ROMÂNIA                                                                                          

    JUDEȚUL MUREȘ                                                             PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

                                                                                                    HOTĂRÂREA NR.______

din 25 februarie 2010

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului

de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Mureș

 

 

          Consiliul Județean Mureș,

          Văzând Expunerea de motive nr.2702 din 24.II.2010 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Agricole Județene Mureș,

          Conform prevederilor art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă,

          În conformitate cu prevederile art.22, alin.(1), lit.”b” precum și cele ale art. 87 alin. (2) litera „e″, ale art. 92, alin.(1), alin.(2) litera „b″ și alin.(5) din Legea nr. 188/1999, republicată privind Statutul funcționarilor publici,

          Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 5/28 ianuarie 2010 pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Hotărârii Guvernului României nr.1609/2009,

În temeiul art.91 alin.(1), lit. „a” și alin.(2), lit.”b”și „c” precum și ale art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

 

h o t ă r ă ș t e:

 

          Art.1. (1) Camera Agricolă Județeană Mureș se înființează ca instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în coordonarea metodologică a Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, prin reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Mureș.

                   (2) Sediul Camerei Agricole Județene  Mureș este în municipiul Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești nr.13, județul Mureș.

Art.2. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Camerei Agricole Județene Mureș, cu un număr de 30 de funcții publice, din care în anul 2010 sunt finanțate 26, conform anexelor 1- 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   (2) Ocuparea funcțiilor publice devenite vacante se poate face doar cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Județean Mureș.

Art.3. Cu data prezentei, contractele de management nr.2595/02.11.2009 și 2577/02.11.2009 încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnul Cotuțiu Ioan și respectiv doamna Gușatu Ileana, încetează de drept, prin reorganizarea serviciului public deconcentrat, în conformitate cu prevederile art.9, alin.(1), lit.”g” din actele mai sus amintite.

Art.4. Cu data de 1 martie 2010, doamna Gușatu Ileana se numește în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de director la Camera Agricolă Județeană Mureș, în condițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată privind Statutul funcționarilor publici, până la ocuparea acesteia prin concurs, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Art.5. Conducerea Camerei Agricole Județene va îndeplini toate procedurile legale referitoare la înregistrarea noii persoane juridice.

Art.6. Personalul fostului Oficiu Județean de Consultanță Agricolă se consideră transferat în interesul serviciului și va fi încadrat la Camera Agricolă Județeană Mureș, cel mai târziu la data de 1 martie 2010.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial al Județului, afișare pe site-ul www.cjmures.ro și publicare în presa locală, de executarea sa răspunzând directorul interimar al Camerei Agricole Județene Mureș.

 

 

 

 

                 PREȘEDINTE

                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                        Lokodi Edita Emöke                                        SECRETAR,

 

                                                                                     Aurelian Paul Cosma                                                                               

 

 

EP/2.ex.

           

 

 

 


ROMÂNIA

   JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 2702 din 23.II.2010

        

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a

regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Mureș

 

            În aplicarea prevederilor Hotărârea Guvernului României nr.1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, Consiliul Județean Mureș a adoptat Hotărârea nr.5/28.01.2010 pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor actului normativ mai sus amintit.

Conform art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.5/2010 în termen de 30 de zile de la data adoptării acestei hotărâri se va supune spre aprobare proiectul de hotărâre de aprobare a organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al acestei instituții, în funcție de nivelul de suficiență al subvențiilor alocate de la bugetul de stat, de necesitățile fundamentate pe activități specifice și necesitățile concrete din acest domeniu.

La data încheierii protocolului de predare preluare, încheiat în scopul organizării Camerei Agricole Județene Mureș, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.1609/2009, ca instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, s-a constatat existența unui număr de 30 de posturi la predător – Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Mureș.

Încadrarea personalului la Camera Agricolă Județeană Mureș, în condițiile art.2, alin.(2) din Hotărârea Guvernului României nr.1609/2009 se face în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, după aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș.

În aplicarea prevederilor art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.5/28.01.2010 s-au analizat atribuțiile, situația personalului, activitățile concrete și necesitățile din acest domeniu în vederea stabilirii numărului de personal necesar, a structurii organizatorice și a statului de funcții, în funcție de nivelul asigurării surselor de finanțare, respectiv cu încadrarea în alocația bugetară pentru acest an, având în vederea subvenția de la bugetul de stat în sumă de 1.110.000 lei, constatându-se următoarele:

·         28 din cele 30 de posturi existente în statul de funcții al Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Mureș sunt funcții publice, raporturile de muncă  fiind reglementate de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·         Funcțiile de director coordonator și director coordonator adjunct sunt exercitate în baza unor contracte de management (încheiate pe o perioadă de 4 ani, sub nr.2595/02.11.2009, respectiv 2577/02.11.2009) și nu se mai regăsesc în noua structură propusă spre aprobare, acestea fiind specifice serviciilor publice deconcentrate. Prin urmare, aceste contracte de management încetează de drept. Mai mult, temeiul legal al acestor funcții – art.IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.105/2009 a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr.1629/2009;  

·         Din totalul de 30 de posturi

Ø pentru 3 funcții publice sunt suspendate raporturile de serviciu, fiind vacante temporar;

Ø cu data de 31.03.2010 raportul de serviciu al unui funcționar public încetează de drept la îndeplinirea condițiilor de vârstă standard și a stagiului de cotizare pentru pensionare pentru limită de vârstă;

Ø datorită specificului activității mare parte dintre funcționarii publici  și-au desfășurat activitate în condiții deosebite de muncă, putând beneficia de reducerea vârstelor standard de pensionare pentru limită de vârstă.

Având în vedere aceste aspecte, se consideră oportună aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă a Județului Mureș, cu un număr de 30 de funcții publice, din care 26 vor fi finanțate în anul 2010.

În conformitate cu prevederile art.22, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, proiectele de acte normative privind funcția publică și funcționarii publici se avizează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Totodată, pentru încadrarea în actualele restricții bugetare, funcțiile publice care vor deveni vacante se blochează iar o eventuală ocuparea a acestor funcții publice se va face doar cu acordul prealabil al conducerii executive a Consiliului Județean Mureș.

În ceea ce privește conducerea instituției, prin organigramă și statul de funcții sunt propuse două funcții publice de conducere – director și respectiv șef serviciu. Ocuparea  funcției publice de director se va face prin concurs conform prevederilor Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici. Până la organizarea concursului de ocupare a funcției publice de director, în temeiul prevederilor art. 92 aliniatul (2) litera „b″ din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere se realizează prin promovarea temporară a unui funcționar public, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea acestei funcții și nu are în cazierul administrativ sancțiuni disciplinare neradiate.

Având în vedere cele de mai sus,  se supune spre aprobare  proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Mureș

 

 

 

                    PREȘEDINTE,

                                                                                                     VĂZUT,

                           Lokodi Edita Emoke                                      VICEPREȘEDINTE

                                                                   Szabo Árpád

 

 

EP/2.ex.