R O M Â N I A
     JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                PROIECT

 

 

HOTĂRÂREA  NR.
din ..........................201
0

 

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni

cu personalitate juridică,  în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

Consiliul Județean Mureș

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8814 din 21.04.2010., Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr.4 din 17.11.2009.  precum și avizele Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap și comisiilor de specialitate,

 Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G.nr.539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 91 alin (1) lit.”d” coroborat cu alin.(5) lit.”a” pct.2  precum și alin.(2) lit.” c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

            Art.1. Se înființează, începând cu data de 01 iulie  2010, Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni  ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

         Datele de identificare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, conform anexelor nr. 3 și 4.

Art.4. Se aprobă componența Consiliului consultativ al Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, conform anexei nr. 5.

Art.5. Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni este cel aprobat

 potrivit anexei nr.2/39 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010.

Art.6. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Consiliului consultativ și intră în vigoare la data de 01 iulie 2010.

     

 

    PREȘEDINTE,

Lokodi Edita Emőke                                                                                                                                                                                                                                    Avizat pentru legalitate

                             SECRETAR,

                                                                                                         Aurelian Paul Cosma

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 

540081, Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

 

Nr.8814/21.IV.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

 

            Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, se înființează Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

În subordinea și coordonarea Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni va funcționa Centrul Integrare prin Terapie Ocupațională Glodeni.

Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat, cu luarea în considerare a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare, aprobat prin H.G. nr. 539/2005 modificată prin H.G. nr. 1007/2005 și cuprinde principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, atribuțiile personalului care își desfășoară activitatea în centrul respectiv, precum și obligațiile și drepturile beneficiarilor.  

             Conducerea centrului va fi asigurată, potrivit prevederilor Regulamentului cadru de organizare si funcționare de către un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai autorităților administrației publice județene și locale, ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali. Consiliul consultativ este compus din 7 membri, conform structurii menționate la art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare.

            Bugetul de venituri și cheltuieli a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, face parte integrantă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar directorul centrului va fi ordonator terțiar de credite.

            Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, a fost stabilit statul de funcții și organigrama centrului.

            Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre prezentat.

 

DIRECTOR GENERAL,

Schmidt Lorand

 

 

 

                                                                   

 Anexa nr. 1.  la  H.C.J.M. nr. ____/____2010

 

 

 

Datele de identificare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni:

 

Denumirea unității : Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni

 

Conducerea centrului:

 

Director :dr. BEREKMERI MARIA

 

Contabil :VACANT

 

Adresa : comuna Glodeni, str. Principală, nr. 369

 

Telefon/fax : 0265- 338257, 0265-338197

 

E-mail : bemari@k.ro, bemari_62@yahoo.com

 

Cod fiscal :

 

 

 

 

Anexa  nr. 5.  la Hot. C.J.M. nr._____/_____2010

 

 

 

Tabel nominal cuprinzând  membrii  consiliului consultativ din cadrul

Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni

 

 

 

 

 

Nume și prenume

Funcția

Moldovan Cristina

Consilier, Consiliul Județean Mureș

Jakab Imola

Consilier, DGASPC Mureș

Motrea Aurelia

Reprezentantă ai beneficiarilor din  Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni

Cristurean Maria

Reprezentantă ai beneficiarilor din  Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni

Kiss Kinga

Responsabil asistenta sociala, Consiliul local Glodeni

Gorog Ileana

 Fundația Oasis

Petho Maria

Fundația Mâini Dibace