R O M Â N I A
     JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                PROIECT

 

 

HOTĂRÂREA NR.
din ..........................2010

 

privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în urma  înființării

Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Călugăreni, Centrului de îngrijire și asistență Căpușul de Câmpie, Centrului de îngrijire și asistență Glodeni, Centrului de îngrijire și asistență Reghin, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Reghin, Centrului de îngrijire și asistență Lunca Mureșului și Centrului de îngrijire și asistență Sighișoara ca structuri cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

 

Consiliul Județean Mureș

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8818 din 21.04..2010., Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr. 10 din 17.11.2009.  precum și avizele Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap și comisiilor de specialitate,

Văzând hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.     , nr.       ,nr.         , nr.         , nr.          , nr.          , nr.         , nr.         din data de

În temeiul art. 91 alin 1 lit.d coroborat cu alin.5 lit.a pct.2  precum și alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În baza art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

            Art.1. Începând cu data de 01 iulie 2010, se reorganizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în urma înființării Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Călugăreni, Centrului de îngrijire și asistență Căpușul de Câmpie, Centrului de îngrijire și asistență Glodeni, Centrului de îngrijire și asistență Reghin, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Reghin, Centrului de îngrijire și asistență Lunca Mureșului și Centrului de îngrijire și asistență Sighișoara ca structuri cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform anexelor nr. 1  și  2.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform anexei nr.3.

Art.4.  Anexele nr. 1, 2 și 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

            Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.

   

PREȘEDINTE,

       Lokodi Edita Emőke                                                                                                                                                                                                                                          Avizat pentru legalitate  

                             SECRETAR,

                                                                                                          Aurelian Paul Cosma

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 

logo_dgaspc_grey

540081, Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

 

 

                                                                                                        Nr.8818/21.IV.2010

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în urma  înființăriiCentrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Călugăreni, Centrului de îngrijire și asistență Căpușul de Câmpie, Centrului de îngrijire și asistență Glodeni, Centrului de îngrijire și asistență Reghin, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Reghin, Centrului de îngrijire și asistență Lunca Mureșului și Centrului de îngrijire și asistență Sighișoara ca structuri cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

 

 

Potrivit hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr.     , nr.       , nr.         , nr.         , nr.          , nr.                                 ,       nr.       , nr.         din data de                       prin care s-au aprobat  înființarea/reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Călugăreni, Centrului de îngrijire și asistență Căpușul de Câmpie, Centrului de îngrijire și asistență Glodeni, Centrului de îngrijire și asistență Reghin, Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Reghin, Centrului de îngrijire și asistență Lunca Mureșului și Centrului de îngrijire și asistență Sighișoara,

La solicitarea din partea Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Reghin în vederea suplimentării personalului din acest centru cu un post de referent, se propune suplimentarea numărului de personal, prin transformarea unui post vacant de muncitor din cadrul Serviciului administrativ, PSI și Protecția muncii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în post de referent IA și mutarea acestuia în cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Reghin.

Prin acestă reorganizare, implicit se modifică Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare și Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

      Schmidt Lorand

                       

 

hppscan1