HOTĂRÂRE   Nr. 1739 din  6 decembrie 2006

pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 995 din 13 decembrie 2006

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ART. 1

    Se aprobă următoarele categorii de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

    a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinație;

    b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcțiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălțime ori destinație;

    c) clădiri civile din categoriile de importanță excepțională și deosebită, încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălțime sau destinație;

    d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinație;

    e) clădiri sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinația de comerț, producție sau depozitare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

    f) spații amenajate în clădiri de locuit colective, având destinația de comerț, producție sau depozitare, indiferent de aria desfășurată;

    g) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

    h) construcții civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinație, aria construită/desfășurată sau de numărul de persoane;

    i) construcții pentru structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanță, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane și rurale, pensiuni agroturistice, locuințe turistice, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora, indiferent de numărul de locuri;

    j) clădiri pentru sedii ale autorităților publice, indiferent de aria construită;

    k) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

    l) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de îngrijire a sănătății, indiferent de aria desfășurată și de numărul de locuri, cu excepția cabinetelor medicale individuale;

    m) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația pentru învățământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, elevi, studenți, bătrâni, persoane cu dizabilități sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;

    n) clădiri sau spații, având destinația de gară, autogară, aerogară și stație de metrou, indiferent de aria desfășurată;

    o) construcții pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieții monahale, indiferent de aria desfășurată sau de numărul de persoane, cu excepția caselor parohiale;

    p) clădiri și amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;

    r) construcții pentru amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinația comercială, cu suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mp;

    s) construcții pentru depozitare și sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe, precum și puncte de livrare către populație a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;

    ș) stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egală cu 50 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum și stațiile transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egală cu 30 mc;

    t) clădiri sau spații amenajate în clădiri, destinate parcării publice și/sau întreținerii și reparării a peste 20 de autovehicule;

    ț) sisteme, lucrări și rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale;

    u) construcții, ferme și amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp.

    ART. 2

    (1) Pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la art. 1 proiectanții sunt obligați să elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

    (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se aprobă de ministrul administrației și internelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 3

    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire și stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002.

 

                  PRIM-MINISTRU

             CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

                       Contrasemnează:

                       p. Ministrul administrației și internelor,

                       Paul Victor Dobre,

                       secretar de stat

 

                       Ministrul transporturilor,

                       construcțiilor și turismului,

                       Radu Mircea Berceanu

 

                       Ministrul delegat pentru

                       lucrări publice și amenajarea teritoriului,

                       Laszlo Borbely

 

                       Ministrul finanțelor publice,

                       Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

                              ---------------