R O M Â N I A
     JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN                                           PROIECT

 

HOTĂRÂREA NR.
din ..........................201
0

 

 

privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

 

Consiliul Județean Mureș

Având în vedere Expunerea de motive nr.8809 din 21.04.2010., Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr.8 din 17.11.2009.  precum și avizele Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap și comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G.nr.539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 91 alin (1), lit.”d”, coroborat cu alin.(5) lit.”a” pct.2  precum și alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În baza art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

 

            Art.1. Se înființează Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin începând cu data de 01 iulie 2010, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Datele de identificare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcții al centrului, conform anexelor nr. 3 și 4.

Art.4. Se aprobă componența Consiliului consultativ al centrului, conform anexei nr. 5.

Art.5. Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare

Neuropsihiatrică Reghin este cel aprobat potrivit anexei nr.2/43 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010

Art.6. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Consiliului consultativ și intră în vigoare la data de 01 iulie 2010.

   

PREȘEDINTE,

       Lokodi Edita Emőke                                                                                                                                                                                                                           Avizat pentru legalitate

                             SECRETAR,

                                                                                                        Aurelian Paul Cosma

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 

540081, Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

 

Nr.8809/21.IV.2010

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

 

            Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și ca efect al închiderii Centrului de Plasament nr.8 Reghin se înființează Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Necesitatea înființării unui nou serviciu social tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap, se datorează numărului mare de beneficiari de acest tip care se află în sistemul de protecție a copilului nefiind locuri libere în centrele existente pentru persoane cu handicap adulți și faptului că Centrul de plasament Reghin se închide cu aceeași dată. Astfel pentru înființarea noului centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică se va folosi patrimoniul rămas în urma închiderii Centrului de plasament Reghin,  păstrându-se personalul corespunzător pentru noul centru.

            Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat, conform Regulamentului - cadru de organizare și funcționare, aprobat prin H.G. nr. 539/2005 modificată prin H.G. nr. 1007/2005 și cuprinde principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, atribuțiile personalului care își desfășoară activitatea în centrul respectiv, precum și obligațiile și drepturile beneficiarilor.

             Conducerea centrului va fi asigurată, potrivit prevederilor Regulamentului cadru de organizare si funcționare de către un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai autorităților administrației publice județene și locale, ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali. Consiliul consultativ este compus din 7 membri, conform structurii menționate la art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare.
            Bugetul de venituri și cheltuieli a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin face parte integrantă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar directorul acestuia va fi ordonator terțiar de credite.

            Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin a fost stabilit de către conducerea Centrului împreună cu DGASPC Mureș statul de funcții și organigrama centrului.

            Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre prezentat.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Schmidt Lorand

 

 

                                                                 

                                                         

 

 

Anexa nr. 1.  la  H.C.J.M. nr. ____/____2010

 

 

 

Date de identificare ale Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  REGHIN

 

 

 

Denumirea unității: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică REGHIN

 

 

Conducerea CRRN  Reghin:

 

Șef centru: ps. Petruț Dorin

 

Contabil șef: ec. Porojan Alina Melania

 

Adresa centrului: Municipiul Reghin, str. Castelului nr.12, județul Mureș

 

Telefon/fax: 0265/513656

 

E-mail:

 

Cod fiscal: 13421192

 

 

 

 

 Anexa  Nr. 5.  la Hot. C.J.M. nr._____/_____2010

 

 

Tabel nominal cuprinzând  membrii Consiliului Consultativ din cadrul

Centrului de   Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin

 

 

 

 

 

Nume și prenume

Funcția

Belean Adrian

Consilier, Consiliul Județean Mureș

Urcan Sabina

Inspector,  DGASPC Mureș

Schuller Peter

Reprezentant ONG partener

Lupea Gheorghe

Reprezentant ONG partener

Fodor Iosif

Reprezentant beneficiari CRRN Reghin

Incze Zsolt Arpad

Reprezentant beneficiari CRRN Reghin

Precup Maria

 Viceprimar  Primăria Reghin