LEGE   Nr. 10 din 18 ianuarie 1995

privind calitatea în construcții

 

    Text în vigoare începând cu data de 12 mai 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 9 mai 2007:

    - Hotărârea Guvernului nr. 498/2001;

    - Legea nr. 587/2002;

    - Legea nr. 123/2007.

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispoziții generale

 

    ART. 1

    Calitatea construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

    Exigențele privind calitatea instalațiilor și a echipamentelor tehnologice de producție se stabilesc și se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

    ART. 2

    Prevederile prezentei legi se aplică construcțiilor de orice categorie și instalațiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinație - denumite în continuare construcții, precum și lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare și de reparații ale acestora.

    Sunt exceptate clădirile pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexele gospodărești situate în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor, precum și construcțiile provizorii.

    ART. 3

    Prin prezenta lege se instituie sistemul calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

    ART. 4

    Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

    Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

    ART. 5

    Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe esențiale:

    a) rezistență mecanică și stabilitate;

    b) securitate la incendiu;

    c) igienă, sănătate și mediu;

    d) siguranță în exploatare;

    e) protecție împotriva zgomotului;

    f) economie de energie și izolare termică.

    ART. 6

    Obligațiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicați în conceperea, realizarea și exploatarea construcțiilor, precum și în postutilizarea lor, potrivit responsabilităților fiecăruia.

    Acești factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executanții, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuția, experții tehnici, precum și autoritățile publice și asociațiile profesionale de profil.

    ART. 7

    În contractele care se încheie ori, după caz, în dispozițiile sau în autorizațiile ce se emit, factorii prevăzuți la articolul precedent sunt obligați să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor, corespunzătoare cerințelor esențiale, precum și garanțiile materiale și alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.

    În contracte nu se pot înscrie niveluri și cerințe esențiale, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerințele esențiale prevăzute la art. 5.

 

    CAP. 2

    Sistemul calității în construcții

 

    ART. 8

    Sistemul calității în construcții reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a acestora.

    ART. 9

    Sistemul calității în construcții se compune din:

    a) reglementările tehnice în construcții;

    b) calitatea produselor folosite la realizarea construcțiilor;

    c) agrementele tehnice pentru noi produse și procedee;

    d) verificarea proiectelor, a execuției lucrărilor și expertizarea proiectelor și a construcțiilor;

    e) conducerea și asigurarea calității în construcții;

    f) autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții;

    g) activitatea metrologică în construcții;

    h) recepția construcțiilor;

    i) comportarea în exploatare și intervenții în timp;

    j) postutilizarea construcțiilor;

    k) controlul de stat al calității în construcții.

    ART. 10

    Reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente și proceduri și au ca obiect concepția, calculul și alcătuirea, execuția și exploatarea construcțiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, condițiile minime de calitate cerute construcțiilor, produselor și procedeelor utilizate în construcții, precum și modul de determinare și de verificare a acestora.

    ART. 11

    Certificarea calității produselor folosite în construcții se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia și procedurile stabilite pe baza legii.

    La lucrările de construcții se interzice folosirea de produse fără certificarea calității lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale.

    ART. 12

    Agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții stabilesc, în condițiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, de depozitare, de punere în operă și de întreținerea a acestora.

    La lucrările de construcții care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerințelor esențiale se vor folosi produse, procedee și echipamente tradiționale, precum și altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.

    ART. 13

    Verificarea proiectelor pentru execuția construcțiilor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele esențiale, se va face numai de către specialiști verificatori de proiecte atestați, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor.

    Se interzice aplicarea proiectelor și a detaliilor de execuție neverificate în condițiile alineatului precedent.

    Verificarea calității execuției construcțiilor este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de specialitate sau prin agenți economici de consultanță specializați.

    Expertizele tehnice ale proiectelor și construcțiilor se efectuează numai de către experți tehnici atestați.

    ART. 14

    Conducerea și asigurarea calității în construcții constituie obligația tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea și exploatarea construcțiilor și implică o strategie adecvată și măsuri specifice pentru garantarea calității acestora.

    Agenții economici care execută lucrări de construcții asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, prin personal propriu și responsabili tehnici cu execuția atestați, precum și printr-un sistem propriu conceput și realizat.

    ART. 15

    Autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții se fac în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 16

    Asigurarea activității metrologice în construcții se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea și menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de măsurare și control utilizate în acest domeniu.

    ART. 17

    Recepția construcțiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentația de execuție și cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției.

    Cartea tehnică a construcției cuprinde documentația de execuție și documente privitoare la realizarea și exploatarea acesteia. Ea se întocmește prin grija investitorului și se predă proprietarului construcției, care are obligația să o păstreze și să o completeze la zi; prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar și utilizator.

    Recepția construcțiilor se face de către investitor - proprietar, în prezenta proiectantului și a executantului și/sau reprezentanților de specialitate, legal desemnați de aceștia.

    ART. 18

    Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora și cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor esențiale.

    Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, precum și la lucrări de reparații, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul inițial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, și se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției.

    ART. 19

    Postutilizarea construcțiilor cuprinde activitățile de dezafectare, demontare și demolare a construcțiilor, de recondiționare și de refolosire a elementelor și a produselor recuperabile, precum și reciclarea deșeurilor cu asigurarea protecției mediului potrivit legii.

    ART. 20

    Controlul de stat al calității în construcții cuprinde inspecții la investitori, la unitățile de proiectare, de execuție, de exploatare și de postutilizare a construcțiilor, privind existența și respectarea sistemului calității în construcții.

    Controlul de stat al calității în construcții se exercită de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.

 

    CAP. 3

    Obligații și răspunderi

 

    Secțiunea 1

    Obligații și răspunderi ale investitorilor

 

    ART. 21

    Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii și au următoarele obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

    a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;

    b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire;

    c) asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați;

    d) asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

    e) acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;

    f) asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție;

    g) întocmirea cărții tehnice a construcției și predarea acesteia către proprietar;

    h) expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

 

    Secțiunea 2

    Obligații și răspunderi ale proiectanților

 

    ART. 22

    Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

    a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției;

    b) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;

    c) prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de către investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;

    d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;

    e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor esențiale și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

    f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;

    g) participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

 

    Secțiunea 3

    Obligații și răspunderi ale executanților

 

    ART. 23

    Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

    a) sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării;

    b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

    c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

    d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

    e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

    f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor esențiale, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;

    g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale;

    h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;

    i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor esențiale de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

    j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

    k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 

    l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

    m) stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.

 

    Secțiunea 4

    Obligații și răspunderi ale specialiștilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici, atestați

 

    ART. 24

    Specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale ale proiectului.

    Responsabilii tehnici cu execuția atestați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, la lucrările de construcții pentru care sunt angajați.

    Experții tehnici atestați, angajați pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcții sau construcții aflate în exploatare, răspund pentru soluțiile date.

    Obligațiile specialiștilor atestați se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

 

    Secțiunea 5

    Obligații și răspunderi ale proprietarilor construcțiilor

 

    ART. 25

    Proprietarii construcțiilor au următoarele obligații principale:

    a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor;

    b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției și predarea acesteia, la înstrăinarea construcției, noului proprietar;

    c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor, conform prevederilor din cartea tehnică și reglementărilor tehnice;

    d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, precum și de lucrări de reparații ale construcției numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate și verificate potrivit legii;

    e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, impuse prin reglementările legale;

    f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor, cu respectarea prevederilor în vigoare.

 

    Secțiunea 6

    Obligații și răspunderi ale administratorilor și ale utilizatorilor construcțiilor

 

    ART. 26

    Administratorii și utilizatorii construcțiilor au următoarele obligații principale:

    a) folosirea construcțiilor conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcției;

    b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin conform contractului;

    c) efectuarea de lucrări de intervenție la construcția existentă în sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului și cu respectarea prevederilor legale;

    d) efectuarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor conform cărții tehnice a construcției și contractului încheiat cu proprietarul;

    e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcțiile în exploatare.

 

    Secțiunea 7

    Obligații și răspunderi în activitatea de cercetare

 

    ART. 27

    Unitățile care prestează activități de cercetare în construcții au următoarele obligații principale:

    a) efectuarea de cercetări teoretice și experimentale preliminare, în vederea fundamentării reglementărilor tehnice în construcții;

    b) fundamentarea, elaborarea și experimentarea de soluții tehnice, produse și procedee noi pentru construcții;

    c) verificarea și controlul noilor produse și procedee la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform dispozițiilor legale.

 

    Secțiunea 8

    Obligații și răspunderi comune

 

    ART. 28

    Răspunderea pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență, a unor construcții de calitate corespunzătoare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin procedurile și regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea acestora.

    ART. 29

    Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

 

    Secțiunea 9

    Obligațiile și răspunderile Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului

 

    ART. 30

    Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și inspecțiile județene și a municipiului București în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum și celelalte organisme similare cu atribuții stabilite prin dispoziții legale răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor, în toate etapele și componentele sistemului calității în construcții, precum și de constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.

    Controlul de stat al calității în construcții pentru construcțiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, se realizează de către organele proprii abilitate în acest scop.

    Organizarea și funcționarea Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

    CAP. 4

    Sancțiuni

 

    ART. 31

    Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de modificări a acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența, dacă acestea ar putea produce una sau mai multe dintre următoarele consecințe: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a construcției, distrugerea ori degradarea unor instalații sau utilaje importante, ori alte consecințe deosebit de grave.

    Fapta prevăzută în alineatul precedent se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, în cazul în care a avut drept urmare distrugerea totală sau parțială a construcției, moartea sau vătămarea gravă a integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalații sau utilaje importante, ori alte consecințe deosebit de grave.

    ART. 32

    Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă continuarea lucrărilor de construcții executate necorespunzător și oprite prin dispoziții ale organelor de control, în toate cazurile în care acestea le afectează rezistența și stabilitatea.

    ART. 33*)

    Constituie contravenție la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni și se sancționează cu amendă:

    I. De la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei:

    a) executarea de modificări la construcție ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea acesteia;

    b) neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor de complexitate și importanță deosebită, referitoare la stabilitate și rezistență.

    II. De la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei:

    a) realizarea de construcții fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialiști atestați conform prevederilor legale;

    b) neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidări;

    c) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta cerințele esențiale, fără proiect verificat de specialiști atestați conform prevederilor legale;

    d) organizarea necorespunzătoare și neaplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității, inclusiv realizarea de construcții fără responsabili tehnici cu execuția atestați corespunzător prevederilor art. 14.

    III. De la 7.700.000 lei la 46.500.000 lei:

    a) elaborarea de proiecte incomplete sau conținând neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor esențiale, precum și însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați;

    b) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la cerințele esențiale ale construcției;

    c) recepționarea construcției cu încălcarea prevederilor legale;

    d) necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției conform prevederilor legale;

    e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuție sau lucrări de construcții, a unor soluții care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor esențiale;

    f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea inițială, la terminarea lucrărilor de construcții;

    g) neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, corespunzător prevederilor art. 21;

    h) interzicerea sau obstrucționarea efectuării controlului calității în construcții, neprezentarea documentelor și a actelor solicitate de persoanele cu atribuții de control, conform prevederilor legale.

    IV. De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei:

    a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanță a construcției și nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calității;

    b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale;

    c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate și a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerințele esențiale;

    d) neexecutarea obligațiilor de întreținere și reparații care revin proprietarilor potrivit legii și care afectează nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale;

    e) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și neasigurarea condițiilor de verificare.

    V. De la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:

    a) lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare convocării făcute de executant, precum și convocarea nejustificată, de către acesta, a factorilor interesați;

    b) nesolicitarea de către investitor sau executant a soluțiilor de remediere a defectelor apărute în timpul execuției, referitoare la cerințele esențiale;

    c) neîndeplinirea obligației proiectantului de a stabili soluții pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerințele esențiale;

    d) neaplicarea de către executant a soluțiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformităților, defectelor sau neconcordanțelor apărute în timpul execuției;

    e) nesesizarea Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la construcțiile în execuție, precum și la cele în exploatare;

    f) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control.

------------

    *) Limitele amenzilor contravenționale au fost actualizate conform Hotărârii Guvernului nr. 498/2001.

 

    ART. 34

    Sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 33 se aplică persoanelor juridice și fizice.

    ART. 35

    Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 33 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane cu atribuții de control din cadrul Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevăzute la art. 30, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații.

    ART. 36

    Contravențiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

-------------

    *) Începând cu data de 25 august 2001, trimiterea la Legea nr. 32/1968 se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în conformitate cu prevederile art. 48 din același act normativ.

 

    CAP. 5

    Dispoziții finale și tranzitorii

 

    ART. 37

    Regulamentele și procedurile pentru clasificarea construcțiilor în categorii de importanță și pentru componentele sistemului calității în construcții prevăzute la art. 9 se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu consultarea organismelor cu atribuții stabilite prin dispoziții legale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. 38

    Regulamentele prevăzute la art. 37 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.

    Procedurile prevăzute la art. 37 și normele pentru elaborarea și aplicarea componentelor sistemului calității în construcții se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

    ART. 39

    Autorizația de construire pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d) și e) din Legea nr. 50/1991*) se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați, cu excepția prevăzută la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.

------------

    *) Legea nr. 50/1991 a fost republicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 și apoi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004.

 

    ART. 40

    Investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței o sumă echivalentă cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcțiilor și a lucrărilor prevăzute la art. 2 și pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire, cu excepția proprietarilor, persoane fizice, care execută lucrări de consolidare și reparații la locuințele din proprietate. Calculul și virarea sumelor respective se fac eșalonat, concomitent cu plata prestațiilor. Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuțiilor, potrivit prevederilor legale, și virează 30% din acest fond în contul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, care îl utilizează pentru:

    a) elaborarea reglementărilor tehnice în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a cercetărilor, testărilor, documentațiilor, studiilor, auditului, băncilor de date și realizării de prototipuri necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului. Tipurile de reglementări și de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și aprobat prin hotărâre a Guvernului;

    b) executarea prin Compania Națională de Investiții - "C.N.I." - S.A. a unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, în vederea asigurării cerinței esențiale de rezistență și stabilitate, a prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren și, după caz, pentru expertizarea și proiectarea lucrărilor necesare. Criteriile și modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    Întârzierile la plată a cotelor de către investitor sau proprietar, prevăzute la alin. 1, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăși suma datorată.

    Cheltuielile necesare efectuării activității de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții se suportă de către partea interesată.

    Disponibilitățile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor și au aceeași destinație.

    Cheltuielile necesare certificării calității produselor și procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee și echipamente, autorizării și acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor și execuției lucrărilor de construcții, conducerii și asigurării calității, verificărilor metrologice, recepției lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare și intervenții în timp, precum și postutilizării construcțiilor se suportă de către factorii interesați, cu excepția cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b).

    ART. 41

    Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se abrogă Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor, Ordonanța Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcții, precum și orice alte dispoziții contrare.