Casetă text:  

    R O M Â N I A                                               PROIECT           

    JUDEȚUL MUREȘ                                                            

 CONSILIUL JUDEȚEAN                                        

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.

din 29 aprilie 2010

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș” , pe anul 2010

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

          Văzând  Expunerea de motive nr.5923/26.IV.2010  prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,

          Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici,

          Luând în considerare prevederile art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei, aprobat prin HCJ nr.37/1997, precum și prevederile HCJ nr.26/25.02.2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010,

      

          În temeiul prevederilor art. 91 lit.d) și 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

           Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli,al R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș”, pe anul 2010, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Conducerea R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș” răspunde de execuția bugetului în limitele aprobate, cu respectarea dispozițiilor legale.

          Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice  și Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

               

 

P R E Ș E D I N T E                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                                        SECRETAR 

  Lokodi Edita Emőke                                  Paul Cosma

 

 

 

 

 

                      

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Economică

   Nr.5923/26.IV.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre

 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș” , pe anul 2010

 

          Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș” pe anul 2010 este elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Finanțelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici.

     Bugetul activității generale prezentat în Anexa nr.1 cuprinde  bugetul anului anterior-2009, realizările anului precedent precum și propunerile pe anul 2010 , evidențiate fiind distinct propunerile regiei și cele ale executivului întocmite  în funcție de subvenția aprobată odată cu aprobarea bugetului județului  prin HCJ nr.26/25.02.2010.

   Astfel,  comparativ cu realizările anului  precedent,se propun venituri proprii mai mari cu 13,9% (2100 000 lei față de 1843.343 lei) , corespunzând unui grad de autofinanțare de  31,5%, față de 28,5% în anul anterior.

   Referitor la  subvenția pentru activitatea curentă, aceasta este sensibil mai mică față de cea acordată în anii 2009  și 2008(propus 2010-4.600.000 lei ;realizat 2008-4.616.000 lei ; realizat 2009 -4.677.706 lei)

   În structura cheltuielilor curente , în corelație cu subvenția aprobată, se detaliază niveluri mai mici față de propunerile regiei , atât la cheltuieli materiale cât și la cheltuielile de personal.

   În ceea ce privește cheltuielile de personal, acestea sunt chiar mai mici decât cele realizate în anul precedent (3.094.645 lei în 2010 față de 3.119.676 lei în anul 2009).

    Activitatea de Investiții, este mult diminuată față de anii anteriori. Sursele totale se ridică la suma de 3947 998 lei, din care 2.800.000 lei alocații de la bugetul județului, diferența regăsindu-se în surse proprii- din tariful de securitate 447.998 lei și amortizare 700.000 lei(propusă a se utiliza la plata ratei creditului pentru investiții).

          În Anexa nr.2 se propune Bugetul activității de Trezorerie cu un necesar total de resurse de 9.970.398 lei din care suma de 7.400.000lei este deficitul ce se acoperă din bugetul județului(4.600.000 lei pentru activitatea curentă și 2.800.000 lei pentru investiții)

           Anexa nr.3 –Împrumut garantat de stat, propune modul de rambursare a ratelor creditului de investiții contractat de regie. Astfel, soldul împrumutului la începutul anului 2010, influențat cu diferențele de curs este în sumă de 1.740.094 lei, previzionându-se a ajunge la 1.035.539 lei la sfârșitul anului,  prin plata ratelor și a dobânzilor în valoare totală de 704.555 lei.

          Anexa 4 – cuprinde defalcarea subvenției de 4600000 lei pe categorii de cheltuieli care se propun a fi finanțate din bugetul judetului.

                 Față de cele prezentate  mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

                              

           VICEPREȘEDINTE                                                  DIRECTOR

               Szabo Árpád                                                      Bartha Iosif

 

Intocmit: Monica Dohotariu

 

 

 

                                      Bugetul activității generale                           

Anexa nr.1 la HCJnr……./29.04.2010

                                                -Lei-

Nr.crt

Specificație

Nr.rd

BVC 2009cf.HCJ nr.68/2009

Realizat 2009

Date provizorii

Propuneri 2010 conform subvenției aprobate prinHCJnr.26/2010

 

%

Col5/

col4

0

1

2

3

4

5

  6

I

 Venituri totale (1+2+3)

01

7 200 000

7.204.139

6.722.400

93,3

1

  Venituri din exploatare(a+b+c+d) din care :

02

7 177 640

7.183.379

6.700.000

93,3

 

Venituri proprii ,(a+b) din care

 

2 477 640

1.843.343

2.100.000.

113,9

a.

 Venituri din activit. de baza

Din care tarif securitate

03

1 352 440

 

1.339.434

1.634.000

560.000

122,0

b.

 - Venituri din alte activitati

04

785 000

146.309

466.000

92,5

 -  Tarif securitate

340 200

357.600

 

 

c.

  Venituri din surse bugetare, din care:

05

4 700 000

4.677.706

4.600.000

98,3

 

- subvenții pt.produse și activități

06

 

 

 

 

 

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și  de tarif

07

 

 

 

 

 

 - Transferuri

08

4 700 000

4.677.706

4.600.000

98,3

 

- prime acordate de la bugetul de stat

09

 

 

 

 

 

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

 

d

  Venituri din amortizare (131=758)

11

 

662.330

 

 

2.

  Venituri financiare

12

22 360

20.760

22.400

107,9

3.

  -venituri exceptionale – op.decapital

13

 

 

 

 

4

Venituri af  stocuri ani precedenti

14

 

 

 

 

II.

 Cheltuieli totale (1+2+3)

15

7 200 000

7.204.139

6.722.400

93,3

1.

 Cheltuieli de exploatare - total

16

7 020 000

7.141.540

6.657.400

93,3

a.

 Cheltuieli materiale

17

2 781 126

2.494.775

2.594.428

104,0

b.

 Cheltuieli cu personalul din care

18

3 138 669

3.119.676

3.094.645

99,2

 

 - salarii brute

19

2 387 367

2.391.856

2.387.367

99,8

 

 - contribuții pentru asigurări sociale de stat

20

498 948

497.042

498.948

100,4

 

 - ajutor de somaj

21

12 110

12.037

12.110

100,6

 

 - contribuții pentru asigurări sociale de sa natate

22

190 120

167.504

190.120

113,5

 

 - alte ch. cu  personalul - Indemnizatii CA

23

 

50 124

51.237

 

6.100

11,9

c.

 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

24

837 505

1.304.744

700.000

53,6

d.

 Cheltuieli prev. de Legea bugetului de stat,  din care:

25

47 700

43.394

47.700

109,9

 

- transferuri sau subventii

26

 

 

 

 

   e.

 Cheltuieli de protocol

27

14 668

13.801

30.000

217,4

   f.

 Cheltuieli de reclama si publicitate

28

17 332 

15.459

20.000

129,4

   g.

Cheltuieli cu sponsorizarea

29

 

 

 

 

   h.

 Tichete de masa

30

183 000 

149.691

170.627

114,0

   i.

Alte cheltuieli. din care:

31

 

 

 

 

 

 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

32

 

 

 

 

 

- redevența din concesionarea bunurilor publice

33

 

 

 

 

   2.   

 Cheltuieli financiare

34

180.000 

62.599

65.000

103,8

3.

 Cheltuieli exceptionale

35

 

 

 

 

III

 REZULTAT BRUT

36

 

 

 

 

IV

 FOND DE REZERVA

37

 

 

 

 

V

 ALTE CH. DEDUCTIBILE stabilite potrivit legii

38

 

 

 

 

VI

 ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

39

 

 

 

 

VII

 IMPOZIT PE PROFIT

40

 

 

 

 

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT

41

 

 

 

 

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

12.919 410

11.549.725

3.947.998

34,2

1.

 Surse proprii-amortizare

-       Tarif securitate

 

837505

655.554

700.000

447.998

175,1

2.

Alocatii de la buget

44

12.081.905

 

2.800.000

25,7

-          buget

10.894.171

 

-          rulment

 

 

3

Credite bancare

45

 

 

 

 

-          interne

46

 

 

-          externe

47

 

 

4

 Alte surse. Din tarif sec.

48

 

 

 

 

 X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

49

12.919.410

11.549.725

3.947.998

34,2

1

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

50

12.301.429

10.894.171

3.247.998

29,8

2

Rambursari de rate

51

 

 

617.981

655.554

 

 

700.000

106,8

-          credite interne

52

 

 

-          credite externe

53

655.554

 

XI

REZERVE

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

                                                                                                                             la HCJ nr………./29.04.2010

 

               BUGETUL ACTIVITĂȚII DE TREZORERIE

                                                                                                                                                                                                                                                             - Lei-

Nr. crt.

Specificație

Prevederi    2009

Prevederi 2010

%

I.

 Resurse proprii

2.500.000

2.570.398

102,8

2.

 Disponibilități

     

447.998

-

3.

 Resurse proprii perioadei

2.500.000

2.122.400

84,9

 

-                     venituri din exploatare

-          (exclusiv subvențiile)

2.477.640

2.100.000

84,8

 

  - venituri financiare

22.360

22.400

100,2

 

  - venituri excepționale

-

 

 

II.

 Necesar de resurse

19.281.905

9.970.398

51,7

 

  - finanțare cheltuielilor de exploatare

       (exclusiv amortizare)

6.182.495

6.022.400

97,4

 

  - finanțarea imobilizărilor

12.919.410

3.947.998

30,6

III.

 Excedent

-

 

 

IV.

 Deficit

16.781.905

7.400.000

44,1

1.

 Acoperirea deficitului

          16.781.905

7.400.00

44,1

 

   - Transferuri

4.700.000

4.600.000

97,8

 

   - alocații pentru investiții

12.081.905

2.800.000

23,2

 

- surse proprii

-

 

 

 

    - Credite

-

 

 

 

   - alte surse

 

-

 

 

                                                                                                                                                                Anexa nr.3

 la HCJ nr……/29.04.2010

ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT

                             Exercițiul financiar

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    B = trimestrul I

    C = trimestrul II

    D = trimestrul III                                                                                                                    -Lei-

    E = trimestrul IV

  Specificație

 Nr rând

Realizat in anul 2009

Preliminari an curent, total, din care

Din care:

B

C

D

E

A

0

1

2

3

4

5

6

Soldul împrumutului la începutul perioadei

1

2024051

1740094

1740094

1563955

1387816

1211677

Intrări din împrumuturi

2

 

 

 

 

 

 

Plăți aferente împrumuturilor, din care

3

703809

704555

176139

176139

176139

176138

 - plati restante

4

 

 

 

 

 

 

Rambursări de capital, din care

5

655554

655555

163889

163889

163889

163888

 - plati restante

6

 

 

 

 

 

 

Dobânzi, comisioane,speze bancare, din care

7

48255

49000

12250

12250

12250

12250

 - plati restante

8

 

 

 

 

 

 

Soldul împrumutului la sfarsitul perioadei

9

1320243

1035539

1563955

1387816

1211677

1035390

Evaluare credit dif.curs                  1691094

-       Dobanda anuala                 49.000

Total                              1.740094

Nota : Diferenta curs  370.852.25 lei