Casetă text:

          ROMÂNIA                                  PROIECT   

     JUDEȚUL MUREȘ                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.

din               2005 

privind  darea în folosință gratuită a unor spații  din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tg.Mureș, str.Revoluției nr.45

 

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Analizând Expunerea de motive nr.1418/25.03.2005 a Direcției Buget-Finanțe și Asistență Economică,

  În conformitate cu art.109 și 126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

 

 

h  o t ă r ă ș t e :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a 3 spații, în suprafață de 103,6 mp, în imobilul situat în Tg.Mureș, str.Revoluției nr.45, Uniunii Democrate a Rromilor și Țiganilor și Fundației CASROM.

        Art.2. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Buget-Finanțe și Asistență Economică și Uniunea Democrată a Rromilor și Țiganilor și Fundația CASROM.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Buget-Finanțe și Asistență Economică, Uniunii Democrate a Rromilor și Țiganilor și Fundației CASROM.

 

 

   PREȘEDINTE                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                              SECRETAR  GENERAL

Lokodi Edita Emöke                                  Ioan Togănel

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

         ROMÂNIA                                        

     JUDEȚUL MUREȘ                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Buget-Finanțe și

  Asistență Economică

  Nr. 1418/25.03.2005

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unor spații  din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tg.Mureș,

 str.Revoluției nr.45

 

 

 

Imobilul, clădire – Casa de copii cu școală ajutătoare (Centrul de plasament nr.3), situat în Tg.Mureș. str.Revoluției nr.45, aparține domeniului public județean, atestat prin H.G. nr.964/2002, la poziția nr.268 din Anexa nr.1 la hotărâre.

Acest imobil a fost dat în administrarea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecție a Copilului, fiind folosit de Centrul de Plasament nr.3.

        Prin aplicarea strategiei naționale în domeniul drepturilor copilului vor fi desființate centrele de plasament, copiii instituționalizați fiind mutați în case de tip familial. În acest sens, în județul Mureș, ca urmare a derulării Programului “Copiii mai întâi”, s-a desființat Centrul de plasament nr.3, eliberându-se astfel unele spații din imobilul situat în str.Revoluției nr.45.

        Prin adresa nr.3292/25.03.2005 pe care o anexăm prezentei hotărâri, Uniunea Democrată a Rromilor și Țiganilor și Fundația CASROM solicită darea în folosință a trei spații în suprafață de 103,4 mp situate în Corpul B al imobilului mai sus menționat, identificate în planul de situație alăturat, cu destinație de birouri și sală de repetiții pentru desfășurarea activităților specifice.

        Având în vedere cele expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

 

DIRECTOR,

                         Bartha Iosif

 

                            VĂZUT,

                              VICEPREȘEDINTE

                                     Emil Groza

Redactat: Silvia Moldovan

Văzut: coord.comp.-Monica Dohotariu

Tehnoredactat: Rodica Mureșan