HOTĂRÂRE   Nr. 560 din 15 iunie 2005

pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă

 

    Text în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2006

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 19 ianuarie 2006:

    - Hotărârea Guvernului nr. 37/2006.

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ART. 1

    Se aprobă categoriile de construcții la care realizarea adăposturilor de protecție civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafață construită, la sol, mai mare de 150 mp și sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosință:

    a) clădiri pentru birouri și activități administrative;

    b) clădiri pentru activități financiar-bancare;

    c) clădiri pentru afaceri și comerț;

    d) clădiri pentru învățământ, știință, cultură și artă;

    e) clădiri pentru activități de ocrotire a sănătății și de asistență socială;

    f) clădiri pentru activități industriale și de producție;

    g) clădiri pentru activități turistice, destinate cazării;

    h) clădiri și construcții speciale pentru transporturi;

    i) clădiri și construcții speciale pentru telecomunicații;

    j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălțime mai mare de S + P + 4 etaje.

    ART. 2

    Se aprobă categoriile de construcții la care se amenajează puncte de comandă, după cum urmează:

    a) sediile autorităților administrației publice centrale;

    b) sediile prefecturilor și ale consiliilor județene, precum și ale consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, al Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

    c) sediile centrale ale instituțiilor financiar-bancare;

    d) sediile centrale ale companiilor naționale și regiilor autonome;

    e) sediile centrale ale posturilor de radio și televiziune;

    f) sediile centrale ale operatorilor economici din industria de apărare.

    ART. 3

    Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea și întreținerea adăposturilor și a punctelor de comandă se realizează în conformitate cu Normele tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.

    ART. 4

    Sunt exceptate de la obligația realizării adăposturilor de protecție civilă următoarele categorii de construcții:

    a) clădirile proiectate fără subsol;

    b) clădirile stațiilor de distribuție a carburanților, aflate la o distanță mai mică de 50 m de limita exterioară a rezervoarelor de depozitare a carburanților;

    c) clădirile și construcțiile de cult, indiferent de suprafața construită;

    d) construcțiile și amenajările hidrotehnice a căror exploatare nu necesită prezența permanentă a personalului specializat;

    e) clădirile și construcțiile speciale pentru activități de producție și/sau de depozitare a materialelor explozive, toxice, ușor inflamabile care, în caz de avariere sau incendiu, ar periclita viața persoanelor adăpostite;

    f) clădirile și construcțiile speciale pentru activități sportive și de agrement;

    g) clădirile și construcțiile din lemn și pământ, precum și clădirile provizorii;

    h) extinderea, reabilitarea și/sau modernizarea unor clădiri care nu se încadrează în prevederile art. 1, dacă clădirea care se adaugă nu este prevăzută cu subsol sau dacă suprafața construită este mai mică de 150 mp.

 

                              ---------------