R O M Â N I A                                                                      PROIECT

 JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                                        

                                    

                                             

 

 

   HOTĂRÂREA Nr. ___

din ____ iunie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului de investiției “Modernizarea imobilului din Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.1 ”

 

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.6483/06.06.2005 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții  privind  obiectivul de investiție “Modernizarea imobilului din Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.1”,

 Potrivit prevederii art.41 din Ordonanța de urgență nr.45/2003 privind finanțele publice  locale,

         În temeiul prevederilor art.104 și 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,         

 

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizarea imobilului din Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.1”. Valoarea totală a investiției: 1.079.800 mii lei din care C+M:  1.009.800 mii lei, echivalent cu  29.584 Euro din care C+M:  27.666 Euro (1 euro =  36.500 lei, prețuri mai 2005).

       Art.2.  Elaborarea proiectului de execuție și încredințarea execuției lucrărilor se va face conform prevederilor legale.
       Art.3. Promovarea in continuare a investiției revine direcțiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Județean Mureș.

 

 

                P R E Ș E D I N T E                                

                                                                   

                 Lokodi Edita Emöke                                        

 

                                                                  Avizat pentru legalitate

                                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                        Ioan Togănel

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr.6483/06.06.2005

Dosar nr.VC/2

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

“Modernizarea imobilului din Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.1 ”

 

 

În domeniul public al Consiliul Județean Mureș, conform H.G. nr.964/2002, la poziția nr.248 se situează  imobilul din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.1. 

Această clădire construită în anul 1970,  cu regim de înălțime parter, fundație de beton, cu zidărie din bârne de lemn, acoperită cu șarpantă de lemn și învelitoare de tablă  este din lemn, în prezent, se află într-o stare avansată de degradare.

În studiul de fezabilitate elaborat pentru modernizarea acestei clădiri se propune  demolarea clădirii existente și realizarea unei construcții cu regim de înălțime P+M, din lemn, cu șarpantă din lemn și învelitoare din șindrilă bituminoasă. De asemenea se vor realiza instalațiile  electrice și sanitare aferente.

Valoarea totală a obiectivului, conform studiului de fezabilitate, este: 1.079.800 mii lei din care C+M:  1.009.800 mii lei, echivalent cu  29.584 Euro din care C+M:  27.666 Euro (1 euro =  36.500 lei, prețuri mai 2005).

Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Modernizarea imobilului din Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.1”

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

 

                 Alexandru P. Frătean                                          Bochiș Nicoleta