R O M Â N I A                                               PROIECT
     JUDEȚUL MUREȘ                                                
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                 

 

 

 

HOTĂRÂREA   NR.
din ..........................2010

 

aprobarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008 - 2011, aprobată prin Hotărârea nr. 49/2008, cu modificările și completările ulterioare a Consiliului Județean Mureș

 

 

Consiliul Județean Mureș

Având în vedere Expunerea de motive nr.8819 din 21.04.2010, Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr 3 din 03.03.2010 privind avizarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008 - 2011, aprobată prin Hotărârea nr.49/2008, cu modificările și completările ulterioare, a Consiliului Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 91, alin (1), lit.”d” coroborat cu alin.(5) lit.”a” pct.2  precum și alin.(2), lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

hotărăște:

 

 

Art.1. Anexa la hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008 – 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

 

 

 

      PREȘEDINTE,                                                              Avizat pentru legalitate

  Lokodi Edita Emőke                                                                     SECRETAR,

                                                                                            Aurelian Paul Cosma

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 

logo_dgaspc_grey

 

540081, Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

 

Nr. 8819/21.IV.2010

                                                                            

                                               

 

           EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie 2008 – 2011

 

Proiectul „Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale pentru copii”  în valoare totală de 114419,64 RON, a fost implementat de către experții HHC România pe parcursul a 6 luni cu susținerea efectivă a sesiunilor din august 2009 până în noiembrie 2009 și a cuprins aproape 40% din totalul personalului contractual angajat al DGASPC Mureș în serviciile rezidențiale, adică aproximativ 200 de persoane.

 Prin cursurile oferite s-a urmărit :

v  îmbunătățirea calității serviciilor rezidențiale pentru copii;

v  creșterea calității îngrijirii și protecției copilului separat definitiv sau temporar de familie;

v  creșterea nivelului de înțelegere, aplicare și respectare a standardelor care guvernează serviciile rezidențiale de protecție pentru copii;

v  dezvoltarea unei strategii îmbunătățite de formare profesională la nivel județean;

v  deprinderea, în urma cursurilor, a unor tehnici și metode profesioniste de lucru, diversificate în funcție de nevoile individuale ale copiilor.

 

În urma proiectului, echipele de implementare au identificat o nevoie acută de formare inițială și continuă în sistemul de protecție a copilului, fapt care a dus la următoarele recomandări făcute de către HHC în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pe latura de formare profesională :

 

Ø  dezvoltarea unui sistem de formare inițială și perfecționare continuă în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru profesioniștii care interacționează cu copii din sistem;

Ø  îmbunătățirea tehnicilor de intervenție în situații de criză;

Ø  îmbunătățirea abilităților de comunicare cu benficiarii, prin programe structurate de formare;

Ø  dezvoltarea, înțelegerea și aplicarea corectă a procedurilor specifice serviciilor rezidențiale;

Ø  programe de formare specifice, conform nevoilor identificate, pentru abordarea problematicii copiilor cu nevoi speciale.

 

În ședința din data de 3 martie 2010 Colegiul Director a avizat în mod

favorabil  următoarele modificări, în ceea ce privește necesitatea de formare profesională si de dezvoltare continuă a carierei/profesiei personalului angajat in serviciile destinate atât prevenirii separării copilului de familia sa, cât și cele destinate protecției copilului separat temporar sau definitiv de familia naturală/extinsă.

Prezentăm în cele ce urmează, modificările concrete pe care le

considerăm necesare în ceea ce privește introducerea noilor obiective în cadrul strategiei județene a serviciilor sociale din județul Mureș.

 

În cadrul componentei „B” (Direcția pentru promovarea și protecția drepturilor copilului), se introduce Obiectivul B.IV – De Formare  cu următoarele subpuncte :

            IV.1. dezvoltarea unei strategii îmbunătățite de formare profesională la nivel județean;

IV.2. creșterea calității îngrijirii și protecției copilului separat definitiv sau temporar de familie;

IV.3. creșterea nivelului de întelegere, aplicare și respectare a standardelor care guvernează serviciile rezidențiale de protecție pentru copii;

IV.4. îmbunătățirea calității serviciilor rezidențiale pentru copii;

IV.5. alocarea unei sume pentru formare profesională la nivel județean din bugetul DGASPC Mureș;

IV.6. identificarea și accesarea continuă de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea resurselor umane.

Beneficiari:

-         copilul (0-18 ani);

-         tânărul (18-26 ani, care a beneficiat înainte de majorat de măsură de protecție specială și frecventează în continuare cursurile școlare);

-         tânărul care solicită prelungirea duratei formei de protecție cu maxim 2 ani;

-         personalul din cadrul D.G.A.S.P.C

Rezultate scontate :

1.      existenta unui sistem de formare inițială și perfecționare continuă în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului a profesioniștilor care interacționează cu copii din sistem;

2.      creșterea calității serviciilor oferite copiilor în județul Mureș

 

În cadrul componentei „B” (Direcția pentru promovarea și protecția drepturilor copilului ), se introduce Obiectivul B.13 - Dezvoltarea unui sistem de formare inițială și perfecționare continuă în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru profesioniștii care interacționează cu copii din sistem , prin:

 -îmbunătățirea tehnicilor de intervenție în situații de criză;

 -îmbunătățirea abilităților de comunicare cu benficiarii, prin programe structurate de formare;

-dezvoltarea, înțelegerea și aplicarea corectă a procedurilor specifice

serviciilor rezidențiale;

-programe de formare specifice, conform nevoilor identificate, pentru abordarea problematicii copiilor cu nevoi speciale;

-alocarea unei sume pentru formare profesională la nivel județean din bugetul DGASPC Mureș;

-identificarea și accesarea continuă de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea resurselor umane.

 

Motivul aprobării: încheierea unor noi parteneriate cu Fundația «Hope and Homes For Children Romania».

 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș proiectul de hotărâre prezenta.

 

           

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

Dr. SCHMIDT LORÁND

 

 

 

hppscan2