tanacslogo1
 


          ROMÂNIA                                                           PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ                                                       

CONSILIUL JUDEȚEAN                                        

                                                         

                                    

 

          HOTĂRÂREA NR. ___

din 29 aprilie 2010

 

privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții ”Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș”

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.5825/23.IV.2010 a Direcției  Tehnice Drumuri,  Poduri Județene și Investiții  privind  însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții “Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș”, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.50/25.03.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.15/28.01.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș”, precum și avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

hotărăște:

 

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții “Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, județul Mureș”, prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabilește oferta de despăgubire de 4,00 Euro/mp pentru terenurile propuse exproprierii în vederea executării obiectivului de investiții prevăzut la art.1.
         Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Consiliului local al comunei Sînpaul, urmând a fi notificată și proprietarilor de terenuri propuse exproprierii în condițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, de către Direcția Tehnică Drumuri,  Poduri Județene și Investiții.

 

 

 

      PREȘEDINTE                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

                                                                                     SECRETAR

          Lokodi Edita Emőke                               

                                                                             Aurelian Paul Cosma             

                                                                      

                                                                                 

                                                                          

 

 

 

      ROMÂNIA

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 5825 /23.IV.2010

Dosar nr.VII. C/6

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții ”Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din

              localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul”

 

 

În cadrul proiectului „Sistem integrat de gestiune a deșeurilor la nivelul județului Mureș”, finanțabil în cadrul POS Mediu, axa 2, va fi realizat un depozit ecologic zonal pe amplasamentul aflat în proprietatea publică a județului, situat pe raza comunei Sânpaul la o distanță de aproximativ 3,0 km.

Având în vedere faptul că drumul de acces la amplasament nu face parte din categoria cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului, realizarea lui revine în sarcina beneficiarului proiectului, respectiv Consiliul Județean Mureș. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție, conform planului parcelar întocmit de către proiectantul SC UNGPRO SRL din Tîrgu Mureș,  în cadrul contractului de servicii de proiectare nr.17.703/23.12.2009 a rezultat că față de suprafața existentă a drumului de exploatare este necesar a fi expropriată o suprafață suplimentară de teren de aproximativ 16.407 mp, necesară extinderii circulației pe două benzi.

Conform Hotărârii nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, dosarul pentru cercetarea prealabilă trebuie să cuprindă și costurile legate de realizarea exproprierii. Aceste costuri pot fi estimate doar de către o persoană fizică sau juridică atestată în domeniu. În urma unei proceduri de achiziție publică s-a  încheiat contractul de servicii nr.5205/13.04.2010, având ca obiect evaluarea terenurilor care urmează a fi expropriate pentru realizarea acestui drum cu SC HAUSPROIECT SRL din Tîrgu Mureș.

Prin tema lucrării s-a solicitat ca evaluarea terenului să se realizeze prin cel puțin trei metode de evaluare care să respecte standardele de evaluare naționale și internaționale, urmând ca evaluatorul să stabilească prețul/mp al terenului, în lei și echivalent euro.

Din analiza valorilor obținute prin cele trei metode de calcul, ținând seama de caracteristicile terenurilor, de PUZ „Amplasare depozit de deșeuri clasa B și instalație de tratare mecano-biologică în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Mureș-comuna Sînpaul”, prin Raportul de evaluare s-a stabilit de către evaluator că valoarea de piață estimată pentru aceste terenuri este de 4 Euro/mp (cu TVA inclus).

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ofertele de despăgubire stabilite în Raportul de evaluare mai sus amintit vor fi

notificate proprietarilor de terenuri propuse exproprierii.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții “Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș” și a prețului de 4 Euro/mp (cu TVA inclus), conform Raportului de evaluare mai sus menționat.

 

                      

   VICEPREȘEDINTE                                          DIRECTOR

 

                        Cristian Chirteș                                   ing. Márton Katalin

 

 

                              

Întocmit: ing. Pătran Carmen

              ing. Oarga Marieta

Ex: 2

 

 

pct 2 Depozit zonal 1.jpg

 

 

 

pct 2 Depozit zonal 2.jpg