R O M Â N I A
     JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                PROIECT

 

HOTĂRÂREA NR.
din 29 aprilie 201
0

 

privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

Consiliul Județean Mureș

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8811 din 21.04.2010., Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr. 5 din 17.11.2009.  precum și avizele Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap și comisiilor de specialitate,

 Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G.nr.539/2005, pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin 1 lit.d coroborat cu alin.5 lit.a pct.2  precum și alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În baza art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

            Art.1. Se înființează, începând cu data de 01 iulie 2010, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Datele de identificare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Art.2.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, conform anexei nr.2.

Art.3.  Se aprobă organigrama și statul de funcții a centrului, conform anexelor nr. 3 și 4.

Art.4.  Se aprobă componența Consiliului consultativ al centrului, conform anexei nr. 5.

Art.5.  Bugetul de venituri și cheltuieli al Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești

este cel aprobat potrivit anexei nr.2/36 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010.

Art.6.  Anexele nr. 1- 5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

            Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Consiliului consultativ și intră în vigoare la data de 1 iulie 2010. 

   

PREȘEDINTE,                                                                       Avizat pentru legalitate

        Lokodi Edita Emőke                                                                         SECRETAR,

                                                                                                             Aurelian Paul Cosma

 

                                                                                                                                                                    

                       

                                                                                               

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 

logo_dgaspc_grey

540081, Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561,

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro

 

Nr.8811/21.IV.2010

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind înființarea Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, se înființează Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică,  în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat, conform Regulamentului - cadru de organizare și funcționare, aprobat prin H.G. nr. 539/2005 modificată prin H.G. nr. 1007/2005 și cuprinde principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, atribuțiile personalului care își desfășoară activitatea în centrul respectiv, precum și drepturile și obligațiile beneficiarilor.

             Conducerea centrului va fi asigurată, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si funcționare de către un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai autorităților administrației publice județene și locale, ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali. Consiliul consultativ este compus din 7 membri, conform structurii menționate la art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare.

            Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești face parte integrantă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar directorul centrului va fi ordonator terțiar de credite.

            Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești a fost stabilit  statul de funcții și organigrama centrului.

            Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș, proiectul de hotărâre prezentat.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

Schmidt Lorand

 

                       

 

Anexa nr. 1.  la  H.C.J.M. nr. ____/____2010

 

 

 

Date de identificare ale Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești

 

 

Denumirea unității: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești

 

Conducerea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești:

 

Director : dr. POKORNY VASILE

 

Contabil Șef : ec. RUSU LAURA ORIȚA

 

Adresa: Brâncovenești, str. Castelului nr. 215

 

Telefon/fax: 0265-550011

 

Email: crrnbrinco@yahoo.com

 

Cod fiscal:

 

 

 

 

 

 

Anexa  nr. 5.  la Hot. C.J.M. nr._____/_____2010

 

 

 

 

 

Tabel nominal cuprinzând  membrii Consiliului Consultativ din cadrul

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești

 

 

 

 

Nume și prenume

Funcția

Lako Katalin

consilier, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Vaida Gabriela

consilier, Consiliul Județean Mureș

Jucan Rodica

Reprezentantă a beneficiarilor din CRRN Brâncovenești

Firțos Ana

reprezentantă a beneficiarilor din CRRN Brâncovenești

Ördög Ferencz

primar al comunei Brîncovenești

Pethö Maria

președinte Fundația „Mâini Dibace”

Bethlen Aniko

președinte Fundația „Bethlen”

 

 

 

 

 

 

 

hppscan4

 

 

 

 

 

 

hppscan42