R O M Â N I A                                                       PROIECT

           JUDEȚUL MUREȘ                                           

      CONSILIUL JUDEȚEAN       

                                

 

HOTĂRÂREA NR.____

din__________2005

privind aprobarea colaborării cu Fundația „Speranța” a familiilor cu copii handicapați

 

 

            Consiliul Județean Mureș,

         Văzând Expunerea de motive nr.______/______2005 la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Fundația Speranța a familiilor cu copii handicapați,

         În conformitate cu prevederile art. 104 lit o și s din Legea administrației publice locale nr.215/2001, Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială,

         În temeiul 104 alin.1 lit.”s” și art.109 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

 

h o t ă r ă ș t e:

 

Art.1. Se aprobă colaborarea cu Fundația Speranța a familiilor cu copii handicapați, potrivit Convenției de colaborare cuprinsă în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

         Art.2. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea protocolului prevăzut la art.1.

 

         Art.3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Buget, Finanțe și Asistență Economică.

        

         Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe și Asistență Economică și Fundația Speranța a familiilor cu copii handicapați.

 

  

             PREȘEDINTE 

                                                

         Lokodi Edita Emöke                     

 

                       

                                                      AVIZAT PENTRU  LEGALITATE

                                                                 SECRETAR  GENERAL

 

                                                                  Ioan Togănel

_____________________________________________________________________________________________

 

 

              ROMÂNIA                                                       Nr. ________/________

     JUDEȚUL MUREȘ                                                           Dosar I.A.1

CONSILIUL JUDEȚEAN

            PREȘEDINTE

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Fundația „Speranța a familiilor cu copii handicapați”

 

 

        

Fundația Speranța a familiilor cu copii handicapați din Tîrgu Mureș, s-a adresat Consiliului Județean Mureș, prin adresa nr.4624/2005 prin care a solicitat sprijin financiar necesar desfășurării activității fundației, în vederea acordării unor servicii de asistență socială pentru un număr de 9 tineri cu handicap sever.

Arătăm că acest Centru de zi, funcționează de 5 ani neîntrerupt, fiind frecventat de tineri cu handicap grav cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani. Alternativa acestor tinerii fiind de a rămâne între pereții caselor părintești sau cazarea lor într-un spital specific handicapului.

Principalele obiective ale fundației sunt:

-         alternarea mediului de viață a copilului cu handicap sever;

-         recuperarea neurosenzorială și psiho motorie prin tehnici cognitiv-comportamentale (logopedie, gimnastică medicală, ludoterapie, meloterapie, art terapie);

-         educarea și formarea deprinderilor de autonomie;

-         program de consiliere a părinților în vederea păstrării copiilor cu handicap sever în familie;

-         schimbarea mentalității societății față de persoana cu handicap;

Sfera atribuțiilor Consiliului Județean Mureș, în virtutea prevederilor legale în vigoare (Legea nr.705/2001), se extinde și asupra serviciilor sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale, sprijinirea pentru reintegrarea socială, servicii socio-medicale, etc.

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația locală și a Legii nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială, consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu reprezentanți ai societății civile implicați în derularea programelor de asistență socială.

        În acest sens propunem aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația Speranța a familiilor cu copii handicapați din Tîrgu Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat și protocolului care face parte integrantă din acesta.

 

 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE                                   SECRETAR GENERAL

 

          Lokod Edita Emöke                                      Ioan Togănel 

 

 

Întocmit: Lefter Erika

Văzut: Șef Serviciu, Iuliana – Elena Popa

            Director, Bartha Iosif

Dactilografiat la data de 14.06.2005, în 2 ex.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

                   

 


           ROMÂNIA                                        Fundația Speranța a familiilor

     JUDEȚUL MUREȘ                                         cu copii handicapați

CONSILIUL JUDEȚEAN                                     Centru de zi „Speranța”

Nr.______/______2005                                 Nr._______/_______2005

 

 

 

 

CONVENȚIE  DE  COLABORARE

în vederea acordării unui sprijin financiar necesar desfășurării activității de asistență socială a Fundației „Speranța” a familiilor cu copii handicapați

 

 

 

 

I. PREAMBUL:

        

         Având în vedere prevederile art.104 alin „s” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, precum și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.______/______2005,

 

II. PĂRȚILE:

 

a.      CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.1, județul Mureș, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO03TREZ47624510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureș, reprezentat prin Președinte Lokodi Edita Emöke și Secretar general Togănel Ioan, pe de o parte

 

Și, pe de altă parte

 

  1. FUNDAȚIA SPERANTA A FAMILIILOR CU COPII HANDICAPAȚI cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Moldovei nr.12/19, județul Mureș, având cod fiscal 9252621, cod IBAN RO07RNCB3600000016430001, deschis la Banca Comercială Română, filiala Tîrgu Mureș reprezentată prin Președintele Fundației Durigu Silvia, pe de altă parte, se încheie prezenta convenție de colaborare, în următoarele condiții:

 

III. OBIECTUL ȘI SCOPUL PROTOCOLULUI

 

Art.1. Obiectul protocolului îl constituie acordarea unui sprijin financiar în valoare de 40.000.000 lei, necesar desfășurării activității fundației, prin acordarea unor servicii de asistență socială pentru un număr de 9 tineri cu handicap sever.

Art.2. Convenția are drept scop  continuarea serviciilor de asistență socială pentru tineri cu un handicap sever.

 

IV. OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR

 

Art.3. Consiliul Județean Mureș, pune la dispoziția Fundației Speranța a familiilor cu copii handicapați suma de 40.000.000 lei, sumă ce urmează a fi cheltuită pentru suportarea cheltuielilor generate de desfășurarea activității de acordare de servicii de asistență socială pentru un număr de 9 tineri cu handicap sever.

Consiliul Județean Mureș va vira suma de 40.000.000 lei în contul Fundației Speranța a familiilor cu copii handicapați după aprobarea și semnarea prezentei Convenții și în termen de ______ zile lucrătoare.

 

Art.4. Fundația Speranța a familiilor cu copii handicapați are obligația de a cheltui suma acordată în scopul pentru care a fost alocată.

         Fundația Speranța a familiilor cu copii handicapați se obligă să justifice cheltuirea sumei de 40.000.000 lei, primită de la Consiliul Județean Mureș, depunând în acest sens documente contabile justificative.

 

         V. DURATA CONVENȚIEI

 

Art. 5. Prezenta Convenție începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părți.

 

         VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

 

         Art. 6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credință a obligațiilor asumate prin prezenta convenție, partea în culpă datorează celeilalte părți daune.

         Art.7. Părțile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenții pe cale amiabilă. În măsură în care rezolvarea diferendelor nu se va putea rezolva pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești din județul Mureș.

 

DISPOZIȚII FINALE

 

Art.8. Prezenta Convenție poate fi modificată prin acordul de voință al părților, prin act adițional scris.

Art.9. Prezent Convenție a fost încheiat azi ___________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.

 

 

                                              

               CONSILIUL JUDEȚEAN MURES         Fundația Speranța a familiilor   cu copii handicapați    

                              

 

      PREȘEDINTE         SECRETAR GENERAL                     PREȘEDINTE  

 

   Lokodi Edita Emöke          Togănel Ioan                               Durigu Silvia