ROMÂNIA

     JUDEȚUL MUREȘ                                                            VĂZUT,

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                   PREȘEDINTE

   Serviciul Resurse Umane,                                     LOKODI EDITA EMÖKE              Consilieri Președinte                                                                                            

Nr. 6863  din 13 iunie 2005

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Sava Codruța,

 în funcția publică de director executiv adjunct la

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

Potrivit prevederilor H.G. nr.1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și a Hotărârii Consiliului Județean nr. 56/2004, s-a comasat serviciul public de asistență socială și serviciul public specializat pentru protecția copilului și s-a înființat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.  Pentru numirea directorilor acestei instituții, s-a dispus organizarea concursului prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, instituție abilitată să organizeze concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante.

Procedura de concurs s-a desfășurat potrivit prevederilor H.G. nr.1209/2003, privind organizarea și dezvoltarea carierei în funcția publică, după cum urmează:

-         avizarea concursului cu  nr. 886/CJ/23.03.2005;

-         aprobarea de către A.N.F.P. prin Ordinul nr 616/05.04.2005 a condițiilor de participare la concurs, data, locul, ora, bibliografia, comisia de concurs  precum și publicarea în  Monitorul Oficial partea a III-a, nr. 240/08.04.2005;

-         desfășurarea concursului (11 și 13 mai).

După parcurgerea etapelor de concurs –selectarea dosarelor, proba scrisă și  interviul, soluționarea contestațiilor, Comisia de concurs numită de către președintele A.N.F.P., a transmis Președintelui Consiliului Județean  procesul- verbal (nr. 803328/20.05.02005), lista cuprinzând rezultatele finale obținute de către candidați precum și propunerea de numire a doamnei Sava Codruța, candidatul declarat ,,admis”, în funcția publică de conducere de director executiv adjunct, având ca domeniu de activitate protecția copilului din cadrul Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Văzând cele de mai sus, propunem Consiliului Județean Mureș aprobarea proiectului de hotărâre privind numirea doamnei Sava Codruța în funcția publică de director executiv adjunct la  Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

 

                                           ȘEF SERVICIU,                                        

                                             Gâlea Elena                                          

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

GE/5 ex.

 
ROMÂNIA                ROMÂNIA                                                            PROIECT                                                             

     JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

 

       

 

HOTĂRÂREA NR..........

din .......................... 2005

privind numirea în funcția publică de

director executiv adjunct a doamnei Sava Codruța,

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr 6863/13 iunie 2005 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind numirea doamnei Sava Codruța în funcția publică de director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și adresa nr.803328 /20.05.2005 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcționarilor publici, ale H.G. nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, ale hotărârii Consiliului Județean nr. 56/2004 precum și ale H.G. nr.1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei în funcția publică,

În temeiul prevederilor art. 104 litera „ h” și art.109 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001,

 

h o t ă r ă ș t e:

 

 Art.1. Se aprobă   numirea doamnei Sava Codruța în funcția publică de director executiv adjunct la  Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Art.2. De executarea prezentei dispoziții răspunde Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și secretarul general al Consiliului Județean Mureș.

 

              PREȘEDINTE,                                                            

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

         Lokodi Edita Emöke

                                                                                                              SECRETAR GENERAL,                            

                                                                                                                         Ioan Togănel

 

GE/5 ex.