, fi-ți siguri, mai tânăr. Misiunea noastră s-a încheiat aici. 

         O invit pe doamna Lokodi Edita Emoke, noul președinte al Consiliului Județean Mureș, urându-i mult succes în munca și în funcția în care a fost investită, de a fi în slujba tuturor cetățenilor județului, să preia în continuare conducerea lucrărilor ședinței Consiliului Județean.

        

         Doamna președinte Lokodi Edita – Stimate domnule prefect, stimați vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri, invitați și reprezentanți ai mass-media, aș vrea în primul rând să mulțumesc celor care au avut încredere în mine, celor care m-au votat. Este o perioadă foarte importantă în viața mea și în același timp sunt conștientă de greutatea acestei funcții, acestei demnități. Doresc în primul rând să muncesc, pentru județul Mureș și să muncesc ca peste 4 ani județul să aibă un bilanț la fel de pozitiv cum a avut acest consiliu și dacă se poate mai bine, mult mai bine, să reușim împreună, cu toți consilierii care am fost aleși și am fost astăzi validați, să fie o muncă cu multe succese și realizări.

         În primul rând aș vrea să spun că aș putea să prezint aici un program dar legea mă obligă să vă spun că suntem la mijlocul unui an bugetar, când suntem obligați să continuăm munca începută și când, Consiliul Județean are deja un plan bine stabilit și pentru care există fondurile asigurate de la bugetul de stat. Noi nu putem să facem momentan altceva decât să continuăm și să ținem de termene, să realizăm toate lucrările pentru care banii au fost alocați, să nu se piardă nimic din vina noastră, pentru că un lucru pierdut nu se mai poate recupera. În plus, tot ce vom realiza, toate proiectele se vor derula în anul următor sau, dacă vom reuși, chiar în anul acesta, dar primul lucru este continuarea programului deja bine stabilit. Din acest program face parte proiectul cu Parcul Industrial, investiție însemnată, care până anul viitor în luna mai trebuie finalizat și care trebuie ca anul acesta să-l pregătim pentru a fi preluat de investitori și să se înceapă efectiv activitatea. Celălalt program important al județului este groapa ecologică. Doar în 35 de județe se vor realiza asemenea investiții și noi dorim ca această investiție să fie în folosul întregului județ. Invităm de la acest microfon Reghinul și Tîrgu Mureșul să participe alături de celelalte municipii și localități, precum și orașe la realizarea acestui obiectiv.

         De asemenea, dorim să avem o activitate de coordonare în ceea ce privește obligația legală de a coordona activitatea celorlalte consilii care nu ne sunt subordonate dar care totuși se bucură de coordonarea noastră. Această activitate de coordonare am dori să o lărgim, să o reorganizăm în sensul că aici, la Consiliul Județean, să realizăm o echipă formată din foarte buni specialiști care să cunoască modul cum se pot obține bani din fondurile europene, pentru că aceasta nu este o problemă numai pentru noi, pentru România, care este în faza de pre-aderare ci și pentru țările care fac deja parte din această mare familie a Uniunii Europene. Deci, primul lucru pe care îl avem de făcut este să organizăm acest serviciu care să poată ajuta atât consiliile locale cât și Consiliului Județean să obținem împreună cu ceilalți parteneri, iar prin parteneri ai noștri înțeleg localitățile înfrățite cu județul Mureș, pentru că, știm cu toții, aceste programe se derulează în parteneriat atât cu țările care urmează să adere la Uniunea Europeană, cât și între țările care deja sunt membre ale Uniunii Europene.

         În ceea ce privește activitatea acelor instituții care sunt în subordinea Consiliului Județean, urmează să vedem toate problemele care au fost propuse, mă gândesc aici la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului, unde Consiliul Județean a propus să se realizeze și finiseze casele pentru copii din Sîncraiu de Mureș, să se realizeze investiția din Sighișoara și să se realizeze și în municipiul Tîrgu Mureș niște căsuțe, să reușim ca acești copii să fie într-un centru mai mare și să poată beneficia de condiții normale de tip familial.

         În ceea ce privește celelalte programe, cum ar fi cel cu Biblioteca județeană, cu Muzeul de Științele Naturii, dorim să investim și în acest domeniu și să lărgim Muzeul de Științele Naturii. Cu Fialrmonica și cu Palatul Culturii, deja s-a votat și există o hotărâre în sensul investițiilor în ceea ce privește instalațiile de climatizare, dorim să creem toate fondurile ca să se finalizeze și aceste lucrări.

         Ieri am fost la un simpozion, la o întâlnire cu oameni de afaceri, unde a fost prezent și secretarul de stat din Ministerul Turismului și am aflat că la Gyula s-a semnat un acord de colaborare între România  și Ungaria și că se preconizează ca Aeroportul Tîrgul Mureș să intre în sfârșit fluxul și în viața județului Mureș, știm că în ultima perioadă acest aeroport era periclitat, nu mai funcționa. Dorim să realizăm și acolo, din fondurile alocate deja prin program, toate investițiile propuse.

         De asemenea, sper că sunt de acord și toți consilierii, ca să avem o legătură mai strânsă cu sfera civilă, cu fundațiile neguvernamentale, ca din partea lor să primim propuneri și împreună cu acestea, în anul 2005 să realizăm noi proiecte în vederea și în beneficiul acestui județ.

         Sper, chiar dacă nu m-au votat, că împreună cu colegii din celelalte formațiuni politice, vom găsi tonul și modalitatea în care vom colabora, eu sunt deschisă pentru muncă, nu pentru lupte interne sau pentru lupte între consilieri. Așa că, vă doresc o muncă și conlucrare pentru cei 4 ani care urmează și să fim fiecare specialiști și aducători de aport în beneficiul acestui județ.

        

            5. Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate.

         Dna președinte Lokodi Edita Emöke - Urmează să organizăm din rândul membrilor Consiliului Județean, pe întreaga durată a mandatului, comisiile de specialitate pe domenii de activitate, ale căror atribuții se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului. Conform acestui regulament pot fi membri ai comisiilor de specialitate doar consilierii.

         Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri se stabilesc în funcție de specificul activității din județ, prin votul majorității consilierilor prezenți la ședință.

         Ați primit și dumneavoastră câte o adresă la formațiunile politice, au fost propuse din partea Consiliului Județean 6 comisii de specialitate. Aceste comisii sunt: comisia economico-financiară, care are următoarele domenii: buget-finanțe, dezvoltare economică, programe-prognoze economico-sociale, programe-proiecte cu finanțare externă; a doua comisia este comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, cu domeniile: organizarea și dezvoltarea urbanistică, conservarea monumentelor istorice, de arhitectura, de cultură și de artă, drumuri județene, investiții; comisia de servicii publice, cu domeniile: organizarea serviciilor de interes județean, administrarea domeniului public și privat al județului, prestări servicii către populație, turism, transport rutier și de persoane; comisia de social-cultură, cu domeniile: sănătate, cultură, învățământ, culte, protecție socială, sport, ocuparea forței de muncă; comisia juridică și ordine publică (aici, din partea UDMR-ului am propus să fie cuprinsă și integrarea europeană, urmează ca dvs. să vă pronunțați ca această comisia să aibă denumirea „comisia juridică, ordine publică și integrarea europeană”) are domeniile administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, relațiile externe și integrare europeană; comisia de agricultură are domeniile silvicultură, gospodărirea apelor, protecția mediului, conservarea monumentelor naturale, rezervații naturale, expoziții, târguri agro-zootehnice.

Urmează să stabilim prin votul dvs. dacă sunteți de acord să existe aceste 6 comisii sau dacă cineva propune să fie mai multe comisii. Deci, cine este de acord cu aceste 6 comisii? Cine este împotrivă? Abțineri?

Supun la vot și denumirea comisiilor și dacă sunteți de acord și cu propunerea făcută de UDMR în ce privește comisia juridică. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri?

Deci, a fost adoptată Hotărârea nr.6 din 26 iunie 2004 privind numărul și denumirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Județean Mureș.

Avem o problemă pe care trebuie să o discutăm astăzi sau, dacă doriți să o amânăm și să o discutăm la viitoarea ședință de consiliu. Comisiile au membri de bază, deci persoanele care vor primi indemnizația pentru munca desfășurată, iar fiecare consilier poate lucra în maximum 3 comisii. Pentru a forma comisiile trebuie să avem număr impar de membri, pentru a se putea decide. Sigur, nu ar fi normal ca la fiecare comisie președintele să trebuiască să decidă în caz de balotaj. De la UDMR s-a primit lista cu membri de bază și cu membri supleanți, deci cei care doresc să facă parte din mai multe comisii, de la celelalte formațiuni politice nu s-a primit așa. Dau citire acum listelor care s-au format, urmând ca pentru fiecare comisie să decidem acum sau să vă exprimați doleanța de a participa sau nu la aceste comisii. Până în prezent, la comisia economică-financiară s-au prezentat 8 membri. Având în vedere că suntem 35 de consilieri și această comisie este cea mai importantă, credem că din această comisie trebuie să facă parte 7 sau 9 consilieri, iar existând 6 comisii urmează să decidem dacă din celelalte 5 comisii fac parte câte 5 consilieri de bază sau într-o comisie este suficient 3 membri. Deci, propunerea aparatului propriu este: comisia economico-financiară cu 7 membri, iar celelalte 5 comisii câte 5 membri, vorbesc despre membri de bază. Președintele și cei doi vicepreședinți nu fac parte din comisiile de specialitate.

Dl. consilier Dinu Socotar – Comisia economică ar trebui gândită în așa fel încât, fiind una foarte importantă, cea mai importantă de fapt, să fie accesibilă tuturor partidelor, partidele care au intrat pe liste separate.

Dl. consilier Giurgea – Doamna președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să discutăm doar un minut. În legislatura trecută, în 2000, din comisia de buget finanțe la constituire au făcut parte 11 membri, a fost cea mai numeroasă comisie, din ea au făcut parte toate partidele, desigur atunci erau mai multe partide decât în această legislatură. O dată cu diminuarea numărului de consilieri de la 41 la 35 este firesc să se reducă și numărul membrilor din comisii. Făcând un calcul aritmetic, exact cu 2 membri se poate reduce. Concret, în comisia de buget, care așa cum s-a mai spus este cea mai importantă, se dezbat foarte multe probleme acolo și consider că numărul de 9 membri nu este mult. Sunt comisii care și până acum au funcționat cu 3 membri, sigur, comisii importante, dar nu au așa un volum mare de muncă și de dezbateri. Deci propunerea noastră este ca, comisia de buget să fie alcătuită din 9 membri, nu din 7. Mulțumesc!

Dl. consilier Suciu – În calitate de fost membru și președinte al comisiei de buget-finanțe din mandatul care s-a încheiat acum, aș vrea să vă împărtășesc din experiența noastră. Așa cum au spus și colegii, comisia de buget a trecut prin analizele ei un număr de 283 de hotărâri din totalul de 336, din numărul de 41 de consilieri am fost 11 care am reprezentat toate partidele, până la urmă am rămas 10 și tot așa, ca un statistician înrăit, noi am reprezentat 24,39% din totalul consilierilor și am trecut prin mână 84,22% din hotărârile Consiliului Județean. Aceste cifre spun tot. Nu a deranjat pe nimeni că la comisia juridică au fost 3 consilieri și la noi 11, chiar nu s-a limitat numărul de membri, s-a căutat doar să fie minimul și maximul. Ceea ce a spun domnul Socotar nu e chiar așa binevenit pentru că, fiecare comisie are specificul ei, are specialiști pe domeniul ei și poate să ajungă la acele hotărâri în plen, dacă altfel nu se poate. Sau, sunt cazuri în care un proiect de hotărâre este analizat de 2-3 comisii, deci primește 2–3 avize, vorbesc de cele mai complexe care cuprind și parte tehnică și parte economică. Nu cred că este bine să amestecăm așa problemele, mai bine să lăsăm comisiile să lucreze, au lucrat foarte bine până acum și vă spun, experiența mandatelor anterioare a făcut ca în acest mandat să se lucreze foarte bine și ar fi păcat să venim să dăm înapoi, că alții fac altfel.

În concluzie, susțin ca în mare să fie reprezentate toate partidele în comisia de buget și, bineînțeles că la ședințe pot să vină și alți consilieri, dar să nu fie un pelerinaj între comisii. Deci, fiecare să-și facă munca lui. La multe din ședințele noastre a participat și dl. președinte Virag, era și dl. secretar general Togănel și cei doi vicepreședinți, am discutat, am analizat problema pentru ca în plec, într-o jumătate de oră să o rezolvăm. Sigur, au venit și colegi de la comisia de cultură și de la comisia juridică, au asistat la ședințele noastre, s-au convins cum le analizăm și totul a fost în regulă.

Doamne președinte Lokodi – Deci dvs. doriți să lucreze în comisii membri de bază și să stabilim acum numărul membrilor de bază.

Dl. consilier Suciu – La comisia de buget e bine dacă sunt reprezentate toate forțele politice, pentru că atunci este consens în comisie și am hotărât. Bineînțeles, nu suntem absurzi, atunci când apar elemente noi, pe care nu le-am cunoscut, acelea se discută în plen. În 4 ani s-a întâmplat o dată sau de două ori să schimbăm hotărârea din comisie. Acest lucru iar spune mult. Mulțumesc!

Dl. consilier Radu Mircea – Domnule prefect, doamna președinte, stimați vicepreședinți, stimați colegi, aș vrea să fac câteva precizări și eu. Ca să nu mai fie considerați consilieri de rangul I și rangul II, în funcție de comisii, eu consider că toate comisiile sunt importante. Electoratul ne-a trimis aici pe toți egali, indiferent din comisie facem parte. În acest caz, consideră că, dacă comisia de buget-finanțe este cea mai importantă, toți suntem importanți. Astfel, consider că e bine să facă parte toate formațiunile politice din această comisie, să nu fie suspiciuni și în al doilea rând, probabil că hotărârile care se iau în această comisie e bine să fie vizate și de alte comisii.

A doua problemă pe care vreau să o ridic este faptul că sunt comisii unde unele formațiuni politici nu sunt reprezentate. Consider că este bine să fie n consilier să fie membru de bază într-o comisie, iar în altă comisie să fie reprezentant, dar nu de bază, fiindcă legea ne permite acest lucru. Adică, să nu mai fie aceste suspiciuni, repet, că o comisie împarte banii, că face cutare și cutare. Să încheiem această treabă, în acest mandat, fiindcă au fost multe discuții în județ că de ce s-a dat mai mult sau s-a dat mai puțin.

Doamna președinte Lokodi – Noi nu putem limita ceea ce legea permite, adică o comisie de bază și încă de la 1 la 3 comisii.

Domnul prefect Ovidiu Natea – Dacă îmi dați voie, eu vă propun următorul lucru, ca să simplificăm niște probleme. Să stabiliți numărul membrilor și la comisia de buget unde sunt cele mai multe probleme de analizat, să fie reprezentate toate partidele, adică cele 6. deci, numărul de 7 sau 9 este cel în discuție. După ce ați stabilit numărul, la prima ședință se pot stabili membri comisiei, funcțiile și așa mai departe.

Doamna președinte Lokodi – Eu aș recomanda, dacă vă gândiți la un număr mai mare, adică 9 pentru comisia de buget, trebuie să ne gândim care comisie va avea doar 3 membri. Comisia de servicii? Dar dacă se include integrarea europeană cred ca va fi la fel de importantă.

Domnul consilier Szalkay – Mulțumesc! Eu sunt de acord cu ambele propuneri, însă, după cum a spus și domnul Suciu, dânsul a fost președintele comisiei, noi am respectat două principii în cadrul comisiei, profesionalismul și subsidiaritatea. Ca să fiu mai bine înțeles, subsidiaritatea înseamnă pentru mine o apropiere cât mai mare între putere și comunitate. Noi am făcut acel efort ca în cazurile unor finanțări cu semn de întrebare să ne deplasăm în teren, să vedem obiectivele și aș propune acestei comisii ca și în viitor să o facă. Eu doresc și sugerez ca în această comisie, membri noi, pentru că cei care au mai fost membri au dovedit profesionalism, dar membri noi să fie incluși în această comisie pe bază de profesionalism. Deci să fie economiști cu studii în finanțe, pentru că facem astfel economie de timp dacă includem în comisie asemenea personalități. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Amza – Sunt uimit de ceea ce a spus dl. Szalkay, la constituirea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș a avut o poziție exact inversă, cu formațiunea pe care o reprezintă. Acum, aș vrea să spun că, un consilier județean sau de orice fel ar fi, face parte dintr-o comisie, de bază sau suplimentară, vreau să vă aduc aminte că votul este deliberativ și nu consultativ.

Doamna președinte Lokodi – Dar nu contează ce poziție a avut. Cât despre vot, nici n-a fost vorba de un vot deliberativ sau consultativ, a fost vorba să acoperim toate comisiile, am votat 6 comisii, deci numărul de comisii nu îl mai votăm, acum stabilim numărul de membri, pentru că altfel unii pot să înțeleagă că desfășurând activitate în două comisii au dreptul la două indemnizații. Deci trebuie să stabilim exact.

Domnul consilier Amza – Suntem absolut de acord, stimată doamnă, dar dacă de exemplu formațiunea noastră nu are un economist în rândurile noastre, asta nu înseamnă că nu putem trimite un reprezentat în comisia de buget.

Doamna președinte Lokodi – Eu aș zice să încheiem, pentru că intrăm în discuții fără înțeles. Vă rog frumos, haideți să stabilim, comisia economică dorim să funcționeze cu 7 sau cu 9 membri. Cine este pentru 7 membri? Deci nimeni. Cine este pentru 9 membri? În unanimitate, s-a votat pentru 9 membri.

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism va funcționa cu 5 membri sau cu 3? Trebuie să supun la vot pentru că eu nu pot să stabilesc care comisie să fie cu 3 membri.

Domnul consilier Szalkay – Ar trebui să-și spună fiecare opinia și apoi să reducem o comisie la 3 persoane.

Domnul secretar general Ioan Togănel – Înscrierile au fost făcute nominal, de către fiecare grup de consilieri, aveți lista nominală acolo. Iar cu privire la numărul de consilieri legea spune: „numărul locurilor de consilieri care revine fiecărui grup de consilieri sau fiecărui consilier independent în comisiile de specialitate se stabilește de consiliu în raport cu ponderea acestora în cadrul consiliului”.

Doamna președinte Lokodi – Acum discutăm din câți consilieri să fie formate comisiile. Dacă nu acceptăm ideea ca prima comisie, de biget-finanțe, să fie formată din 7 membri, înseamnă că trebuie să diminuăm sau cu câte un consilier sau o comisie cu 2 consilieri.

Domnul secretar general Togănel – Avem o comisie din 4 consilieri, o reducem cu unul și atunci e rezolvată problema.

Doamna președinte Lokodi – Da, deci avem comisia de urbanism și amenajarea teritoriului din 5 membri, comisia de servicii publice din 3 membri, comisia social-culturală tot din 5 membri, comisia juridică din 5 membri și comisia pentru agricultură din 5 membri. Supunem la vot numărul de consilieri care să facă parte din comisiile de specialitate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Da, deci s-a votat în unanimitate.

Urmează deci să reformulăm opțiunile noastre, pentru că la comisia economică s-au prezentat 8 consilieri, la comisia de amenajare a teritoriului și urbanism 6 consilieri, la comisia de servicii publice 4 consilieri, la comisia social-culturală 6, comisia juridică 5 iar la comisia pentru agricultură 4 consilieri. Va trebui să revedem și fiecare să discutăm și să optăm pentru comisii în funcție de pregătirea noastră și de domeniile în care dorim să activăm. Fiecare să se mai gândească și la prima ședință se vor constitui comisiile, se vor constitui și funcțiile de conducere ale acestor comisii.

Domnul consilier Amza – Vă rugăm să ne dați 5 minute să ne consultăm între noi.

Doamna președinte Lokodi – Da. Să votăm, vă rog, cine este pentru pauză? Deci, luăm o scurtă pauză.

 

Doamna președinte Lokodi – Vă rog frumos, haideți să reîncepem activitatea! I-aș întreba pe cei care au solicitat această pauză dacă au reușit să se înțeleagă și își pot exprima acum opțiunea.

Domnul consilier Amza – Da, am avut o discuție cu colegii, vom ataca hotărârea în contencios.

Doamna președinte Lokodi – Ce atacați în contencios, nu există încă o hotărâre și ați votat în unanimitate. Nu înțeleg această atitudine. Deci, ați votat în unanimitate cele 6 comisii, n-am votat altceva.

Domnul consilier Amza – Stimată doamnă președinte, suntem 32 de consilieri care facem parte din aceste comisii pe care le-am votat. Indemnizațiile lunare, așa cum am înțeles, se iau după aceste comisii. Dacă cineva face parte și din altă comisie, în afară de cea de bază, are drept de vot în comisia respectivă?

Doamna președinte Lokodi – Deci, drept de vot are, nu are dreptul la indemnizație. Legea permite votul pentru cei care participă la activitatea comisiei și dreptul la a-și exprima părerea, dar nu va primi indemnizația. Orice consilier poate participa la maximum 3 comisii dar nu primește decât o indemnizație.

Haideți atunci să stabilim exact, și în pauză a mai venit o propunere, anume să stabilim numărul de baza al consilierilor pentru fiecare comisie. Deci, am discutat ca din comisia de buget să facă parte 9 membri, din comisia de urbanism 5 membri, din comisia de servicii publice 3 membri, comisia social-culturală 5 membri, comisia juridică 5 membri. Acum a mai venit o propunere, tocmai pentru că unii doresc să-și desfășoare activitatea în funcție de pregătirea lor, ca din comisia pentru agricultură să facă parte tot 3 membri și atunci există posibilitatea ca din comisia social-culturală să facă parte 7 membri. Mai are cineva de făcut alte propuneri? Dacă nu, supun la vot în mod foarte clar de data asta, numărul de membri pe comisii:

Comisia nr. 1 – 9 membri;

Comisia nr.2 – 5 membri;

Comisia nr.3 – 3 membri;

Comisia nr.4 – 7 membri;

Comisia nr.5 – 5 membri și

Comisia nr.7 – 3 membri.

 

Doamna președinte Lokodi dă citire listei de consilieri, grupați pe comisii, pentru a o supune la vot.

Domnul consilier Amza – S-a propus în această ședință ca membri comisiilor să fie votați în ședința următoare. Acum să votăm numai numărul membrilor din comisii și nominalizarea să se facă după ce hotărâm cu liderii de fracțiuni. Eu nu știu ce componență citiți dumneavoastră acolo. Mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi – Deci, ceilalți consilieri au venit în pauză și fiecare și-a exprimat opțiunea. Am crezut că și dumneavoastră sunteți de acord cu ceea ce am vorbit până acum. Dvs. ați cerut 5 minute să vă înțelegeți.

Domnul consilier Giurgea – Sigur că sunt colegi mai noi, care nu cunosc exact cum funcționează Consiliul Județean, nu e nici o problemă, trebuie să avem răbdare, pentru că noi știm exact cum trebuie să funcționeze. Au fost discuții, cum spuneați și dumneavoastră, la masă, dar cred că se poate discuta pe comisii componența, așa cum e trecut și în ordinea de zi și aceste comisii să-și aleagă președintele și secretarii iar din prima ședință să funcționăm. Dumneavoastră ați făcut bine ce ați făcut, cred că e bine să continuați cu acești membri.

Doamna președinte Lokodi – Supun la vot formarea comisiilor. Da, deci voi da citire nominal membrilor pe comisii.

Comisia economică-financiară, cum am prezentat: Szalkay Iosif Carol, Pokorny Vasile Ștefan, Bozodi Alexandru, Amza Mărgărit Constantin, Suciu Victor, Chiorean Cornel, Giurgea Teodor, Socotar Dinu, Boloș Vasile Grigore.

Domnul consilier Frătean – La Consiliul Județean, din partea fiecărei formațiuni politice care are consilieri, au fost transmise opțiunile vis-a-vis de apartenența la o anumită comisie. Am aici pe masă scrisoarea Partidului România Mare în care sunt nominalizate persoanele conform cu ceea ce este și la dna președinte. Deci, mi se pare că lucrurile sunt absolut clare. Mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi – Deci, supun la vot această comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se votează în unanimitate.

Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului: Balogh Jozsef, Brassai Zsombor, Șopterean Ioan, Mora Akos Daniel și Ban Moise. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se votează în unanimitate.

Comisia de servicii publice: Veress Adam, Popa Dragoș Codrin și Antonie Mihail. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se votează în unanimitate.

Comisia social-culturală: Kakassi Sandor, Simon Ioan, Diaconescu Maria, Lazăr Lădariu, Iacob Letiția și Sămărghițan Gheorhge. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se votează în unanimitate.

Comisia juridică, ordine publică și integrare europeană: Tatar Bela, Magyarosi Erzsebet, Venczi Vidor Janos, Țintoșan Cristian și Szamcek Mihaela. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se votează în unanimitate.

Comisia pentru agricultură: Szabo Arpad, Radu Mircea și Lazăr Ioan. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se votează în unanimitate.

Deci, am hotărât cu privire la componența comisiilor de specialitate.

Domnul consilier Szalkay – Doamna președinte, o singură întrebare am. Domnul doctor Benedek, el nefiind validat va fi ulterior repartizat?

Doamna președinte Lokodi – Da, sigur, mai are un loc.

Domnul consilier Amza – As vrea să știu, până la ședința următoare mai putem aduce propuneri pentru completarea acestor comisii cu membri care nu sunt de bază?

Doamna președinte Lokodi – Da, și până la ședința următoare vom stabili și președinții și secretarii comisiilor.

Domnul consilier Giurgea – Eu cred că este bine, așa cum spuneați și dumneavoastră, așa am procedat și în 2000 și cred că sunt în asentimentul colegilor, ca aceste comisii să-și stabilească președinții și secretarii, pentru ca în prima ședință de consiliu noi să fim constituiți.

Doamna președinte Lokodi – Deci, propunerea de mai înainte a fost să amânăm și în prima ședință să se aleagă președinții și secretarii acestor comisii.

Domnul consilier Giurgea – În cadrul ședinței de Consiliu Județean? Dar ar trebui ca membrii comisiilor să se întâlnească și să-și aleagă președinții și secretarii.

Doamna președinte Lokodi – Președinții și secretarii de comisii se aleg de către membri comisiilor, într-o ședință a comisiei. Domnul secretar general va convoca aceste ședințe.

Domnul secretar general Togănel – Aceste ședințe vor fi convocate de secretariat, în zile diferite, iar atunci se vor alege președinții și secretarii de comisii și veți afla cine este din aparatul propriu responsabil de comisia dumneavoastră și veți primi și documentația pe domenii de activitate de care răspundeți. Comunicările cu privire la cei care nu doresc să fie membri de bază dar vor să participe la activitatea anumitor comisii, se fac la secretariat.

Doamna președinte Lokodi – Dar, să fie foarte clar, membrii care nu sunt de bază în comisie nu pot să devină președinți sau secretari și nici nu pot vota pentru alegerea președintelui sau secretarului. Aceștia se aleg din rândul membrilor de bază.

Acum, întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi s-au epuizat, declar închise aici lucrările acestei ședințe de constituire a Consiliului Județean. Vă mulțumesc!

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                                              SECRETAR GENERAL

 

                            Lazăr Lădariu                                                    Togănel Ioan

 

 

 

 

 

MEMBRI:

 

_______________

 

_______________

 

_______________

 

_______________

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Mihaela Pop

Văzut: șef serviciu – Aurica Moldovan

1 ex.