ROMÂNIA                                                                 PROIECT

   JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din _______________2005

privind  aprobarea convenției de cooperare cu Asociația “Sziget”   din T]rgu Mureș pentru organizarea Festivalului “Peninsula” în perioada 27-31 iulie 2005

 

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând expunerea de motive nr._____/_____________ la proiectul  de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Asociația “Sziget” din Tîrgu Mureș, pentru organizarea Festivalului “Peninsula” , în perioada 27-31 iulie 2005,

         În temeiul prevederilor art.104, alin.1, lit.”s” și 109 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

         Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociația “Sziget” din  Tîrgu Mureș, în vederea organizării Festivalului  “Peninsula”, în perioada 27-31 iulie 2005, potrivit convenției de cooperare cuprinsă în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

         Art.2. Doamna Lokodi Edita Emöke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea convenției de cooperare prevăzute la art.1.

 

         Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Buget, Finanțe și Asistență Economică.

 

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe și Asistență Economică și Asociației “Sziget”, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Făget nr.6, județul Mureș.

 

 

PREȘEDINTE

 

Lokodi Edita Emöke

 

 

 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                          SECRETAR GENERAL

 

                                                                                Ioan Togănel

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 


           ROMÂNIA                                           Nr.______/___________

     JUDEȚUL MUREȘ                                                  dosar I.A.1                                           CONSILIUL JUDEȚEAN

        PREȘEDINTE

 

 

                 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Asociația “Sziget” din Tîrgu Mureș pentru organizarea Festivalului “Peninsula”, în perioada 27-31 iulie 2005

 

         Asociația “Sziget” cu sediul în Tîrgu Mureș, str.Făget nr.6, s-a adresat Consiliului Județean Mureș cu propunerea unui parteneriat, invitând autoritatea administrației publice locale constituită la nivelul județului Mureș să accepte statutul de co-organizator al Festivalului “Peninsula”  ce se va desfășura la Tîrgu Mureș în incinta Complexului de Sport și Agrement “Mureșul”.

         În anexă la solicitare, reprezentanții Asociației “Sziget” au prezentat programul Festivalului, detailând etapele pe care le presupune o asemenea manifestare: perioada de desfășurare, numărul de persoane implicate în organizarea și prezentarea festivalului, prezentând totodată și costurile estimative ale activităților ce urmează a fi desfășurate.    

         Prin faptul că acest Festival, este un eveniment multicultural care dorește să promoveze valorile specifice  ale județului din punct de vedere  cultural, artistic și turistic, prin atragerea a cît mai multor vizitatori atât din țară cît și din străinătate și totodată să contribuie la dezvoltarea vieții civice a tinerilor și implicarea acestora în diferite activități pentru petrecerea benefică a timpului liber, considerăm în interesul județului Mureș, participarea Consiliului județean la organizarea și finanțarea acestei manifestări.

     Având în vedere cele arătate, vă rugăm să aprobați cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociației “Sziget” din  Tîrgu Mureș,  potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta, urmând ca, în calitate de co-organizator, Consiliul Județean Mureș să participe cu suma de 100.000.000 lei.

 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE                                          SECRETAR GENERAL

 

           Lokodi Edita Emöke                                          Ioan Togănel

 

 

 

 

 

Întocmit: Savu Mirela

Văzut: Șef Serviciu Popa Iuliana-Elena

          Director Bartha Iosif

Dactilografiat 2 ex./10.06.2005

 

 

   ROMÂNIA                                                           ASOCIAȚIA “SZIGET”

    JUDEȚUL MUREȘ                                                  TÎRGU MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr.________/___________                                    Nr.______/____________

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

       CONVENȚIE DE COOPERARE

           în vederea organizării Festivalului “Peninsula” 

       în perioada 27-31 iulie 2005

 

 

 

I. PREAMBUL:

 

        Având în vedere prevederile art.104, alin.1, lit”s” din Legea administrației publice locale, precum și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.___/_______,

        Cunoscând faptul că Asociația “Sziget” organizează evenimente multiculturale prin care se dorește să se promoveze valorile specifice ale județului prin atragerea mai multor vizitatori  atât din țară cât și din străinătate,

Intenționând promovarea județului Mureș din punct de vedere cultural, artistic și turistic, în țară și străinătate,

       

        Între

 

a.    CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr.2, având cod fiscal 4322980, cod IBAN RO03TREZ47624510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureș, reprezentat prin Președinte - Lokodi Edita Emöke și Secretar general - Togănel Ioan, pe de o parte

 

și

 

b.   ASOCIAȚIA “SZIGET” TÎRGU MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș, str.     Făget nr.6, reprezentat prin Szepessy Szabolcs – în calitate de organizator șef,  pe de altă parte, se încheie prezenta convenție de cooperare, în următoarele condiții:

 

 

 

II. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONVENȚIEI

 

Art.1. Obiectul convenției îl constituie organizarea în comun a Festivalului “Peninsula”, care va avea loc în perioada 27-31 iulie 2005 în incinta Complexului de Sport și Agrement “Mureșul” din municipiul Tîrgu Mureș.

 

 

Art.2. Convenția are drept scop promovarea valorilor specifice ale județului din punct de vedere cultural, artistic și turistic, dezvoltarea vieții civice a tinerilor și implicarea a cât mai multor tineri în diferite activități pentru petrecerea benefică a timpului liber.

    III. DURATA CONVENȚIEI

 

Art.3. Prezenta convenție începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele părți, până la închiderea Festivalului “Peninsula” ce se va desfășura în pereioada 27-31 iulie 2005

 

IV. OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR

 

Art.4. Consiliul Județean Mureș participă în calitate de co-organizator al Festivalului “Peninsula”, în perioada 27-31 iulie  2005, prin punerea la dispoziția Asociației “Sziget” din Tîrgu Mureș a sumei de 100.000.000 lei, sumă ce urmează a fi cheltuită pentru suportarea cheltuielilor generate de realizarea Programului Festivalul “Peninsula” și anume: cazarea artiștilor invitați, masa artiștilor invitați, onorariile artiștilor, cheltuieli de închiriere echipamente tehnice, cheltuieli legate de alte programe.

    Consiliul Județean Mureș va vira suma de lei 100.000.000 lei în contul Asociației “Sziget” din Tîrgu Mureș, în termen de _____ zile lucrătoare de la data semnării prezentei convenții.

 

Art.5. Asociația “Sziget”din Tîrgu Mureș are obligația de a desfășura toate activitățile specifice fiecărei etape din programul festivalului, așa cum acesta este stabilit în cuprinsul anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta convenție.

    Asociația “Sziget” din Tîrgu Mureș se obligă să justifice cheltuirea sumei de 100.000.000 lei, primită de la Consiliul Județean Mureș, prezentând acestuia documente contabile justificative, în termen de ____ zile lucrătoare de la consumarea fondurilor alocate, cu respectarea programului festivalului.

    În cazul în care sumele de bani primite de Asociația “Sziget” din Tîrgu Mureș nu au fost folosite integral, sau nu au fost folosite potrivit destinației menționate la art.4 din prezenta convenție, acesta se obligă să le restituie Consiliului Județean Mureș, în termen de _____zile lucrătoare de la data finalizării Festivalului “Peninsula” 2005.

   

    V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR - LITIGII

 

    Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credință, a obligațiilor asumate prin prezenta convenție, partea în culpă datorează celeilalte părți daune.

 

Art.7. Părțile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenții pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești din județul Mureș.    

 

VI. DISPOZIȚII FINALE

 

Art.8. Prezenta convenție poate fi modificată prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional scris.

 

Art.9. Prezenta convenție s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți.

 

 

 

 

 

                                            

               CONSILIUL JUDEȚEAN MURES             ASOCIAȚIA “SZIGET” TÎRGU MUREȘ

 

 

 

  PREȘEDINTE    SECRETAR GENERAL                      ORGANIZATOR ȘEF

 

Lokodi Edita Emöke      Togănel Ioan                        Szepessy Szabolcs