ROMÂNIA

     JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

   NR._____/___.06.2005

 

 

 

                                                        R e f e r a t

la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept respectiv

 validarea mandatelor unor consilieri județeni

 

        Domnul consilier Brassai Zsombor, a înregistrat la Consiliul Județean Mureș, sub numărul 7000/15.06.2005 o cerere de demisie fundamentată pe motive personale.

        Potrivit prevederilor art.9, alin.(2), lit.a)  din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, mandatul de consilier județean încetează de drept în caz de demisie.

        Având în vedere prevederile art.9, alin.(3), art.10 și 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, prevederile art.18 și 19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 29/2004 a Consiliului Județean Mureș astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr.61/2004 a Consiliului Județean Mureș precum și cererea de demisie a  d-ului Brassai Zsombor,

        Propun Consiliului Județean Mureș să ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Brassai Zsomborl și să declare vacant locul acestuia, conform proiectului de hotărâre anexat.

 În conformitate cu prevederile art.92, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, pe ale cărui liste electorale a candidat domnul Brassai Zsombor la alegerile locale din 6 iunie 2004 a confirmat în scris că primul supleant pe listele electorale ale partidului și care face parte din rândul membrilor acestuia este domnul Bartha Barna, solicitând în consecință, validarea mandatului de consilier județean al domniei sale la Consiliul Județean Mureș, pe locul rămas vacant.

 

 

PREȘEDINTE

 

Lokodi Edita Emöke

 

 

Întocmit: Nemeș genica

Văzut: Șef serviciu Elena Iuliana Popa

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

          ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din 23 iunie 2005

privind constatarea încetării de drept a mandatului

 de consilier județean al domnului Brasai Zsombor

 

        Consiliul Județean Mureș,

        Văzând referatul constatator al președintelui Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emöke și cererea de demisie a domnului Brassai Zsombor,

        Având în vedere prevederile art.9, alin.(2) lit. a) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și  prevederile art.18, alin. (2), lit. a) și ale art.19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 29/2004 a Consiliului Județean Mureș astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr.61/2004 a Consiliului Județean Mureș

        În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

h o t ă r ă ș t e :

 

        Art.1.Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș a domnului Brassai Zsombor ca urmare a cererii de demisie formulată de domnia sa și declară vacant locul acestuia.

 

        Art.2.Hotărârile Consiliului Județean nr.2 și nr.6 din 26 iunie 2004 se modifică în mod corespunzător.

 

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică  domnului Brassai Zsombor prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emöke

 

                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                       Ioan Togănel

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

          ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din 23 iunie 2005

privind validarea mandatului de consilier județean

al domnului Bartha Barna

 

        Consiliul Județean Mureș,

        Văzând raportul Comisiei de validare,

        Având în vedere prevederile art.92, alin. (9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale,

        În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

        Art.1.Se validează mandatul de consilier județean al domnului Bartha Barna, supleant înscris pe lista de candidați ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România la alegerile locale din 6 iunie 2004.

 

        Art.2.Domnul Bartha Barna se alege ca membru în Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism.

 

        Art.3.Hotărârile Consiliului Județean nr.2 și nr.6 din 26 iunie 2004 se modifică în mod corespunzător.

 

        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică  domnului Bartha Barna prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emöke

 

 

                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                       Ioan Togănel