ROMÂNIA

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA TEHNICĂ DRUMURI,

PODURI JUDEȚENE, INVESTIȚII

Nr.________/________.2005

 

 

 

 

Expunere de motive

 

privind clasarea ca drum comunal a  drumului vicinal  Drumul Szilomár (Szilomár- Utja) de pe teritoriul administrativ  al comunei Vărgata

 

 

 Drumul pietruit Drumul Szilomár face legătura între satul Mitrești din comuna Vărgata și terenurile agricole situate în Nord-Estul localității, respectiv DJ 135A (Miercurea Niraj – Eremitu) și zona de agrement Hanul Călărețul  (Lovasfogado).

Are o lungime totală de 1,440 km și se desfășoară aproximativ în paralel cu cursul pârâului Niraj. Din punct de vedere administrativ Drumul Szilomár se află în întregime pe teritoriul administrativ al comunei Vărgata și are o funcție dublă. Pe de o parte asigură accesul la terenurile agricole din zonă, iar pe de altă parte înlesnește accesul turiștilor spre zona de agrement  Hanul Călărețul (Lovas Fogado).

            Fiind amplasat într-un peisaj de o frumusețe deosebită, pe cursul de mijloc al pârâului Niraj, într-o zonă mai retrasă, la o distanță relativ mare de principalii factori poluanți ai județului, cu un acces facil spre stațiunea balneoclimaterică Sovata, în ultimii ani pe lângă ocupația de bază a localnicilor din zonă a început să se dezvolte și agroturismul.

            Pornind de la considerentul că dezvoltarea economică actuală și viitoare din domeniul agroturismului, susținută de dezvoltarea infrastructurii, se răsfrânge pozitiv asupra nivelului de viață a locuitorilor, Consiliul Local al comunei Vărgata a decis prin Hotărârea nr. 16/23.02.2005 trecerea drumului vicinal Drumul Szilomár în categoria drumurilor comunale.

            În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, propunerile de încadrare a drumurilor comunale  se face de către consiliile locale ale comunelor interesate, prin consiliile județene.

            Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

                                                                     ing. Bochiș Nicoleta

 

             VIZAT                                                           

  VICEPREȘEDINTE

 

  Alexandru P. Frătean

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

      

 
ROMÂNIA                                                            PROIECT                                    

         JUDEȚUL MUREȘ

       CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA  nr. ___

din ___ iunie  2005

privind propunerea de clasarea ca drum comunal a drumului vicinal  Drumul Szilomár

de pe teritoriul administrativ  al comunei Vărgata

 

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

 

         Având în vedere Expunerea de motive nr. ______ din __.0.6 2005 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

         În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,

         În temeiul prevederilor art.109, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

h o t ă r ă ș t e:

 

Art.1.  Propunem clasarea drumului  vicinal  Drumul Szilomár, situat pe teritoriul administrativ al comunei Vărgata în drum comunal cu numerotarea DC 27A Mitrești (DJ 135A) – Popas Turistic „Hanul Călărețul” , identificat conform schiței anexate.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

 

 

 

 

PREȘEDINTE

 

                Lokodi Edita Emöke  

                                                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                                SECRETAR GENERAL

 

                                                                                     Togănel Ioan