ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

Nr.3836/________2005

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiții

“ Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș”

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și H.G. 583/1994 de aprobare a REGULAMENTULUI privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau local, comisia se numește prin Hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale respective.

Primăria municipiului Tîrgu-Mureș și-a desemnat reprezentanții prin Dispoziția primarului nr.2629/2005 .

Secretariatul comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau local, se asigură de către S.U.A.T., respectiv Instituția Arhitect Șef, sub conducerea vicepreședintelui de resort.

Conform art.3 alin.1 și art.4 alin.1, art.5 alin.3 din H.G. 583/1994, față de cele prezentate, propunem aprobarea comisiei, în următoarea componență:

-președinte: ing. Frătean Petru Alexandru          vicepreședinte CJM

-membrii:     arh. Dunca Doru                         arhitect șef al județului Mureș

Csegzi Sandor                            viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

                   Barczi Győző                              viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

          arh. Kovacs Angela                     arhitect șef al municipiului Tîrgu-Mureș

 

Comisia va fi asistată de un secretariat format din :

arh.Pojan Draga Camelia             consilier Consiliul Județean Mureș

          jurist Fărcaș Cristian                             consilier  juridic Consiliul Județean Mureș

          ing. Misarăș Flaviu                      consilier Consiliul Județean Mureș

 

         

 

          VIZAT

                   VICEPREȘEDINTE                                                 ARHITECT ȘEF

 

    ing.Frătean Petru Alexandru                                 arh.Dunca Doru

 

 

 

 

PDC/PDC

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 
           ROMÂNIA                                                               PROIECT

     JUDEȚUL MUREȘ

   CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 HOTARÂREA  NR. _______                    

         din _____________2005

 

privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiții “ Modernizare strada Baladei, Târgu-Mureș”

 

          Consiliul Județean Mureș,

          Văzând  Expunerea de motive nr.3836/______2005, a Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului Județean Mureș, privind componența Comisiei și a Secretariatului  Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiție „ Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș”, precum și Avizul Favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului și urbanism  a Consiliului Județean Mureș,

          Având în vedere prevederile articolului nr.9 alin.4 din Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și a art.25 din H.G.R. nr.583/1994 de aprobare a REGULAMENTULUI privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local

          În temeiul articolului 109 din  Legea  nr.215/2001 privind administrația publică locală,

h o t ă r ă ș t e :

 

Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanților autorităților publice locale în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării de utilitate publică de interes local a obiectivul de investiție “Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș” din intravilanul municipiului Tîrgu-Mureș, după cum urmează:

-președinte:  ing. Frătean Petru Alexandru         vicepreședinte CJM

-membrii:     arh. Dunca Doru                           arhitect șef al județului Mureș

Csegzi Sandor                              viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

                   Barczi Győző                                viceprimar municipiul Tîrgu-Mureș

          arh. Kovacs Angela                       arhitect șef al municipiului Tîrgu-Mureș

          Art.2. Se aprobă componența Secretariatului Comisiei de cercetare prealabilă în vederea declarării de utilitate publică de interes local a obiectivul de investiție “Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș” din intravilanul municipiului Tîrgu-Mureș, în următoarea componență.

arh.Pojan Draga Camelia             consilier Consiliul Județean Mureș

          jurist Fărcaș Cristian                             consilier  juridic Consiliul Județean Mureș

          ing. Misarăș Flaviu                      consilier Consiliul Județean Mureș

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului județean Mureș a Consiliului Județean Mureș.

 

    PREȘEDINTE

                   Lokodi Edita Emöke                        

 

                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                      Ioan Togănel