ROMÂNIA                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ                                                                    PROIECT CONSILIUL JUDEȚEAN

 

HOTĂRÂREA NR._____

        din 25 februarie 2010

privind reorganizarea prin absorbție a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș

          Consiliul Județean Mureș,

          Văzând expunerea de motive nr.         /2010 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind reorganizarea prin absorbție a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș,

          Având în vedere prevederile Legii nr.311/2003  - Legea muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G nr.118/2006 privind înființarea,  organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007,

          În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. „a”, alin.2 lit. „b”, „c” și ale art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e:

 

          Art.1. Se aprobă reorganizarea Muzeului Județean Mureș și a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș, în sensul comasării acestora, prin absorbția de către Muzeul Județean Mureș a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș.

          Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Mureș, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.3.  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin reorganizarea aprobată la articolul 1, se desființează Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș, ca instituție publică cu personalitate juridică, acesta devenind compartiment distinct în cadrul Muzeului Județean Mureș.

          Art.4. Personalul angajat la instituția care se desființează, va fi încadrat pe posturile aprobate în acest sens în structura organizatorică a Muzeului Județean Mureș.

          Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte administrative:

          -  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.46 din 19 iunie 2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș;

           - Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78 din 25 iunie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș.

          Art.6. Odată cu preluarea activității și personalului instituției publice care se desființează, Muzeul Județean Mureș va prelua și patrimoniul Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș, pe bază de protocol semnat între conducerile celor două instituții.

           Art.7. Muzeul Județean Mureș și Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PREȘEDINTE

                                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                 Lokodi Edita Emőke         

                      SECRETAR

      Aurelian Paul Cosma

Văzut:Șef serviciu Popa Elena

RD/2ex.

       ROMÂNIA

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Serviciul Resurse Umane

   Consilieri Președinte

Nr.______ din _______2010

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea prin absorbție a  Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș

          Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, având drept obiectiv fundamental cunoașterea, păstrarea și promovarea tradițiilor și valorilor culturii populare în contextul dezvoltării culturii naționale.

          Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș constituie banca de date și valori a culturii populare județene, creatoare a patrimoniului tradițional și funcționează drept centru științific și metodologic al activității de stimulare și valorificare a tradiției și creației populare.

          Obiectivele principale ale instituției sunt cercetarea, conservarea și promovarea tradiției, creației și culturii populare specifice zonei etnoculturale și dezvoltarea tradiției în contemporaneitate.

          În scopul sporirii eficienței activităților desfășurate și având în vedere cerințele actuale de raționalizare a numărului, structurii, activității și a personalului instituțiilor, indiferent de modul de finanțare, acolo unde activitatea unor instituții poate fi preluată de structuri similare ale altor instituții, se impune restructurarea, comasarea unor instituții din subordinea aceluiași ordonator de credite, prin preluarea activității de către o singură structură instituțională.

          Pe aceste considerente, se propune reorganizarea Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș, prin desființarea instituției publice, urmare a comasării prin absorbție și preluarea activității acesteia de către un compartiment nou înființat în cadrul Muzeului Județean Mureș.

          Acest lucru este justificat și prin faptul că, între obiectivele Muzeului Județean Mureș se regăsesc achiziționarea, conservarea, cercetarea și restaurarea obiectelor muzeale cu valoare etnografică.

         

 

          Prin Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2009, Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș i-au fost aprobate un număr de 10 posturi, care vor fi preluate în structura Muzeului Județean Mureș, personalul existent urmând a fi încadrat pe posturile echivalente.

          Pe bază de protocol semnat între conducerile celor două instituții, întregul patrimoniu al Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș va fi preluat de către Muzeul Județean Mureș.

          Având în vedere cele de mai sus se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind reorganizarea prin absorbție a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș.

         

 

 

PREȘEDINTE,

Lokodi Edita Emőke

                                                                                               

 

 

Văzut:Șef serviciu Popa Elena

RD/2 ex.

 

 

 

 

 

 

          Anexa 1

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

 MUZEULUI JUDEȚEAN MUREȘ

 

 

CAPITOLUL I

 

Dispoziții generale

 

 

        Art.1 Muzeul Județean Mureș este instituție publică de cultură și cercetare științifică, cu personalitate juridică, cu sigiliu și firmă proprie, cu sediul în municipiul Târgu-Mureș, str. Mărăști nr.8A. Are ca obiect de activitate achiziționarea, conservarea, cercetarea, restaurarea, comunicarea și expunerea mărturiilor materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător, în scopul cunoașterii, educării și recreerii (conform Legii muzeelor 311/2003, completată și modificată prin Legea 12/2006 și a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil).

        Art.2 Muzeul Județean Mureș se află sub autoritatea administrației publice județene, Consiliul Județean Mureș având competența de înființare, organizare și dizolvare, în condițiile legii. Este organizat pe șapte secțiuni:

·        Secția de Arheologie - Târgu-Mureș, str. Avram Iancu nr.2,

·        Secția de Istorie - Târgu-Mureș, str. Mărăști nr.8A,

·        Secția de Artă - Târgu-Mureș, str. Enescu nr.2,

·        Secția de Științele Naturii - Târgu-Mureș, str. Horea nr.24,

·        Secția de Etnografie și Artă Populară - Târgu-Mureș, Piața Trandafirilor nr.11,

·        Laborator de Conservare și restaurare - Târgu-Mureș, str. Mărăști nr.8A.

·        Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare – Târgu Mureș, str. Mărăști nr.8

      Art.3 Finanțarea cheltuielilor de funcționare și de capital se asigură din alocații bugetare și venituri extrabugetare.

      Art.4 În activitatea sa, Muzeul Județean Mureș asigură respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, consacrate de Constituția României și de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, în ceea ce privește:

·        libertatea de expresie și de creație;

·        șanse egale și accesul liber la cultură;

·        participarea la viața culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;

·        libertatea conștiinței și a credințelor religioase.

Art.5  Muzeul Județean Mureș asigură accesul publicului în expozițiile de bază și temporare conform programului, diferențiat pe sezoane și pe secțiuni, oferind informații calificate referitoare la obiectele aflate în expoziții:

 

Secțiile de Arheologie, Istorie și Artă:

·        Program de vară:8-18

·        Program de iarnă: 8-16 (marți-vineri), 9-14 (sâmbătă), 9-13 (duminică)

Secțiile de Științele Naturii și Etnografie - Artă Populară:

·        Marți-vineri:8-16

·        Sâmbătă:9-14

·        Duminică:9-13

 

 

 

CAPITOLUL II.

 

Principiile, funcțiile și activitățile specifice Muzeului Județean Mureș

 

Art.6 Muzeul Județean Mureș își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale :

·        Cultura și libertățile culturale reprezintă un element esențial al dezvoltării umane;

·        Creativitatea culturală este sursa progresului uman;

·        Principiul identității culturale potrivit căruia se asigură protejarea și punerea în valoare a moștenirii culturale și promovarea în circuitul național și internațional a valorilor materiale și spirituale ale comunității umane pe care o reprezintă;

·        Principiul nediscriminării, care asigură accesul, reprezentarea și participarea egală a tuturor cetățenilor comunității la cultură și educație permanentă, indiferent de rasă, naționalitate, vârstă, sex, religie.

Art.7  Muzeul Județean Mureș desfășoară următoarele tipuri de activități, conform legii:

·        Cercetare fundamentală și aplicată, conform planurilor anuale și de perspectivă, pentru cunoașterea valorilor culturale și spirituale ale județului Mureș;

·        Documentare în vederea depistării și după caz a achiziționării de obiecte și mărturii legate de istorie, artă și viață tradițională, ca expresie a evoluției comunităților umane de-a lungul timpului;

·        Înregistrarea și fișarea științifică a bunurilor culturale mobile și imobile în registre de inventar general cu caracter unic și secret, precum și în registre de colecții;

·        Conservarea și restaurarea bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea muzeului în scopul menținerii stării de sănătate a acestora și al recuperării unor obiecte parțial distruse datorită vechimii sau acțiunii altor factori;

·        Punerea în valoare a patrimoniului muzeal (istoric, artistic, etnografic etc.), în cadrul unor programe cultural-educative complexe (expoziții permanente, temporare, manifestări științifice, culturale etc.) pentru cultivarea sentimentului patriotic față de istoria națională și tradițiile etno-culturale.

Art.8 Activitățile desfășurate de Muzeul Județean Mureș au drept scop:

·        Creșterea gradului de acces și participare la actul cultural;

·        Promovarea diversității și prezervarea identităților culturale;

·        Promovarea multiculturalismului;

·        Susținerea circulației operelor și al creațiilor, promovarea dialogului intercultural și a creației culturale în circuitul mondial de valori;

·        Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;

·        Antrenarea publicului în activitatea de cunoaștere, ocrotire și întreținere a ceea ce reprezintă patrimoniu cultural național.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III.

 

Patrimoniul muzeal

 

Art.9  Patrimoniul reprezintă totalitatea bunurilor, a drepturilor și obligațiilor cu valoare patrimonială care aparțin muzeului.

Art.10 Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea și gestiunea Muzeului Județean Mureș fac parte din domeniul public al județului Mureș și sunt transmise  muzeului prin hotărâre a Consiliului Județean.

Art.11  Pot face obiectivul unui patrimoniu muzeal, conform legii:

a)    Bunurile clasate în patrimoniu cultural național mobil de valoare excepțională, istorică, arheologică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică reprezentând mărturii materiale și spirituale ale evoluției comunității umane, ale mediului înconjurător și ale potențialului creator uman;

b)   Bunurile imobiliare de valoare excepțională, istorică, arheologică, etnografică, artistică, documentară, științifică și tehnică;

c)    Siturile și rezervațiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic și arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naționale, precum și construcțiile aferente;

d)   Alte bunuri care au rol documentar, educativ, ilustrativ și care pot fi folosite în cadrul expozițiilor și altor manifestări muzeale.

Informațiile privind înscrisurile oficiale ( evidențele din registrele generale de inventar și de colecții, în mod deosebit înscrisurile privind bunurile din categoria „tezaur”) au un caracter confidențial.

Art.12  Proprietarul și titularul de alte drepturi reale asupra muzeului are, potrivit Codului Civil și Legii muzeelor nr.311/2003, următoarele obligații:

a)    Să asigure integritatea, securitatea, conservarea și restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural național mobil, care fac obiectul patrimoniului muzeal;

b)   Să realizeze evidența și după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;

c)    Să pună în valoare patrimoniul muzeal;

d)   Să asigure și să garanteze accesul publicului și al specialiștilor la bunurile care asigură patrimoniul muzeal;

e)    Să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziție, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;

f)     Să prevină folosirea patrimoniului  muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute în reglementările legale în vigoare;

g)   Să asigure prevenirea, localizarea și stingerea incendiilor;

h)   Să asigure paza muzeului și dotarea cu sisteme de protecție eficiente;

i)     Să ia măsuri pentru prevenirea și diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat.

j)     Să încheie contracte de asigurare parțială sau integrală, pentru bunurile mobile și imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozițiilor legale în vigoare;

k)    Încheierea contractelor de asigurare pentru bunurile mobile și mobile clasate în patrimoniul cultural național se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur;

l)     Pentru acoperirea acestor obligații, autoritățile administrației publice locale, respectiv Consiliul Județean Mureș, prevăd în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur precum și a imobilelor clasate în categoriile A și B, potrivit legii.

 

 

CAPITOLUL IV

Atribuții, competențe, activități

 

 

Art.13 Muzeul Județean Mureș are următoarele atribuții și competențe:

a)    Colecționează, și organizează, conservă, restaurează și expune obiecte muzeale cu valoare științifică, istorică, etnografică, documentară și artistică;

b)   Realizează materiale de prezentare a bunurilor din colecțiile sale: cataloage, pliante, ilustrate; promovează metodologii tradiționale și moderne de comunicare a colecțiilor către alți beneficiari;

c)   Prin volumul Marisia și prin alte publicații de specialitate, din țară și străinătate pune în circuitul științific studii și cercetări având ca tematică valorificarea științifică a colecțiilor sau a unor aspecte de cultură materială și spirituală;

d)   Inițiază, organizează și participă la realizarea unor programe de promovare a cercetărilor științifice proprii, a realizărilor deosebite din domeniile cercetării științifice și tehnice, cultură, artă, învățământ, pentru aniversarea unor evenimente și personalități, pentru valorificarea tradițiilor și măiestriei populare din trecut și prezent

Art.14  Pentru realizarea atribuțiilor și competențelor, muzeul desfășoară următoarele activități:

a)   Urmărește îmbogățirea permanentă a colecțiilor prin achiziții, donații, cercetare și colectare din teren;

b)   Realizează evidența primară și științifică  a tuturor obiectelor intrate în patrimoniul său;

c)   Organizează cercetarea științifică a bunurilor din colecțiile sale și realizează cataloage și repertorii de colecție;

d)   Asigură conservarea, restaurarea, depozitarea, circuitul și valorificarea științifică și expozițională a bunurilor, conform normelor specifice;

e)   Organizează expoziții de bază, temporare și itinerante și asigură actualizarea periodică a expozițiilor de bază;

f)    Valorifică patrimoniul muzeal și rezultatele cercetării științifice prin sesiuni de comunicări, simpozioane, colocvii, ghidaje tematice, matinee și seri muzeale, prin realizarea de filme documentare, articole de prezentare în presa scrisă, audio și video, precum și prin alte forme.

Art.15  Muzeul asigură asistență de specialitate pentru alte muzee din județ, case memoriale, colecții sătești, colecții școlare, de cult ori particulare, privind normele de conservare și securitate a bunurilor de patrimoniu și realizează valorificarea științifică a obiectelor din colecțiile respective.

Art.16  Muzeul menține contactul permanent cu mediile de informare, cu societăți, fundații, organisme culturale, unități de învățământ, organisme și foruri internaționale pentru prezentarea și valorificarea patrimoniului.

Art.17  Muzeul poate organiza programe de studiu și practică pentru elevi, studenți, doctoranzi, tineri specialiști în formare sau profesori din țară sau din străinătate, prin colaborare cu unitățile de învățământ, cercetare și perfecționare a cadrelor interesate.

 

 

 

 

 

 

Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

 

 

Art.18  Centrul Județean de Conservare si Valorificare a Tradiției si Creației Populare  are drept obiectiv fundamental cunoașterea, păstrarea si promovarea tradițiilor si valorilor culturii populare in contextul dezvoltării culturii naționale.

Centrul Județean de Conservare si Valorificare a Tradiției si Creației Populare constituie banca de date si valori a culturii populare din fiecare județ in devenirea actuala, creatoare a patrimoniului tradițional si funcționează drept centru științific si metodologic al activității de stimulare si valorificare a tradiției si creației populare in viața culturala, in spiritul autenticității si sub semnul valorii.

Art. 19  În activitatea sa Centrul Județean de Conservare si Valorificare a Tradiției si Creației Populare se conduce după următoarele principii:

a) deplina libertate de exprimare a spiritului creator;

 b) recunoașterea rolului datinei in lumea culturii populare si întemeierea strategiei culturale pe tradiția populara;

c) fundamentarea științifică a oricărui demers cultural in acest domeniu;

d) profilul activității este in funcție de specificul etno- si socio-cultural local;

 e) inițiază, organizează sau participa la realizarea unor programe de valorificare a tradițiilor, de promovare a creației științifice si tehnice populare.

f) Recunoașterea in diversitate a culturii populare românești; respectarea dreptului minoritatilor de a-si păstra tradițiile si valorile etnice proprii.

Art.20  Obiectivele principale ale activității Centrul Județean de Conservare si Valorificare a Tradiției și Creației Populare sunt:

a) cercetarea tradiției si creației populare specifice zonei etnoculturale, in dinamica ei actuala;
b) conservarea traditiilor si valorilor perene ale culturii populare, apararea lor impotriva tendintelor de poluare si degradare;

c) dezvoltarea traditiei in contemporaneitate, valorificarea ei in viata culturala, stimularea procesului de creatie populara in toate genurile artistice;

 d) promovarea bunurilor culturii populare - traditionale sau contemporane, integrarea lor ca marca a identitatii etnoculturale, in circuitul international de valori.

 e)  perfectionarea metodologica a activitatii asezamintelor culturale in domeniul cunoasterii, pastrarii si valorificarii traditiei si creatiei populare;

Art.21  Pentru indeplinirea obiectivelor, Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare are urmatoarele competente si atributii:

 a) cerceteaza si evalueaza realitatea fenomenului culturii populare, investigând cu precadere dinamica actuala a traditiei si urmarind prioritar scopuri aplicative;

 b) colectioneaza si tezaurizeaza date si valori reprezentative pentru dezvoltarea actuala a traditiei populare, asigurând fundamentarea stiintifica a strategiei culturale in acest domeniu, avind competenta de a achizitiona bunuri culturale de profil, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;

 c) initiaza acte normative si masuri stimulative pentru consacrarea si apararea statutului creatorilor si performerilor traditiei populare, pentru protectia datinilor si valorilor impotriva agentilor poluanti;

 d) initiaza si realizeaza programe de valorificare culturala, stiintifica si artistica a traditiei si creatiei populare;

 e) asigura asistenta metodica de specialitate altor institutii culturale (camine culturale, case de cultura, scoli de arta, etc.), in activitatea de stimulare si valorificare a traditiei si creatiei populare, acorda aceeasi asistenta la cerere, societatilor si asociatiilor cultural-artistice;

 

f) asigura, la cerere, perfectionarea personalului de specialitate angajat in activitati de profil, contribuie la atestarea artistilor liber profesionisti si a artizanilor individuali;

 g) asigura, la cerere, institutiilor si altor organizatii interesate, consultatii si documentatii de specialitate in vederea selectarii, protejarii si promovarii valorilor autentice ale culturii populare;

Art.22  În conformitate cu protocoalele de colaborare ale Ministerului Culturii si ale Consiliului Judetean Mures, Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare colaboreaza cu alte institutii de profil, efectueaza schimb de informatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 Art.23  Activitatea Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare cuprinde:

 a) studii, culegeri si cercetari de teren;

 b) arhive stiintifice si colectii de arta;

 c) sesiuni, simpozioane, colocvii si alte actiuni de valorificare publică a rezultatelor cercetarii stiintifice;

 d) concursuri, expoziții, gale, tabere, saloane, târguri si alte acțiuni de stimulare a creativitații in toate genurile artei;

 e) festivaluri, sarbatori si alte manifestari de cultivare a talentelor in toate genurile artei;

 f) publicatii si lucrari de specialitate, monografii, culegeri, antologii si albume, precum si lucrari de repertoriu si metodologie pentru arta de amatori;

 g) nuclee proprii de viata culturala: asociatii si societati stiintifice, cu profil etnocultural, ansambluri si formatii artistice, cenacluri si cercuri de creatie etc.;

 h) studiouri metodice ale artei de amatori si cluburi de animatie culturala;

 i) cursuri, colocvii, consfatuiri, seminarii si alte actiuni metodice destinate pregatirii si perfectionarii personalului angajat in aceasta activitate; actiuni specifice de selectie, protectie si promovare a valorilor autentice ale creatiei populare, de combatere a tendintelor de poluare si degradare; schimburi culturale, stiintifice, artistice, profesionale si metodologice cu institutii similare din tara si strainatate, festivaluri interjudetene, nationale, internationale, manifestari organizate in cooperare, vizite si schimburi de delegatii, stagii reciproce de specializare.

Art.24  Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare poate da si lua cu imprumut, cu respectarea legislatiei speciale in materie, atât bunuri culturale, cât și alte categorii de bunuri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MUZEULUI JUDEȚEAN MUREȘ

 

Art.25(1) Muzeul Județean Mureș este organizat și funcționează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Județean Mureș și a Regulamentului de Ordine Interioară.

           (2) Activitatea Muzeului Județean Mureș este asigurată de către personalul de specialitate al instituției cu statut de angajat permanent sau de personal asociat. Personalul de specialitate al muzeului este format din muzeografi experți, cercetători științifici, conservatori, restauratori, bibliotecar, referenți, administrator, supraveghetoare de muzeu.

           (3) Personalul de specialitate care desfășoară activități specifice instituției este încadrat și salarizat conform legislației în vigoare, în funcție de pregătirea profesională.

           (4) Personalul de specialitate este format din specialiști cu studii superioare, medii și generale, ale căror funcții sunt stabilite potrivit statului de funcții.

           (5)Absolvenții instituțiilor de învățământ superior sau preuniversitar, încadrați în muzeu, vor urma cursuri de formare și atestare de muzeologie, conservare și restaurare prin Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură și prin alte forme instituționale.

           (6) Structura organizatorică a Muzeului Județean Mureș este următoarea:

1)   Conducere;

2)   Secția arheologie

3)   Secția istorie și pedagogie muzeală

4)   Secția științele naturii

5)   Secția etnografie și artă populară

6)   Secția artă

7)   Laborator conservare-restaurare

8)   Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

9)   Compartiment financiar-contabil, resurse umane, informatică și administrativ.

           (7) Organigrama Muzeului Județean Mureș, numărul de personal, statul de funcții și regulamentul de funcționare se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș, cu avizul comisiilor de specialitate.

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Conducerea

 

Art.26(1) Conducerea executivă este exercitată de către directorul-manager, angajat în urma unui concurs de proiecte de management, prin contract de management și de către un director adjunct, numit de director - manager, cu avizul Consiliului Județean Mureș.

           (2) Directorul – Managerul Muzeului Județean Mureș asigură conducerea operativă a muzeului și coordonează activitatea directorului adjunct, a contabilului șef, a șefiilor de secții și servicii.

           (3) Directorul – manager reprezintă muzeul în relațiile cu Consiliul Județean, cu Ministerul Culturii și cu terții.

           (4) Directorul- manager are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

a)   Angajează muzeul, prin semnătura sa, în relații cu terți, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

b)   Angajează, conform cerințelor și cu respectarea legislației în materie, personalul muzeului;

c)   Aprobă Regulamentul de ordine interioară și orice alte norme privind disciplina tehnică, economică, administrativă;

d)   Aprobă toate documentele financiar-contabile, care necesită semnătura sa;

e)   Răspunde în fața organului ierarhic superior pentru activitatea muzeului și pentru îndeplinirea programului propriu de management general al muzeului;

f)    Îndrumă, controlează și răspunde de ansamblul activităților științifice, educative, culturale și administrative, din cadrul muzeului;

g)   Asigură instruirea unui climat normal de lucru, în cadrul muzeului;

h)   Aprobă perfecționarea și specializarea personalului, prin participare la cursuri specifice;

i)    Aprobă eșalonarea concediilor legale ale salariaților;

j)    Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către organul ierarhic și răspunde pentru realizarea lor;

k)   Aprobă sau respinge cererea pentru dreptul la cumul de funcții, în alte instituții;

l)    Ia orice alte măsuri, pe care le consideră necesare pentru buna desfășurare a activității generale și specifice a fiecărui compartiment în parte, în limitele prevederilor legale în vigoare.

           (5) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul - manager emite decizii.

          (6) Directorul adjunct este numit de către director - manager, cu avizul Consiliului Județean Mureș și al Consiliului de Administrație;

           (7) Directorul adjunct este subordonat directorului - manager, pe care îl secondează în conducerea activității muzeului.

           (8) Directorul adjunct are următoarele atribuții și responsabilități:

Art.27(1) Contabilul șef este angajat de directorul - manager, în conformitate cu legislația în vigoare și este subordonat acestuia.

           (2) Contabilul șef are următoarele atribuții și responsabilități:

Art.28(1).Activitatea muzeului este coordonată de director - manager, Consiliul de Administrație și Consiliul Științific.

           (2) Consiliul de Administrație este organul deliberativ de conducere.

           (3) Consiliul de Administrație se întrunește lunar, în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație se consemnează într-un registru

           (4) Din Consiliul de administrație fac parte: directorul - manager, directorul  adjunct, contabilul șef și șefii de secție.

           (5) Președintele Consiliului de Administrație este directorul – manager al  instituției.

           (6) În cazul încălcării legii și a atribuțiilor, membrii Consiliului de Administrație răspund administrativ, civil și penal.

           (7) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

a)   Dezbate și avizează Planul anual de activitate și analizează Raportul anual de activitate;

b)   Analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul muzeului;

c)   Propune priorități în investiții, analizează modul de îndeplinire a Planului de investiții, a Planului de dotări generale și a celui de reparații capitale și curente;

d)   Analizează și propune măsuri de pază, securitate, protecție contra incendiilor, precum și orice alte măsuri de protejare a publicului și a  patrimoniului muzeului, în diverse situații specifice;

e)   Analizează și propune măsuri pentru protejarea personalului față de orice noxe la care acesta este supus în activitatea de muzeu;

f)    Avizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensare materială sau morală ori, după ca, sancționarea salariaților, pe baza rezultatelor individuale;

g)   Avizează orice propuneri, memorii sau alte materiale, primite din partea salariaților, care au legătură cu condițiile generale de administrație și funcționare a muzeului;

Art.29(1) Consiliul științific, este organismul de specialitate care asigură coordonarea activității științifice a muzeului. El este format din cercetători științifici și muzeografi din muzeu și alți specialiști din afara acestuia, cu preocupări în domeniu, care sunt numiți prin decizie, de către director - manager.

      (2) Consiliul științific este condus de un colectiv format din președinte, ales dintre specialiștii din cadrul muzeului, un vicepreședinte și un secretar.

     (3) Consiliul științific se întrunește în ședințe ordinare, o dată la două luni și ori de câte ori este nevoie.

      (4) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a)   Propune teme, programe și direcții de cercetare;

b)   Dezbate și avizează programele anuale și de perspectivă, de cercetare științifică ale muzeului;

c)   Controlează activitatea de cercetare științifică a personalului de specialitate din muzeu și a colaboratorilor;

d)   Analizează și avizează lucrările de cercetare elaborate de specialiștii muzeului și de către colaboratori, atât în cadrul programului de cercetare, cât și în cadrul unor contracte de colaborare;

e)   Avizează tematica și conținutul științific al tuturor manifestărilor științifice;

f)    Analizează și aprobă publicațiile științifice, elaborate sau coordonate de muzeu;

g)   Organizează sesiuni de comunicări și rapoarte, colocvii, simpozioane științifice în cadrul muzeului, inclusiv cu participarea altor specialiști;

h)   Stabilește și menține legătura cu forurile științifice din domeniu;

i)    Îndeplinește orice atribuții de natură să asigure buna desfășurare a activității de cercetare științifică, din cadrul muzeului.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX

Atribuțiile și responsabilitățile șefilor de secții

 

 

Art.30(1) Șefii de secție  sunt desemnați prin concurs, cu avizul Consiliului Județean Mureș și al Consiliului de Administrație, în conformitate cu legislația în vigoare și sunt subordonați conducerii instituției.

          (2) Șeful de secție are următoarele atribuții și responsabilități:

- întocmește planul și raportul anual de activitate al secției;

- coordonează,  îndrumă și controlează întreaga activitate a secției și răspunde de aceasta în fața conducerii muzeului;

- organizează și conduce activitatea de cercetare științifică din cadrul secției și, în același timp, desfășoară, în mod nemijlocit, munca de cercetare științifică, prin participarea la elaborarea lucrărilor incluse în planul de cercetare;

- se preocupă, în colaborare directă cu Consiliul științific, de valorificarea, prin publicații, a lucrărilor de cercetare și de realizare a materialelor de promovare, specifice muzeului;

- coordonează și răspunde de activitatea de îmbogățire a colecțiilor, de depozitarea, păstrarea și circulația bunurilor muzeale, cu respectarea normelor de conservare științifică;

- coordonează și răspunde de activitatea de evidență muzeală;

- coordonează și răspunde de valorificarea expozițională a patrimoniului, prin organizarea de expoziții permanente și temporare și de întocmire a documentației aferente;

- întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine și solicită, când este cazul, aprecierile Consiliului științific;

- propune conducerii instituției premierea sau, după caz, sancționarea personalului din subordine;

- urmărește folosirea judicioasă a bazei materiale a secției și face propuneri pentru îmbogățirea ei;

- urmărește buna funcționare a sistemului de pază, a sistemului antiefracție și P.S.I.;

 

 

- se preocupă de îmbunătățirea activității ș de asigurarea unor condiții optime de muncă;

- coordonează activitatea de pregătire și perfecționare a personalului și participă la realizarea programelor de pregătire;

- colaborează și informează conducerea instituției în legătură cu toate aspectele activității secției, luând măsuri, de comun acord, pentru rezolvarea sarcinilor acesteia.

 

CAPITOLUL IX

Personalul de specialitate

 

Art.31 Postul de muzeograf presupune studii superioare, aptitudini pedagogice și muzeografice.

          Postul de cercetător științific presupune studii doctorale și vechime în activitatea de cercetare conform Legii nr.319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

          Angajarea se face cu respectarea legislației în vigoare.

          Atribuțiile și responsabilitățile sunt conform fișei postului.

Art.32 Postul de șef secție conservare-restaurare presupune studii superioare.

Angajarea se face cu respectarea legislației în vigoare.

Atribuțiile și responsabilitățile sunt conform fișei postului.

 

CAPITOLUL X

Comisiile de specialitate

 

Art.33 Comisiile de specialitate sunt organizate de către Consiliul de Administrație și funcționează pe baza deciziilor emise de director - manager.

 

CAPITOLUL XI

Activitatea de conservare și restaurare

 

Art.34 Activitatea de conservare și restaurare este coordonată de șeful secției de conservare și restaurare în colaborare cu șefii de secții.

 

CAPITOLUL XII

Activitatea administrativă

 

Art.35 Activitatea administrativă, de întreținere și pază este realizată de echipa condusă de șeful serviciului administrativ, care se subordonează conducerii instituției.

Atribuțiile și responsabilitățile sunt prevăzute în fișa postului.

 

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziții finale

 

Art.36 Activitatea Muzeului Județean Mureș se desfășoară pe baza programului de activitate, aprobat de Consiliul științific și de Consiliul Județean Mureș. Anual se întocmește raportul de activitate, care se prezintă în adunarea generală a salariaților.

Art.37 Planul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de Consiliul Județean Mureș, iar răspunderea pentru executarea acestuia îi revine directorului - manager, în baza contractului de management.

Art.38 La prevederile actualului regulament se adaugă prevederi referitoare la disciplina muncii, care se regăsesc în Constituția României, Codul Muncii, Legea Muzeelor și colecțiilor publice nr.311/23 iulie 2003, Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, Regulamentul de Ordine Interioară, contractul individual de muncă, fișa postului, instrucțiuni de protecția muncii, instrucțiuni P.S.I., reguli de serviciu și norme diverse, decizii sau circulare ale conducerii.

Art.39 Orarul de funcționare a instituției și a expozițiilor se aprobă de Consiliul de administrație al muzeului. Programul poate fi adaptat în funcție de necesități.

Art.40 În cadrul Muzeului Județean Mureș, inventarierea generală a colecțiilor se execută între 3 și 8 ani, în funcție de numărul de obiecte, anual efectuându-se inventariere prin sondaj.

Art.41 Gestionarea colecțiilor, recuperarea pagubelor produse prin pierderi sau degradarea obiectelor din vina salariaților sau a vizitatorilor, se efectuează conform legii.

Art.42 Modificările la prezentul Regulament pot fi făcute numai pe baza hotărârii Consiliului Județean Mureș, în funcție de evoluția legislației, la propunerea Muzeului Județean Mureș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3

 MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

STAT DE FUNCȚII

 

Nr.

crt.

Funcția

 

Nr. posturi

1.    

Director - manager

1

2.    

Director adjunct

1

3.    

Șef secție

6

4.    

Șef birou

1

5.    

Șef atelier

1

6.    

Contabil șef

1

7.    

Cercetător științific

5

8.    

Muzeograf

22

9.    

Restaurator, conservator

13

10.                 

Designer

1

11.                 

Bibliotecar

1

12.                 

Supraveghetor muzeu

21

13.                 

Referent

4

14.                M

Maestru balet - dans

1

15.                 

Contabil

1

16.                 

Casier

1

17.                 

Secretar - dactilograf

1

18.                 

Paznic

3

19.                 

Muncitor

5

20.                 

Îngrijitor

1

21.                 

Șofer

2

 

TOTAL

93