R O M Â N I A
     JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                PROIECT

 

HOTĂRÂREA NR.
din ..........................2010

 

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara

 ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

Consiliul Județean Mureș

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8812 din 21.04.2010., Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr. 2 din 17.11.2009. precum și avizele Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap și  comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G.nr.539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin (1) lit.”d”, coroborat cu alin.(5) lit.”a” pct.2  precum și alin.(2), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

hotărăște:

 

            Art.1. Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara se înființează începând cu data de 01 iulie 2010, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

       Datele de identificare a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcții al centrului, conform anexelor nr. 3 și 4.

Art.4. Se aprobă componența Consiliului consultativ al centrului, conform anexei nr. 5.

Art.5. Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara este

cel aprobat potrivit anexei nr.2/40 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010
            Art.6. Anexele nr. 1-5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Consiliului consultativ și intră în vigoare la data de 01 iulie 2010.

   

    PREȘEDINTE,

Lokodi Edita Emőke                                                                                                                                                                                                                                Avizat pentru legalitate

                             SECRETAR,

                                                                                                       Aurelian Paul Cosma

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 

540081, Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

 

Nr.8812/21.IV.2010

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

 

            Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,  se înființează Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Mureș, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

            Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat, conform Regulamentului - cadru de organizare și funcționare, aprobat prin H.G. nr. 539/2005 modificată prin H.G. nr. 1007/2005 și cuprinde principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, atribuțiile personalului care își desfășoară activitatea în centrul respectiv, precum și obligațiile și drepturile beneficiarilor.

             Conducerea centrului va fi asigurată, potrivit prevederilor Regulamentului cadru de organizare si funcționare de către un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai autorităților administrației publice județene și locale, ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali. Consiliul consultativ este compus din 7 membri, conform structurii menționate la art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare.

            Bugetul de venituri și cheltuieli a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, face parte integrantă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar directorul acestuia va fi ordonator terțiar de credite.

            Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, a fost stabilit de către conducerea Centrului împreună cu DGASPC Mureș statul de funcții și organigrama centrului.

            Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre prezentat.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Schmidt Lorand

 

                                                                   

 

                                                         

Anexa nr. 1.  la  H.C.J.M. nr. ____/_____2010

 

 

 

Date de identificare ale  Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara

 

Denumirea unității:

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SIGHIȘOARA

 

Conducerea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara:

 

Director :  Ana Ioan           

 

Contabil șef :  Coldea Ioan

 

Adresa centrului: municipiul Sighișoara, str. 1 Mai nr.5

 

Telefon/fax: 0265/771901

 

E-mail: cia_sighisoara@yahoo.com       

 

Cod fiscal:

 

 

 

 

 Anexa  nr. 5. la Hot. C.J.M. nr._____/________2010

 

 

 

Tabel nominal cuprinzând  membrii Consiliului Consultativ din cadrul

Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara

 

 

 

Nume și prenume

Funcția

Gyorfi Maria

consilier, Consiliul Județean Mureș

Lițiu Maria 

Inspector, DGASPC Mureș

           Henț Ioana

Reprezentant ai beneficiarilor din Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara

Boldijar Adalbert

Reprezentant ai beneficiarilor din Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara

Bădău Doina

Șef serviciu ,  Primăria Municipiului Sighișoara

Korban Mioara

președinte Asociația „White-Rose-Ro” Sighișoara

Cerlinca Cornel

membru al Asociației „Club Lions” Sighișoara