R O M Â N I A
     JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                PROIECT

 

 

 

HOTĂRÂREA   NR.
din ..........................2010

 

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin

ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

 

Consiliul Județean Mureș

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8817 din 21.04.2010, Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr.7 din 17.11.2009.  precum și avizele Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap și comisiilor de specialitate,

 Văzând prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G.nr.539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin (1), lit.”d” coroborat cu alin.(5), lit.”a”,  pct.2  precum și alin.(2),  lit.” c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În baza art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

hotărăște:

 

      Art.1.  Se înființează începând cu data de 01 iulie 2010, Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Datele de identificare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a centrului, conform anexei nr.2.
Art.3.  Se aprobă organigrama și statul de funcții, conform anexelor nr.
3 și 4.

Art.4. Se aprobă componența Consiliului consultativ, conform anexei nr. 5.

Art.5. Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin este cel aprobat potrivit anexei nr.2/41 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010.
     Art.6. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Art.7. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Consiliului consultativ și intră în vigoare la data de 01 iulie 2010.

   

  

 PREȘEDINTE,                                                              Avizat pentru legalitate

  Lokodi Edita Emőke                                                                     SECRETAR,

                                                                                               Aurelian Paul Cosma

                                                                                                                                                                                                                                 

                       

                                                                                                      

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 

logo_dgaspc_grey

540081, Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

 

Nr.8817/21.IV.2010

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

 

            Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, se înființează Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

            În subordinea și coordonarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin va funcționa Centrul de Îngrijire și Asistenț㠓 Casa Sperantei” Reghin.

            Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat, cu luarea în considerare a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare, aprobat prin H.G. nr. 539/2005 modificată prin H.G. nr. 1007/2005 și cuprinde principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, atribuțiile personalului care își desfășoară activitatea în complexul  respectiv, precum și obligațiile și drepturile beneficiarilor.

             Conducerea centrului va fi asigurată, potrivit prevederilor Regulamentului cadru de organizare si funcționare de către un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai autorităților administrației publice județene și locale, ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali. Consiliul consultativ este compus din 7 membri, conform structurii menționate la art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare.
            Bugetul de venituri și cheltuieli a Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, face parte integrantă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar directorul centrului va fi ordonator terțiar de credite.

            Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, a fost stabilit  statul de funcții și organigrama centrului.

            Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre prezentat.

 

 

DIRECTOR GENERAL

       Schmidt Lorand

 

                                                                  

 

 

 Anexa nr. 1.  la  H.C.J.M. nr. ____/_____2010

 

 

 

Datele de identificare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin

 

Denumirea unității: Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin

 

Conducerea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin

 

Director: dr. BIRIȘ VIORICA 

 

Contabil:  ec. SABĂU MINODORA

 

Adresa centrului: mun. Reghin, str. Pandurilor, nr. 34

 

Telefon/fax: 0265/511899

 

E-mail: ciareghin@yahoo.com

 

Cod fiscal:

 

 

 

 

 

Anexa  nr. 5.  la Hot. C.J.M. nr._____/______2010

 

 

 

 

Tabel nominal cuprinzând  membrii Consiliului Consultativ din cadrul

Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin

 

 

 

 

 

Nume și prenume

Funcția

Tcaciuc Ioana

Șef serviciu, Consiliul Județean Mureș

Medrea Luminița

Inspector, DGASPC Mureș

Niomati Emil

Reprezentant al beneficiarilor din Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin

Cimpoacă Ion

Reprezentant al beneficiarilor din Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin

Răileanu Carmen

Șef serviciu, Asistență Socială Primăria Reghin

Sârbu Nastasia

Reprezentant Asociația Clepsidra

Trantea Sanda Dana

Reprezentant Asociația Provivere

 

 

 

 

hppscan1

 

 

 

 

 

 

hppscan12