ROMÂNIA                                                      PROIECT

     JUDEȚUL MUREȘ                

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

                                                                                                 

HOTĂRÂREA NR.______

                                            din ______________ 2005

 

privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației “Zona Metropolitană Tîrgu Mureș”

 

Consiliul Județean Mureș,

         Având în vedere expunerea de motive nr._____din_________2005 la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației “Zona Metropolitană  Tîrgu Mureș”

         În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, a dispozițiilor art.104, alin l, lit.c,j și r  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică lcală,

         În temeiul art.109 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Zona Metropolitană Tîrgu Mureș” alături de alte consilii locale, conform proiectelor actelor constitutive cuprinse în anexa 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Promovarea proiectelor pentru dezvoltarea obiectivului de importanță regional㠓Zona Metropolitană Tîrgu Mureș”, se  va realiza  pe bază de parteneriate ale asociaților, cofinanțări și alte surse.

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației “Zona Metropolitană Tîrgu Mureș”

Art.4. Serviciul Administrație Publică și Secretariat va comunica prezenta hotărâre Direcției Buget-Finanțe și Asistență Economică și Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                      

                                                                                 

        Lokodi Edita Emöke                                                                 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                                                                                               SECRETAR  GENERAL

                        

                                                                                                                                                                  Ioan Togănel

 

_____________________________________________________________________________________________________________      

    ROMÂNIA                                                   

     JUDEȚUL MUREȘ                

CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr._____/ __________ 2005

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației “Zona Metropolitană Tîrgu Mureș”
 

         În contextul reglementărilor privind amenajarea teritoriului, ca necesitate rezultând din tendințele contemporane în dezvoltarea spațială, statuate sau în curs de statuare, la nivel european, național, regional și județean, se apreciază ca oportună și necesară demararea acțiunilor de constituire a parteneriatelor voluntare ale comunităților locale și stabilirea relațiilor de colaborare privind armonizarea politicilor și programelor proprii de dezvoltare economică și social – culturală, pe zone și subzone ale județului nostru, pe principiul specificității din punct de vedere geografic, geomorfologic al resurselor naturale și umane, tradiționale și culturale.

În acest sens s-a identificat zona aferentă comunităților locale, ce cuprinde municipiul Tîrgu Mureș, orașul Ungheni și comunele Acățari,Ceuașu de Cîmpie, Corunca, Crăciunești, Cristești, Ernei, Gheorghe Doja, Livezeni, Pănet, Sîncraiu de Mureș, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpaul și Sîntana, ce întrunește majoritatea condițiilor favorabile constituirii unui Parteneriat pentru o dezvoltare Metropolitană.

Dezvoltarea în parteneriat a acestei zone, se configurează în jurul municipiului Tîrgu Mureș, ca pol al acestei structuri și presupune colaborarea și coordonarea pe multiple planuri, atât la nivel județean, cât și la nivelul comunităților locale, în scopuri comune, agreate, în dezvoltarea “Zonei Metropolitane Tîrgu Mureș”.

Având în vedere responsabilitățile și obligațiile implicării în asigurarea condițiilor și a dezvoltării armonioase a teritoriului și localităților județului nostru, implicit și al “Zonei Metropolitane Tîrgu Mureș”, propunem participarea Consiliului județean Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației “Zona Metropolitană Tîrgu Mureș”, alături de celelalte comunități locale, potrivit proiectului de hotărâre, anexat.

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                   

        Lokodi Edita Emöke                                                Ioan Togănel

 

 

 

Întocmit: Savu Mirela

Șef sercviciu: Iuliana-Elena Popa

Director: Viorel Iosib